Решения от Протокол № 32 от 26.04.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1513 от 26.04.2018г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми.

Решение №1514 от 26.04.2018г. относно: Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта

Решение №1515 от 26.04.2018г. относно: Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „ Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

Решение №1516 от 26.04.2018г. относно: Доклад на Временната комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 1334 от Протокол № 29/ 31.01.2018 г

Решение №1517 от 26.04.2018г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Решение №1518 от 26.04.2018г. относно: Промяна началната тръжна цена на търговски маси намиращи, се в югоизточната част на Централен покрит пазар.

Решение №1519 от 26.04.2018г. относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект водоем – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Преславен, Община Стара Загора

Решение №1520 от 26.04.2018г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2017 година.

Приложение 1

Решение №1521 от 26.04.2018г. относно: Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2017 година.

Приложение 1

Решение №1522 от 26.04.2018г. относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2017 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Отчет, Приложение 1

Решение №1523 от 26.04.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ХVІ общ. в кв. 2 с. Казанка

Решение №1524 от 26.04.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІІІ общ. в кв. 24 с. Казанка

Решение №1525 от 26.04.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ Х общ. в кв. 24 с. Казанка

Решение №1526 от 26.04.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ ХХ общ. в кв. 37 с. Казанка

Решение №1527 от 26.04.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІ общ. в кв. 41 с. Казанка

Решение №1528 от 26.04.2018г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Общината в имот представляващ: УПИ VІІ общ. в кв. 41 с. Казанка

Решение №1529 от 26.04.2018г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище  към офис, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 113

Решение №1530 от 26.04.2018г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 52252.47.1 в землището на с.Ново село.

Решение №1531 от 26.04.2018г. относно: Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, с. Богомилово, Община Стара Загора

Решение №1532 от 26.04.2018г. относно: Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост: Читалище, с. Богомилово, Община Стара Загора

Решение №1533 от 26.04.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

Решение №1534 от 26.04.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А на настанен в него наемател

Решение №1535 от 26.04.2018г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ ВЕРЕЯ“ гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Решение №1536 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имот с идентификатор 48765.20.23 /номер по предходен план 000078 - бивш пазар на живи животни/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Могила, Община Стара Загора

Решение №1537 от 26.04.2018г. относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г.,  /към 03.04.2018г./

Решение №1538 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ ХІ320, кв.78 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №1539 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ II в кв. 25 по ПУП на с. Самуилово, Община Стара Загора

Решение №1540 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ VI107; кв. 18 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение №1541 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ Iсонс; кв. 29  по ПУП на с. Ракитница, Община Стара Загора

Решение №1542 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ Vсонс; в кв. 12 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение №1543 от 26.04.2018г. относно:  Продажба на  УПИ Iобщ и  УПИ IIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение №1544 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ VIII33, в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение №1545 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ XI199; в кв. 99 по ПУП на с.Дълбоки, Община Стара Загора

Решение №1546 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4 /номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6  /номер по предходен план 077006/ и 24482.102.6  /номер по предходен план 102006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение №1547 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ  Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Решение №1548 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 03856.120.159 /номер по предходен план 000159/; 03856.150.60 /номер по предходен план 150060/ и 03856.280.130 /номер по предходен план 280130/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Бенковски, Община Стара Загора

Решение №1549 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 67154.137.2 /номер по предходен план 137002/, 67154.139.13 /номер по предходен план 139013/, 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/, 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение №1550 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план 019014/; 11675.25.29 /номер по предходен план 025029/ и 11675.27.3 /номер по предходен план 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Решение №1551 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006/; 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ и 58743.80.18 /номер по предходен план 080018/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на     с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение №1552 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 56825.32.19 /номер по предходен план 000095 и 56825.39.22 /номер по предходен план 000045/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Решение №1553 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ VI609,общ; в кв. 65 “Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение №1554 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Решение №1555 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Решение №1556 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 16а по ПУП на с. Малка Верея, Община Стара Загора

Решение №1557 от 26.04.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 05637.10.48 /номер по предходен план 000048/ и 05637.10.78 /номер по предходен план 000078/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, Община Стара Загора

Решение №1558 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение №1559 от 26.04.2018г. относно: Продажба на  УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение №1560 от 26.04.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.66.1 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление  № 19-06-109 от 27.03.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ ПИ с идентификатор 77476.66.1 за преминаване трасе за външно ел. захранване на  ПИ с идентификатор 77476.66.1 през ПИ 77476.59.41 и  ПИ 77476.66.23 - „напоителен канал“,  ПИ 77476.59.42 -  „изоставена орна земя“ и ПИ 77476.66.24 - „пасище“ – общинска собственост,  във връзка със Заявление  10-02-2205/ 27.03.2018 г.

Решение №1561 от 26.04.2018г.  относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.507.186 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-84 от 14.03.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на  ПИ с идентификатор 77476.507.186 през ПИ 77476.507.205 и  ПИ 77476.507.199 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.507.206 -  „изоставена орна земя“– публична общинска собственост -Заявление  10-01-1544/ 14.03.18г.

Решение №1562 от 26.04.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  № 178004 и ПИ  № 178005 от местност “Карасулука“ от землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-106 от 27.03.2017 г. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ  № 178004 от местност “Карасулука“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение №1563 от 26.04.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-93 от 20.03.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.14 от местност “Орта бозалък“, по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-93 от 20.03.2018г.

Решение №1564 от 26.04.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-102 от 27.03.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-102 от 27.03.2018 год.

Решение №1565 от 26.04.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-116 от 02.04.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.12.787 в местност “Юнаците“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-116 от 02.04.2018 г.

Решение №1566 от 26.04.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1567 от 26.04.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.67.8 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1568 от 26.04.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.7 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1569 от 26.04.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.25 в местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение №1570 от 26.04.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

Решение №1571 от 26.04.2018г. относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на  землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение №1572 от 26.04.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.133.8 от местност „Караиванов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-110 от 27.03.2018 г.

Решение №1573 от 26.04.2018г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Приложение 1, Приложение 2

Решение №1574 от 26.04.2018г. относно: Обявяване на сграда – център за трансфузионна хематология град Стара  Загора за частна общинска собственост и дарение на същата на Министерство на здравеопазването на Република България за нуждите на РЦТХ – Стара Загора

Решение №1575 от 26.04.2018г. относно: Временни преместваеми /търговски/ обекти, разположени върху общински терени и временни преместваеми /търговски/ обекти - общинска собственост, разположени върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Приложение 1, Приложение 2

Решение №1576 от 26.04.2018г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2018г.

Приложение 1

Решение №1577 от 26.04.2018г. относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2018г

Приложение 1

Решение №1578 от 26.04.2018г. относно: Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора, преживели домашно насилие“ на Фондация “Дружество за гражданска подкрепа“ – Ст. Загора с Вх. №10-02-2521/04.04.2018г.

Решение №1579 от 26.04.2018г. относно: Придобиване на имоти, собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали