Решения от Протокол № 33 от 31.05.2018

Размер на шрифта: A A A

 

Решение №1580 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №1581 от 31.05.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №1582 от 31.05.2018г. относно: Прехвърляне на 2 429 148 броя обикновени поименни акции с право на глас или 50% от капитала на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД, на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, или увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 4 858 296 обикновени поименни акции с право на глас.

Решение №1583 от 31.05.2018г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година.

Решение №1584 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет с Решение № 220 от 31.03.2016г. – първо четене.

Решение №1585 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на участието на Община Стара Загора в търговско дружество „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД

Решение №1586 от 31.05.2018г. относно: Образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“гр.Стара  Загора и откриване производство по ликвидация на общинското търговско дружество „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Стара Загора

Решение №1587 от 31.05.2018г. относно: Приемане на годишните финансови отчети  за 2017г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

Решение №1588 от 31.05.2018г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 08.06.2018г., при липса на кворум на 25.06.2018г.

Решение №1589 от 31.05.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в  качеството и на акционер  в общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, свикано на 28.06.2018г., при липса на кворум на 13.07.2018г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решенията в дневния ред

Решение №1590 от 31.05.2018г. относно: Промяна статута на УПИ IКОО и спорт  в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Решение №1591 от 31.05.2018г. относно: Вземане на решение за заместване в дълг на  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“  към бившите собственици на реституираната част на сградата на гимназията във връзка със споразумение за обезщетение от 2016 година

Решение №1592 от 31.05.2018г. относно: Преименуване на местностите на територията на община Стара Загора

Решение №1593 от 31.05.2018г. относно: Определяне на общо водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от гражданите по реда чл. 41 от Закона за водите от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора.

Решение №1594 от 31.05.2018г. относно: Дарение на сгради – частна общинска собственост, бивш филиал на кожно - венерологичен диспансер, с. Ягода, Община Мъглиж на Община Мъглиж

Решение №1595 от 31.05.2018г. относно: Продажба на частна общинска собственост

Решение №1596 от 31.05.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на  ТП  на  НОИ - Стара Загора.

Решение №1597 от 31.05.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора.

Решение №1598 от 31.05.2018г. относно: Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан, за 2018г. /към 25.04.2018г./.

Решение №1599 от 31.05.2018г. относно: Учредяване право на пристрояване в УПИ ІЖС,магазини и подз.гаражи в кв. 52 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД, построен по силата на учредено право на строеж, във връзка с преустройството и разширението му

Решение №1600 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение №1601 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 2 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение №1602 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Решение №1603 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ Х72 в кв. 9 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Решение №1604 от 31.05.2018г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – частна общинска собственост, представляващ част от УПИ VIIжс и пг, кв.9 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение №1605 от 31.05.2018г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 3 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

Решение №1606 от 31.05.2018г. относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с.Еленино, Община Стара Загора.

Решение №1607 от 31.05.2018г. относно: Отмяна на т. 2.8 от Решение № 1200 по Протокол № 26 от 25.10.2017 година на Общински съвет Стара Загора и Учредяване на безвъзмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД върху имот, общинска собственост, на територията на Община Стара Загора     

Решение №1608 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000007, находящ се в землищено на с. Арнаутито

Решение №1609 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000418, находящ се в землищено на с. Бъдеще.

Решение №1610 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000156, находящ се в землищено на с. Калояновец

Решение №1611 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000160, находящ се в землищено на с. Калояновец

Решение №1612 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000423, находящ се в землищено на с. Калояновец

Решение №1613 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – Рибарник имот № 000247, находящ се в землищено на с. Маджерито.

Решение №1614 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – Рибарник, имот № 000255, находящ се в землищено на с. Петрово.

Решение №1615 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 028010, находящ се в землищено на с. Стрелец.

Решение №1616 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV104,1067, кв. 633 „Железник-разширение“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение №1617 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х537  в кв. 427 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №1618 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ679, кв. 496 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение №1619 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 61 на настанен в него наемател

Решение №1620 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 122 на настанен в него наемател

Решение №1621 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 7, на настанен в него наемател

Решение №1622 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Решение №1623 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, на настанен в него наемател

Решение №1624 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 49, на настанен в него наемател

Решение №1625 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ Iобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение №1626 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ XIXобщ в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение №1627 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 42 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение №1628 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ VIII в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, Община Стара Загора

Решение №1629 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

Решение №1630 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ I и УПИ II в кв. 48 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Решение №1631 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ I и УПИ II в кв. 49 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Решение №1632 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IV438  в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение №1633 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ VІІ164, детска градина; кв. 11  по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора, заедно с находящата се в имота сграда.

Решение №1634 от 31.05.2018г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Решение №1635 от 31.05.2018г. относно:  Продажба на  УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение №1636 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение №1637 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ VII80 и УПИ VIII81 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Решение №1638 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение №1639 от 31.05.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I жил. стр и ПГв кв. 38, одобрен със Заповед № 715/27.03.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о.т. 845а – о.т.810 – о.т. 810б одобрена със Заповед № 596/02.04.1996 г.

Решение №1640 от 31.05.2018г. относно:  Съгласие за извършване на проучвателен сондаж за добив на вода за питейно – битови нужди и направа на водовземане от подземни води в поземлен имот 35153.2.8, с. Казанка – собственост на Община Стара Загора

Решение №1641 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност „Мутафа“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-94 от 20.03.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе до ПИ с идентификатор 68850.159.19 през ПИ с идентификатор 68850.155.620 и ПИ с идентификатор 68850.159.599 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.155.395 –„за друг вид водно течение, водна площ, съоражение“  – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-1931/ 20.03.2018 г.

Решение №1642 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100 от 27.03.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Решение №1643 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор 68850.114.201 от землището на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-101 от 27.03.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор 68850.114.201 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Решение №1644 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за обект: „Кабел средно напрежение 20 кV от подстанция „Железник“ до стълб № 147/17/3 на въздушен електрпровод 20 кV „Богомилово“ в землищата на гр. Стара Загора и с. Малка Верея, във връзка със Заявление  № 19-06-128 от 17.04.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатори 68850.302.991, 68850.301.9528 –„за местен път“; ПИ с идентификатори 68850.501.603, 68850.527.1  –„за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор 68850.501.602 –„за друг поземлен имот за движение и транспорт“ по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 46417.37.9 –„за местен път“ и ПИ с идентификатор 46417.45.10 –„друг вид земеделска земя“ по КККР на с. Малка Верея– публична общинска собственост, Заявление  № 10-01-2129 от 17.04.2018 г.

Решение №1645 от 31.05.2018г. относно:  Предварително съгласие за промяна предназначението на „местен път“ с идентификатор 68850.208.68, „местен път“ с идентификатор 68850.208.71, „местен път“ с идентификатор 68850.208.74, „местен път“ с идентификатор 68850.209.898 и „местен път“ с идентификатор 68850.209.904 за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност „Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1646 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.501.264 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VII-264,266,523 от кв. 653 по плана на гр. Стара Загора.

Решение №1647 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-135 от 17.04.2018 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-135 от 17.04.2018 г.

Решение №1648 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-145 от 27.04.2018 г. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-145 от 27.04.2018 г.

Решение №1649 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.24 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-136 от 18.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.24 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.   

Решение №1650 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-146 от 30.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени.

Решение №1651 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-147 от 30.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени.

Решение №1652 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“, гр. Стара Загора.  

Решение №1653 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“, гр. Стара Загора.  

Решение №1654 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1655 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.   

Решение №1656 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  178004 и ПИ 178005 в местност “Карасулука“ от землище с. Хрищени, община Стара Загора. 

Решение №1657 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение №1658 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 в местност „Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1659 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на ПУП – Парцеларен план за външно водозахранване на ПИ с идентификатор 46417.31.10, местност „Калето“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение №1660 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на Базова станция 6099 в ПИ с идентификатор 04738.82.21 от местност “Горния баир“ по  КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение №1661 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1662 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.27 в местност “Казълкая“ в  землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-114 от 24.04.2018 г.

Решение №1663 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на Базова станция 6094 в ПИ с идентификатор 00655.75.1 от местност “Старите лозя“ по  КККР на  с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение №1664 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ  с идентификатори: 46417.29.71, 46417.29.72, 46417.29.73, 46417.29.74, 46417.29.75, 46417.29.76, 46417.29.77, 46417.29.78, 46417.29.79, 46417.29.80, 46417.29.81, 46417.29.82, 46417.30.32, 46417.30.33, 46417.30.34, 46417.30.35, 46417.30.36, 46417.30.37, 46417.30.38 и 46417.31.10  в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение №1665 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.18 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-150 от 30.04.2018 г.

Решение №1666 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.19 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-149 от 30.04.2018 г.

Решение №1667 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.11 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-133 от 17.04.2018 год.

Решение №1668 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.212.2 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-134 от 17.04.2017 г.

Решение №1669 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 37678.100.34 по КККР на с. Козаревец, община Стара Загора, във връзка със  Заявление с рег. № 19-06-120 от 04.04.2018 г.

Решение №1670 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.23 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-62 от 23.02.2018 г.

Решение №1671 от 31.05.2018г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на Пенка Добрева  Филипова

Решение №1672 от 31.05.2018г. относно:  Удължаване на мандата на Временната комисия, сформирана с Решение №1282 от 30.11.2017г. за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища, с 3 месеца.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали