Решения от Протокол № 3 от 26.11.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 6 от 26.11.2015 215.97 KB относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация Стара Загора и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности.

Решение № 7 от 26.11.2015 191.03 KB относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" по ОП „Регионално развитие".

Решение № 8 от 26.11.2015 230.43 KB относно:Обявяване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД.

Решение № 9 от 26.11.2015 217.87 KBотносно:Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД за закупуване на рентгенова тръба.

 Решение № 10 от 26.11.2015 216.92 KB относно: Промяна в предмета на дейност на «Комплексен онкологичен център – Стара Загора» ЕООД

Решение № 11 от 26.11.2015 212.47 KB относно:  Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора"ЕООД за закупуване на медицинска апаратура

Решение № 12 от 26.11.2015 236.59 KB относно: Разкриване на „Център за временно настаняване" като общинска дейност и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 13 от 26.11.2015 262.84 KB относно:Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Решение № 14 от 26.11.2015 222.63 KB относно: Възлагане на утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската
транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 15 от 26.11.2015 214.02 KB относно:Въвеждане на поетапно изпълнение на автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора и утвърждаване на ценова тарифа на превозните документи.

Решение № 16 от 26.11.2015 210.99 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Решение № 17 от 26.11.2015 222.3 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката

Решение № 18 от 26.11.2015 219.92 KB относно:.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в с. Маджерито, Община Стара Загора на СНЦ „Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора"- гр. Стара Загора

Решение № 19 от 26.11.2015 225.96 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като ПАРТНЬОР на "ЛЮДЯНИ СОУ" ООД- гр.Стара Загора по проект "ЗАЕДНО НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".

Решение № 20 от 26.11.2015 302.42 KB относно:Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „С учение - напред!" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9 ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".

Решение № 21 от 26.11.2015 225.98 KB относно:Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект "Вълшебна класна стая" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ".

Решение № 22 от 26.11.2015 142.27 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора" по Оперативна програма „Добро управление", Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ" (ПО4), процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове".

Решение № 23 от 26.11.2015 213.32 KB относно:Одобряване на промени на числеността в Териториалните ортани на изпълнитената власт по структурата на Общинска администрация във връзка с придобит статут на кметства на населени места на тероторията на Олщина Стара Загор, сиитано от 05.11.2015 г..

Решение № 24 от 26.11.2015 212.82 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО и чл.7, ал. 2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на ДАРИЯ ИВАНОВА ЦАНКОВА – наследник на починалия ИВАН ЦЕНКОВ ЦАНКОВ.

Решение №25 от 26.11.2015 218.28 KB относно:Промяна на границите на новообразувани имоти № 68850.258.459 и № 68850.258.9502 в местността „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора и обявяване на част от имот № 68850.258.9502 за частна общинска собственост

Решение №26 от 26.11.2015 222.51 KB относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Ракитница, Община Стара Загора

Решение №27 от 26.11.2015 217.48 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І426, кв. 18 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение №28 от 26.11.2015 217.88 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ466, кв. 35 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение №29 от 26.11.2015 218.48 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ532, кв. 57 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение №30 от 26.11.2015 218.31 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6054, кв. 14 – „Индустриален", гр. Стара Загора

Решение №31 от 26.11.2015 223.1 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Железник", ул. „Загорка" № 13, на настанен в него наемател

Решение №32 от 26.11.2015 218.58 KB относно:Продажба на ПИ 68850.8.126, местност „Горната чешма", землище на гр. Стара Загора

Решение №33 от 26.11.2015 136.74 KB относно:Продажба на поземлен имот № 021001, землище с. Кирилово, община Стара Загора

Решение №34 от 26.11.2015 210.55 KB относно:Продажба на новообразуван имот с № 201.8 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Елхово, община Стара Загора

Решение №35 от 26.11.2015 141.4 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ХІХобщ., кв. 18 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение №36 от 26.11.2015 141.16 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 43а по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение №37 от 26.11.2015 220.24 KB относно:Продажба на УПИ ХVІІобщ., кв.527а, по ПУП на кв. „Три чучура", гр. Стара Загора

Решение №38 от 26.11.2015 222.78 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност "Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Ст. Загора", във връзка със Заявление № 19-33-340/ 25.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004, общ. Стара Загора през ПИ №№ 000728 и 000729 – „полски път", канали № 000829 и ПИ № 000416 – „пасище, мера" в земл. с. Кирилово, общ. Ст.Загора ; ПИ 103001, 103003 - „пасище, мера", земл. с. Богомилово, общ. Ст.Загора – публична, общинска собственост

Решение №39 от 26.11.2015 224.03 KB  относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност "Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Ст. Загора", във връзка със Заявление № 19-33-341/ 25.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004, общ. Стара Загора през ПИ №№ 000727 и 000729 – „полски път", канали № 000829 и ПИ № 000416 – „пасище, мера" и ПИ № 000407 – „пасище с храсти" в землище с. Кирилово, общ. Ст. Загора; ПИ №№ 000703, 000631 - „полски път", землище с. Богомилово, общ. Ст. Загора – публична, общинска собственост

Решение №40 от 26.11.2015 216.78 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – промяна на план за регулация на с. Остра могила, одобрен със заповед № 2220/29.09.1995г. в частта му за улица с о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 48 – о.т. 49 във връзка със заявлени вх.№ 10 – 33 – 237/02.07.2015г

Решение №41 от 26.11.2015 220.43 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Хрищени, одобрен с решение №128/03.06.2004г на Общински съвет Стара Загора, в частта му за улица с осови точки 19-22-159; УПИ XII469, УПИ V451, УПИ XI457 в кв. 17; УПИ I467, УПИ ІІ468, УПИ ІІI458 и УПИ ІV9509 в кв. 16 по заявление вх.№ 10-33-77 от 18.02.2015г

Решение №42от 26.11.2015 138.56 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.127 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-270 от 22.10.2015 год

Решение №43 от 26.11.2015 216.27 KB  относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 000951 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-244 от 30.09.2015 год

Решение №44 от 26.11.2015 292.77 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 013037 от КВС на местност „Узана", землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-268 от 20.10.2015 г

Решение №45 от 26.11.2015 139.14 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 013038 от КВС на местност „Узана", землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-267 от 20.10.2015 г

Решение №46 от 26.11.2015 293.49 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 032021 от КВС на местност „Влавошка могила", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 03.11.2015 г

Решение №47 от 26.11.2015 138.83 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.12.4 по КККР на местност "Бобоолу", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-285 от 03.11.2015 год

Решение №48 от 26.11.2015 215.85 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.22 по КККР на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-263 от 20.10.2015 год

Решение №49 от 26.11.2015 139.26 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.952 по КККР на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-264 от 20.10.2015 год

Решение №50 от 26.11.2015 139.88 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.3 от КККР на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-294 от 10.11.2015 г

Решение №51 от 26.11.2015 относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.255.74 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-240/ 24.09.2015 год

Решение №52 от 26.11.2015 215.3 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.601 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-289 от 09.11.2015 год

Решение №53 от 26.11.2015 215.25 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 70202.308.821 и 70202.308.822 от КККР на землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-273 от 27.10.2015 г

Решение №54 от 26.11.2015 141.07 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ V-164, кв. 9 и План за застрояване за новообразуваните УПИ V-656 и УПИ XVI-657, кв. 9, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора - Заявление 19-06-163 от 08.06.2015 год

Решение №55 от 26.11.2015 214.7 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка от ПИ № 000169 до ПИ № 042054 от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора

Решение №56 от 26.11.2015 216.2 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КККР на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора

Решение №57 от 26.11.2015 217.14 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КККР на местност "Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора

Решение №58 от 26.11.2015 215.13 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на обект: Пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КККР на местност "Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора

Решение №59 от 26.11.2015 137.43 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК" – Стара Загора.

Решение №60 от 26.11.2015 213.01 KB относно: Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на кв. Самара 3, гр. Стара Загора.

Решение №61 от 26.11.2015 141.86 KBотносно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: втори етаж от Ветеринарната лечебница в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I – 317,318,319,320, кв с. Богомилово, Община Стара Загора, с площ от 42.86 кв.м., при граници: североизток – улица, югоизток – стая, югозапад – улица, съгласно надлежно вписан АОС № 08006/12.10.2009г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали