Решения от Протокол № 31 от 29.03.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1438 от 29.03.2018г. относно: Регистрация на Еднолично акционерно дружество с наименование „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала Община Стара Загора.

 

Решение №1439 от 29.03.2018г. относно: Спиране на продажбата на общински до приключване работата на Временната комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински жилища.

 

Решение №1440 от 29.03.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

 

Решение №1441 от 29.03.2018г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1283 от 18.12.2017 г./ - първо четене.

 

Решение №1442 от 29.03.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение №1443 от 29.03.2018г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2019 - 2021 година

 

Решение №1444 от 29.03.2018г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

 

Решение №1445 от 29.03.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 05април 2018 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

 

Решение №1446 от 29.03.2018г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2017 година.

 

Решение №1447 от 29.03.2018г. относно: Осигуряване на устойчивост на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ съгласно споразумение BG16RFOP001-1.040-0013-C01 от 30.03.2016 год. между община Стара Загора и УО на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционна програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

 

Решение №1448 от 29.03.2018г. относно: Промяна на наименованията на действащи социални услуги, делегирани от държавата дейности  предоставяни в община Стара Загора

 

Решение №1449 от 29.03.2018г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център - I  Стара Загора “ ЕООД

 

Решение №1450 от 29.03.2018г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД град Стара Загора

 

Решение №1451 от 29.03.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Велика В. Станчева

 

Решение №1452 от 29.03.2018г. относно: Даване съгласие за поставяне на монумент  /знак/  „ЦЕНТЪР на ВСЕЛЕНАТА“ , на място съгласно приложена към предложението скица № 2328 от 25.11.2017г.на Община Стара Загора) и възлагане на Кмета на Община Стара Загора да организира конкурс – ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“, съгласно одобрено техническо задание на Община Стара Загора.

 

Решение №1453 от 29.03.2018г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2018 година.

 

Решение №1454 от 29.03.2018г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2018 година            

 

Решение №1455 от 29.03.2018г. относно: Промяна статута на УПИ IКОО и спорт  в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

 

Решение №1456 от 29.03.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ Х292 в кв. 34 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора, чрез замяна

 

Решение №1457 от 29.03.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в кв. 121, по ПУП на гр. Стара Загора и сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост чрез замяна

 

Решение №1458 от 29.03.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ537 в кв. 606 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение №1459 от 29.03.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V3982,7160  в кв. 304 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1460 от 29.03.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І26 и УПИ Х26  в кв. 4 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение №1461 от 29.03.2018г. относно: Отдаване под  наем на имот – публична общинска собственост – Язовир

Сладък кладенец, Община Стара Загора.

 

Няма решение по тази точка относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 124, на настанен в него наемател

 

Решение №1462 от 29.03.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А на настанен в него наемател

 

Решение №1463 от 29.03.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56, вх. 0  на настанен в него наемател

 

Решение №1464 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  Іобщ.; УПИ IIобщ.; УПИ IIIобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

 

Решение №1465 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ230, кв. 626 „Железник-разширение“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1466 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ954, кв. 37 „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1467 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение №1468 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  IXобщ в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение №1469 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  IІобщ; УПИ IIIобщ; УПИ IVобщ; УПИ Vобщ в кв. 48 по ПУП на с.Християново, Община Стара Загора

 

Решение №1470 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

 

Решение №1471 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 65317.23.7 /номер по предходен план: 023007/; 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/; 65317.34.12  /номер по предходен план 034012/ и 65317.48.17  /номер по предходен план 048017/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

 

Решение №1472 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 61995.21.1 /номер по предходен план: 021001/; 61995.43.17 /номер по предходен план: 043017/; 61995.51.6 /номер по предходен план 051006/; 61995.62.12 /номер по предходен план 062012/; 61995.88.1 /номер по предходен план 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

 

Решение №1473 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ XXXVIобщ; в кв. 37 по ПУП на с.Казанка, Община Стара Загора

 

Решение №1474 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 00655.10.10 /номер по предходен план: 010010/; 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.25.42 /номер по предходен план 025042/; 00655.70.17  /номер по предходен план 070017/; 00655.71.16  /номер по предходен план 071016/, 00655.73.1 /номер по предходен план 073001/; 00655.76.28 /номер по предходен план 000608/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение №1475 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.13 /номер по предходен план: 013013/; 77431.24.18 /номер по предходен план: 024018/; 77431.28.16 /номер по предходен план 028016/; 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/; 77431.37.51 /номер по предходен план 037051/, 77431.37.52 /номер по предходен план 037052/; 77431.41.24  /номер по предходен план 041024/, 77431.43.21 /номер по предходен план 043021/; 77431.48.7 /номер по предходен план 048007/ и 77431.49.23 /номер по предходен план 049023/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение №1476 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ ХІІІ322, кв.78 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение №1477 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V7122, кв. 133 по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение №1478 от 29.03.2018г. относно: Продажба на имоти с №№ 136014 и 175005 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора

 

Решение №1479 от 29.03.2018г. относно: Продажба на  УПИ  Іобщ; УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ; УПИ ХVобщ в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение №1480 от 29.03.2018г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1283 от 18.12.2017 г./ - второ четене.

 

Решение №1481 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44687.37.57 в местност „Глуханя“ по КККР на с. Люляк, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 02.01.2018 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване до ПИ № 44687.37.57 през ПИ № 44687.38.89 – „пасище, мера“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-01-11 от 02.01.2018г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „пасище, мера“ с идентификатор 44687.38.89, за осигуряване на достъп до ПИ № 44687.37.57 в местност „Глуханя“ по КККР на с. Люляк, община Стара Загора.

 

Решение №1482от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.3 в местност „Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-06-46 от 13.02.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.199.3 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища“ №№ 68850.199.512, 68850.199.516, 68850.206.510 и ПИ № 68850.199.18 –„водно течение, водна площ, съоръжение“– публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  № 10-02-406 от 18.01.2017 г.

 

Решение №1483 от 29.03.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност “Вадата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1484 от 29.03.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“ по  КККР на гр. Стара Загора.  

 

Решение №1485 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-60 от 20.02.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.7 в местност “Апти Тарла“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-60 от 20.02.2018 г.

 

Решение №1486 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-66/ 07.03.2018 г.

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.75.159 и ПИ с идентификатор 68850.75.162 в местност “Кюшкюлю бахча“ по КККР на гр. Стара  Загора, Заявление № 19-06-66/ 07.03.2018 г.

 

Решение №1487 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  133.27 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-79 от 06.03.2018 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за  ПИ 133.27 в местност “Казълкая“ от  землище с. Богомилово, община Стара Загора.  

 

Решение №1488 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-80 от 06.03.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.28 в местност “Джелата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-80 от 06.03.2018 г.

 

Решение №1489 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.501.264 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VII-266,266,523 от кв.653 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-72 от 01.03.2018 г.

 

Решение №1490 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 27.02.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.34 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 27.02.2018 г.

 

Решение №1491 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-69 от 27.02.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.200.35 в местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-69 от 27.02.2018 г.

 

Решение №1492 от 29.03.2018г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1417 по Протокол № 30 от 22 февруари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение №1493 от 29.03.2018г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 591/ 16.04.1987г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ V180 от кв. 33, обособяване на нови УПИ VII289/детска площадка/, УПИ VIII181/за трафопост/ в кв. 33 и УПИ XVIIозеленяване в кв. 36. Промяна на улична регулация между о.т. 106 - о.т. 107 -  о.т. 111 – о.т. 114 - о.т. 112 - о.т. 115 - о.т. 116 - о.т. 117 -  о.т. 161.

 

Решение №1494 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.118.12 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-58 от 20.02.2018 г.

 

Решение №1495 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.148 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-47 от 13.02.2018 год.

 

Решение №1496 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.22 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-54 от 20.02.2018 год.

 

Решение №1497 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.  Сулица, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-49 от 13.02.2018 г.

 

Решение №1498 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46417.92.23 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-40 от 06.02.2018 г.

 

Решение №1499 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 46417.92.43 в местност „Джене дере“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-39 от 06.02.2018 г.

 

Решение №1500 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.180.9 от местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-59 от 20.02.2018 г.

 

Решение №1501 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за извършване на проучвателен сондаж за добив на пресни подземни води и направа на водовземане от подземни води в поземлен имот 190, попадащ в УПИ I– за озеленяване, кв. 11, по плана за регулация на с. Оряховица

 

Решение №1502 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.14 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-76 от 06.03.2018 год.

 

Решение №1503 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-65 от 27.02.2018 г.

 

Решение №1504 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.274 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-37 от 30.01.2018 год.

 

Решение №1505 от 29.03.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.89.10 в местност „Казълкая“ по КККР на  с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-74  от  06.03.2018 год.

 

Решение №1506 от 29.03.2018г.  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.120.5 от местност „Балакларска река“ по КККР на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх.№ 19-06-67/27.02.2018 г.

 

Решение №1507 от 29.03.2018г. относно: Промяна на част от финансовите параметри на решение № 529 от 20 декември 2012 година на Общински съвет за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция на Централен общински пазар  гр. Стара Загора

 

Решение №1508 от 29.03.2018г. относно: Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта

 

Решение №1509 от 29.03.2018г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1370 по Протокол № 29 от 31 януари 2018 год. на Общински съвет Стара Загора

 

Решение №1510 от 29.03.2018г. относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108,  УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118  и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора

 

Решение №1511 от 29.03.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  086 010 в местност “Карасулука“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора

 

Решение №1512 от 29.03.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР относно УПИ VІІІ-210, кв. 17 и улица с о.т.47-78 по плана на с. Лясково, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 47-78 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали