Решения от Протокол № 28 от 18.12.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1283 от 18.12.2017г 453.68 KB относно: Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.

Решение № 1284 от 18.12.2017г 281.53 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование – първо четене.

Решение № 1285 от 18.12.2017г 280.96 KB относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г. – първо четене.

Решение № 1286 от 18.12.2017г 296.82 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“ и СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 1287 от 18.12.2017г 294.82 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора.

Решение № 1288 от 18.12.2017г 291.64 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора.

Решение № 1289 от 18.12.2017г 291.19 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Съюз на инвалидите в България”.

Решение № 1290 от 18.12.2017г 282.53 KB относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан за 2018г.

Решение № 1291 от 18.12.2017г 218.82 KB относно: Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора).

Решение № 1292 от 18.12.2017г 292.42 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.

Решение № 1293 от 18.12.2017г 216.02 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

Решение № 1294 от 18.12.2017г 213.64 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ565,7125,Оо,паркинг в кв. 133 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 1295 от 18.12.2017г 214.34 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ851 в кв. 68 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение № 1296 от 18.12.2017г 290.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV51,52 в кв. 7 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора.

Решение № 1297 от 18.12.2017г 297.44 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.

Решение № 1298 от 18.12.2017г 296.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 56 на настанен в него наемател.

Решение № 1299 от 18.12.2017г 292.33 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1300 от 18.12.2017г 217.47 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.242, находящ се в кв. „Лозенец“, град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 1301 от 18.12.2017г 214.8 KB относно: Продажба на УПИ XVIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с.Маджерито, община Стара Загора.

Решение № 1302 от 18.12.2017г 215.8 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.

Решение № 1303 от 18.12.2017г 216.13 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.

Решение № 1304 от 18.12.2017г 215.79 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.

Решение № 1305 от 18.12.2017г 215.66 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.

Решение № 1306 от 18.12.2017г 215.56 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.67.8, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.67.8 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-466/ 14.11.2017 год.

Решение № 1307 от 18.12.2017г 215.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.68.7, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.7 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-465/ 14.11.2017 год.

Решение № 1308 от 18.12.2017г 214.94 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 68850.68.25, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.25 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-467/ 14.11.2017 год.

Решение № 1309 от 18.12.2017г 215.56 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност “Сейрекова нива“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-480 от 21.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1310 от 18.12.2017г 212.12 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-475 от 20.11.2017 год.

Решение № 1311 от 18.12.2017г 210.96 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във, връзка със Заявление рег. № 19-06-464 от 14.11.2017 год.

Решение № 1312 от 18.12.2017г 216.11 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

Решение № 1313 от 18.12.2017г 223.18 KBотносно: Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Руманя, Община Стара Загора, промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2017 година

Решение № 1314 от 18.12.2017г 209.96 KB относно: Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс за избор на управител

Решение № 1315 от 18.12.2017г 207.35 KB относно: Попълване съставите на Постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция и постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

Решение № 1316 от 18.12.2017г 280.69 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално развитие – Стара Загора

Решение № 1317 от 18.12.2017г 204.28 KBотносно: Промяна на комисията за картотекиране по чл. 11, ал. 1 от НРУУРОЖИ

Решение № 1318 от 18.12.2017г 279.2 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора за включване в комисията за изготвяне на областна здравна карта

Решение № 1319 от 18.12.2017г 210.61 KB относно: Допълване на дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие, Стара Загора

Решение № 1320 от 18.12.2017г 208.12 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.

Решение № 1321 от 18.12.2017г 207 KB относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на тераса към апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Слънчева“№5

Решение № 1322 от 18.12.2017г 211.63 KB относно: Решение за одобрение на задание за Общ устройствен план на община Стара Загора на основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията и възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Протокол № 51, т.1.7 на ЕСУТ, общ. Стара Загора.

Решение № 1323 от 18.12.2017г 142.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и специализирана план - схема за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ“, с местоположение - землищата на гр. Стара Загора и с. Хрищени.

Решение № 1324 от 18.12.2017г 224.26 KB относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688,1515, III - 8710 и IV - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във врзка с чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-426 от 13.12.2017 г.

Решение № 1325 от 18.12.2017г 210.66 KBотносно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проект “Ремонт и обновяване на къща - Николай Лилиев.“ Обща стойност на проекта е 103 187 лв.с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 56 753 с ДДС .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали