Решения от Протокол № 30 от 22.02.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1383 от 22.02.2018г 204.38 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1384 от 22.02.2018г 208.16 KB относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1385 от 22.02.2018г 210.91 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР относно УПИ VІІІ-210, кв. 17 и улица с о.т.47-78 по плана на с. Лясково, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 47-78 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 1386 от 22.02.2018г 213.46 KB относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.301.927 в землището на град Стара Загора

Решение № 1387 от 22.02.2018г 228.44 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 7 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

Решение № 1388 от 22.02.2018г 214.08 KB относно: Учредяване право на строеж за допълващо застрояване на ателие за творческа дейност в УПИ ІІІобщ., кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент. № 68850.523.5705)

Решение № 1389 от 22.02.2018г 209.5 KB относно: Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

Решение № 1390 от 22.02.2018г 212.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI356 в кв. 55 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1391 от 22.02.2018г 212.15 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ120 в кв. 30 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1392 от 22.02.2018г 212.9 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV87, кв. 12 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1393 от 22.02.2018г 213.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV63 в кв. 17 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1394 от 22.02.2018г 217.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ52 и УПИ ХІІ52 в кв. 49 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 1395 от 22.02.2018г 221.39 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура”, бл. 47, на настанен в него наемател

Решение № 1396 от 22.02.2018г 209.73 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател

Решение № 1397 от 22.02.2018г 219.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5 на настанен в него наемател

Решение № 1398 от 22.02.2018г 218.23 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Решение № 1399 от 22.02.2018г 213.97 KB относно: Продажба на УПИ ХХІІІза обслужване и гаражи, кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1400 от 22.02.2018г 214.74 KB относно: Продажба на УПИ ІV6584, кв. 263 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1401 от 22.02.2018г 215.53 KB относно: Продажба на УПИ ІІ-3021,одо кв. 152-б, кв. „Васил Левски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1402 от 22.02.2018г 215.03 KB относно: Продажба на УПИ І625 в кв. 4 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1403 от 22.02.2018г 213.71 KB относно: Продажба на УПИ VII в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

Решение № 1404 от 22.02.2018г 213.12 KB относно: Продажба на УПИ VI в кв. 14 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора

Решение № 1405 от 22.02.2018г 212.34 KB относно: Продажба на УПИ IIIобщ. в кв. 44 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 1406 от 22.02.2018г 218.11 KB относно: Продажба на УПИ І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Решение № 1407 от 22.02.2018г 213.38 KB относно: Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

Решение № 1408 от 22.02.2018г 218.02 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 27379.41.6 /номер по предходен план: 041006/; 27379.44.16 /номер по предходен план: 044016/ и 27379.98.6 /номер по предходен план: 098006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение № 1409 от 22.02.2018г 214.77 KB относно: Продажба на имот с идентификатор 31276.85.8 /номер по предходен план: 000925/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение № 1410 от 22.02.2018г 226.61 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 37678.2.10 /номер по предходен план: 002010/; 37678.12.58 /номер по предходен план: 000520/; 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.32.45 /номер по предходен план: 002005/; 37678.32.51 /номер по предходен план: 001070/; 37678.32.53 /номер по предходен план: 000334/; 37678.56.41 /номер по предходен план: 056041/; 37678.59.1 /номер по предходен план: 059001/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 1411 от 22.02.2018г 216.8 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 54016.134.29 /номер по предходен план: 134029/; 54016.137.1 /номер по предходен план: 137001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 1412 от 22.02.2018г 217.56 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, Община Стара Загора

Решение № 1413 от 22.02.2018г 237.38 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план: 002002/; 55289.23.1 /номер по предходен план: 023001/; 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/; 55289.26.6 /номер по предходен план: 026006/; 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.44.3 /номер по предходен план: 044003/; 55289.44.5 /номер по предходен план: 044005/; 55289.49.1 /номер по предходен план: 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план: 049011/; 55289.50.4 /номер по предходен план: 050004/; 55289.50.5 /номер по предходен план: 050005/; 55289.73.6 /номер по предходен план: 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план: 094007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 1414 от 22.02.2018г 219.56 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ №№ 029071, 029072, 029073, 029074, 029075, 029076, 029077, 029078, 029079, 029080, 029081, 029082, 030032, 030033, 030034, 030035, 030036, 030037, 030038 и 031010 в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-481 от 21.11.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно електрозахранване за цитираните имоти в землище с. Малка Верея, през полски пътища №№ 000075, 000076, 029059; пътища IV клас № 000282 и пасища с храсти № 030031– публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-63 от 05.01.2017г..

Решение № 1415 от 22.02.2018г 215.7 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.95.12 и ПИ с идентификатор 04738.95.13 в местност „Казлера“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Богомилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-33 от 26.01.2018 год.

Решение № 1416 от 22.02.2018г 216.74 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13 от 16.01.2018 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.9 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13 от 16.01.2018 г.

Решение № 1417 от 22.02.2018г 216.98 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 16.01.2018 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.49.18 в местност „Телки тепе“ по КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-14 от 16.01.2018 г.

Решение № 1418 от 22.02.2018г 214.03 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1419 от 22.02.2018г 213.83 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1420 от 22.02.2018г 213.7 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1421 от 22.02.2018г 213.7 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1422 от 22.02.2018г 214.02 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1423 от 22.02.2018г 214.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017030 в местност “Ливадите“ по КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-18 от 18.01.2018 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017030, през полски път № 000222 от землище с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 1424 от 22.02.2018г 211.72 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-21 от 19.01.2018 г.

Решение № 1425 от 22.02.2018г 212.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 090008 в местност „Ала баир“ по КВС на, землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-392/05.09.2017 г.

Решение № 1426 от 22.02.2018г 214.15 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.35.01 в местност „Кайрака - варница“ по КККР на землище с. Борилово, Община Стара Загора, Заявление р. № 19-06-36 от 30.01.2018 г.

Решение № 1427 от 22.02.2018г 211.39 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.856 от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-35 от 30.01.2018 год.

Решение № 1428 от 22.02.2018г 212.95 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.902 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-11 от 16.01.2017 год.

Решение № 1429 от 22.02.2018г 215.38 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 193009 от местност „Хана“, по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-26 от 23.01.2018 г.

Решение № 1430 от 22.02.2018г 214.56 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на обект: „Оптична кабелна мрежа с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчева, Община Стара Загора“.

Решение № 1431 от 22.02.2018г 214.7 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-11-36 от 09.02.2017 г.

Решение № 1432 от 22.02.2018г 227.15 KB относно: Възлагане на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2018г. на общинските търговски дружества

Решение № 1433 от 22.02.2018г 205.7 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2017 г.

Решение № 1434 от 22.02.2018г 213.57 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 6 март, 2018 г.

Решение № 1435 от 22.02.2018г 206.59 KB относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение № 1436 от 22.02.2018г 208.62 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Л. Желязкова

Решение № 1437 от 22.02.2018г 223.57 KB относно: Одобряване на ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688,1515, III - 8710 и IV - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-435 от 29.12.2017 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали