Решения от Протокол № 36 от 27.09.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1803 от 27.09.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – второ четене.

 

Решение №1804 от 27.09.2018г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2017 година

Приложение

 

Решение №1805 от 27.09.2018г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2018 година

Приложение 1 - 29

Решение №1806 от 27.09.2018г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Приложение 1 - 3

Решение №1807 от 27.09.2018г. относно: Налагане на временна забрана за ограждане на поземлени имоти в кв. Бедечка

 

Решение №1808 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление вх.№ 10-33-221 от 05.09.2018 г.

 

Решение №1809 от 27.09.2018г. относно: Отпускане на субсидии на общински лечебни заведения

 

Решение №1810 от 27.09.2018г. относно: Застраховане на недвижими имоти - частна общинска собственост

Приложение

Решение №1811 от 27.09.2018г. относно: Прехвърляне в собственост на държавата на общински язовири

Приложение 1 - 2

Решение №1812 от 27.09.2018г. относно: Преустройство на съществуваща сграда, образователна институция – училище,  находяща се на улица „Подполковник  Калитин“ № 28, поземлен имот с идентификатор 68850.518.552 по плана на гр. Стара Загора, област Стара Загора  в административна сграда.

 

Решение №1813 от 27.09.2018г. относно: Даване съгласие за приемане на дарение на външна канализация, собственост на „Успех ССБ“ клон Стара Загора, с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение №1814 от 27.09.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 08.10.2018 г.

 

Решение №1815 от 27.09.2018г. относно: Промяна на Решение № 1736/26.07.2018 г. на ОбС Стара Загора  в частта по т. 5

 

Решение №1816 от 27.09.2018г. относно: Решение № 53 от 01.03.2017 г. по адм.д. № 11/ 2017 г. на Административен съд Стара Загора и Решение № 8758 от 28.06.2018 г. по адм. д. № 4759/ 2017 г. ВАС за обезщетение на наследниците на Косьо Илев Могилски, съгласно Мотивирано предложение с вх. № 10-02-7385 от 04.12.2015 г. на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора

 

Решение №1817 от 27.09.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Синдикална организация при ТЕЦ „МАРИЦА – ИЗТОК 2“ върху имот – частна общинска собственост

 

Решение №1818 от 27.09.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Свят без граници“

 

Решение №1819 от 27.09.2018г. относно: Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост.

 

Решение №1820 от 27.09.2018г. относно: Промяна на ПУП-ПР относно УПИ ХV989 и УПИ ХVІ350 в кв. 73 – Възраждане  по плана на гр. Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение №1821 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І1515,8688 в кв. 4515 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1822 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XXIV513 в кв. 15 – „Голиш“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1823 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 10 – Зора по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1824 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI281 в кв. 25a по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

 

Решение №1825 от 27.09.2018г. относно: Отдаване под  наем на имот – публична общинска собственост – Язовир в землището на с. Малка Верея и землището на с. Лясково, Община Стара Загора.

 

Решение №1826 от 27.09.2018г. относно: Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67154.126.3 /номер по предходен план 126003/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община и област Стара Загора

 

Решение №1827 от 27.09.2018г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 2 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

 

Решение №1828 от 27.09.2018г. относно: Определяне на гаражи – общинска собственост, за настаняване в тях на наематели по административен ред, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора.

Приложение

Решение №1829 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ150, кв. 8 - „Зора“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1830 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ326,589,590,592  в кв. 440  по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1831 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III47 в кв. 11 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение №1832 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI212 в кв. 17 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение №1833 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV220 в кв. 7 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение №1834 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение №1835 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение №1836 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І668  в кв. 29 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.

 

Решение №1837 от 27.09.2018г. относно: Удостояване с отличие „Почетен гражданин на Община Стара Загора“ по повод празника на Община Стара Загора – 5 /пети/ октомври.

 

Решение №1838 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 24, ап. 24 на настанен в него наемател

 

Решение №1839 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ бл. 13, ап. 15 на настанен в него наемател

 

Решение №1840 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. “Загорка” № 25, апартамент № 32 на настанен в него наемател

 

Решение №1841 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 1 на настанен в него наемател

 

Решение №1842 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 63, апартамент 21 на настанен в него наемател

 

Решение №1843 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, на настанен в него наемател

 

Решение №1844 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

 

Решение №1845 от 27.09.2018г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5559 и застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5560, находящи се в град Стара Загора (УПИ VДОО и УПИ ІVДОО  в кв. 326а), на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1846 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление  № 19-06-269 от 28.08.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ през ПИ № 15.11 и  ПИ № 172.23 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 172.21 - „пасище“ – общинска собственост,  Заявление  вх.№ 10-02-6577 от 29.08.2018 г.

 

Решение №1847 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.209.322 от местност „Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-142 от 25.04.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.209.688 –„пасище“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-3535 от 04.05.2018 г.

 

Решение №1848 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план и изменение на ВиК схема за трасе на обект: „Довеждащ водопровод до УПИ I 5 в кадастрален район 102 в местност “Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, представляващ „Гробищен парк на гр. Стара Загора“, във връзка със Заявление вх. № 19-33-231 от 12.09.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на довеждащ водопровод до УПИ I 5  в кадастрален район  102 от местност “Тетрата“ в  землище с. Богомилово, община Стара Загора  през ПИ с идентификатор 36899.119.418 и 36899.119.871 – „ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 36899.119.829 – „канали“ по КККР на с. Кирилово, община Стара Загора и ПИ с идентификатор 04738.103.6 – „ведомствен път“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора  – публична, общинска собственост.

 

Решение №1849 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.178.16 – „пасище, мера“ от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.178.4,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-6512 от 27.08.2018 г.

 

Решение №1850 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие за заустване на дъждовните води от територията на ПИ с идентификатор 77476.57.10  по КККР  на с. Хрищени, община Стара Загора в ПИ с идентификатор 77476.57.8  с нтп „отводнителен канал“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-02-5317 от 17.07.2018 г.

 

Решение №1851 от 27.09.2018г. относно: Предвалително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –изменение на Плана за регулация за УПИ I1572, кв. 16 “Зора“, УПИ II1574, за техничаска инфраструктура  в кв. 32 „Зора“ , улица с о.т. 1072- о.т. 2072  по плана на гр. Стара Загора; План за регулация на ПИ 68850.78.387, 68850.78.40, 68850.78.42, 68850.78.47, 77436.56.40, 68850.80.35, 68850.80.25, 68850.521.1575 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувани квартали, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-230 ОТ12.09.2018 г.

 

Решение №1852 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Змейово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III152 в кв.18 и улица с о.т. 238 - о.т. 264.

 

Решение №1853 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-264 от 22.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-264 от 22.08.2018 год.

 

Решение №1854 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-248 от 07.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-248 от 07.08.2018 г.

 

Решение №1855 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.50.49 в местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-270 от 28.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.50.49 в местност “Каймака“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-270 от 28.08.2018 г.

 

Решение №1856 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-276 от  04.09.2018 год.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 19-06-276 от  04.09.2018 г.

 

Решение №1857 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-275 от  04.09.2018 год.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 19-06-275 от  04.09.2018 г.

 

Решение №1858 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-208 от 22.08.2018 г.

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-208 от 22.08.2018 г.

 

Решение №1859 от 27.09.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.171.10 в местност “Берекет могила“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1860 от 27.09.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1861 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I в кв. 17 и УПИ I в кв. 15 по плана на с. Старозагорски бани, община Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувания квартал 17а, във връзка със Заявление  № 10-33-229 от  12.09.2018 год.

 

Решение №1862 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.168 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-247 от 07.08.2018 год.

 

 

Решение №1863 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.259.232 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ VII-232 в кадастрален район 259 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-262 от 21.08.2018 год.

 

Решение №1864 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.200.6 и 68850.200.36 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-277 от 04.09.2018 г.

 

Решение №1865 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.16 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-216 от 04.07.2018 г.

 

Решение №1866 от 27.09.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“по КККР на с. Малка Верея, община  Стара Загора.

 

Решение №1867 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.304 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-263 от 21.08.2018 год.

 

Решение №1868 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.251.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-256 от 14.08.2018 год.

 

Решение №1869 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.41.3 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-215 от 03.07.2018 г.

 

Решение №1870 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.37.17 от местност „Под голеш“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-225 от 17.07.2018 г.

 

Решение №1871 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ливадките“, землище с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-268 от 28.08.2018 год.

 

Решение №1872 от 27.09.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност „Мутафа“ по КККР на гр. Стара Загора.

 

Решение №1873 от 27.09.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.66.1 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община  Стара Загора.

 

Решение №1874 от 27.09.2018г. относно: Освобождаване на контрольора на „Тролейбусни и автобусни  превози“ ЕООД и избиране на нов контрольор

 

Решение №1875 от 27.09.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Николета И. Ц.

 

Решение №1876 от 27.09.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Желка Х. П.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали