РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 28.10.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1307 от 28.10.2021г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година

Приложение 1, Приложение 2 , Приложение 3

Решение № 1308 от 28.10.2021г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2022 - 2024 година

Приложение, Доклад

Решение № 1309 от 28.10.2021г. относно: Общински жилищен фонд на Община Стара Загора

Решение № 1310 от 28.10.2021г. относно: Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020г., съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Приложение

Решение № 1311 от 28.10.2021г. относно: План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора – актуализация 2021 год.

 Приложение 1    Приложение 2

Решение № 1312 от 28.10.2021г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.11.2021г.

Решение № 1313 от 28.10.2021г. относно: Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец, разположен в ПИ 04738.104.1 (публична държавна собственост); дренаж, разположен в ПИ 04738.85.20 (публична държавна собственост); дренаж, разположен в ПИ 04738.85.22 (публична държавна собственост), за питейно-битово водоснабдяване на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1314 от 28.10.2021г. относно: Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец, за питейно-битово водоснабдяване на с. Кирилово, община Стара Загора (разположен в поземлен имот 36899.211.437 – държавна частна собственост)

Решение № 1315 от 28.10.2021г. относно:  Даване на съгласие за изменение и продължаване на  разрешително за водовземане от минерална вода на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение № 1316 от 28.10.2021г. относно: Даване на съгласие за изменение и продължаване на  разрешително за водовземане от минерална вода на „Евробау“ ООД, гр. София от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение № 1317 от 28.10.2021г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. Бенчева

Решение № 1318 от 28.10.2021г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. Бинева

Решение № 1319 от 28.10.2021г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. Стоянова

Решение № 1320 от 28.10.2021г. относно: Обявяване на имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв.“Казански“ за частна общинска собственост  и дарение на  Старозагорската Митрополия 

Решение № 1321 от 28.10.2021г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора

Решение № 1322 от 28.10.2021г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Решение № 1323 от 28.10.2021г. относно: Учредяване право на надстрояване за изграждане на „Детски кът“ - надстройка на кафе-аперитив в УПИ ІКОО, ЖС и ПГ в кв. 426в, град Стара Загора, на собственик на сграда, построена по силата на учредено право на строеж

Решение № 1324 от 28.10.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V334 в кв. 51 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 1325 от 28.10.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V79  в кв. 21 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1326 от 28.10.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІ449 в кв. 35 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1327 от 28.10.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V198 в кв. 44  по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Решение № 1328 от 28.10.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IV121 в кв. 11 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Решение № 1329 от 28.10.2021г. относно: Придобиване в собственост на двуетажна административна сграда, находяща се в УПИза комплексно адм. обслужване, кв. 2 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение № 1330 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII650 в кв. 53 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1331 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II134 в кв. 15 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1332 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V499 в кв. 42 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1333 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3018 в кв. 99 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1334 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI616, УПИ I606 и УПИ II607 в кв. 39 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1335 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ24 в кв. 7 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 1336 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I304 в кв. 44 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 1337 от 28.10.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ24 в кв. 7 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 1338  от 28.10.2021г. относно: Продажба на УПИ I690 в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Решение № 1339 от 28.10.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х501, находящ се в кв. 551 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1340 от 28.10.2021г. относно: .Продажба на застроен УПИ ІІ3297 в кв. 6801 по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1341 от 28.10.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ1214, находящ се в кв. 45  по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1342 от 28.10.2021г. относно: Продажба на застроен УПИ VІІІ141 в кв. 2801 по ПУП на гр. Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1343 от 28.10.2021г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ4952, находящ се в кв. 434 по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1344 от 28.10.2021г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот VIII117 в кв. 18 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1345 от 28.10.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 19, апартамент № 11 на настанен в него наемател

Решение № 1346 от 28.10.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, ап. 98  на настанен в него наемател

Решение № 1347 от 28.10.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, бл. № 4, апартамент № 8 на настанен в него наемател

Решение № 1348 от 28.10.2021г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Колена, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ X – параклис, кв. 19, улица с о.т. 53 – о.т.53а – о.т.54а – о.т.54 и улица с о.т.79в – о.т.79б- о.т.79а, одобрен със Заповед № 2051/18.11.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение № 1349 от 28.10.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.32.1, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-336 от 25.08.2021 г.

Решение № 1350 от 28.10.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.258, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-379 от 23.09.2021 г.

Решение № 1351 от 28.10.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.34.40, местност „Пеюв трап“, землище на  с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-370 от 20.09.2021 г.

Решение № 1352 от 28.10.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.7, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-362 от 13.09.2021 г.

Решение № 1353 от 28.10.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.218.46, местност „Пясъчника“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-358 от 09.09.2021 г.

Решение № 1354 от 28.10.2021г. относно:  Поправка на очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № 1038 от 24.07.2021г. на Общински съвет Стара Загора, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Поименно гласуване по точките от Заседание 28

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали