Решения от Протокол № 33 от 31.05.2018

Размер на шрифта: A A A

 

Решение №1580 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №1581 от 31.05.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №1582 от 31.05.2018г. относно: Прехвърляне на 2 429 148 броя обикновени поименни акции с право на глас или 50% от капитала на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД, на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, или увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 4 858 296 обикновени поименни акции с право на глас.

Решение №1583 от 31.05.2018г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година.

Решение №1584 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет с Решение № 220 от 31.03.2016г. – първо четене.

Решение №1585 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на участието на Община Стара Загора в търговско дружество „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД

Решение №1586 от 31.05.2018г. относно: Образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“гр.Стара  Загора и откриване производство по ликвидация на общинското търговско дружество „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Стара Загора

Решение №1587 от 31.05.2018г. относно: Приемане на годишните финансови отчети  за 2017г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

Решение №1588 от 31.05.2018г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 08.06.2018г., при липса на кворум на 25.06.2018г.

Решение №1589 от 31.05.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в  качеството и на акционер  в общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, свикано на 28.06.2018г., при липса на кворум на 13.07.2018г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решенията в дневния ред

Решение №1590 от 31.05.2018г. относно: Промяна статута на УПИ IКОО и спорт  в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Решение №1591 от 31.05.2018г. относно: Вземане на решение за заместване в дълг на  Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“  към бившите собственици на реституираната част на сградата на гимназията във връзка със споразумение за обезщетение от 2016 година

Решение №1592 от 31.05.2018г. относно: Преименуване на местностите на територията на община Стара Загора

Решение №1593 от 31.05.2018г. относно: Определяне на общо водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от гражданите по реда чл. 41 от Закона за водите от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора.

Решение №1594 от 31.05.2018г. относно: Дарение на сгради – частна общинска собственост, бивш филиал на кожно - венерологичен диспансер, с. Ягода, Община Мъглиж на Община Мъглиж

Решение №1595 от 31.05.2018г. относно: Продажба на частна общинска собственост

Решение №1596 от 31.05.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на  ТП  на  НОИ - Стара Загора.

Решение №1597 от 31.05.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора.

Решение №1598 от 31.05.2018г. относно: Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан, за 2018г. /към 25.04.2018г./.

Решение №1599 от 31.05.2018г. относно: Учредяване право на пристрояване в УПИ ІЖС,магазини и подз.гаражи в кв. 52 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД, построен по силата на учредено право на строеж, във връзка с преустройството и разширението му

Решение №1600 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение №1601 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 2 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение №1602 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Решение №1603 от 31.05.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ Х72 в кв. 9 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Решение №1604 от 31.05.2018г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – частна общинска собственост, представляващ част от УПИ VIIжс и пг, кв.9 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение №1605 от 31.05.2018г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 3 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

Решение №1606 от 31.05.2018г. относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в с.Еленино, Община Стара Загора.

Решение №1607 от 31.05.2018г. относно: Отмяна на т. 2.8 от Решение № 1200 по Протокол № 26 от 25.10.2017 година на Общински съвет Стара Загора и Учредяване на безвъзмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД върху имот, общинска собственост, на територията на Община Стара Загора     

Решение №1608 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000007, находящ се в землищено на с. Арнаутито

Решение №1609 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000418, находящ се в землищено на с. Бъдеще.

Решение №1610 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000156, находящ се в землищено на с. Калояновец

Решение №1611 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000160, находящ се в землищено на с. Калояновец

Решение №1612 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 000423, находящ се в землищено на с. Калояновец

Решение №1613 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – Рибарник имот № 000247, находящ се в землищено на с. Маджерито.

Решение №1614 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – Рибарник, имот № 000255, находящ се в землищено на с. Петрово.

Решение №1615 от 31.05.2018г. относно: Процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем, имот № 028010, находящ се в землищено на с. Стрелец.

Решение №1616 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV104,1067, кв. 633 „Железник-разширение“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение №1617 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х537  в кв. 427 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №1618 от 31.05.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ679, кв. 496 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение №1619 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 61 на настанен в него наемател

Решение №1620 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 122 на настанен в него наемател

Решение №1621 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 7, на настанен в него наемател

Решение №1622 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Решение №1623 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, на настанен в него наемател

Решение №1624 от 31.05.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 49, на настанен в него наемател

Решение №1625 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ Iобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Решение №1626 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ XIXобщ в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение №1627 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 42 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение №1628 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ VIII в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, Община Стара Загора

Решение №1629 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

Решение №1630 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ I и УПИ II в кв. 48 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Решение №1631 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ I и УПИ II в кв. 49 по ПУП на с. Яворово, Община Стара Загора

Решение №1632 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IV438  в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение №1633 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ VІІ164, детска градина; кв. 11  по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора, заедно с находящата се в имота сграда.

Решение №1634 от 31.05.2018г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

Решение №1635 от 31.05.2018г. относно:  Продажба на  УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение №1636 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение №1637 от 31.05.2018г. относно: Продажба на  УПИ VII80 и УПИ VIII81 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Решение №1638 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение №1639 от 31.05.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I жил. стр и ПГв кв. 38, одобрен със Заповед № 715/27.03.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о.т. 845а – о.т.810 – о.т. 810б одобрена със Заповед № 596/02.04.1996 г.

Решение №1640 от 31.05.2018г. относно:  Съгласие за извършване на проучвателен сондаж за добив на вода за питейно – битови нужди и направа на водовземане от подземни води в поземлен имот 35153.2.8, с. Казанка – собственост на Община Стара Загора

Решение №1641 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.159.19 от местност „Мутафа“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-94 от 20.03.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе до ПИ с идентификатор 68850.159.19 през ПИ с идентификатор 68850.155.620 и ПИ с идентификатор 68850.159.599 –„за селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.155.395 –„за друг вид водно течение, водна площ, съоражение“  – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-1931/ 20.03.2018 г.

Решение №1642 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 от местност „Съборената кюприя“, гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-100 от 27.03.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор 68850.258.9507 –„за второстепенна улица“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2182 от 27.03.2018 г.

Решение №1643 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване в ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор 68850.114.201 от землището на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-101 от 27.03.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе през ПИ с идентификатор 68850.114.200 и ПИ с идентификатор 68850.114.201 –„за селскостопански горски ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-2183 от 27.03.2018 г.

Решение №1644 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за обект: „Кабел средно напрежение 20 кV от подстанция „Железник“ до стълб № 147/17/3 на въздушен електрпровод 20 кV „Богомилово“ в землищата на гр. Стара Загора и с. Малка Верея, във връзка със Заявление  № 19-06-128 от 17.04.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатори 68850.302.991, 68850.301.9528 –„за местен път“; ПИ с идентификатори 68850.501.603, 68850.527.1  –„за второстепенна улица“; ПИ с идентификатор 68850.501.602 –„за друг поземлен имот за движение и транспорт“ по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 46417.37.9 –„за местен път“ и ПИ с идентификатор 46417.45.10 –„друг вид земеделска земя“ по КККР на с. Малка Верея– публична общинска собственост, Заявление  № 10-01-2129 от 17.04.2018 г.

Решение №1645 от 31.05.2018г. относно:  Предварително съгласие за промяна предназначението на „местен път“ с идентификатор 68850.208.68, „местен път“ с идентификатор 68850.208.71, „местен път“ с идентификатор 68850.208.74, „местен път“ с идентификатор 68850.209.898 и „местен път“ с идентификатор 68850.209.904 за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност „Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1646 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.501.264 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VII-264,266,523 от кв. 653 по плана на гр. Стара Загора.

Решение №1647 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-135 от 17.04.2018 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.205.19 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-135 от 17.04.2018 г.

Решение №1648 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-145 от 27.04.2018 г. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.182 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-145 от 27.04.2018 г.

Решение №1649 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.24 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-136 от 18.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.24 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.   

Решение №1650 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-146 от 30.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.68.36 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени.

Решение №1651 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-147 от 30.04.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.68.37 в местност “Корнаците“ по КККР на с. Хрищени.

Решение №1652 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“, гр. Стара Загора.  

Решение №1653 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“, гр. Стара Загора.  

Решение №1654 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1655 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.   

Решение №1656 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  178004 и ПИ 178005 в местност “Карасулука“ от землище с. Хрищени, община Стара Загора. 

Решение №1657 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение №1658 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 в местност „Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1659 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на ПУП – Парцеларен план за външно водозахранване на ПИ с идентификатор 46417.31.10, местност „Калето“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение №1660 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на Базова станция 6099 в ПИ с идентификатор 04738.82.21 от местност “Горния баир“ по  КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение №1661 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1662 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.27 в местност “Казълкая“ в  землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-114 от 24.04.2018 г.

Решение №1663 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на Базова станция 6094 в ПИ с идентификатор 00655.75.1 от местност “Старите лозя“ по  КККР на  с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение №1664 от 31.05.2018г. относно:  Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ  с идентификатори: 46417.29.71, 46417.29.72, 46417.29.73, 46417.29.74, 46417.29.75, 46417.29.76, 46417.29.77, 46417.29.78, 46417.29.79, 46417.29.80, 46417.29.81, 46417.29.82, 46417.30.32, 46417.30.33, 46417.30.34, 46417.30.35, 46417.30.36, 46417.30.37, 46417.30.38 и 46417.31.10  в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение №1665 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.18 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-150 от 30.04.2018 г.

Решение №1666 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.19 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-149 от 30.04.2018 г.

Решение №1667 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.11 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-133 от 17.04.2018 год.

Решение №1668 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.212.2 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-134 от 17.04.2017 г.

Решение №1669 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 37678.100.34 по КККР на с. Козаревец, община Стара Загора, във връзка със  Заявление с рег. № 19-06-120 от 04.04.2018 г.

Решение №1670 от 31.05.2018г. относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.23 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-62 от 23.02.2018 г.

Решение №1671 от 31.05.2018г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на Пенка Добрева  Филипова

Решение №1672 от 31.05.2018г. относно:  Удължаване на мандата на Временната комисия, сформирана с Решение №1282 от 30.11.2017г. за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища, с 3 месеца.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали