РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 25.11.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1356 от 25.11.2021г. относно:  Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2021 година

Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3   Приложение 4

 

Решение № 1357 от 25.11.2021г. относно: Удължаване на срока за погасяване на отпуснат временен безлихвен заем на общинското търговско дружество „Мересев“  ЕООД гр. Стара Загора

 

Решение № 1358 от 25.11.2021г. относно: Промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ и разширение на ул. Капитан Петко Войвода“ при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на решение № 2283 от 30.05.2019 година от Протокол № 44 от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2019 г.      

 

Решение № 1359 от 25.11.2021г. относно: Промяна на размера на такса битови отпадъци

 

Решение № 1360 от 25.11.2021г. относно: Избор на управител на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 1361 от 25.11.2021г. относно: Даване на съгласие за участие в европейска инициатива за насърчаване на устойчивата дигитална трансформация в градовете и общините в Европейския Съюз

 

Решение № 1362 от 25.11.2021г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2022-2023г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.007 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от  Областни Информационни Центрове (2022-2023)г.“

 

Решение № 1363 от 25.11.2021г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение „В етносвета на ромите“, финансирано по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства /фокус върху роми/“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020

 

Решение № 1364 от 25.11.2021г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

 

Решение № 1365 от 25.11.2021г. относно: Именуване на улици в кв. „Кольо Ганчев“  на територията на община Стара Загора

 

Решение № 1366 от 25.11.2021г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по спортна стрелба Августа 1992“- гр. Стара Загора

 

Решение № 1367 от 25.11.2021г. относно: Застраховане на недвижими имоти – частна общинска собственост, обект на преустройство и обновяване във връзка с изпълнението на проект „Международен младежки център –мисли локално, действай глобално!“, финансиран по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство ( ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

 

Решение № 1368 от 25.11.2021г. относно: Учредяване право на надстрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ XV в кв. 119, град Стара Загора, на собственик на сграда, построена по силата на учредено право на строеж

 

Решение № 1369 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188 по КККР на гр. Стара Загора,  находящ се на бул. „ Руски“ № 2

 

Решение № 1370 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV5202 кв. 278 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 1371 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ325 в кв. 19 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

Решение № 1372 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII5201 кв. 278 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 1373 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV278 в кв. 13 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 1374 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ25 в кв. 44 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

 

Решение № 1375 от 25.11.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ476,477 в кв. 651 – „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 1376 от 25.11.2021г. относно: Oтдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Загоре, Община Стара Загора.

 

Решение № 1377 от 25.11.2021г. относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 31276.57.29 /номер по предходен план 057029/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.

 

Решение № 1378 от 25.11.2021г. относно: Oтдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Преславен, Община Стара Загора.

 

Решение № 1379 от 25.11.2021г. относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Калояновец, Община Стара Загора.

 

Решение № 1380 от 25.11.2021г. относно: Отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор № 36899.4.54, находящ се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора за изграждане на електронно – съобщително съоръжение на „Цетин България“ ЕАД.

 

Решение № 1381 от 25.11.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ХV198 и УПИ ХVІобщ. в кв. 37 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 1382 от 25.11.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ, находящ се в кв. 664 „Железник“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение № 1383 от 25.11.2021г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.90 , представляващ част от УПИ ХI в кв. 7 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1384 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за изграждане на пътна връзка към ПИ с идентификатор № 68850.14.856, ПИ с идентификатор № 68850.14.855, ПИ с идентификатор № 68850.14.854, ПИ с идентификатор № 68850.14.845, местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-390 от 11.10.2021 г. Предварително съгласие за преминаване през част от ПИ с идентификатор № 68850.14.692 – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.286.677 – „За местен път“ –  публична общинска собственост, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти. Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор № 68850.14.692 - „За селскостопански, горски ведомствен път“, в размер на 258 кв. м, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 68850.14.856, ПИ с идентификатор № 68850.14.855, ПИ с идентификатор № 68850.14.854, ПИ сидентификатор № 68850.14.845, местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 10-02-7251 от 11.10.2021 г.

 

Решение № 1385 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.107.140, ПИ с идентификатор № 46417.107.141, ПИ с идентификатор № 46417.107.139, ПИ с идентификатор № 46417.107.147,  ПИ с идентификатор № 46417.107.146 и ПИ с идентификатор № 46417.107.145 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-411/26.10.2021г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.107.140, ПИ с идентификатор № 46417.107.141, ПИ с идентификатор № 46417.107.139, ПИ с идентификатор № 46417.107.147,  ПИ с идентификатор № 46417.107.146 и ПИ с идентификатор № 46417.107.145 по КККР на с. Малка Верея, през  ПИ с идентификатор № 46417.107.120  – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, във връзка Заявление № 10-02-7646/ 26.10.2021г.

 

Решение № 1386 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ № 296.53 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-415/01.11.2021г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 296.53, през ПИ № 296.187, през ПИ № 296.188 и през ПИ с идентификатор № 58743.204.15  – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1387 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.131.493 и ПИ с идентификатор № 68850.131.46, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-396 от 15.10.2021 г.  Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за изграждане на пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.131.493 и ПИ с идентификатор № 68850.131.46, през ПИ с идентификатор № 68850.131.492 и ПИ с идентификатор № 68850.131.269 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и премостване на част от ПИ  с идентификатор № 68850.131.384 – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1388 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-418 от 02.11.2021 г.

 

Решение № 1389 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.49.12, местност „Кладенчето“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-406 от 25.10.2021 г.

 

Решение № 1390 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.197.5 местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-417 от 02.11.2021 г.

 

Решение № 1391 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.61.1, местност „Хиляда чепа“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-401 от 19.10.2021 г.

 

Решение № 1392 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.37.12, местност „Под Голеш“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-399 от 18.10.2021 г.

 

Решение № 1393 от 25.11.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.105.7, местност „Под Медвен“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-416 от 02.11.2021 г.

 

Решение № 1394 от 25.11.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“ землище на с. Ново село, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-380 от 12.10.2021 год. 

 

Решение № 1395 от 25.11.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за  външен водопровод, битова канализация и дъждовна канализация и ВиК схема за УПИ II 954, КР 42 и ПИ с идентификатор № 68850.42.32, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-390 от 20.10.2021 год. 

 

Решение № 1396 от 25.11.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-400 от 27.10.2021 год. 

 

Решение № 1397 от 25.11.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 и ПИ с идентификатор № 46417.317.117 , местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-408 от 29.10.2021 год.  ра,  Заявление с вх. № 19-11-400 от 27.10.2021 год. 

 

Решение № 1398 от 25.11.2021г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1188 по Протокол № 24 от 29 юли 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 1399 от 25.11.2021г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2021 година –– втори прием

 

Решение № 1400 от 25.11.2021г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Б. В. Бонев

 

Решение № 1401 от 25.11.2021г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ с идентификатор № 27214.65.1, ПИ с идентификатор 27214.33.37, ПИ с идентификатор 27214.33.50, ПИ с идентификатор 27214.33.1, ПИ с идентификатор 27214.33.7 и ПИ с идентификатор 27214.33.8 – „пасище-мера“ – публична общинска собственост, в землището на с. Еленино, община Стара Загора, с цел обособяване на предимно-производствена и складова устройствена зона.

 

Решение № 1402 от 25.11.2021г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на „Индустриална зона Загоре“ АД гр. Стара Загора, насрочена на 17.12.2021г., при липса на кворум 17.01.2022г.

 

Решение № 1403 от 25.11.2021г. относно: Попълване и промяна съставите на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата, ПК по култура, туризъм и вероизповедания, ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата, ПК по социална политика и Комисията по чл.6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

 

Поименно гласуване по точките от Заседание 30 - част 1

Поименно гласуване по точките от Заседание 30 - част 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали