Решения от Протокол № 35 от 26.07.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1733 от 26.07.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – първо четене.

Приложение

Решение №1734 от 26.07.2018г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение №1735 от 26.07.2018г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2019 - 2021 година.

Приложение

Решение №1736 от 26.07.2018г. относно: Замяна на имоти – собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора с имот собственост на Община Стара Загора, находящ се в гр. Стара Загора

Решение №1737 от 26.07.2018г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с проект: „Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев“

Решение №1738 от 26.07.2018г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Въвеждане на мерки за предотвратяване на щети по горите, стопанисвани от община Стара Загора, от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“  по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004  по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Решение №1739 от 26.07.2018г. относно: Поемане на задължение до 525 525,00 лева (петстотин двадесет и пет хиляди петстотин двадесет и пет лева и нула стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение №1740 от 26.07.2018г. относно: Преместване на Първо основно училище „Георги Бакалов“ със самостоятелен статут в сградата на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Стара Загора.

Решение №1741 от 26.07.2018г. относно: Предоставяне право на безвъзмездно управление на община Стара Загора на имоти публична държавна собственост

Решение №1742 от 26.07.2018г. относно: Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Мини Марица изток“ ЕАД от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение №1743 от 26.07.2018г. относно: Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата  в  Община Стара Загора за учебната 2018/2019 г.

Приложение

Решение №1744 от 26.07.2018г. относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини за учебната 2018/2019 година в Община Стара Загора

Приложение

Решение №1745 от 26.07.2018г. относно: Избор на управител на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

Решение №1746 от 26.07.2018г. относно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД

Решение №1747 от 26.07.2018г. относно: Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  Стара Загора за провеждане на търг за продажба на 6 броя тролейбуси.

Решение №1748 от 26.07.2018г. относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД за бракуване на медицинска апаратура

Решение №1749 от 26.07.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Кремена Н. Баликова

Решение №1750 от 26.07.2018г. относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на Георги М. Георгиев и Тодор М. Георгиев – наследници на починалата Янка Т. Кирчева.

Решение №1751 от 26.07.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000861, находящ се в землището на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение №1752 от 26.07.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на на Рибарник имот № 000862, находящ се в землището на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение №1753 от 26.07.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 020017, находящ се в землищено на с. Могила, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите  в обекта на концесията,  като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“

Решение №1754 от 26.07.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 520а по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти, обявяване на имоти - частна общинска собстственост за публична общинска собственост, обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост

Решение №1755 от 26.07.2018г. относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в кв. 121 по ПУП на град Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост

Решение №1756 от 26.07.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІI246 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение №1757 от 26.07.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ421 в кв. 46 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение №1758 от 26.07.2018г. относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на СНЦ              „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА“– гр. Стара Загора.

Решение №1759 от 26.07.2018г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, ОСД – обществени тоалетни, находящ се в сграда № 4 на Сграда - Автогара, гр. Стара Загора.

Решение № 1760 от 26.07.2018г. относно: Мотивирано предложение на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Димов Матев върху поземлен имот с проектен идентификатор 04738.97.6 и ПИ с идентификатор 04738.97.2 в землището на с. Богомилово

Решение №1761 от 26.07.2018г. относно: Приемане на форма на управление за горите и горските територии собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Стара Загора и Държавно горско стопанство Чирпан съгласно чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите.

Решение №1762 от 26.07.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ552  в кв. 41 - „Голиш“ по    ПУП на гр. Стара Загора

Решение №1763 от 26.07.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І933  в кв. 96 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение №1764 от 26.07.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ294  в кв. 33 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение №1765 от 26.07.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3, ап. 39 на настанен в него наемател

Решение №1766 от 26.07.2018г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 10, апартамент № 75 на настанен в него наемател

Решение №1767от 26.07.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“, бл. 47, ап. 24 на настанен в него наемател

Решение №1768 от 26.07.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 2 на настанен в него наемател

Решение №1769 от 26.07.2018г. относно: Продажба на УПИ I690 в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Решение №1770 от 26.07.2018г. относно: Продажба на УПИ I273 в кв. 84 по ПУП на с. Хрищени, Община Стара Загора

Решение №1771 от 26.07.2018г. относно: Продажба на УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение №1772 от 26.07.2018г. относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №1773 от 26.07.2018г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение №1774 от 26.07.2018г. относно: Продажба на имот с идентификатор  35420.15.26 /номер по предходен план: 015001/ - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Калитиново, Община Стара Загора

Решение №1775от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, във връзка със Заявление  № 10-02-4421 от 11.06.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“ през ПИ 68850.302.797, 68850.308.296,  ПИ 68850.303.808 и ПИ 68850.303.972 – „пасища, мери“, ПИ 68850.302.799, 68850.303.257 и 68850.303.267 - „лозови насаждения“, ПИ 68850.303.802  и ПИ 68850.303.805  – „недървопроизводителни горски площи“ и ПИ 68850.303.9501 и ПИ 68850.303.9504  – „полски пътища“ по КККР на община Стара Загора  – общинска собственост.

Решение №1776 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентиф. 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-213  от  03.07.2018 год.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.48.44 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-213  от  03.07.2018 год.

Решение №1777 от 26.07.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1778от 26.07.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Решение №1779 от 26.07.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Решение №1780 от 26.07.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Решение №1781 от 26.07.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.24 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение №1782 от 26.07.2018г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 04738.58.32 – „пасище-мера“ и част от ПИ с идентификатор 04738.58.31 –  „полски път“ –  публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп и обособяване на улица до имоти от кадастрален район 58 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-151 от 02.05.2018 г.

Решение №1783 от 26.07.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за улица с о.т 2861к – о.т.2861а, одобрен със Заповед № 613/20.04.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора

Решение №1784 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-204 от 19.06.2018 г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.213.698 – „Друг вид имот без определено стопанско предназначение“ и част от ПИ с идентификатор 68850.213.135 –  „За селскостопански, горски, ведомствен път“ –  общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност “Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление с рег. № 10-02-4648 от 19.06.2018 г.

Решение №1785 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-202 от 15.06.2018 год.

Решение №1786 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.19 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-191 от 08.06.2018 год.

Решение №1787 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.901 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-220 от 10.07.2018 год.

Решение №1788 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.903 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-182 от 05.06.2018 год.

Решение №1789 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-205 от 19.06.2018 год.

Решение №1790 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.34.8 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-186 от 05.06.2018 год.

Решение №1791 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.15 в местност „Ала баир“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-211  от  27.06.2018 год.

Решение №1792 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.32.24 от местност „Влавошка могила“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-188 от 05.06.2018 г.

Решение №1793 от 26.07.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.37.12 в местност „Къньов трап“ по КККР на с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-214 от 03.07.2018 год.

Решение №1794 от 26.07.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за обект: „Кабел средно напрежение 20 кV от подстанция „Железник“ до стълб № 147/17/3 на въздушен електропровод 20 кV „Богомилово“ в землищата на гр. Стара Загора и с. Малка Верея.

Решение №1795 от 26.07.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план  и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.532.747 по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1796 от 26.07.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.507.186 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение №1797от 26.07.2018г. относно: Приемане на частична промяна на структурата на Общинската администрация и увеличение на числеността, обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на председателя на ОбС и образуване на звено «Инспекторат», считано от 01.09.2018 година

Решение №1798 от 26.07.2018г. относно: Учредяване на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост  за нуждите на СНЦ “Българо - френско дружество Алианс Франсез – Стара Загора“

Решение №1799 от 26.07.2018г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

Решение №1800 от 26.07.2018г. относно: Именуване на улици на територията на село Дълбоки, Община Стара Загора

Решение №1801 от 26.07.2018г. относно: Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Обществото -ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“ на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ Стара Загора – с вх. №10-02-5171/11.07.2018г.

Решение №1802 от 26.07.2018г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари – юни  2018г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали