РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25 ОТ 30.09.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1198 от 30.09.2021г. относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“

 

Решение № 1199 от 30.09.2021г. относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора – второ четене.

 

Решение № 1200 от 30.09.2021г. относно: Наредба  за изменение и допълнение  на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора – първо четене.

 

Решение № 1201 от 30.09.2021г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 година

Приложение

 

Решение № 1202 от 30.09.2021г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2020 година.

Доклад 

 

Решение № 1203 от 30.09.2021г. относно: Кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

 

Решение № 1204 от 30.09.2021г. относно: Oдобряване на План – схема на парк „Станционна градина“ и План – схема на парк „Артилерийски“ за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на двата парка

 

Решение № 1205 от 30.09.2021г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

 

Решение № 1206 от 30.09.2021г. относно: Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Обредни дейности“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс и избор на управител

 

Решение № 1207 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2021 година

 

Решение № 1208 от 30.09.2021г. относно: Дарение на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Железник - малък“ на Старозагорската Митрополия

 

Решение № 1209 от 30.09.2021г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Еленино, Община Стара Загора и дарение  на Старозагорската Митрополия

 

Решение № 1210 от 30.09.2021г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху: Сграда - диспечерски  пункт в кв.„Три чучура – север“, сграда – диспечерски  пункт в кв. „Зора“ и общински център за транспортни услуги, находящ се на бул. „Руски“ № 1 на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

 

Решение № 1211 от 30.09.2021г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Танев -2020” гр. Стара Загора върху част от имот - частна общинска собственост

 

Решение № 1212 от 30.09.2021г. относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 327 по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор,, образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 1213 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021год. на територията на ДГС Стара Загора

Приложение

Решение № 1214 от 30.09.2021г. относно: Приемане на форма на управление за горите и горските територии собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Стара Загора и  Държавно горско стопанство Чирпан съгласно чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите.

Приложение

Решение № 1215 от 30.09.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ II81 и УПИ III81 в кв. 15 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 1216 от 30.09.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ХІІІ525 в кв. 32 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 1217 от 30.09.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ I206 в кв. 27 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

 

Решение № 1218 от 30.09.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ II508 в кв. 2 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

 

Решение № 1219 от 30.09.2021г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XVIII270 в кв. 22 по ПУП на с. Остра могила,, община Стара Загора

 

Решение № 1220 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІЗКУ-пречиствателна станция в кв. 12 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

 

Решение № 1221 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX427 в кв. 29 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 1222 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ119,120 в кв.12 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 1223 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ303 в кв. 26 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

 

Решение № 1224 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ За ресторантски комплекс в кв. 31а по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

 

Решение № 1225 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI381 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

 

Решение № 1226 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ4 в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 1227 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ490 в кв. 38 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 1228 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІ246 в кв. 10 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 1229 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ95 в кв. 14 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 1230 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ220  в кв. 19 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

 

Решение № 1231 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II100 в кв. 22 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

 

Решение № 1232от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI264 в кв. 25 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

 

Решение № 1233 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV174 кв. 202 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 1234 от 30.09.2021г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV3113 в кв. 2801 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 1235 от 30.09.2021г. относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 1236 от 30.09.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ № 25, апартамент № 23 на настанен в него наемател

 

Решение № 1237 от 30.09.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, апартамент № 38 на настанен в него наемател

 

Решение № 1238 от 30.09.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Хан Тервел“  № 50, апартамент № 5 на настанен в него наемател

 

Решение № 1239 от 30.09.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“ бл. 62, апартамент № 83  на настанен в него наемател

 

Решение № 1240 от 30.09.2021г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, община Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев“ № 15, апартамент № 7 на настанен в него наемател

 

Решение № 1241 от 30.09.2021г. относно: Обявяване на част от улица с осови точки 344-344а с площ на частта 64 кв. м за частна общинска собственост, даване съгласие за сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 1242 от 30.09.2021г. относно: Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ XXXII132 кв. 415 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 1243 от 30.09.2021г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 53 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1244 от 30.09.2021г. относно: Продажба на застроен УПИ ІІІ69 в кв. 17 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1245 от 30.09.2021г. относно: Продажба на УПИ XIІобщ в кв. 21 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

 

Решение № 1246 от 30.09.2021г. относно: Продажба чрез търг на стоманобетонни гаражни клетки

 

Решение № 1247 от 30.09.2021г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обособени части от имот  публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика“, с площ  119.29 кв. м. и „Бюфет – артисти“, с площ 98.25 кв. м, находящи се в сграда „Държавна опера“, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 30.

 

Решение № 1248 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  05431.19.2, местност „Пандъка“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-302 от 04.08.2021г.

Предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА за право на преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор № 05431.19.53, с начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ с идентификатор № 05431.19.45, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 05431.19.59, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-5973 от 16.08.2021г.

 

Решение № 1249 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.67.8, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-291/23.07.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.67.8, през ПИ с идентификатор № 68850.67.965 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1250 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, местност „Вира“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-353/07.09.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, през ПИ с идентификатор № 77476.33.18 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1251 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.98.22 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-350/02.09.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.98.22, през ПИ с идентификатор № 77476.96.57 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 77476.96.58 – „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 77476.103.20  „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6335 от 02.09.2021г.

 

Решение № 1252 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ № 296.294, ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ № 298.48, ПИ № 298.49, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-295/27.07.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 296.294, ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ № 298.48, ПИ № 298.49, през ПИ № 204.15 и ПИ № 204.9 - „За

селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ № 298.505 – „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1253 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ № 36899.3.14, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-347/30.08.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 36899.3.14, през ПИ с идентификатор № 36899.3.596 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1254 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 и ПИ с идентификатор № 46417.317.117 , местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-325/20.08.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 и ПИ с идентификатор № 46417.317.117, през ПИ с идентификатор № 46417.317.501 и ПИ с идентификатор № 46417.317.502 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6060 от 20.08.2021г.

 

Решение № 1255 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-326/20.08.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, през ПИ с идентификатор № 52252.42.140 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор № 52252.42.147 – „За местен път“ - частна общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-5404 от 19.07.2021г.

 

Решение № 1256 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за напорна канализация от помпена станция в ПИ с идентификатор № 68850.203.9 до главен колектор VIII в ПИ с идентификатор № 68850.208.69 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-320/17.08.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за напорна канализация от помпена станция в ПИ с идентификатор № 68850.203.9 до главен колектор VIII в ПИ с идентификатор № 68850.208.69, през ПИ с идентификатор № 68850.208.69 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6485 от 08.09.2021г.

 

Решение № 1257 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и ВиК схема за УПИ XXIX 145, XXX 146,  XXXI 147, XXVI 139,  XXVII 140 и XXVIII 141, КР 107 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-260/29.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ XXIX 145, XXX 146,  XXXI 147, XXVI 139,  XXVII 140 и XXVIII 141, КР 107 по КККР на с. Малка Верея, през ПИ с идентификатор № 46417.107.120 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с Вх. № 10-02-4860 от 29.06.2021г.

 

Решение № 1258 от 30.09.2021г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 46417.107.71 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

 

Решение № 1259 от 30.09.2021г. относно: Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.52.883, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост и ПИ с идентификатор № 68850.52.884 с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – публична, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ идентификатор № 68850.52.887, местност „Генов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, връзка със Заявление  Вх.№ 10-01-5509 от 12.08.2021г.

 

Решение № 1260 от 30.09.2021г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ  с идентификатор № 46098.38.43, ПИ с идентификатор № 46098.38.45 и ПИ с идентификатор № 46098.151.26 – „пасище“, ПИ с идентификатор 46098.151.25 –„селскостопански, горски ведомствен път“ и преминаване през ПИ с идентификатор 46098.38.44 –„отводнителен канал“, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора,  Заявление вх. № 10-02-5942 от 13.08.2021 г.

 

Решение № 1261 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 36899.1.106, местност „Кошарите“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-346 от 30.08.2021г.

 

Решение № 1262 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.17.13, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-310 от 09.08.2021г.

 

Решение № 1263 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.46.954, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-284 от 19.07.2021г.

 

Решение № 1264 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.108, местност „Падналия мост“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-356 от 08.09.2021г.

 

Решение № 1265 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.1.23 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-352 от 03.09.2021 г.

 

Решение № 1266 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.77.13, местност „Пчелина“, землище на  с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-357 от 08.09.2021 г.

 

Решение № 1267 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.1.44 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-354 от 07.09.2021 г.

 

Решение № 1268 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.170.327, местност „Лозята“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-269 от 05.07.2021 г.

 

Решение № 1269 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.171.276, местност „Черешите“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-344 от 30.08.2021г.

 

Решение № 1270 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.170.543, местност „Лозята“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-270 от 05.07.2021 г.

 

Решение № 1271 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-304 от 04.08.2021г.

 

Решение № 1272 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.32.2, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-329 от 23.08.2021 г.

 

Решение № 1273 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.79.23, местност „Мелницата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-345 от 30.08.2021 г.

 

Решение № 1274 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.98.15, местност „Смокините“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-316 от 16.08.2021 г.

 

Решение № 1275 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.188.17, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-275 от 08.07.2021 г.

 

Решение № 1276 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.234.4, местност „Зора“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-319 от 17.08.2021 г.

 

Решение № 1277 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.228, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-276 от 08.07.2021 г.

 

Решение № 1278 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.107.25, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-331 от 23.08.2021 г.

 

Решение № 1279 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 296.299 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-342 от 30.08.2021г.

 

Решение № 1280 от 30.09.2021г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.106.8, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-330 от 23.08.2021г.

 

Решение № 1281 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 05431.35.27, № 05431.35.26, № 05431.35.25, № 05431.35.24, № 05431.35.23 и № 05431.35.22, местност „Кайрака-Варница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-322 от 18.08.2021 год. 

 

Решение № 1282 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-307 от 10.08.2021 год. 

 

Решение № 1283 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.48.60 по КККР на гр.Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-306 от 09.08.2021 год. 

 

Решение № 1284 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 70202.171.216 по КККР с. Сулица, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-340 от 30.08.2021 год.

 

Решение № 1285 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и план – схема за УПИ I 25, УПИ II 26, УПИ III 27, УПИ VI 28, УПИ V 29, УПИ VI 30 и УПИ VII 31 в КР 95 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-309 от 10.08.2021 год. 

 

Решение № 1286 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 05431.35.27, местност „Кайрака-Варница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-330 от 23.08.2021 год. 

 

Решение № 1287 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 05431.95.18 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гробищата“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-321 от 16.08.2021 год. 

 

Решение № 1288 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.86.26, ПИ с идентификатор № 46417.86.28, ПИ с идентификатор № 46417.89.9 и ПИ с идентификатор № 46417.89.8 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-327 от 23.08.2021 год. 

 

Решение № 1289 от 30.09.2021г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.62.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-313 от 13.08.2021 год. 

 

Решение № 1290 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.33.903 и ПИ с идентификатор № 68850.33.904, местност „Бойчов кладенц“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-350 от 03.09.2021 год. 

 

Решение № 1291 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Борилово - Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-343 от 31.08.2021 год.    

 

Решение № 1292 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност новопроектирана шахта – с. Змейово, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-344 от 31.08.2021 год.    

 

Решение № 1293 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-346 от 31.08.2021 г.

 

Решение № 1294 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-337 от 26.08.2021 г.

 

Решение № 1295 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност „Корнаците“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-339 от 26.08.2021 г.

 

Решение № 1296 от 30.09.2021г. относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 357/26.07.2012 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 118/26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора, в  частта му за УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ в кв.5331, УПИ Іжил.с-во в кв. 2331, УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ в кв.326, УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ, УПИ ІIза ДОО, УПИ IІIза ДОО и УПИ IVжил.с-во и КОО в кв. 329, УПИ Iжил.с-во, КОО и ППГ в кв. 326а и улица с о. т. 8173 – о. т. 4640, ул. „Христо Ботев“

 

Решение № 1297 от 30.09.2021г. относно: Даване на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 68850.208.69, съставляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път – в път с трайна настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към поземлени имоти с идентификатори 68850.204.703, 68850.204.704, 68850.204.705, 68850.204.706, 68850.204.707, 68850.204.708, 68850.204.709, 68850.204.710, 68850.204.711, 68850.204.712, 68850.204.713, 68850.204.714, 68850.204.715, 68850.204.716, 68850.204.717, 68850.204.718,68850.204.719,  68850.204.720, 68850.204.721, 68850.204.722, 68850.204.723, 68850.204.724, 68850.204.725,  68850.204.726, 68850.204.727 и 68850.204.728 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като процедурите са за сметка на заинтересованото лице

 

Решение № 1298 от 30.09.2021г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1177 по Протокол № 24 от 29 юли 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 1299 от 30.09.2021г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 959 по Протокол № 21 от 29 април 2021 год. и Решение № 1100 по Протокол № 23 от 24 юни 2021 год. на Общински съвет Стара Загора

 

Решение № 1300 от 30.09.2021г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1179 по Протокол № 24 от 29 юли 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 1301 от 30.09.2021г. относно: Отдаване под наем на част от покривно пространство на сграда на Общинска администрация – Стара Загора, за разполагане на телекомуникационно оборудване на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.

 

Решение № 1302 от 30.09.2021г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и приемане на решение за отдаване под наем на имота, находящ се в гр. Стара Загора, Община Стара Загора – обект за обществено хранене „Бистро“ в УПИ VІІ5191, за колодрум, кв. 8 – „Индустриален“

 

Решение № 1303 от 30.09.2021г. относно: Наредба  за изменение и допълнение  на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора – второ четене.

Поименно гласуване по точките от Заседание 25 -част 1

Поименно гласуване по точките от Заседание 25- част 2

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали