РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36 ОТ 31.03.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение №1573 от 31.03.2022г. относно: Предложение за приемане и одобрение на План за интегрирано развитие на община Стара Загора за период 2021 – 2027 г.

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5

 

Решение №1574 от 31.03.2022г. относно: Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 1214 от 30.06.2011г.; изм. и доп. с Решение № 221 от 31.03.2016г.; изм. и доп. с Решение № 1734 от 26.07.2018г.) – второ четене.

 

Решение №1575 от 31.03.2022г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение №1576 от 31.03.2022г. относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.04.2022 г.

 

Решение №1577 от 31.03.2022г. относно: Увеличаване на числеността на Общинска администрация считано от 01.04.2022 година.

 

Решение №1578 от 31.03.2022г. относно: Разходване на средства, натрупани или следващи се за внасяне по реда на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г., по сметката за чужди средства на РИОСВ – Стара Загора.

Приложение 1 и 2

 

Решение №1579 от 31.03.2022г. относно: Даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/

 

Решение №1580 от 31.03.2022г. относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2021 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда.

Отчет, Приложение

 

Решение №1581 от 31.03.2022г. относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2022г. на общински търговски дружества

 

Решение №1582 от 31.03.2022г. относно: Освобождаване на управителя на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс

 

Решение №1583 от 31.03.2022г. относно: Приемане на доклад на „Временната комисия за проверка и анализ на временните преместваеми търговски обекти на територията на гр. Стара Загора“.

Доклад

Решение №1584 от 31.03.2022г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2021 година

Доклад

Решение №1585 от 31.03.2022г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.04.2022г.

 

Решение №1586 от 31.03.2022г. относно: Именуване на улици в гр. Стара Загора

 

Решение №1587 от 31.03.2022г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „ФИЛАДЕЛФИЯ 2002“, ЕИК 123640124

 

Решение №1588 от 31.03.2022г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на „Технополис България“ЕАД

 

Решение №1589 от 31.03.2022г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ХХІVснс в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

 

Решение №1590 от 31.03.2022г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ІІ230 в кв. 21 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

 

Решение №1591 от 31.03.2022г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VІІІ119  в кв. 8 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

 

Решение №1592 от 31.03.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІV476 в кв. 435б по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1593 от 31.03.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІІ134 в кв. 25 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

 

Решение №1594 от 31.03.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ III242 в кв. 19 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение №1595 от 31.03.2022г. относно: Отдаване под наем на идеална част от имот – частна общинска собственост, с площ 306 кв. м., представляващ: Застроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв.513 – “Три чучура”, по плана на града, част от УПИ IIIсупермаркет, кафе-сладкарница.

 

Решение №1596 от 31.03.2022г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Ресторант – клуб, находящ се на ул.„Цар Иван Шишман“ № 60, гр. Стара Загора.

 

Решение №1597 от 31.03.2022г. относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, представляващ: Сграда – Обществена тоалетна с идентификатор 68850.522.801.2, находящ се в гр. Стара Загора, кв. 8 – Индустриален, УПИ I-5191, за парк.

 

Решение №1598 от 31.03.2022г. относно: Даване на съгласие за Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 27214.33.50, 27214.33.7 и 27214.65.1 по КККР на с. Еленино, община Стара Загора

 

Решение №1599 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI109 в кв. 10 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

 

Решение №1600 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III104 в кв. 20 по ПУП на с. Борово, община Стара Загора

 

Решение №1601 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII225 в кв. 103 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение №1602 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX224 в кв. 22 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение №1603 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I80 в кв. 41 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение №1604 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ382 и в УПИ ХХІІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение №1605 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ135 в кв. 25 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

 

Решение №1606 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X95 в кв. 12 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

 

Решение №1607 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ262 в кв. 26 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

 

Решение №1608 от 31.03.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ508 в кв. 54 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение №1609 от 31.03.2022г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатори 68850.513.7033 по КККР на гр. Стара Загора

 

Решение №1610 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ ІКОО в кв.608 – „Три чучура - север“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1611 от 31.03.2022г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII5707 в кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение №1612 от 31.03.2022г. относно: Продажба на застроен УПИ ХХХVІІ5069 в кв. 259 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5069), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1613 от 31.03.2022г. относно: Продажба на застроен УПИ Іобщ.  в кв. 20 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1614 от 31.03.2022г. относно: Продажба на застроен УПИ ХXI412, кв. 29 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1615 от 31.03.2022г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот X175 в кв. 25 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1616 от 31.03.2022г. относно: Продажба на идеална част от УПИ I3426, кв. 65б по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда, построена с учредено право на строеж

 

Решение №1617 от 31.03.2022г. относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ І в кв. 23 - „Зора“, УПИ XXIобщ и УПИ XXIIобщ в кв. 26 - „Зора“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение №1618 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ І625 в кв. 4; УПИ ІV625, УПИ VII625 в кв. 6; УПИ VIII656 в кв.7; УПИ XX717 в кв. 15;  УПИ II752, УПИ IV752 в кв. 20; УПИ І1030 в кв. 31 - кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1619 от 31.03.2022г. относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ CCXLII4004 и УПИ CCXLIII4005 в кв. 13 – “Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение №1620 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ XVIобщ в кв. 1и УПИза комбинирано детско учреждение в кв. 49 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

 

Решение №1621 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ IVобщ в кв. 4 и УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

 

Решение №1622 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2, УПИ XVКОО  в кв. 21 и УПИ XIV196  в кв. 42  по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение №1623 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ III Изкупв.пункт в кв. 16 и УПИ IV144 в кв. 28 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

 

Решение №1624 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ XIII13 в кв. 2 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение №1625 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ VI107  в кв. 18; УПИ VIIобщ  в кв. 29; УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

 

Решение №1626 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ I141 в кв. 6 и УПИ III в кв. 12 по ПУП на с. Воденичарово, Община Стара Загора

 

Решение №1627 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ VIIIобщ.  в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение №1628 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ XIXобщ  в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

 

Решение №1629 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ VII; УПИ VIII; УПИ IX в кв. 25, УПИ IXболница, трафопост и тоалетна в кв. 30 и УПИ XIдетска градина в кв. 88 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

 

Решение №1630 от 31.03.2022г. относно: Продажба на  УПИ II в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

 

Решение №1631 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ IVза поща и спирка в кв. 28 и УПИ Iобщ.  в кв. 43 по ПУП на с. Памукчии, Община Стара Загора

 

Решение №1632 от 31.03.2022г. относно: Продажба на застроен УПИ Iза у-ще и детска градина в кв. 13; незастроени УПИ XIобщ. и УПИ XIVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

 

Решение №1633 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ I; УПИ II; УПИ III и УПИ IV в кв. 48; УПИ I и УПИ II в кв. 49 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

 

Решение №1634 от 31.03.2022г. относно: Продажба на УПИ IXза жилища на САС  в кв. 41 по ПУП на с. Опан, община Опан, област Стара Загора

 

Решение №1635 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 04738.92.17, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-95 от 09.03.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 04738.92.17, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, през ПИ с идентификатор № 04738.89.13 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение №1636 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.18.831, местност „Ново село“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-81 от 28.02.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 68850.18.831, местност „Ново село“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ № 68850.17.703 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.17.798 – „Дере“, ПИ с идентификатор № 68850.17.799 – „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 68850.18.19 – „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост.

 

Решение №1637 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.35.897 местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-43 от 07.02.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.35.897, през ПИ с идентификатор № 68850.35.29 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.34.12 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение №1638 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и План - схема за УПИ X 162 в кв. 1063 в КР 106 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-77 от 23.02.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ X 162,  кв. 1063 в КР 106 по КККР на с. Малка Верея, през ПИ с идентификатор № 68850.106.129 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.106.130 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение №1639 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.114.517, КР 114, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-44 от 08.02.2022 г.

 

Решение №1640 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.27, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-52 от 09.02.2022 г.

 

Решение №1641 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 42.1 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-90 от 02.03.2022 г.

 

Решение №1642 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.19.38 и ПИ с идентификатор № 05431.19.40, местност „Овчи кладенец“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-72 от 21.02.2022 г.

 

Решение №1643 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-45 от 08.02.2022 г.

 

Решение №1644 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.25.4, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-57 от 14.02.2022 г.

 

Решение №1645 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.10.138, местност „До село“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-51 от 09.02.2022 г.

 

Решение №1646 от 31.03.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.5, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-56 от 14.02.2022 г.

 

Решение №1647 от 31.03.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и специализирана план схема за разполагане на електронна съобщителна мрежа за Базова станция на Виваком PD 2699, с. Подслон, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-51 от 08.02.2022 год. 

 

Решение №1648 от 31.03.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.181.47 в местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-85 от 28.02.2022 год. 

 

Решение №1649 от 31.03.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ № 296.294, ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ № 298.48, ПИ № 298.49 по плана на новообразуваните имоти в местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-47от 04.02.2022 год. 

 

Решение №1650 от 31.03.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, местност „Герена“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-88 от 28.02.2022 год. 

 

Решение №1651 от 31.03.2022г. относно: Предоставяне на шестдесет и девет апартамента, частна общинска собственост, находящи се на адрес гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, ул. „Мусала“ № 26, при необходимост, за безвъзмездно ползване от бежанци - граждани на Република Украйна, пострадали от военните действия на територията на Република Украйна

 

Решение №1652 от 31.03.2022г. относно: Корекция на техническа грешка в  § 1.т.1 от Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

 

Решение №1653 от 31.03.2022г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Ф. Г. Гаджокова

 

 

Решение №1654 от 31.03.2022г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. Ж. Делчев

 

Решение №1655 от 31.03.2022г. относно: Даване на съгласие „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, да издават безплатни карти за пътуване в рамките на град Стара Загора на граждани, потърсили убежище, международна закрила или временна закрила в Република България, в частност гр. Стара Загора.

 

Решение №1656 от 31.03.2022г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- второ четене.

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали