Решения от Протокол № 38 от 29.11.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1919 от 29.11.2018г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ракитница

 

Решение №1920 от 29.11.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение №1921 от 29.11.2018г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2018 година

 

Решение №1922 от 29.11.2018г. относно: Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на  услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2019г.

 

Решение №1923 от 29.11.2018г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2019-2021г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 Областни Информационни Центъра през периода 2019-2021г.“

 

Решение №1924 от 29.11.2018г. относно: Одобряване на увеличение на числеността в Общинска администрация и намаляне на числеността в местните бюджетни дейности, считано от 01.01.2019 година.

 

Решение №1925 от 29.11.2018г. относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства и кметските наместници при Община Стара Загора.

 

Решение №1926 от 29.11.2018г. относно: Приемане на Актуализирана програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора

 

Решение №1927 от 29.11.2018г. относно: Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД - клон Минерални бани, с. Минерални бани от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

 

Решение №1928 от 29.11.2018г. относно: Отчитане и приемане на инвестиции за 2017г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните по договора с Aсоциацията по ВиК

 

Решение №1929 от 29.11.2018г. относно: Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД

 

Решение №1930 от 29.11.2018г. относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура 

 

Решение №1931 от 29.11.2018г. относно: Предоставяне на имот  - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев“ № 62-64  в гр. Стара Загора на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“

 

Решение №1932 от 29.11.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Бага - Тур “, върху част от имот – публична общинска собственост.

 

Решение №1933 от 29.11.2018г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора за 2019г.

 

Решение №1934 от 29.11.2018г. относно: Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – публична и частна държавна собственост.

 

Решение №1935 от 29.11.2018г. относно: Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост.

 

Решение №1936 от 29.11.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ІІІобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец

 

Решение №1937 от 29.11.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ Vобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец

 

Решение №1938 от 29.11.2018г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Сладък Кладенец, Община Стара Загора.

 

Решение №1939 от 29.11.2018г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.

 

Решение №1940 от 29.11.2018г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Богомилово, Община Стара Загора.

 

Решение №1941 от 29.11.2018г. относно: Изкупуване на гараж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.83.10.15 по КККР на гр. Стара Загора, находящ се УПИ Іжс и пг, кв. 103 по ПУП на града.

 

Решение №1942 от 29.11.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VIII449 в кв. 51 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.

 

Решение №1943 от 29.11.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ4382 в кв. 324 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1944 от 29.11.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV66 в кв. 44 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение №1945 от 29.11.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I34 в кв. 2 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

 

Решение №1946 от 29.11.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII324  в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение №1947 от 29.11.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 62, ап. 14, на настанен в него наемател

 

Решение №1948 от 29.11.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

 

Решение №1949 от 29.11.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХII716, кв. 15 - „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1950 от 29.11.2018г. относно: Продажба на  имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ Vобщ. и УПИ VI в кв. 604 - „Три чучура - север“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1951 от 29.11.2018г. относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост,представляващи УПИ V946, УПИ VI947 и УПИ VII948, находящи се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

 

Решение №1952 от 29.11.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ V180,училище,автомивка и приемателен пункт в кв. 33 по ПУП на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора

 

Решение №1953 от 29.11.2018г. относно: Продажба на  имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХIVобщ. и УПИ ХVIобщ. кв. 62 по ПУП на  с. Михайлово, Община Стара Загора

 

Решение №1954 от 29.11.2018г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот Vз, об в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1955 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за захранване на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-06-319 от 12.10.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното ел. трасе до ПИ с идентификатор 68850.10.11 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища“, представляващи ПИ с идентификатор 68850.11.18 и 68850.12.22 – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-7690 от 12.10.2018 г.

 

Решение № 1956 от 29.11.2018г.относно: Одобряване изработен проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване на УПИ I 1572 от кв.16“Зора“, УПИ II 1574,ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА от кв.32“Зора“и улица с о.т. 1072 – о.т. 2072 по плана на гр. Стара Загора и План за регулация за ПИ с идентификатор  68850.78.387, ПИ с идентификатор 68850.78.40, ПИ с идентификатор 68850.78.42, ПИ с идентификатор 68850.78.47, ПИ с идентификатор 68850.80.35, ПИ с идентификатор 68850.80.25 и ПИ с идентификатор 68850.521.1575, по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77436.56.40, по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора  и План за застрояване за новообразувани урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в новообразувани квартали, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“;

Одобряване изработен проект на ПУП – План за регулация с цел обособяване на кръгово кръстовище на път II-55 с ул.“Хрищян войвода“, кв. „Зора“ по плана на гр. Стара Загора, разположено на територията на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор 68850.78.16, 68850.521.1575 и 68850.78.35 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77476.507.194 и 77476.54.58  по  КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“.

 

Решение №1957 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 559/21.04.2004 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II73 в кв.10, Заповед № 5028/18.10.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III74 в кв.10 и Заповед № 897/18.02.1991 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ V72 в кв.9.

 

Решение №1958 от 29.11.2018г. относно: Предварително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –изменение на План за регулация за УПИ I 443, УПИ II 443, УПИ III 443, УПИ IV 443, УПИ V 443, УПИ VI 443 и УПИ VII 443 в кв. 674 по плана на гр. Стара Загора; План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820 и включване в строителните граници на част от ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-314 от 09.10.2018 г.

 

Решение №1959 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.26 в местност “Казълкая“ по ПНО на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-278 от 05.09.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.26 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.  

 

Решение №1960 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-315 от 09.10.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-315 от 09.10.2018 год.

 

Решение №1961 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-345 от 06.11.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-345 от 06.11.2018 г.

 

Решение №1962 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1963 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.60 в местност “Бялата пръст“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-318 от 06.11.2018 г.

 

Решение №1964 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-314/ 06.11.2018 г.  

 

Решение №1965 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.50.49 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-319/ 06.11.2018 г.   

 

Решение №1966 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-306/ 30.10.2018 г.  

 

Решение №1967 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.16 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-316/ 06.11.2018 г.  

 

Решение №1968 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.178.21 от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-315 от 06.11.2018 г. 

 

Решение №1969 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -304 от 30.10.2018 г.

 

Решение №1970 от 29.11.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -305 от 30.10.2018 г.

 

Решение №1971 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 58743.114.12, местност „Реката“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора – част от КПИИ, във връзка със Заявление  № 19-06-326 от 23.10.2018 год.;

Разрешение за изработването на Инвестиционен проект  за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 58743.114.12, местност „Реката“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора – част от КПИИ

 

Решение №1972 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.259.293 в местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ VII-9539 в кадастрален район 259 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-328/ 23.10.2018 год.

 

Решение №1973 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.655 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-330 от 24.10.2018 год.

 

Решение №1974 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 308.150, местност „Гробищата“ по ПНО на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-329  от  23.10.2018 год.

 

Решение №1975 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.83.7 в местност „Горник“ по КККР на с. Змейово, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Змейово“,  във  връзка  със  Заявление с вх.  № 10-33-271  от  23.10.2018 год.

 

Решение №1976 от 29.11.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 70202.61.4, местност „Бин будак“ по КККР на с. Сулица, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните УПИ I 85, УПИ II 86 и УПИ III 87 в кадастрален район 61 по КККР на с. Сулица, община Стара Загора – във връзка със Заявление № 19-06-279 от 05.09.2018 г.

 

Решение №1977 от 29.11.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-311/05.11.2018 г

 

Решение №1978 от 29.11.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ по ПНО на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление 19-11-303/30.10.2018 г.

 

Решение №1979 от 29.11.2018г. относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“, с. Колена, община Стара Загора.

 

Решение №1980 от 29.11.2018г. относно: Именуване на улица на територията на село Богомилово, Община Стара Загора

 

Решение №1981 от 29.11.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Извънредното Общо събрание на акционерите на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД , насрочено за 27.12.2018г. от 14. 00 часа и определяне на начина по който да гласува по точките от обявения дневен ред.

 

Решение №1982 от 29.11.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Мая Х. Х.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали