Решения от Протокол № 34 от 28.06.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1673 от 28.06.2018 г. относно: Промяна  по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година

Решение №1674 от 28.06.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 425 от 30.04.2009г., влиза в сила от 01.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 1000 от 01.12.2010г.; изм. и доп. с Решение № 271 от 28.06.2012 г., в сила от 01.08.2012г.; изм. и доп. с Решение № 284 от 28.04.2016 г./ – първо четене.

Решение №1675 от 28.06.2018г. относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие „Ученическо хранене“ гр.Стара  Загора и предоставяне на активи

Решение №1676 от 28.06.2018г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №1677 от 28.06.2018г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение №1678 от 28.06.2018г. относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение №1679 от 28.06.2018г. относно: Аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое”

Решение №1680 от 28.06.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Решение №1681 от 28.06.2018г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост  за нуждите на Сдружение „Самаряни” –гр. Стара Загора

Решение №1682 от 28.06.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІ общ. в кв. 6 по ПУП на с. Борилово

Решение №1683 от 28.06.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ІІІ общ. в кв.17 по ПУП на с. Борилово

Решение №1684 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV333 в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение №1685 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV266 в кв. 26 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора, чрез замяна

Решение №1686 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ821 в кв. 29 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение №1687 от 28.06.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 13 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение №1688 от 28.06.2018г. относно: Промяна на ПУП-ПР относно УПИ VІобщ. и УПИ VІІобщ. в кв. 1 по плана на с. Елхово, община Стара Загора, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение №1689 от 28.06.2018г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

Решение №1690 от 28.06.2018г. относно: Промяна на наименованието на Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.25 от ЗПУКИ при Общински съвет Стара Загора

Решение №1691 от 28.06.2018г. относно: Попълване съставите на постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания  и  постоянната комисия  по финанси и бюджет

Решение №1692 от 28.06.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V229  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение №1693 от 28.06.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV144  в кв. 33 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение №1694 от 28.06.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 138, апартамент 17, на настанен в него наемател

Решение №1695 от 28.06.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 69 на настанен в него наемател

Решение №1696 от 28.06.2018г. относно: Продажба на застроен УПИ І93 в кв. 7 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение №1697 от 28.06.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Решение №1698 от 28.06.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІобщ., кв. 527а „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Решение №1699 от 28.06.2018г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“  по ПУП на град Стара Загора

Решение №1700 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение №1701 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ IV90 в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение №1702 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ X в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение №1703 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение №1704 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение №1705 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ и УПИ XIIIобщ в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение №1706 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IVобщ, УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение №1707 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение №1708 от 28.06.2018г. относно: Продажба на УПИ VIобщ, УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение №1709 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за напорен тръбопровод през ПИ с идентификатори: 68850.162.485, 68850.163.104, 68850.164.534, 68850.166.51, 68850.167.38, 68850.168.35 и 68850.193.629 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.209.662 – „пасище“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-4407 от 08.06.2018 г.

Решение №1710 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП –План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти, на основание чл.17, ал.1, чл.81, ал.1, чл.110, ал.1, т.1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх. № 19-06-154 от 08.05.2018 г.

Решение №1711 от 28.06.2018г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1437 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение №1712 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентиф. 68850.171.10 от местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал.1, т.1 от  ЗУТ, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.171.10 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-09-169  от  22.05.2018 год.

Решение №1713 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.98.16 в местност “Инджурлюк“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-187 от 05.06.2018 г.

Решение №1714 от 28.06.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1715 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100/ 27.03.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Решение №1716 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 46417.103.36, местност „Тумбите“,с. Малка Верея, община  Стара Загора, Заявление  № 19-06-156/ 08.05.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за цитирания имот през ПИ 46417.103.9; ПИ 46417.106.132 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ № 46417.103.43 – „гори и храсти“  – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-3603 от 08.05.2018 г.

Решение №1717 от 28.06.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. схема за външно ел. захранване в ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност „Бакой чаа“ по КККР на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-183 от 05.06.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе на цитирания имот през ПИ с идентификатор 38039.44.184 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Решение №1718 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Пряпорец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 741/ 16.06.1983 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XV в кв. 10.

Решение №1719 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на        с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора,  в частта му за УПИ V180 , УПИ VI озеленяване в кв. 33 и улица с о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

Решение №1720 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.50.23 от местност „Стопански двор“ по  КККР на  с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление № 19-06-155/  08.05.2018 г.

Решение №1721 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.87 по ПНИ на местност „Голямата ливада“ от землището на с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-148 от  30.04.2018 г.

Решение №1722 от 28.06.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.9528 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19 – 06 – 198 от 12.06.2018 г.

Решение №1723 от 28.06.2018г. относно: Възлагане на финансов одит за заверка на годишния финансов  отчет за 2018г. на „ИНДУСТРИЛАНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД

Решение №1724 от 28.06.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Решение №1725 от 28.06.2018г. относно: Изменение на решение № 1513 от 26.04.2018 г.  за поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми.

Решение №1726 от 28.06.2018г. относно: Именуване на улици на територията на село Преславен, Община Стара Загора

Решение №1727 от 28.06.2018г. относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

Решение №1728 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VІІ – 1859 в кв. 6  и улица с о. т. 725в – о.т. 725г – о .т. 725ж, одобрен със Заповед № 1099/ 15.06.1998 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение №1729 от 28.06.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Елхово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VІІІ – 147 и IХ – 146 в кв. 14 и улица с о. т. 109 – о.т. 126 – о .т. 161, одобрен със Заповед № 619/ 20.04.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора,.

Решение №1730 от 28.06.2018г. относно: Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на търговско дружество «Център за психично здраве – Стара Згора» ЕООД и избиране на временен управител на дружеството.

Решение №1731 от 28.06.2018г. относно: Изменение и допълнение на решение № 1438 от протокол № 31 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 март 2018г.

Решение №1732 от 28.06.2018г. относно: Изменение и допълнение на решение № 441 от протокол № 12 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 юли 2016г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали