Решения от Протокол № 36 от 27.09.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1803 от 27.09.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – второ четене.

 

Решение №1804 от 27.09.2018г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2017 година

Приложение

 

Решение №1805 от 27.09.2018г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2018 година

Приложение 1 - 29

Решение №1806 от 27.09.2018г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Приложение 1 - 3

Решение №1807 от 27.09.2018г. относно: Налагане на временна забрана за ограждане на поземлени имоти в кв. Бедечка

 

Решение №1808 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление вх.№ 10-33-221 от 05.09.2018 г.

 

Решение №1809 от 27.09.2018г. относно: Отпускане на субсидии на общински лечебни заведения

 

Решение №1810 от 27.09.2018г. относно: Застраховане на недвижими имоти - частна общинска собственост

Приложение

Решение №1811 от 27.09.2018г. относно: Прехвърляне в собственост на държавата на общински язовири

Приложение 1 - 2

Решение №1812 от 27.09.2018г. относно: Преустройство на съществуваща сграда, образователна институция – училище,  находяща се на улица „Подполковник  Калитин“ № 28, поземлен имот с идентификатор 68850.518.552 по плана на гр. Стара Загора, област Стара Загора  в административна сграда.

 

Решение №1813 от 27.09.2018г. относно: Даване съгласие за приемане на дарение на външна канализация, собственост на „Успех ССБ“ клон Стара Загора, с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение №1814 от 27.09.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 08.10.2018 г.

 

Решение №1815 от 27.09.2018г. относно: Промяна на Решение № 1736/26.07.2018 г. на ОбС Стара Загора  в частта по т. 5

 

Решение №1816 от 27.09.2018г. относно: Решение № 53 от 01.03.2017 г. по адм.д. № 11/ 2017 г. на Административен съд Стара Загора и Решение № 8758 от 28.06.2018 г. по адм. д. № 4759/ 2017 г. ВАС за обезщетение на наследниците на Косьо Илев Могилски, съгласно Мотивирано предложение с вх. № 10-02-7385 от 04.12.2015 г. на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора

 

Решение №1817 от 27.09.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Синдикална организация при ТЕЦ „МАРИЦА – ИЗТОК 2“ върху имот – частна общинска собственост

 

Решение №1818 от 27.09.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Свят без граници“

 

Решение №1819 от 27.09.2018г. относно: Подаване на искане по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост.

 

Решение №1820 от 27.09.2018г. относно: Промяна на ПУП-ПР относно УПИ ХV989 и УПИ ХVІ350 в кв. 73 – Възраждане  по плана на гр. Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение №1821 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І1515,8688 в кв. 4515 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1822 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XXIV513 в кв. 15 – „Голиш“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1823 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 10 – Зора по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1824 от 27.09.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI281 в кв. 25a по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

 

Решение №1825 от 27.09.2018г. относно: Отдаване под  наем на имот – публична общинска собственост – Язовир в землището на с. Малка Верея и землището на с. Лясково, Община Стара Загора.

 

Решение №1826 от 27.09.2018г. относно: Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67154.126.3 /номер по предходен план 126003/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община и област Стара Загора

 

Решение №1827 от 27.09.2018г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 2 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

 

Решение №1828 от 27.09.2018г. относно: Определяне на гаражи – общинска собственост, за настаняване в тях на наематели по административен ред, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора.

Приложение

Решение №1829 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ150, кв. 8 - „Зора“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1830 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ326,589,590,592  в кв. 440  по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1831 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III47 в кв. 11 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение №1832 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI212 в кв. 17 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение №1833 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV220 в кв. 7 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение №1834 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение №1835 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ382  в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение №1836 от 27.09.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І668  в кв. 29 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.

 

Решение №1837 от 27.09.2018г. относно: Удостояване с отличие „Почетен гражданин на Община Стара Загора“ по повод празника на Община Стара Загора – 5 /пети/ октомври.

 

Решение №1838 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 24, ап. 24 на настанен в него наемател

 

Решение №1839 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ бл. 13, ап. 15 на настанен в него наемател

 

Решение №1840 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. Железник, ул. “Загорка” № 25, апартамент № 32 на настанен в него наемател

 

Решение №1841 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 1 на настанен в него наемател

 

Решение №1842 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 63, апартамент 21 на настанен в него наемател

 

Решение №1843 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, на настанен в него наемател

 

Решение №1844 от 27.09.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

 

Решение №1845 от 27.09.2018г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5559 и застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5560, находящи се в град Стара Загора (УПИ VДОО и УПИ ІVДОО  в кв. 326а), на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение №1846 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление  № 19-06-269 от 28.08.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност „Каменна могила“ през ПИ № 15.11 и  ПИ № 172.23 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 172.21 - „пасище“ – общинска собственост,  Заявление  вх.№ 10-02-6577 от 29.08.2018 г.

 

Решение №1847 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.209.322 от местност „Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-142 от 25.04.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.209.688 –„пасище“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-3535 от 04.05.2018 г.

 

Решение №1848 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план и изменение на ВиК схема за трасе на обект: „Довеждащ водопровод до УПИ I 5 в кадастрален район 102 в местност “Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, представляващ „Гробищен парк на гр. Стара Загора“, във връзка със Заявление вх. № 19-33-231 от 12.09.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на довеждащ водопровод до УПИ I 5  в кадастрален район  102 от местност “Тетрата“ в  землище с. Богомилово, община Стара Загора  през ПИ с идентификатор 36899.119.418 и 36899.119.871 – „ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 36899.119.829 – „канали“ по КККР на с. Кирилово, община Стара Загора и ПИ с идентификатор 04738.103.6 – „ведомствен път“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора  – публична, общинска собственост.

 

Решение №1849 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.178.16 – „пасище, мера“ от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.178.4,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-6512 от 27.08.2018 г.

 

Решение №1850 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие за заустване на дъждовните води от територията на ПИ с идентификатор 77476.57.10  по КККР  на с. Хрищени, община Стара Загора в ПИ с идентификатор 77476.57.8  с нтп „отводнителен канал“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-02-5317 от 17.07.2018 г.

 

Решение №1851 от 27.09.2018г. относно: Предвалително съгласие и разрешение за изработването на ПУП –изменение на Плана за регулация за УПИ I1572, кв. 16 “Зора“, УПИ II1574, за техничаска инфраструктура  в кв. 32 „Зора“ , улица с о.т. 1072- о.т. 2072  по плана на гр. Стара Загора; План за регулация на ПИ 68850.78.387, 68850.78.40, 68850.78.42, 68850.78.47, 77436.56.40, 68850.80.35, 68850.80.25, 68850.521.1575 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувани квартали, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-230 ОТ12.09.2018 г.

 

Решение №1852 от 27.09.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Змейово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III152 в кв.18 и улица с о.т. 238 - о.т. 264.

 

Решение №1853 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-264 от 22.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.301.108 от местност “Седми километър“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-264 от 22.08.2018 год.

 

Решение №1854 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-248 от 07.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.692 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-248 от 07.08.2018 г.

 

Решение №1855 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.50.49 в местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-270 от 28.08.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.50.49 в местност “Каймака“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-270 от 28.08.2018 г.

 

Решение №1856 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-276 от  04.09.2018 год.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.48.100 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 19-06-276 от  04.09.2018 г.

 

Решение №1857 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-275 от  04.09.2018 год.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.48.101 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.  № 19-06-275 от  04.09.2018 г.

 

Решение №1858 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-208 от 22.08.2018 г.

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.517.1599 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ I–656 от кв. 13“Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-208 от 22.08.2018 г.

 

Решение №1859 от 27.09.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.171.10 в местност “Берекет могила“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1860 от 27.09.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1861 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I в кв. 17 и УПИ I в кв. 15 по плана на с. Старозагорски бани, община Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувания квартал 17а, във връзка със Заявление  № 10-33-229 от  12.09.2018 год.

 

Решение №1862 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.168 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-247 от 07.08.2018 год.

 

 

Решение №1863 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.259.232 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ VII-232 в кадастрален район 259 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-262 от 21.08.2018 год.

 

Решение №1864 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.200.6 и 68850.200.36 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-277 от 04.09.2018 г.

 

Решение №1865 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.16 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-216 от 04.07.2018 г.

 

Решение №1866 от 27.09.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“по КККР на с. Малка Верея, община  Стара Загора.

 

Решение №1867 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.304 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-263 от 21.08.2018 год.

 

Решение №1868 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.251.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-256 от 14.08.2018 год.

 

Решение №1869 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.41.3 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-215 от 03.07.2018 г.

 

Решение №1870 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.37.17 от местност „Под голеш“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-225 от 17.07.2018 г.

 

Решение №1871 от 27.09.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ливадките“, землище с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-268 от 28.08.2018 год.

 

Решение №1872 от 27.09.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност „Мутафа“ по КККР на гр. Стара Загора.

 

Решение №1873 от 27.09.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.66.1 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община  Стара Загора.

 

Решение №1874 от 27.09.2018г. относно: Освобождаване на контрольора на „Тролейбусни и автобусни  превози“ ЕООД и избиране на нов контрольор

 

Решение №1875 от 27.09.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Николета И. Ц.

 

Решение №1876 от 27.09.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Желка Х. П.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали