РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 27.01.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение №1465 от 27.01.2022г. относно: Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – първо четене

Приложение 1

Решение №1466 от 27.01.2022г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

Приложение 1

Решение №1467 от 27.01.2022г. относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2022 г.

Приложение 1

Решение №1468 от 27.01.2022г. относно: Приемане на годишен отчет за 2021 г.

Приложение 1

Решение №1469 от 27.01.2022г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли - декември 2021г.

Решение №1470 от 27.01.2022г. относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2021 година

Приложение 1

Решение №1471 от 27.01.2022г. относно: Освобождаване на ликвидатора на „Обредни дейности“ ЕООД – в ликвидация и избиране на нов ликвидатор

Решение №1472 от 27.01.2022г относно: Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2022г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Решение №1473 от 27.01.2022г относно: Именуване на улици в кв. Железник, град Стара Загора

Решение №1474 от 27.01.2022г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора. 

Решение №1475 от 27.01.2022г относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2021 – 2022) на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Приложение 1

Решение №1476 от 27.01.2022г. относно: Даване на съгласие за промяна на партньори и изменение на Споразумение между кандидат и партньори № 1076/ 17.06.2021. по Решение № 760 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 януари 2021 година, Протокол № 18/28.01.2021 г. за изпълнение на проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално – икономическа интеграция в община Стара Загора“.

Решение №1477 от 27.01.2022г. относно: Отчитане и приемане на инвестиции за 2021г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор № Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г.  с Aсоциацията по ВиК

Решение №1478 от 27.01.2022г. относно: Приемане на Обръщение към Министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България, във връзка с планираното ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ в района на Източно-маришкия комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора

Решение №1479 от 27.01.2022г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ДГС Стара Загора„ във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение №1480 от 27.01.2022г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ДГС Чирпан“, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение №1481 от 27.01.2022г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Граждански клуб “Либерална икономика, прогрес и активност“/ЛИПА/ гр. Стара Загора

Решение №1482 от 27.01.2022г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот-частна общинска собственост, представляващ: Обект за стопанска дейност – БИСТРО, находящ се на ул. „Константин Иричек“ № 26, гр. Стара Загора

Решение №1483 от 27.01.2022г. относно: Отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост, представляващ: Клуб, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Лозенец, кв. 36

Решение №1484 от 27.01.2022г. относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Стара Загора, правилата за ползването им и годишният план за паша за стопанската 2022-2023 година

Приложение 1Приложение 2, Приложение 3

Решение №1485 от 27.01.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ43 в кв. 6 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение №1486 от 27.01.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI85 в кв. 36 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение №1487 от 27.01.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 3, вх. А, ет. 6, апартамент № 88 на настанен в него наемател

Решение №1488 от 27.01.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 7, апартамент № 22 на настанен в него наемател

Решение №1489 от 27.01.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков” № 1, вх. 0, ет. 9, апартамент № 43 на настанен в него наемател

Решение №1490 от 27.01.2022г. относно:  Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори: 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.506.5184.1.146 /гараж № 2/, 68850.506.5184.1.152 /гараж № 8/, 68850.505.277.9.38  /гараж № 13 и склад/, 68850.505.277.9.39  /гараж № 14/, 68850.505.277.9.41 /гараж № 16/, 68850.505.277.9.33 /гараж № 34/, 68850.505.277.9.37 /гараж № 38/, находящи се в гр. Стара Загора

Решение №1491 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27214.31.17, местност „Бобака“, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-485 от 29.12.2021 г. Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 27214.30.18, с НТП - „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 27214.30.19, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост.

Решение №1492 от 27.01.2022г. относно:  Предварително съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.152.570 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“- публична общинска собственост, с цел изграждане на пътна връзка  към ПИ с идентификатор № 68850.152.16, местност „Мутафово“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 10-02-8615 от 25.10.2021 г.

Решение №1493 от 27.01.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа и План схема телекомуникации за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.939, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-483/22.12.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за електронна съобщителна мрежа през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-9425 от 22.12.2021г.

Решение №1494 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, местност „Герена“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-488 от 29.12.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, през ПИ с идентификатор № 38039.23.77 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 38039.27.89 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 38039.33.91 „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение №1495 от 27.01.2021г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.106.157, местност „Aтюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-465 от 14.12.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.106.157, през ПИ с идентификатор № 46417.106.129 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 46417.106.130 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение №1496 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.137.3 местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-429 от 15.11.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.137.3, през ПИ с идентификатор № 68850.139.296 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.138.499 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.137.292  „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение №1497 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.900, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-462 от 14.12.2021 г.

Решение №1498 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.9546, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-475 от 20.12.2021 г.

Решение №1499 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 04738.90.23, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-486 от 29.12.2021 г.

Решение №1500 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.337, местност „Бойчов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-456 от 07.12.2021 г.

Решение №1501 от 27.01.2022г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 04738.90.26, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-457 от 08.12.2021 г.

Решение № 1502 от 27.01.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-460 от 30.11.2021 год. 

Решение №1503 от 27.01.2022г. относно:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1447 по Протокол № 31от 16 декември 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение №1504 от 27.01.2022г. относно:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1093 по Протокол № 23 от 24 юни 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение №1505 от 27.01.2022г. относно:  Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 21.02.2022г., при липса на кворум 08.03.2022г.

Решение №1506 от 27.01.2022г. относно:  Увеличение на числеността на персонала в Звено „Спорт за всички и спортни дейности“, считано от 01.01.2022 година.

Решение №1507 от 27.01.2022г. относно:  Отпускане еднократна парична помощ на М.М. Маринова

 

Поименно гласуване по точките

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали