Решения от Протокол № 31 от 29.03.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1438 от 29.03.2018г. относно: Регистрация на Еднолично акционерно дружество с наименование „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала Община Стара Загора.

 

Решение №1439 от 29.03.2018г. относно: Спиране на продажбата на общински до приключване работата на Временната комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища.

 

Решение №1440 от 29.03.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

 

Решение №1441 от 29.03.2018г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1283 от 18.12.2017 г./ - първо четене.

 

Решение №1442 от 29.03.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение №1443 от 29.03.2018г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2019 - 2021 година

 

Решение №1444 от 29.03.2018г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

 

Решение №1445 от 29.03.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 05април 2018 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

 

Решение №1446 от 29.03.2018г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2017 година.

 

Решение №1447 от 29.03.2018г. относно: Осигуряване на устойчивост на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ съгласно споразумение BG16RFOP001-1.040-0013-C01 от 30.03.2016 год. между община Стара Загора и УО на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционна програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

 

Решение №1448 от 29.03.2018г. относно: Промяна на наименованията на действащи социални услуги, делегирани от държавата дейности  предоставяни в община Стара Загора

 

Решение №1449 от 29.03.2018г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център - I  Стара Загора “ ЕООД

 

Решение №1450 от 29.03.2018г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД град Стара Загора

 

Решение №1451 от 29.03.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Велика В. Станчева

 

Решение №1452 от 29.03.2018г. относно: Даване съгласие за поставяне на монумент  /знак/  „ЦЕНТЪР на ВСЕЛЕНАТА“ , на място съгласно приложена към предложението скица № 2328 от 25.11.2017г.на Община Стара Загора) и възлагане на Кмета на Община Стара Загора да организира конкурс – ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“, съгласно одобрено техническо задание на Община Стара Загора.

 

Решение №1453 от 29.03.2018г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2018 година.

 

Решение №1454 от 29.03.2018г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2018 година            

 

Решение №1455 от 29.03.2018г. относно: Промяна статута на УПИ IКОО и спорт  в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

 

Решение №1456 от 29.03.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ Х292 в кв. 34 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора, чрез замяна

 

Решение №1457 от 29.03.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в кв. 121, по ПУП на гр. Стара Загора и сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост чрез замяна

 

Решение №1458 от 29.03.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ537 в кв. 606 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1459 от 29.03.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V3982,7160  в кв. 304 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1460 от 29.03.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І26 и УПИ Х26  в кв. 4 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение №1461 от 29.03.2018г. относно: Отдаване под  наем на имот – публична общинска собственост – Язовир

Сладък кладенец, Община Стара Загора.

 

Няма решение по тази точка относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

 

Решение №1462 от 29.03.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А на настанен в него наемател

 

Решение №1463 от 29.03.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56, вх. 0  на настанен в него наемател

 

Решение №1464 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  Іобщ.; УПИ IIобщ.; УПИ IIIобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

 

Решение №1465 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ230, кв. 626 „Железник-разширение“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1466 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ954, кв. 37 „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1467 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение №1468 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  IXобщ в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение №1469 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  IІобщ; УПИ IIIобщ; УПИ IVобщ; УПИ Vобщ в кв. 48 по ПУП на с.Християново, Община Стара Загора

 

Решение №1470 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

 

Решение №1471 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 65317.23.7 /номер по предходен план: 023007/; 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/; 65317.34.12  /номер по предходен план 034012/ и 65317.48.17  /номер по предходен план 048017/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

 

Решение №1472 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 61995.21.1 /номер по предходен план: 021001/; 61995.43.17 /номер по предходен план: 043017/; 61995.51.6 /номер по предходен план 051006/; 61995.62.12 /номер по предходен план 062012/; 61995.88.1 /номер по предходен план 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

 

Решение №1473 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ XXXVIобщ; в кв. 37 по ПУП на с.Казанка, Община Стара Загора

 

Решение №1474 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 00655.10.10 /номер по предходен план: 010010/; 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.25.42 /номер по предходен план 025042/; 00655.70.17  /номер по предходен план 070017/; 00655.71.16  /номер по предходен план 071016/, 00655.73.1 /номер по предходен план 073001/; 00655.76.28 /номер по предходен план 000608/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение №1475 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.13 /номер по предходен план: 013013/; 77431.24.18 /номер по предходен план: 024018/; 77431.28.16 /номер по предходен план 028016/; 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/; 77431.37.51 /номер по предходен план 037051/, 77431.37.52 /номер по предходен план 037052/; 77431.41.24  /номер по предходен план 041024/, 77431.43.21 /номер по предходен план 043021/; 77431.48.7 /номер по предходен план 048007/ и 77431.49.23 /номер по предходен план 049023/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение №1476 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ ХІІІ322, кв.78 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1477 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V7122, кв. 133 по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1478 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с №№ 136014 и 175005 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора

 

Решение №1479 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  Іобщ; УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ; УПИ ХVобщ в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение №1480 от 29.03.2018г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1283 от 18.12.2017 г./ - второ четене.

 

Решение №1481 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44687.37.57 в местност „Глуханя“ по КККР на с. Люляк, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 02.01.2018 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване до ПИ № 44687.37.57 през ПИ № 44687.38.89 – „пасище, мера“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-01-11 от 02.01.2018г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „пасище, мера“ с идентификатор 44687.38.89, за осигуряване на достъп до ПИ № 44687.37.57 в местност „Глуханя“ по КККР на с. Люляк, община Стара Загора.

 

Решение №1482от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 в местност „Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-06-46 от 13.02.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.199.3 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища“ №№ 68850.199.512, 68850.199.516, 68850.206.510 и ПИ № 68850.199.18 –„водно течение, водна площ, съоръжение“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-406 от 18.01.2017 г.

 

Решение №1483 от 29.03.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност “Вадата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1484 от 29.03.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1485 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-60 от 20.02.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-60 от 20.02.2018 г.

 

Решение №1486 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-66/ 07.03.2018 г.

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара  Загора, Заявление № 19-06-66/ 07.03.2018 г.

 

Решение №1487 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.27 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-79 от 06.03.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.27 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.  

 

Решение №1488 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-80 от 06.03.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-80 от 06.03.2018 г.

 

Решение №1489 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.501.264 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VII-266,266,523 от кв.653 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-72 от 01.03.2018 г.

 

Решение №1490 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 27.02.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 27.02.2018 г.

 

Решение №1491 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-69 от 27.02.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-69 от 27.02.2018 г.

 

Решение №1492 от 29.03.2018г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1417 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение №1493 от 29.03.2018г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 591/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ V180 от кв. 33, обособяване на нови УПИ VII289/детска площадка/, УПИ VIII181/за трафопост/ в кв. 33 и УПИ XVIIозеленяване в кв. 36. Промяна на улична регулация между о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

 

Решение №1494 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.118.12 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-58 от 20.02.2018 г.

 

Решение №1495 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.148 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-47 от 13.02.2018 год.

 

Решение №1496 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.22 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-54 от 20.02.2018 год.

 

Решение №1497 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.  Сулица, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-49 от 13.02.2018 г.

 

Решение №1498 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46417.92.23 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-40 от 06.02.2018 г.

 

Решение №1499 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46417.92.43 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-39 от 06.02.2018 г.

 

Решение №1500 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.180.9 от местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-59 от 20.02.2018 г.

 

Решение №1501 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за извършване на проучвателен сондаж за добив на пресни подземни води и направа на водовземане от подземни води в поземлен имот 190, попадащ в УПИ I– за озеленяване, кв. 11, по плана за регулация на с. Оряховица

 

Решение №1502 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.14 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-76 от 06.03.2018 год.

 

Решение №1503 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-65 от 27.02.2018 г.

 

Решение №1504 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.274 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-37 от 30.01.2018 год.

 

Решение №1505 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.89.10 в местност „Казълкая“ по КККР на  с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-74  от  06.03.2018 год.

 

Решение №1506 от 29.03.2018г.  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.120.5 от местност „Балакларска река“ по КККР на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.№ 19-06-67/27.02.2018 г.

 

Решение №1507 от 29.03.2018г. относно: Промяна на част от финансовите параметри на решение № 529 от 20 декември 2012 година на Общински съвет за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция на Централен общински пазар  гр. Стара Загора

 

Решение №1508 от 29.03.2018г. относно: Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта

 

Решение №1509 от 29.03.2018г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1370 по Протокол № 29 от 31 януари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора

 

Решение №1510 от 29.03.2018г. относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108,  УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118  и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора

 

Решение №1511 от 29.03.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  086 010 в местност “Карасулука“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора

 

Решение №1512 от 29.03.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР относно УПИ VІІІ-210, кв. 17 и улица с о.т.47-78 по плана на с. Лясково, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 47-78 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали