Решения от Протокол № 28 от 18.12.2017

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1283 от 18.12.2017г 453.68 KB относно: Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.

Решение № 1284 от 18.12.2017г 281.53 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование – първо четене.

Решение № 1285 от 18.12.2017г 280.96 KB относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г. – първо четене.

Решение № 1286 от 18.12.2017г 296.82 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“ и СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 1287 от 18.12.2017г 294.82 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора.

Решение № 1288 от 18.12.2017г 291.64 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора.

Решение № 1289 от 18.12.2017г 291.19 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Съюз на инвалидите в България”.

Решение № 1290 от 18.12.2017г 282.53 KB относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан за 2018г.

Решение № 1291 от 18.12.2017г 218.82 KB относно: Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора).

Решение № 1292 от 18.12.2017г 292.42 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.

Решение № 1293 от 18.12.2017г 216.02 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

Решение № 1294 от 18.12.2017г 213.64 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ565,7125,Оо,паркинг в кв. 133 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 1295 от 18.12.2017г 214.34 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ851 в кв. 68 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение № 1296 от 18.12.2017г 290.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV51,52 в кв. 7 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора.

Решение № 1297 от 18.12.2017г 297.44 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.

Решение № 1298 от 18.12.2017г 296.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 56 на настанен в него наемател.

Решение № 1299 от 18.12.2017г 292.33 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1300 от 18.12.2017г 217.47 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.242, находящ се в кв. „Лозенец“, град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 1301 от 18.12.2017г 214.8 KB относно: Продажба на УПИ XVIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с.Маджерито, община Стара Загора.

Решение № 1302 от 18.12.2017г 215.8 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.

Решение № 1303 от 18.12.2017г 216.13 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.

Решение № 1304 от 18.12.2017г 215.79 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.

Решение № 1305 от 18.12.2017г 215.66 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.

Решение № 1306 от 18.12.2017г 215.56 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.67.8, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.67.8 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-466/ 14.11.2017 год.

Решение № 1307 от 18.12.2017г 215.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.68.7, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.7 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-465/ 14.11.2017 год.

Решение № 1308 от 18.12.2017г 214.94 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 68850.68.25, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.25 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-467/ 14.11.2017 год.

Решение № 1309 от 18.12.2017г 215.56 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност “Сейрекова нива“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-480 от 21.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1310 от 18.12.2017г 212.12 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-475 от 20.11.2017 год.

Решение № 1311 от 18.12.2017г 210.96 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във, връзка със Заявление рег. № 19-06-464 от 14.11.2017 год.

Решение № 1312 от 18.12.2017г 216.11 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

Решение № 1313 от 18.12.2017г 223.18 KBотносно: Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Руманя, Община Стара Загора, промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2017 година

Решение № 1314 от 18.12.2017г 209.96 KB относно: Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс за избор на управител

Решение № 1315 от 18.12.2017г 207.35 KB относно: Попълване съставите на Постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция и постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

Решение № 1316 от 18.12.2017г 280.69 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално развитие – Стара Загора

Решение № 1317 от 18.12.2017г 204.28 KBотносно: Промяна на комисията за картотекиране по чл. 11, ал. 1 от НРУУРОЖИ

Решение № 1318 от 18.12.2017г 279.2 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора за включване в комисията за изготвяне на областна здравна карта

Решение № 1319 от 18.12.2017г 210.61 KB относно: Допълване на дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие, Стара Загора

Решение № 1320 от 18.12.2017г 208.12 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.

Решение № 1321 от 18.12.2017г 207 KB относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на тераса към апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Слънчева“№5

Решение № 1322 от 18.12.2017г 211.63 KB относно: Решение за одобрение на задание за Общ устройствен план на община Стара Загора на основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията и възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Протокол № 51, т.1.7 на ЕСУТ, общ. Стара Загора.

Решение № 1323 от 18.12.2017г 142.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и специализирана план - схема за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ“, с местоположение - землищата на гр. Стара Загора и с. Хрищени.

Решение № 1324 от 18.12.2017г 224.26 KB относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688,1515, III - 8710 и IV - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във врзка с чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-426 от 13.12.2017 г.

Решение № 1325 от 18.12.2017г 210.66 KBотносно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проект “Ремонт и обновяване на къща - Николай Лилиев.“ Обща стойност на проекта е 103 187 лв.с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 56 753 с ДДС .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали