Решения от Протокол № 37 от 25.10.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1877 от 25.10.2018г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор на Столична община в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз

 

Решение №1878 от 25.10.2018г. относно: Обявяване на град Стара Загора за „Град на Българската бойна слава“

 

Решение №1879 от 25.10.2018г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора. 

 

Решение №1880 от 25.10.2018г. относно: Замяна на имот - собственост на юридическо лице, подлежащ на отчуждаване,  с имот - частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС

 

Решение №1881 от 25.10.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА БЕРОЕ“ и СНЦ „КТМ – ТОРНАДО“, върху част от имот – публична общинска собственост

 

Решение №1882 от 25.10.2018г. относно: Приемане на Външни аварийни планове, за предприятия, въвеждащи система за безопасност, в съответствие на изискванията на Закона за защита при бедствия, Закона за опазване на околната среда и „Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях”.

 

Решение №1883 от 25.10.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план за регулация на кв. 605, гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на нов съсобствен урегулиран поземлен имот, обявяване на имот за публична общинска собственост и прекратяване на съсобственост.

 

Решение №1884 от 25.10.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ІІ79 в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово

 

Решение №1885 от 25.10.2018г. относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект - състоящ се от два поземлени имота - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Михайлово, Община Стара Загора

 

Решение №1886 от 25.10.2018г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора за 2019г.

 

Решение №1887 от 25.10.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х465 за стопанска дейност  в кв. 40а по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

 

Решение №1888 от 25.10.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV573  в кв. 45 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

Решение №1889 от 25.10.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І510  в кв. 68 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение №1890 от 25.10.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Kазански“, бл. 24, ап. 69 на настанен в него наемател

 

Решение №1891 от 25.10.2018г. относно:. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот І - Дом за деца, кв. 38 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение №1892 от 25.10.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХV656, кв. 15 - „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1893 от 25.10.2018г. относно: Продажба на  урегулиран поземлен имот XIІІ13, кв. 2 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение №1894 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-303 от 03.10.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ 77476.57.10 през ПИ 77476.57.9 и 77476.61.11 - „пасище“, ПИ 77476.58.19 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.59.41 - „напоителен канал“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-7388 от 03.10.18г.

 

Решение №1895 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външна канализация за ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-302 от 03.10.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външна канализация на ПИ 77476.57.10 през ПИ 77476.56.33 и ПИ 77476.56.49 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.57.8 - „отводнителен канал“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-7386 от 03.10.18 г.

 

Решение №1896 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-304 от 03.10.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод на ПИ 77476.57.10 през ПИ 77476.56.33 и ПИ 77476.56.49 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.57.8 - „отводнителен канал“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-7389 от 03.10.18 г.

 

Решение №1897 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.114.512 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-287 от 20.09.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.114.512 през ПИ с идентификатор 68850.114.20 –„селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-7095 от 20.09.2018 г.

 

Решение №1898 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ 086049, местност „Клюнка“, землище с. Малка Верея, община  Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-476 от 21.11.2017 г.

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно водозахранване за ПИ 086049, местност „Клюнка“, землище с. Малка Верея, община  Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-476 от 21.11.2017 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасета за водопровод и ел. захранване за ПИ 086049 през ПИ 000216 – „полски път“ – публична общинска собственост,  във  връзка със Заявление  10-02-137 от 08.01.2018 г.

 

Решение №1899 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I в кв. 17 и УПИ I в кв. 15 по плана на с. Старозагорски бани, община Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувания квартал 17а, във връзка със Заявление  № 10-33-229 от  12.09.2018 год.

 

Решение №1900 от 25.10.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ XIтрафопост в кв. 6 „Индустриален“ и улица - тупик с о.т.42б –о.т.42в - о.т.42г – о.т.42д, одобрени със Заповед № 1816/12.12.2002 г. на Кмета на Община Стара Загора

 

Решение №1901 от 25.10.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на кв. 3 „Зора“ по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1512/12.09.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ I жс и трафопост.

 

Решение №1902 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.243.317 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-317 от 10.10.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.243.317 по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-317 от 10.10.2018 г.

 

Решение №1903 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.695 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-279 от 05.09.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.209.695 от землище гр. Стара  Загора и План за застрояване на нвообразувания УПИ I -695 в кадастрален район 209 по КККР на гр. Стара Загора - Заявление № 19-06-279 от 05.09.2018 г.

 

Решение №1904 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.60 в местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-286 от 18.09.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.60, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара  Загора.

 

Решение №1905 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП)  на  гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 77476.178.21 от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-282 от 11.09.2018 г. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ   77476.178.21 от местност “Карасулука“,  с. Хрищени,  община Стара Загора.

 

Решение №1906 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.16 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-306 от 03.10.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.16 в местност “Джелата“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-306 от 03.10.2018 г.

 

Решение №1907 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.33.922 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300 от 02.10.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.922 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Ст. Загора.

 

Решение №1908 от 25.10.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ -IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-247 от 03.10.2018 г. 

 

Решение №1909 от 25.10.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Довеждащ водопровод до УПИ I 5 в кадастрален район 102 в местност “Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, представляващ „Гробищен парк на гр. Стара Загора“.

 

Решение №1910 от 25.10.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1911 от 25.10.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.209.322 от местност „Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора.

 

Решение №1912 от 25.10.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1913 от 25.10.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора.

 

Решение №1914 от 25.10.2018г. относно: Предварително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –План за регулация за обособяване на кръгово кръстовище на път II-55 с ул.“Хрищян войвода“, кв. „Зора“, гр. Стара Загора в ПИ с идентификатор 68850.78.16, 68850.521.1575 и 68850.78.35 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77476.507.194 и 77476.54.58 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-255 от 09.10.2018 г.

 

Решение №1915 от 25.10.2018г. относно: Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Апелативен съд град Пловдив, кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд Стара Загора /мандат 2019-2023 г./.

 

Решение №1916 от 25.10.2018г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

 

Решение №1917 от 25.10.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Силвия Ц. Томова – художествен ръководител на Балета на Държавна опера Стара Загора.

 

Решение №1918 от 25.10.2018г. относно: Поставянето на мемориален знак в памет на д-р Евгений  Желев (1957 – 2017) – два мандата кмет на Стара Загора, лекар, народен представител, политик, общественик.            

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали