РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 07.12.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 4 от 07.12.2023 г. относно: Изменение на Решение № 2830, Протокол № 62 от заседание на Общински съвет – Стара Загора проведено на 26.10.2023 год., относно кандидатстване по процедура за финансово подпомагане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост, финансирана от Министерството на младежта и спорта

Решение № 5 от 07.12.2023 г. относно: Одобряване на промени на числеността на Териториалните органи на изпълнителната власт от структурата на Общинска администрация Стара Загора, във връзка с придобит статут на кметства на населени места на територията на Община Стара Загора, считано от 9.11.2023 година

Решение № 6 от 07.12.2023 г. относно: Определяне на работното време на Председателя на Общински съвет

Решение № 7 от 07.12.2023 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 8 от 07.12.2023 г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора. 

Решение № 9 от 07.12.2023 г. относно: относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане на конкурса

Решение № 10 от 07.12.2023 г. относно: Определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора

Решение № 11 от 07.12.2023 г. относно: Участие на Председателя на Общински съвет Стара Загора в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Решение № 12 от 07.12.2023 г. относно: Определяне на делегат на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение № 13 от 07.12.2023 г. относно: Промяна в състава на постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания

Решение № 14 от 07.12.2023 г. относно: Определяне на позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.12.2023г. или резервна дата за провеждане на заседанието - 28.12.2023г.

Решение № 15 от 07.12.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІI1037  в кв. 19 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 16 от 07.12.2023 г. относно: Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – гараж в УПИ ІІ71, кв. 44 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, на собственици на сграда, построена с отстъпено право на строеж

Решение № 17 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II119 в кв. 27 по ПУП на с. Борово, община Стара Загора

Решение № 18 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV319 в кв. 91 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 19 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V313 в кв. 28 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 20 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I223 в кв. 40 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Решение № 21 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III195,196 в кв. 35 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 22 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI820 в кв. 29 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 23 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII212 в кв. 17 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 24 от 07.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV532 в кв. 43 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 25 от 07.12.2023 г.  относно: Продажба на застроен УПИ IX658 в кв. 506 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.524.658), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 26 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.217.714, ПИ с идентификатор 68850.218.6 и ПИ с идентификатор 68850.218.4, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-516/07.11.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.217.714, ПИ с идентификатор 68850.218.6 и ПИ с идентификатор 68850.218.4, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.218.714, ПИ с идентификатор 68850.218.53 и ПИ с идентификатор 68850.217.40 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 27 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 07199.4.3, местност „Пазарски герен“, землище на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-479 от 09.10.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.4.3, местност „Пазарски герен“, землище на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-479 от 09.10.2023 г.

Решение № 28 от 07.12.2023 г.  относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 27214.32.1 местност „При село“, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-515 от 07.11.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 27214.32.1 местност „При село“, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-515 от 07.11.2023 г.

Решение № 29 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 52252.50.3, местност „До село“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-508 от 31.10.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.50.3, местност „До село“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-508 от 31.10.2023 г.

Решение № 30 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 05431.16.49, местност „Гнилата“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-481 от 10.10.2023 г.

Решение № 31 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 30119.11.191 и ПИ с идентификатор 30119.11.183, местност „Градините“ , землище на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-502 от 23.10.2023 г.

Решение № 32 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 05431.16.97, местност „Гнилата“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-482 от 10.10.2023 г.

Решение № 33 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 317.32 по плана на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-522 от 13.11.2023 г.

Решение № 34 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван поземлен имот № 320.217 по план на новообразуваните имоти на местност „Гробищата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-496 от 17.10.2023 г.

Решение № 35 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван ПИ № 204.50, местност „Каменна могила“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-510 от 31.10.2023 г.

Решение № 36 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.84.175 по КККР на землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-514 от 06.11.2023 г.

Решение № 37 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван ПИ № 204.52, местност „Каменна могила“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-511 от 31.10.2023 г.

Решение № 38 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.123.5, местност „Вадата“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-507 от 30.10.2023 г.

Решение № 39 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван ПИ № 204.87, местност „Каменна могила“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-489 от 16.10.2023 г.

Решение № 40 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.114, местност „Под с. Дъбрава“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-484 от 10.10.2023 г.

Решение № 41 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.214, местност „Дюлите“, землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-509 от 31.10.2023 г.

Решение № 42 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван ПИ № 204.89, местност „Каменна могила“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-518 от 07.11.2023 г.

Решение № 43 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.18 по КККР на с. Богомилово общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-517 от 07.11.2023 г.

Решение № 44 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.19 по КККР на с. Богомилово общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-488 от 16.10.2023 г.

Решение № 45 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.171.536 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-486 от 11.10.2023 г.

Решение № 46 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.161.38, местност „Берекет могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ I 648 в КР 168, местност „Берекет могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-469 от 26.09.2023 г.

Решение № 47 от 07.12.2023 г. относно: Одобряване на Проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.517.601, ПИ с идентификатор 68850.517.602, ПИ с идентификатор 68850.517.608, ПИ с идентификатор 68850.517.611, ПИ с идентификатор 68850.517.612, ПИ с идентификатор 68850.517.1610, ПИ с идентификатор 68850.517.1061 и ПИ с идентификатор 68850.517.1502 по КККР на гр. Стара Загора по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и План за застрояване на новообразуваните УПИ VIII-1061 и УПИ XXII-1, кв. 3 „Голиш“ и  УПИ I-2, УПИ II-612 УПИ VI-611, УПИ VII-1 и УПИ VIII-608,1610, кв.10 „Голиш“ по плана на гр. Стара Загора 

Решение № 48 от 07.12.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и канализация до УПИ XLI 85, УПИ XLII 86, УПИ XLIII 87, УПИ XLIV 88, УПИ XLV 89, УПИ XLVI 90, УПИ XLVII 91, УПИ XLVIII 92, УПИ XLIX 93, УПИ L 94, УПИ LI 95, УПИ LII 96, УПИ LIII 97, УПИ LIV 98, УПИ LV 99, КР 108 по КККР на землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-323 от 22.06.2023 год. 

Решение № 49 от 07.12.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.123.2 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-428 от 28.08.2023 год. 

Решение № 50 от 07.12.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 70202.3.22, местност „Хамбартепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-482 от 03.10.2023 г.

Решение № 51 от 07.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Вик схема за обект: „Водопровод за минерална вода за Хотелски комплекс с лечебни рехабилитационни процедури“ - ПИ с идентификатор 70202.22.10 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-202/12.10.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за водопровод за минерална вода в ПИ с идентификатор 70202.22.10 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 70202.22.24 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост

Решение № 52 от 07.12.2023 г. относно: Избор на трима общински съветници от Общински съвет Стара Загора за членове на комисията по чл. 11, ал. 1 от Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Решение № 53 от 07.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-н П. К. Койнов

Решение № 54 от 07.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-н В. Р. Флоров

Решение № 55 от 07.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа Н. М. Димова

Решение № 56 от 07.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа И. П. Гочева

Решение № 57 от 07.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа Б. С. Каменова

Решение № 58 от 07.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-н З. И. Желев

Поименно гласуване по точките от Дневния ред - част 1

Поименно гласуване по точките от Дневния ред - част 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали