Решения от Протокол № 34 от 28.06.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1673 от 28.06.2018 г. относно: Промяна  по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година

Решение №1674 от 28.06.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 425 от 30.04.2009г., влиза в сила от 01.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 1000 от 01.12.2010г.; изм. и доп. с Решение № 271 от 28.06.2012 г., в сила от 01.08.2012г.; изм. и доп. с Решение № 284 от 28.04.2016 г./ – първо четене.

Решение №1675 от 28.06.2018г. относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие „Ученическо хранене“ гр.Стара  Загора и предоставяне на активи

Решение №1676 от 28.06.2018г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №1677 от 28.06.2018г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение №1678 от 28.06.2018г. относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение №1679 от 28.06.2018г. относно: Аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое”

Решение №1680 от 28.06.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Решение №1681 от 28.06.2018г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост  за нуждите на Сдружение „Самаряни” –гр. Стара Загора

Решение №1682 от 28.06.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІ общ. в кв. 6 по ПУП на с. Борилово

Решение №1683 от 28.06.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІІ общ. в кв.17 по ПУП на с. Борилово

Решение №1684 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV333 в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение №1685 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV266 в кв. 26 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора, чрез замяна

Решение №1686 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ821 в кв. 29 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение №1687 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 13 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение №1688 от 28.06.2018г. относно: Промяна на ПУП-ПР относно УПИ VІобщ. и УПИ VІІобщ. в кв. 1 по плана на с. Елхово, община Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение №1689 от 28.06.2018г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Решение №1690 от 28.06.2018г. относно: Промяна на наименованието на Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.25 от ЗПУКИ при Общински съвет Стара Загора

Решение №1691 от 28.06.2018г. относно: Попълване съставите на постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания  и  постоянната комисия  по финанси и бюджет

Решение №1692 от 28.06.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V229  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение №1693 от 28.06.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV144  в кв. 33 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение №1694 от 28.06.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 138, апартамент 17, на настанен в него наемател

Решение №1695 от 28.06.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

Решение №1696 от 28.06.2018г. относно: Продажба на застроен УПИ І93 в кв. 7 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение №1697 от 28.06.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Решение №1698 от 28.06.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Решение №1699 от 28.06.2018г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

Решение №1700 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение №1701 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ IV90 в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение №1702 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ X в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение №1703 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение №1704 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение №1705 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ и УПИ XIIIобщ в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение №1706 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IVобщ, УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение №1707 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение №1708 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ VIобщ, УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение №1709 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за напорен тръбопровод през ПИ с идентификатори: 68850.162.485, 68850.163.104, 68850.164.534, 68850.166.51, 68850.167.38, 68850.168.35 и 68850.193.629 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.209.662 – „пасище“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-4407 от 08.06.2018 г.

Решение №1710 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП –План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти, на основание чл.17, ал.1, чл.81, ал.1, чл.110, ал.1, т.1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх. № 19-06-154 от 08.05.2018 г.

Решение №1711 от 28.06.2018г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1437 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение №1712 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентиф. 68850.171.10 от местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.171.10 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Решение №1713 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Решение №1714 от 28.06.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1715 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100/ 27.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Решение №1716 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“,с. Малка Верея, община  Стара Загора, Заявление  № 19-06-156/ 08.05.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за цитирания имот през ПИ 46417.103.9; ПИ 46417.106.132 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ № 46417.103.43 – „гори и храсти“  – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-3603 от 08.05.2018 г.

Решение №1717 от 28.06.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване в ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“ по КККР на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-183 от 05.06.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе на цитирания имот през ПИ с идентификатор 38039.44.184 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Решение №1718 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Пряпорец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 741/ 16.06.1983 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XV в кв. 10.

Решение №1719 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на        с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора,  в частта му за УПИ V180 , УПИ VI озеленяване в кв. 33 и улица с о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

Решение №1720 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.50.23 от местност „Стопански двор“ по  КККР на  с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление № 19-06-155/  08.05.2018 г.

Решение №1721 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.87 по ПНИ на местност „Голямата ливада“ от землището на с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-148 от  30.04.2018 г.

Решение №1722 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.9528 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19 – 06 – 198 от 12.06.2018 г.

Решение №1723 от 28.06.2018г. относно: Възлагане на финансов одит за заверка на годишния финансов  отчет за 2018г. на „ИНДУСТРИЛАНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД

Решение №1724 от 28.06.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Решение №1725 от 28.06.2018г. относно: Изменение на решение № 1513 от 26.04.2018 г.  за поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми.

Решение №1726 от 28.06.2018г. относно: Именуване на улици на територията на село Преславен, Община Стара Загора

Решение №1727 от 28.06.2018г. относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

Решение №1728 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VІІ – 1859 в кв. 6  и улица с о. т. 725в – о.т. 725г – о .т. 725ж, одобрен със Заповед № 1099/ 15.06.1998 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение №1729 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Елхово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VІІІ – 147 и IХ – 146 в кв. 14 и улица с о. т. 109 – о.т. 126 – о .т. 161, одобрен със Заповед № 619/ 20.04.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора,.

Решение №1730 от 28.06.2018г. относно: Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на търговско дружество «Център за психично здраве – Стара Згора» ЕООД и избиране на временен управител на дружеството.

Решение №1731 от 28.06.2018г. относно: Изменение и допълнение на решение № 1438 от протокол № 31 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 март 2018г.

Решение №1732 от 28.06.2018г. относно: Изменение и допълнение на решение № 441 от протокол № 12 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 юли 2016г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали