РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 16.12.2021

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1404 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2022г.

 

Приложение

 

Решение № 1405 от 16.12.2021г. относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства при Община Стара Загора.

 

Решение № 1406 от 16.12.2021г. относно: Промяна числеността на персонала в Звено „Чистота“, Звено „Озеленяване и комунални дейности“, Звено „Гробищен парк“, Звено „Поддръжка на пътно-знаково стопанство“ и Зоопарк Стара Загора, считано от 01.01.2022 година.

 

Решение № 1407 от 16.12.2021г. относно: Откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД гр.Стара Загора , ЕИК:123515601

 

Решение № 1408 от 16.12.2021г. относно: Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 1409 от 16.12.2021г. относно: Удължаване на мандата на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора до 1 март 2022 година

 

Решение № 1410 от 16.12.2021г. относно: Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на централен зеленчуков пазар-закрита част

 

Приложение

 

Решение № 1411 от 16.12.2021г. относно: Продължаване на срока за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер  местни такси за ползване на общински площи, определен с Решение № 837, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25 март 2021 г.

 

Решение № 1412 от 16.12.2021г. относно: Предложение за одобрение за финансиране по Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани на проект „Подпомагане на домовете от семеен тип и дневни центрове за деца с/без увреждания в град Стара Загора“ на организация  СНЦ „Лайънс клуб Стара Загора Августа“ с вх. № 10-02-8361 от 17.11.2021 г.

 

Решение № 1413 от 16.12.2021г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект «Красива България» към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 «Боровец», УПИ XXIII, кв. 259 град Стара Загора“

 

Решение № 1414 от 16.12.2021г. относно: Одобряване проект на Допълнително споразумение към Договор № 474/31.03.2014 за обществен превоз на пътници сключен  между Община Стара Загора  и  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора.

 

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9

 

Решение № 1415 от 16.12.2021г. относно: Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

 

Решение № 1416 от 16.12.2021г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

 

Решение № 1417 от 16.12.2021г. относно: Приемане на Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и поддържане на установените норми на територията на град Стара Загора с период на действие 2021– 2025 година

 

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4

 

Решение № 1418 от 16.12.2021г. относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора с период на действие 2021 - 2027 год.

 

Приложение

 

Решение № 1419 от 16.12.2021г. относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Стара Загора за периода 2021  – 2028 год.

 

Приложение

 

Решение № 1420 от 16.12.2021г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. П. Петкова


Решение № 1421 от 16.12.2021г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на М. К. Генов

 

Решение № 1422 от 16.12.2021г. относно: Именуване на улица в кв. „Кольо Ганчев“, град Стара Загора, Община Стара Загора.

 

Решение № 1423 от 16.12.2021г. относно: Продажба на втора употреба тротоарни плочи – общинска собственост и одобряване на начална тръжна цена

 

Решение № 1424 от 16.12.2021г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,нуждите на  Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора

 

Решение № 1425 от 16.12.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV115 в кв. 10 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

 

Решение № 1426 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 56, вх. А, апартамент № 114  на настанен в него наемател

 

Решение № 1427 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А, апартамент № 12  на настанен в него наемател

 

Решение № 1428 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 94  на настанен в него наемател

 

Решение № 1429 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. Христо Ботев, № 124, вх. А, ет. 1, апартамент № 26 на настанен в него наемател

 

Решение № 1430 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. Три чучура - север, бл. 62, вх. 0, ет. 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

 

Решение № 1431 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. Казански, бл. 24, вх. А, ет. 4, апартамент № 60  на настанен в него наемател                                                                           

 

Решение № 1432 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 53, апартамент № 5 на настанен в него наемател

 

Решение № 1433 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 9, вх. Б, ет. 5, апартамент № 36 на настанен в него наемател

 

Решение № 1434 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 124, апартамент № 43 на настанен в него наемател

 

Решение № 1435 от 16.12.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл. 63, апартамент № 53 на настанен в него наемател

 

Решение № 1436 от 16.12.2021г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VIIІ356  в кв. 44 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1437 от 16.12.2021г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот Іза фурна в кв. 31 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1438 от 16.12.2021г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

 

Решение № 1439 от 16.12.2021г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 година на територията на Община Стара Загора.

 

Решение № 1440 от 16.12.2021г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с идентификатор 68850.501.528, с площ 2429 кв. м., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Железник, кв. 673 по плана на града, част от УПИ III паркинг.

 

Решение № 1441 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.118.11 в местност „Тополов дол“,  землище на с. Пряпорец, община Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-450 от 30.11.2021 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 58743.118.15, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост.

 

Решение № 1442 от 16.12.2021г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение План за регулация, в частта му за УПИ I Жил. стр., КОО и ППГ. в кв. 329 и  УПИ I  Жил. стр., КОО и ППГ в кв. 5331 по плана на гр. Стара Загора, като се променя уличната регулация между о.т. 8172 до о.т.  8177 на ул. „Капитан Петко Войвода“, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-150 от 01.12.2021 г.

 

Решение № 1443 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор № 04738.89.10, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-441/18.11.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 04738.89.10, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, през  ПИ с идентификатор № 04738.89.13 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1444 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за УПИ I 17, КР 136 и УПИ I 11, КР 57 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-435/16.11.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ I 17, КР 136 и УПИ I 11, КР 57 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, през  ПИ с идентификатор № 77476.57.8 – „Отводнителен канал“ и ПИ с идентификатор № 77476.136.13 – „Отводнителен канал“- публична общинска собственост, Заявление с Вх. № 10-02-8314/16.11.2021г.

 

Решение № 1445 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, местност „Джелата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-445/24.11.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, местност „Джелата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.208.69 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с Вх. № 10-02-8545 от 24.11.2021г.

 

Решение № 1446 от 16.12.2021г. относно: Предварително съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.99.128 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.98.26 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.78.33 с НТП „Пасище“ - публична общинска собственост и промяна предназначение на част ПИ с идентификатор № 68850.99.128 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.98.26 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.78.33 с НТП „Пасище“, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 68850.98.15 и ПИ с идентификатор № 68850.98.16, местност „Смокините“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление № 10-02-8048/09.11.2021г.

 

Решение № 1447 от 16.12.2021г. относно: Предварително съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор № 77476.35.15 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 77476.35.16 с НТП – „Изоставена орна земя“ и ПИ с идентификатор № 77476.33.18 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост и промяна предназначение на цитираните поземлени имоти, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 77476.33.1, местност „Баченик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление № 10-02-8022/08.11.2021г.

 

Решение № 1448 от 16.12.2021г. относно: Предварително съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор № 36899.88.666 с НТП „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 36899.88.656 с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост и промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор № 36899.88.656 с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 36899.88.3, местност „Лозята“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора.

 

Решение № 1449 от 16.12.2021г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 68850.8.474, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – общинска собственост, във връзка със Заявление Вх.№ 10-02-55 от 05.01.2021г.

 

Решение № 1450 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и специализирана план схема за разполагане на електронна съобщителна мрежа за Базова станция на Виваком PD 2699, с. Подслон, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-426/08.11.2021г.

 

Решение № 1451 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.103.5, местност „Тумбите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-431 от 15.11.2021 г.

 

Решение № 1452 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.119.243, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-423 от 04.11.2021 г.

 

Решение № 1453 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.251.9510 местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-432 от 15.11.2021г.

 

Решение № 1454 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП–План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.43.2, местност „До село“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-433 от 15.11.2021 г.

 

Решение № 1455 от 16.12.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.59.47, местност „Вира“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-424 от 05.11.2021 г.

 

Решение № 1456 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВИК схема за ПИ с идентификатор № 35420.16.46, землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-418 от 08.11.2021 год. 

 

Решение № 1457 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 36899.3.14, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-446 от 23.11.2021 год. 

 

Решение № 1458 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, местност „Вира“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-439 от 24.11.2021 год. 

 

Решение № 1459 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за УПИ I 11 в КР 57, УПИ I 17 и УПИ II 18 в КР 136 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-413 от 02.11.2021 год. 

 

Решение № 1460 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за напорна канализация от помпена станция в ПИ с идентификатор № 68850.203.9 до главен колектор VIII в ПИ с идентификатор № 68850.208.69 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-463 от 30.11.2021 год. 

 

Решение № 1461 от 16.12.2021г. относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2021 година по бюджета на Община Стара Загора

 

Приложение

 

Решение № 1462 от 16.12.2021г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Г. Х. Войников

 

Решение № 1463 от 16.12.2021г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на З. Д. Иванова

 

Решение № 1464 от 16.12.2021г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. Г. Димитрова

 

Поименно гласуване по точките от Заседание 31

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали