РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 24.02.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1509 от 24.02.2022г относно: Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – второ четене

Приложения 1-5

Решение № 1510 от 24.02.2022г относно: Допълнение в ПРАВИЛНИКА за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.2021 г. на съвета / – първо четене

Решение № 1511 от 24.02.2022г относно: Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с решение № 1214 от 30.06.2011 г.; изм. и доп. с решение № 221 от 31.03.2016 г.; изм. и доп. с решение № 1734 от 26.07.2018г.) – първо четене

Решение № 1512 от 24.02.2022г относно: Поемане на задължение до 621 962,80 лева (шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два лева и осемдесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1513 от 24.02.2022г относно: Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр. Стара Загора за финансиране дейността  на Триажен – COVID кабинет през 2022 г.

Решение № 1514 от 24.02.2022г относно: Образуване на общинско предприятие „ Гробищни паркове“ 

Решение № 1515 от 24.02.2022г относно: Освобождаване на управителя на общинското търговско дружество Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс

Решение № 1516 от 24.02.2022г относно:  Създаване на Временна комисия за проучване на възможностите за придобиването от Община Стара Загора на сгради, собственост на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“   АД, гр. Стара Загора, с ЕИК:123535874, представляващи имоти с идентификатори 68850.514.417.2, 68850.514.417.3, 68850.514.417.5 и 68850.514.417.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ №117.

Решение № 1517 от 24.02.2022г относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2022 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“.

Решение № 1518 от 24.02.2022г относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2022 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“.

Решение № 1519 от 24.02.2022г относно: Даване на съгласие за отдаване през 2022 год. за не по-малко от 10 на сто от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Решение № 1520 от 24.02.2022г относно: Даване на съгласие за продажба по ценоразпис от горски територии – собственост на Община Стара Загора на физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба.

Решение № 1521 от 24.02.2022г относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, насрочено за 11.03.2022г.

Решение № 1522 от 24.02.2022г относно: Именуване на улицa в  град Стара Загора

Решение № 1523 от 24.02.2022г относно: Именуване на улицa в  гр. Стара Загора

Решение № 1524 от 24.02.2022г относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в гр. Созопол, местност.“Буджака“,  Поземлен  имот с идентификатор  67800.8.319

Решение № 1525 от 24.02.2022г относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в гр. Созопол, местност.“Буджака“,  Поземлен  имот с идентификатор  67800.8.320

Решение № 1526 от 24.02.2022г относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XVII375 в кв. 54 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 1527 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ289 в кв. 82 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1528 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI549 в кв. 43 – „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 1529 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ369 в кв. 31а по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 1530 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII581 в кв. 20а по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 1531 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X75 в кв. 6 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 1532 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII11 в кв. 2 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Решение № 1533 от 24.02.2022г относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X-63 в кв. 11 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Решение № 1534 от 24.02.2022г относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. 0, апартамент № 12  на настанен в него наемател

Решение № 1535 от 24.02.2022г относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание”, бл. 10, вх. Б, ет. 4, апартамент № 38 на настанен в него наемател

Решение № 1536 от 24.02.2022г относно: Продажба на ПИ 67800.8.319 – общинска собственост в местност „Буджака“, гр. Созопол

Решение № 1537 от 24.02.2022г относно: Продажба на ПИ 67800.8.320 – общинска собственост в местност „Буджака“, гр. Созопол

Решение № 1538 от 24.02.2022г относно: Продажба на ПИ 67800.8.909  – частна общинска собственост в местност „Буджака“, гр. Созопол

Решение № 1539 от 24.02.2022г относно: Продажба на самостоятелен обект за бързо хранене в сграда с идентификатори 68850.515.562.7.34, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 139

Решение № 1540 от 24.02.2022г относно: Продажба на застроен УПИ ІІ298 в кв. 21 – „Лозенец“ по ПУП на гр. Стара Загора, на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1541 от 24.02.2022г относно: Продажба на УПИ Iобщ. за стоп. дейност в кв. 3; УПИ VIIIобщ., УПИ IXобщ., УПИ Xобщ., УПИ XIобщ., УПИ XIIобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 1542 от 24.02.2022г относно: Продажба на УПИ IV90  и УПИ V  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение № 1543 от 24.02.2022г относно: Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11; УПИ IVобщ., УПИ VIобщ. и УПИ VIIобщ. в кв. 39; УПИ IXобщ., УПИ Xобщ. и УПИ XIобщ. в кв.  41 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 1544 от 24.02.2022г относно: Продажба на УПИ XIX230 – частна общинска собственост в кв. 626 - „Железник - разширение“, гр. Стара Загора

Решение № 1545 от 24.02.2022г относно: Продажба на имоти с идентификатори 00655.15.8 /номер по предходен план: 000037/; 00655.38.7 /номер по предходен план 001290/; 00655.21.5 / номер по предходен план 021005/ и 00655.70.17 /номер по предходен план 070017/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 1546 от 24.02.2022г относно: Продажба на имоти с идентификатори  35515.115.71 /номер по предходен план 000377/ и 35515.115.72 /номер по предходен план 000387/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 1547 от 24.02.2022г относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план 002002/; 55289.26.1 /номер по предходен план 026001/, 55289.73.6 /номер по предходен план 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план 094007/- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 1548 от 24.02.2022г относно: Продажба на имоти с идентификатори: 35515.14.1 /номер по предходен план 014001/, 35515.41.9/номер по предходен план 041009/, 35515.88.5 / номер по предходен план 088005/, 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 1549 от 24.02.2022г относно: Продажба на имоти с идентификатори 58743.8.10 /номер по предходен план 008010/, 58743.12.3 /номер по предходен план 012003/, 58743.56.6 /номер по предходен план 056006/, 58743.58.2 /номер по предходен план 058002/, 58743.59.2 /номер по предходен план 059002/ и 58743.158.7 /номер по предходен план 158007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение № 1550 от 24.02.2022г относно: Продажба на имоти с идентификатори: 67154.100.1 /номер по предходен план: 100001/, 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/ и 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 1551 от 24.02.2022г относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.268, представляващ част от УПИ ХV98,99 в кв. 19 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1552 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.219.51, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-23/20.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.219.51, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загор, през ПИ с идентификатор № 68850.219.63 и ПИ с идентификатор № 68850.219.708, с НТП  – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1553 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.11.38, ПИ с идентификатор  № 68850.11.36, ПИ с идентификатор № 68850.11.42, ПИ с идентификатор № 68850.11.33 и ПИ с идентификатор № 68850.11.29,  местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-35/28.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за за ПИ с идентификатор № 68850.11.38, ПИ с идентификатор  № 68850.11.36, ПИ с идентификатор № 68850.11.42, ПИ с идентификатор № 68850.11.33 и ПИ с идентификатор № 68850.11.29,  местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.11.22, с НТП – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1554 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ № 278.165 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-12/13.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 278.165 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ № 278.9510 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ № 278.9508 – „За селскостопански горски, ведомствен път“  - публична общинска собственост, Заявление с Вх. № 10-02-616/27.01.2022г.

Решение № 1555 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.257.654, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-30/25.01.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.654, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.257.392 - „Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9522 - „За второстепенна улица“, ПИ с идентификатор № 68850.26.14 - „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9526 - „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 68850.257.9506 - „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост, Заявление с Вх. № 10-02-615/27.01.2022г.

Решение № 1556 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.252.15, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-8 от 11.01.2022 г.

Решение № 1557 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-29 от 26.01.2022 г.

Решение № 1558 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 38039.31.7, местност „Бели връх“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-26 от 24.01.2022 г.

Решение № 1559 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.80 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-34 от 27.01.2022 г.

Решение № 1560 от 24.02.2022г относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.45.24, местност „Каймака“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-16 от 17.01.2022 г.

Решение № 1561 от 24.02.2022г относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.107.140, ПИ с идентификатор № 46417.107.141, ПИ с идентификатор № 46417.107.139, ПИ с идентификатор № 46417.107.147, ПИ с идентификатор № 46417.107.146 и ПИ с идентификатор № 46417.107.145 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-22 от 18.01.2022 год. 

Решение № 1562 от 24.02.2022г относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.14.856, ПИ с идентификатор № 68850.14.855, ПИ с идентификатор № 68850.14.854 и ПИ с идентификатор № 68850.14.845 местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-39 от 31.01.2022 г.

Решение № 1563 от 24.02.2022г относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ № 296.53 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-15 от 14.01.2022 год. 

Решение № 1564 от 24.02.2022г относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 04738.89.10, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-3 от 05.01.2022 год. 

Решение № 1565 от 24.02.2022г относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на М. П. Ганчев

Решение № 1566 от 24.02.2022г относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Л. Й. Любомиров

Решение № 1567 от 24.02.2022г относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на К. И. Филипов

Решение № 1568 от 24.02.2022г относно: Отпускане еднократна финансова помощ на Т. Д. Георгиев

Решение № 1569 от 24.02.2022г относно: Допълнение в ПРАВИЛНИКА за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.2021 г. на съвета / – второ четене

 

Поименно гласуване по точките

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали