РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 37 ОТ 20.04.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1657 от 20.04.2022г. относно: Приемане на бюджета за 2022 година на Община Стара Загора

Приложения 1-48, Доклад

 

Решение № 1658 от 20.04.2022г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година

Приложение 1, Доклад

 

Решение № 1659 от 20.04.2022г. относно: Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора – първо гласуване

         

Решение № 1660 от 20.04.2022г. относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година на основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

Годишен план

 

Решение № 1661 от 20.04.2022г. относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

 

Решение № 1662 от 20.04.2022г. относно: Освобождаване на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на нов управител

 

Решение № 1663 от 20.04.2022г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) – Чирпан

 

Решение № 1664 от 20.04.2022г. относно: Безвъзмездно прехвърляне собственост в полза на Община Стара Загора върху поземлен имот с идентификатор 68850.308.827 по КККР на гр. Стара Загора – частна държавна собственост

 

Решение № 1665 от 20.04.2022г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи  в гр. Стара Загора на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД

 

Решение № 1666 от 20.04.2022г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ “КЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ – СТАРА ЗАГОРА“

 

Решение № 1667 от 20.04.2022г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на съоръжение, част от имот  - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб лека атлетика Берое”

 

Решение № 1668 от 20.04.2022г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот  - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ “СКХГ - ЕЛИТ“  и СНЦ „ СКХГ- БЕРОЕ“

 

Решение № 1669 от 20.04.2022г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на Стадион „Локомотив”  -имот публична общинска собственост в гр. Стара Загора на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД

 

Решение № 1670 от 20.04.2022г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на Стадион „Берое”, имот  публична общинска собственост в гр. Стара Загора на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД

 

Решение № 1671 от 20.04.2022г. относно: Даване съгласие на „Мересев“ ЕООД  за провеждане на публичен търг с коригирани начални наемни цени

 

Решение № 1672 от 20.04.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XV104 в кв. 20 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

 

Решение № 1673 от 20.04.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ I39 в кв. 14 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

 

Решение № 1674 от 20.04.2022г. относно: Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ ІV436,668 в кв. 126 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 1675 от 20.04.2022г. относно: Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ I5703,6647 в кв. 276 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 1676 от 20.04.2022г. относно: Обявяване на имоти за частна общинска собственост в с. Еленино,  Поземлен имот с идентификатор  27214.33.50, Поземлен имот с идентификатор 27214.33.7 и Поземлен имот с идентификатор 27214.65.1

 

Решение № 1677 от 20.04.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV178 в кв. 28 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

 

Решение № 1678 от 20.04.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV312 в кв. 9 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 1679 от 20.04.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II335 в кв. 20 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 1680 от 20.04.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV265 в кв. 44 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

 

Решение № 1681 от 20.04.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI177 в кв. 57 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 1682 от 20.04.2022г. относно: Продажба на идеална част от УПИ Iоб, кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда, построена с учредено право на строеж

 

Решение № 1683 от 20.04.2022г. относно: Продажба на идеална част от УПИ XVI5652, кв. 270 по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на жилищна сграда, построена с учредено право на строеж

 

Решение № 1684 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ. в кв. 13, търговски обект – аптека в кв. 35, застроен УПИ І - Дом за деца в кв. 38, застроен УПИ VІ-одо в кв. 39, УПИ XI199  в кв. 99, УПИ ІІІ,  УПИ ІX, УПИ XI , УПИ XIІ  в кв. 107а и УПИ VІI905  в кв. 111 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 1685 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ XVIII408, застроен УПИ XXII409 в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение № 1686 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

 

Решение № 1687 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ III22, УПИ ІV25, УПИ VII80, УПИ IX77 в кв. 13 и УПИ II83 в кв. 29 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

 

Решение № 1688 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ VIIIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора

 

Решение № 1689 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ VIIIобщ, УПИ IXобщ, УПИ XIIIобщ, УПИ XIVобщ в кв. 13 и УПИ I609 общ в кв. 65 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 1690 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ Iза баня и пералня в кв. 22а и застроен УПИ ХIII121,за ветеринарна лечебница в кв. 29 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

 

Решение № 1691 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ II61 и УПИ VIII62 в кв. 12,УПИ VIIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 38, УПИ Iобщ, УПИ IIобщ и УПИ IIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 1692 от 20.04.2022г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2  и застроен УПИ Х76,кметство в кв. 19 по ПУП на с. Пъстрово, Община Стара Загора

 

Решение № 1693 от 20.04.2022г. относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Хан Аспарухово, община Стара Загора: УПИ I в кв. 5, сграда с пл. № 265 в УПИ IIIкулт.дом,б.комб, кв. 12 и УПИ I  в кв. 43а по ПУП на населеното място

 

Решение № 1694 от 20.04.2022г. относно: Продажба на УПИ XIII47 в кв. 58 и УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 75 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

 

Решение № 1695 от 20.04.2022г. относно: Продажба на застроен УПИ I246 в кв. 22, незастроени УПИ Х231 в кв. 49 и УПИ VI910  в кв. 91 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 1696 от 20.04.2022г. относно: Продажба на  УПИ ХІV186, кв.81 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 1697 от 20.04.2022г. относно: Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбни кладенци, разположени в ПИ 00655.33.14 (частна собственост) и ПИ 00655.25.101 (държавна собственост) за питейно-битово водоснабдяване на с. Арнаутито, община Стара Загора

 

Решение № 1698 от 20.04.2022г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2563 от 26.10.1994 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ I620,общ в кв. 64 „Стопански двор“ и Заповед № РД-25-1451/13.08.2021 г., в частта му за УПИ X620 в кв. 53а „Стопански двор“, улица с о.т. 166а – о.т. 166 – о.т. 207 и улица с о.т. 157 – о.т. 208

 

Решение № 1699 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор № 68850.109.29 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-121 от 24.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за сградно водопроводно отклонение през имоти публична общинска собственост в землището на гр. Стара Загора: ПИ с идентификатор № 68850.112.258 с НТП „За местен път“, ПИ с идентификатор № 68850.112.212 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор № 68850.112.157 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и ПИ с идентификатор № 68850.109.150 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“.

 

Решение № 1700 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.8 и ПИ с идентификатор № 04738.90.2, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-112 от 15.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване през имоти публична общинска собственост в землището на с. Малка Верея: ПИ с идентификатор № 46417.48.85 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 46417.48.161 с НТП „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 46417.48.165 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“.

 

Решение № 1701 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.224.838, местност „Големия чардак“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-119 от 23.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване през ПИ с идентификатор № 68850.224.138 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.224.828 с НТП „Нива“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1702 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод  за УПИ I67, УПИ II34, УПИ III35 и УПИ IV36 в КР 86, местност „Клюнка“ землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-118/22.03.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод през ПИ с идентификатор № 46417.84.178 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1703 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор № 05431.38.60 и План за застрояване за новообразувани УПИ I 74 и УПИ II 75 в КР 38 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-110 от 15.03.2022 г.

 

Решение № 1704 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.13, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-107 от 15.03.2022 г.

 

Решение № 1705 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-126 от 28.03.2022 г.

 

Решение № 1706 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.14, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-108 от 15.03.2022 г.

 

Решение № 1707 от 20.04.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.3.24, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-127 от 28.03.2022 г.

 

Решение № 1708 от 20.04.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа и План схема телекомуникации за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.939, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-120 от 16.03.2022 год.

 

Решение № 1709 от 20.04.2022г. относно: Определяне на размера на трудовото възнаграждение на представителите на местното самоуправление и администрацията на Община Стара Загора

 

Решение № 1710 от 20.04.2022г. относно: Приемане на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ – първо четене

 

Решение № 1711 от 20.04.2022г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 09.05.2022г.

 

Решение № 1712 от 20.04.2022г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на С. Е. Пенчева

 

Решение № 1713 от 20.04.2022г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“ АД гр. Стара Загора, насрочено на (тридесет и първи) май 2022 година от 14.00 часа, при липса на кворум 15.06.2022 г. от 14.00 часа.

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали