Решения от Протокол № 30 от 22.02.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1383 от 22.02.2018г 204.38 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1384 от 22.02.2018г 208.16 KB относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1385 от 22.02.2018г 210.91 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР относно УПИ VІІІ-210, кв. 17 и улица с о.т.47-78 по плана на с. Лясково, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 47-78 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 1386 от 22.02.2018г 213.46 KB относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.301.927 в землището на град Стара Загора

Решение № 1387 от 22.02.2018г 228.44 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 7 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

Решение № 1388 от 22.02.2018г 214.08 KB относно: Учредяване право на строеж за допълващо застрояване на ателие за творческа дейност в УПИ ІІІобщ., кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент. № 68850.523.5705)

Решение № 1389 от 22.02.2018г 209.5 KB относно: Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

Решение № 1390 от 22.02.2018г 212.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI356 в кв. 55 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1391 от 22.02.2018г 212.15 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ120 в кв. 30 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1392 от 22.02.2018г 212.9 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV87, кв. 12 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1393 от 22.02.2018г 213.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV63 в кв. 17 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1394 от 22.02.2018г 217.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ52 и УПИ ХІІ52 в кв. 49 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 1395 от 22.02.2018г 221.39 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура”, бл. 47, на настанен в него наемател

Решение № 1396 от 22.02.2018г 209.73 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател

Решение № 1397 от 22.02.2018г 219.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5 на настанен в него наемател

Решение № 1398 от 22.02.2018г 218.23 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Решение № 1399 от 22.02.2018г 213.97 KB относно: Продажба на УПИ ХХІІІза обслужване и гаражи, кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1400 от 22.02.2018г 214.74 KB относно: Продажба на УПИ ІV6584, кв. 263 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1401 от 22.02.2018г 215.53 KB относно: Продажба на УПИ ІІ-3021,одо кв. 152-б, кв. „Васил Левски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1402 от 22.02.2018г 215.03 KB относно: Продажба на УПИ І625 в кв. 4 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1403 от 22.02.2018г 213.71 KB относно: Продажба на УПИ VII в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

Решение № 1404 от 22.02.2018г 213.12 KB относно: Продажба на УПИ VI в кв. 14 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора

Решение № 1405 от 22.02.2018г 212.34 KB относно: Продажба на УПИ IIIобщ. в кв. 44 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 1406 от 22.02.2018г 218.11 KB относно: Продажба на УПИ І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Решение № 1407 от 22.02.2018г 213.38 KB относно: Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

Решение № 1408 от 22.02.2018г 218.02 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 27379.41.6 /номер по предходен план: 041006/; 27379.44.16 /номер по предходен план: 044016/ и 27379.98.6 /номер по предходен план: 098006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение № 1409 от 22.02.2018г 214.77 KB относно: Продажба на имот с идентификатор 31276.85.8 /номер по предходен план: 000925/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение № 1410 от 22.02.2018г 226.61 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 37678.2.10 /номер по предходен план: 002010/; 37678.12.58 /номер по предходен план: 000520/; 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.32.45 /номер по предходен план: 002005/; 37678.32.51 /номер по предходен план: 001070/; 37678.32.53 /номер по предходен план: 000334/; 37678.56.41 /номер по предходен план: 056041/; 37678.59.1 /номер по предходен план: 059001/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 1411 от 22.02.2018г 216.8 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 54016.134.29 /номер по предходен план: 134029/; 54016.137.1 /номер по предходен план: 137001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 1412 от 22.02.2018г 217.56 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, Община Стара Загора

Решение № 1413 от 22.02.2018г 237.38 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план: 002002/; 55289.23.1 /номер по предходен план: 023001/; 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/; 55289.26.6 /номер по предходен план: 026006/; 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.44.3 /номер по предходен план: 044003/; 55289.44.5 /номер по предходен план: 044005/; 55289.49.1 /номер по предходен план: 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план: 049011/; 55289.50.4 /номер по предходен план: 050004/; 55289.50.5 /номер по предходен план: 050005/; 55289.73.6 /номер по предходен план: 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план: 094007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 1414 от 22.02.2018г 219.56 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ №№ 029071, 029072, 029073, 029074, 029075, 029076, 029077, 029078, 029079, 029080, 029081, 029082, 030032, 030033, 030034, 030035, 030036, 030037, 030038 и 031010 в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-481 от 21.11.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно електрозахранване за цитираните имоти в землище с. Малка Верея, през полски пътища №№ 000075, 000076, 029059; пътища IV клас № 000282 и пасища с храсти № 030031– публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-63 от 05.01.2017г..

Решение № 1415 от 22.02.2018г 215.7 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.95.12 и ПИ с идентификатор 04738.95.13 в местност „Казлера“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Богомилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-33 от 26.01.2018 год.

Решение № 1416 от 22.02.2018г 216.74 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13 от 16.01.2018 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13 от 16.01.2018 г.

Решение № 1417 от 22.02.2018г 216.98 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 16.01.2018 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-14 от 16.01.2018 г.

Решение № 1418 от 22.02.2018г 214.03 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1419 от 22.02.2018г 213.83 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1420 от 22.02.2018г 213.7 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1421 от 22.02.2018г 213.7 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1422 от 22.02.2018г 214.02 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1423 от 22.02.2018г 214.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-18 от 18.01.2018 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017030, през полски път № 000222 от землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 1424 от 22.02.2018г 211.72 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-21 от 19.01.2018 г.

Решение № 1425 от 22.02.2018г 212.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 090008 в местност „Ала баир“ по КВС на, землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-392/05.09.2017 г.

Решение № 1426 от 22.02.2018г 214.15 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.35.01 в местност „Кайрака - варница“ по КККР на землище с. Борилово, Община Стара Загора, Заявление р. № 19-06-36 от 30.01.2018 г.

Решение № 1427 от 22.02.2018г 211.39 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.856 от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-35 от 30.01.2018 год.

Решение № 1428 от 22.02.2018г 212.95 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.902 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-11 от 16.01.2017 год.

Решение № 1429 от 22.02.2018г 215.38 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 193009 от местност „Хана“, по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-26 от 23.01.2018 г.

Решение № 1430 от 22.02.2018г 214.56 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обект: „Оптична кабелна мрежа с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчева, Община Стара Загора“.

Решение № 1431 от 22.02.2018г 214.7 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-11-36 от 09.02.2017 г.

Решение № 1432 от 22.02.2018г 227.15 KB относно: Възлагане на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2018г. на общинските търговски дружества

Решение № 1433 от 22.02.2018г 205.7 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2017 г.

Решение № 1434 от 22.02.2018г 213.57 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 6 март, 2018 г.

Решение № 1435 от 22.02.2018г 206.59 KB относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение № 1436 от 22.02.2018г 208.62 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Л. Желязкова

Решение № 1437 от 22.02.2018г 223.57 KB относно: Одобряване на ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688,1515, III - 8710 и IV - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-435 от 29.12.2017 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали