Решения от Протокол № 3 от 28.11.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 4 от 28.11.2019 г. относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора – първо четене

Решение № 5 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване промяна в числеността на кметовете на кметства и кметските наместници в структурата на администрацията на Община Стара Загора, считано от 28.10.2019 г. 

Решение № 6 от 28.11.2019 г. относно: Осигуряване на устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в град Стара Загора“ съгласно споразумение BG16RFOP001-1.040-0013-C01 от 30.03.2016 год. между община Стара Загора и УО на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционна програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Решение № 7 от 28.11.2019 г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Решение № 8 от 28.11.2019 г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора определяне на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки.

Решение № 9 от 28.11.2019 г. относно: Избор на представители на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Решение № 10 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти.

Решение № 11 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на делегат на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение № 12 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП ДГС Чирпан, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 13 от 28.11.2019 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП ДГС Стара Загора, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 14 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 година на територията на ДГС Чирпан

Решение № 15 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 година на територията на ДГС Стара Загора

Решение № 16 от 28.11.2019 г. относно: Сформиране на Временна комисия за извършване на проверка на всички общински, здравни и търговски дружества.

Решение № 17 от 28.11.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ - КОБРА" - гр. Стара Загора

Решение № 18 от 28.11.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Шахматен клуб –Траяна 2011“- гр. Стара Загора

Решение № 19 от 28.11.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж и платформа за инвалид към апартамент на първи етаж от съществуваща жилищна сграда в УПИ VІза КЖС в кв. 125 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 20 от 28.11.2019 г. относно: Изменение на Решение № 2529 по Протокол № 47 от 26.09.2019 год. на Общински съвет Стара Загора относно Учредяване право на пристрояване в УПИ Ігрупово жилищно строителство в кв. 128а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 21 от 28.11.2019 г. относно: Закупуване на сгради, собственост на юридическо лице, находящи се в общински урегулиран поземлен имот І5191, за парк, кв. 8 – „Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора, представляващи сграда с идентификатор 68850.522.5192.8, сграда с идентификатор 68850.522.5192.4 и сграда с идентификатор 68850.522.5192.5

Решение № 22 от 28.11.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, община  Стара Загора

Решение № 23 от 28.11.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 28 по ПУП на с. Пъстрово, община  Стара Загора

Решение № 24 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5441 в кв. 287 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 25 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ27  в кв. 4 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 26 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ30  в кв. 15 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 27 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ320,321  в кв. 34 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 28 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ649  в кв. 53 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 29 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ718  в кв. 25 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 30 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV299 и УПИ XIX299 в кв. 34 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 31 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI266 в кв. 25 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 32 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II253 в кв. 35 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 33 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV278 в кв. 53 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 34 от 28.11.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII23 в кв. 2 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Решение № 35 от 28.11.2019 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  за преминаване трасе на уличeн водопровод до ПИ с идентификатор 27214.47.38 през ПИ с идентификатор 27214.47.35 / изоставена орна земя /; ПИ с идентификатор 27214.47.36 / за друг вид водно течение, водна площ, съоражение / и ПИ с идентификатор 27214.47.37 / за селскостопански, горски ведомствен път / по КККР на с. Еленино, община Стара Загора - публична, общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-01-7181 от 11.09.2019 год.

Решение № 36 от 28.11.2019 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – ПР за ПИ 110 и изменение на ПУП – ПР на с. Елхово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ І – кк и бо в кв.30 и улица с о.т. 72 - 72а - 72б, одобрен със Заповед № 619/20.04.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение № 37 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 38 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.16.22 от местност „Амбарлъка“ по КККР на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-329 от 24.09.2019 г

Решение № 39 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.34.4 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-313 от 02.09.2019 год.

Решение № 40 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  70202.170.21 от  местност „Лозята“ по КККР на с. Сулица, Община  Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-361 от 22.10.2019 г.

Решение № 41 от 28.11.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.54.73 от местност „Змейски проход“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-362 от 22.10.2019 г.

Решение № 42 от 28.11.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатор 68850.33.903 и 68850.33.904  от местност „Бойчов кладенец“  по  КККР  на  гр. Стара Загора. 

Решение № 43 от 28.11.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1170 по протокол № 25 от 28 септември 2017 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 44 от 28.11.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2589 по протокол № 47 от 26 септември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 45 от 28.11.2019 г. относно: Избор на Представител на Община Стара Загора в Извънредно общо събрание на акционерите „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД и определяне на начина на гласуване по отделните точки от дневния ред.

Решение № 46 от 28.11.2019 г. относно: Избор на  пълномощни представители на Община Стара Загора  в Общото събрание на  Асоциация общински гори

 

Горещ телефон
за сигнали