РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 25.03.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 834 от 25.03.2021 г. относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1045 от 16.12.2013 г. в сила от 01.01.2014г. , изменена и допълнена с Решение № 589 от 27.10.2016 г., изм. с Решение № 2577 от 26.09.2019 г./ - второ четене.

Решение № 835 от 25.03.2021 г. относно: Изменение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора – първо четене.

Решение № 836 от 25.03.2021 г. относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци в частта й за: 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; на собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт.

Решение № 837 от 25.03.2021 г. относно: Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Решение № 838 от 25.03.2021 г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 - 2024 година

Приложение 1, Доклад

Решение № 839 от 25.03.2021 г. относно: Промяна числеността на персонала в Общинска администрация и в местните бюджетни дейности, финансирани към общинските отрасли, считано от 01.01.2021 година.

Решение № 840 от 25.03.2021 г. относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021г. на общински търговски дружества

Решение № 841 от 25.03.2021 г. относно: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.04.2021 г.

Решение № 842 от 25.03.2021 г. относно: Приемане на нова „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.“

Приложение

Решение № 843 от 25.03.2021 г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.

Приложения 1 и 2

Решение № 844 от 25.03.2021 г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2020 година

Приложение 1

Решение № 845 от 25.03.2021 г. относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2020 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Отчет

Решение № 846 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем имот № 000861, находящ се в землището на с. Кирилово

Решение № 847 от 25.03.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“ - гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост

Решение № 848 от 25.03.2021 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Решение № 849 от 25.03.2021 г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 850 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ120 в кв. 13 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 851 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ133 в кв. 13 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 852 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ80 в кв. 25 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 853 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І140 в кв. 25 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Решение № 854 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х620 в кв. 53а-Стопански двор по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 855 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І620,общ. в кв. 64-Стопански двор по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 856 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII888 в кв. 70 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 857 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII5318,5319 кв. 253 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 858 от 25.03.2021 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХXIV146  в кв. 5 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 859 от 25.03.2021 г. относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 860 от 25.03.2021 г. относно: Придобиване в собственост на самостоятелен обект в сграда идентификатор 68850.502.82.1.7, находящ се в гр. Стара Загора

Решение № 861 от 25.03.2021 г. относно: Придобиване в собственост на застроен урегулиран поземлен имот VI 113, за жс и одо, кв. 15 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Решение № 862 от 25.03.2021 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост, представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора.

Решение № 863 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“,  ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, апартамент № 35, на настанен в него наемател

Решение № 864 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ бл. 26, апартамент № 40, на настанен в него наемател

Решение № 865 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара-3”, бл. 9, ет. 9, ап. 68  на настанен в него наемател

Решение № 866 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ бл. 49, апартамент № 6 на настанен в него наемател

Решение № 867 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на застроен УПИ І758 в кв. 32 – „Лозенец“ по ПУП на гр. Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 868 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.502.254.1.100 /гараж № 3/, 68850.502.254.1.105 /гараж № 8/, 68850.502.40.9.73 /гараж № 1/, находящи се в гр. Стара Загора

Решение № 869 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV6584, находящ се в кв. 263 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 870 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ IIIИзкупв.пункт в кв. 16 и УПИ IV144 в кв. 28 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

Решение № 871 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ XIІІ13 в кв. 2 и УПИ I в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 872 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ VI107  в кв. 18; УПИ VIIобщ  в кв. 29; УПИ IIобщ, УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение № 873 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ I141 в кв. 6 по ПУП на с. Воденичарово, община Стара Загора

Решение № 874 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ X в кв. 3;УПИ XIXобщ  в кв. 18; УПИ IVобщ в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение № 875 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ IVза поща и спирка в кв. 28; УПИ Iобщ в кв. 43; УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 876 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на сгради, находящи се в с. Старозагорски бани, община Стара Загора: сграда с идентификатор 68970.502.482.23, разположена в ПИ № 107 в кв. 17; сграда – почивен дом с идентификатор 68970.502.483.50, разположена в УПИ VПарк Дъбова гора в  кв. 19, по ПУП на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Решение № 877 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на УПИ ХVІІобщ и УПИ ХVIIІобщ кв. 527а – кв. „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Решение № 878 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план: 019014/ и 11675.27.3 /номер по предходен план: 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Решение № 879 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4/номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6 /номер по предходен план 077006/ и 24482.112.4 /номер по предходен план 112004/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 880 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 27379.31.9 /номер по предходен план 031009/ и 27379.79.1 /номер по предходен план 079001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Елхово, Община Стара Загора

Решение № 881 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори  35515.115.71 /номер по предходен план 000377/ и 35515.115.72 /номер по предходен план 000387/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 882 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/  - частна общинска собственост, находящи се в землището на    с. Остра могила, Община Стара Загора

Решение № 883 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори  35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 884 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 36899.36.6 /номер по предходен план: 036006/ и 36899.204.3 /номер по предходен план: 204003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение № 885 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006 и 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение № 886 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 59170.136.14 /номер по предходен план 136014/ и 59170.175.5 /номер по предходен план 175005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 887 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 888 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори  67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/ и 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 889 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.23 /номер по предходен план: 013023/; 77431.34.35 /номер по предходен план 034035/; 77431.43.21 /номер по предходен план 043021/ и 77431.49.23 /номер по предходен план 049023/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Решение № 890 от 25.03.2021 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XXVІобщ. в кв. 37 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 891 от 25.03.2021 г. относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Борилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ І 343 и УПИ V337 в кв. 50 и улица с о. т. 127 – о. т. 135, одобрен със Заповед № 1485/28.09.1981 г. на Кмета на Община Стара Загора и за УПИ III340 в кв. 50, одобрен със Заповед № 1069/10.07.2002 г. на Кмета на Община Стара Загора

Решение № 892 от 25.03.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване за новообразувани ПИ № 133.24, ПИ № 133.27 и ПИ № 133.40 по ККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-57 от 04.02.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за новообразувани ПИ № 133.24, ПИ № 133.27 и ПИ № 133.40 по ККР на с. Богомилово, през ПИ с идентификатор № 04738.88.41 – „Пасище“ – Общинска частна собственост и ПИ с идентификатор № 04738.89.13 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1642 от 08.03.2021г.

Решение № 893 от 25.03.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 46417.49.97 и ПИ с идентификатор № 46417.49.109, по ККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора; Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 46417.49.97 и ПИ с идентификатор № 46417.49.109, през ПИ с идентификатор № 46417.48.165 и ПИ с идентификатор № 46417.48.164 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1646 от 08.03.2021г.

Решение № 894 от 25.03.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект:

„Оптично кабелно захранване на „БТК“ ЕАД за ПИ с идентификатор № 68850.47.3, бл. 32, кв. „Самара 3“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-75/23.02.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за оптично кабелно захранване за ПИ с идентификатор № 68850.47.3, през ПИ с идентификатор № 68850.47.48 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1641 от 08.03.2021г.

Решение № 895 от 25.03.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 68850.118.12 местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 896 от 25.03.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.107.34, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-74 от 22.02.2021 г.

Решение № 897 от 25.03.2021 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.61.35, по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-69 от 16.02.2021 г.

Решение № 898 от 25.03.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 04738.89.12 местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-11-82/22.02.2021г.

Решение № 899 от 25.03.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 58743.25.3, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-54 от 08.02.2020 год.

Решение № 900 от 25.03.2021 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за УПИ I 1004 в КР 115 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-53 от 05.02.2020 год.

Решение № 901 от 25.03.2021 г. относно: Приемане на Решение за освобождаване от заплащане на такси за  лицата(наематели), извършващи стопанска дейност  за отдаване под наем на РИЕ.

Решение № 902 от 25.03.2021 г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

Решение № 903 от 25.03.2021 г. относно: Отпускане на временен безлихвен заем в размер на 70 000 лева от бюджета на Община Стара Загора на „Мересев“ ЕООД гр. Стара Загора 

Поименно гласуване по точките от Заседание 20

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали