Решения от Протокол № 29 от 31.01.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1326 от 31.01.2018г 218.07 KB относно: Дарение на сграда частна общинска собственост, находяща се в гр.Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“ на Старозагорската Митрополия

Решение № 1327 от 31.01.2018г 209.6 KB относно: Дарение ППР за преустройство на втори етаж от сграда на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и дарение на газов котел на Държавен куклен театър Стара Загора

Решение № 1328 от 31.01.2018г 218.56 KB относно: Приемане на второ четене на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование

Решение № 1329 от 31.01.2018г 211.22 KB относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместници при Община Стара Загора.

Решение № 1330 от 31.01.2018г 658.37 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.

Решение № 1331 от 31.01.2018г 257.26 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2018 г.

Решение № 1332 от 31.01.2018г 240.07 KB относно: Приемане на бюджета за 2018 година на Община Стара Загора

Приложения 1-43 29.11 MB

Решение № 1333 от 31.01.2018г 206.83 KB относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2017 година.

Приложение 660.93 KB

Решение № 1334 от 31.01.2018г 211.63 KB относно: Създаване на временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет Стара Загора с Решение № 220 от 31 март 2016 г.

Решение № 1335 от 31.01.2018г 208.84 KB относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1336 от 31.01.2018г 204.53 KB относно: Приемане на годишен отчет за 2017 г.

Приложение  1.81 MB

Решение № 1337 от 31.01.2018г 208.05 KB относно: Предложение за решение по молбата на Емил Г. Стоянов, с постоянен адрес град Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания, установени от органите на НАП, глоби по Наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.

Решение № 1338 от 31.01.2018г 204.47 KB относно: План за противодействие на тероризма на територията на Община Стара Загора

Решение № 1339 от 31.01.2018г 213.91 KB относно: Поемане на задължение до 4 888 797.48 лева (четири милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем лева, четиридесет и осем стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1340 от 31.01.2018г 215 KB относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2018-2019 година.

Решение № 1341 от 31.01.2018г 207.75 KB относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г., /към 11.01.2018г./.

Решение № 1342 от 31.01.2018г 212.59 KB относно: Допълване на решение № 1191 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 септември 2017 г.

Решение № 1343 от 31.01.2018г 208.17 KB относно: Допълване на решение № 1228 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30 ноември 2017 г.

Решение № 1344 от 31.01.2018г 218.66 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 124 на настанен в него наемател.

Решение № 1345 от 31.01.2018г 209.97 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 70, на настанен в него наемател.

Решение № 1346 от 31.01.2018г 217.71 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“, № 1, на настанен в него наемател.

Решение № 1347 от 31.01.2018г 217.64 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“, № 1, на настанен в него наемател.

Решение № 1348 от 31.01.2018г 292.96 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 82 на настанен в него наемател.

Решение № 1349 от 31.01.2018г 293.83 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5 на настанен в него наемател.

Решение № 1350 от 31.01.2018г 217.7 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 24, вх. 0, ет. 5 на настанен в него наемател.

Решение № 1351 от 31.01.2018г 218.12 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 13, на настанен в него наемател

Решение № 1352 от 31.01.2018г 294.24 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.524.245, находящ се в град Стара Загора, на собственици на самостоятелни обекти в сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1353 от 31.01.2018г 217.7 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1354 от 31.01.2018г 218.02 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 59 -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1355 от 31.01.2018г 212.47 KB относно: Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

Решение № 1356 от 31.01.2018г 230.94 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІза гаражи на ДАТ в кв. 30 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора, чрез замяна.

Решение № 1357 от 31.01.2018г 228.16 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

Решение № 1358 от 31.01.2018г 227.48 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І437 в кв. 57 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, чрез замяна.

Решение № 1359 от 31.01.2018г 215.02 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.

Решение № 1360 от 31.01.2018г 212.35 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Оряховица, Община Стара Загора.

Решение № 1361 от 31.01.2018г 214.23 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост, представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора.

Решение № 1362 от 31.01.2018г 214.97 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ5015 в кв. 451 по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 1363 от 31.01.2018г 215.32 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ14803 в кв. 607 - „Три чучура-север“ по ПУП на гр.Стара Загора.

Решение № 1364 от 31.01.2018г 213.91 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ427 в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1365 от 31.01.2018г 213.96 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 04738.82.21 от местност “Горния баир“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-485 от 24.11.17 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 04738.82.21, през полски пътища № 04738.82.24 и 04738.84.10 и пасища, мери № 04738.84.41 - публична общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-5717 от 24.11.2017 г.

Решение № 1366 от 31.01.2018г 215.52 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4 от 02.01.2018 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4 от 02.01.2018 г.

Решение № 1367 от 31.01.2018г 216.31 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-508 от 19.12.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност “Вадата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-508 от 19.12.2017 г.

Решение № 1368 от 31.01.2018г 212.99 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.162.1 в местност “Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 1369 от 31.01.2018г 223.78 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-502 от 11.12.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за водопровод и канализация за горецитираните имоти през ПИ № 46417.0.120 – „напоителен канал“ и ПИ № 46417.0.118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-5994 от 11.12.2017 г.

Решение № 1370 от 31.01.2018г 215.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на улична канализация и изменение на „ВиК“ схема за ПИ № 107033, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-500/ 06.12.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за улична канализация за ПИ № 107033 през ПИ № 000117 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ № 000118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-02-8749 от 06.12.2017 г.

Решение № 1371 от 31.01.2018г 215.98 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 031010 в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-482 от 22.11.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външeн водопровод за ПИ 031010 в землище с. Малка Верея, през полски път № 000076 – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-62 от 05.01.2017 г.

Решение № 1372 от 31.01.2018г 213.67 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.18 от местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-505 от 12.12.2017 г.

Решение № 1373 от 31.01.2018г 212.66 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.211.23, 68850.211.24 и 68850.211.29 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 19-06-493/ 28.11.2017 г.

Решение № 1374 от 31.01.2018г 212.46 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.420 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-8 от 09.01.2018 год.

Решение № 1375 от 31.01.2018г 226.15 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 38039.22.29 в местност „Кавак дере“ по КККР на с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-499 от 05.12.2017 год.

Решение № 1376 от 31.01.2018г 213.76 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257013 от местност „Аръшов трап“ по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-506 от 12.12.2017 год.

Решение № 1377 от 31.01.2018г 213.29 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.64 от местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-486/ 27.11.2017 г.

Решение № 1378 от 31.01.2018г 213.91 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.253 от местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-487/ 27.11.2017 г.

Решение № 1379 от 31.01.2018г 212.56 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново, Община Стара Загора.

Решение № 1380 от 31.01.2018г 208.47 KB относно: Упълномощаване на Кмета на Община Стара Загора за преговори с Министерството на отбраната и Сухопътни войски, с оглед бъдещо споразумение за придобиване на имоти

Решение № 1381 от 31.01.2018г 206.82 KB относно: Упълномощане на Кмета на Община Стара Загора да подпише Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и Община Стара Загора.

Решение № 1382 от 31.01.2018г 217.82 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Тролейбусни и Автобусни превози“ ЕООД

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали