Решения от Протокол № 17 от 22.12.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 656 от 22.12.2016г. 212.98 KB относно:Финансова помощ за реставрацията на стенопис на манастирския храм “Св.Вмчк.Теодор Тирон“ – Аязмото, гр Стара Загора и малък храм „Света Богородица“ при Затвора - Стара Загора

Решение № 657 от 22.12.2016г. 213.21 KB относно:Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Стара Загора.

Решение № 658 от 22.12.2016г. 298.65 KB относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 659 от 22.12.2016г. 186.13 KB относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 660 от 22.12.2016г. 208.85 KB относно:Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 661 от 22.12.2016г. 369.4 KB относно:Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора– първо четене.

Решение № 662 от 22.12.2016г. 227.18 KB относно:Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие– първо четене.

Решение № 663 от 22.12.2016г. 224.91 KB относно:Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2016 година

Решение № 664 от 22.12.2016г. 136.63 KB относно:Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2017г.

Приложение 1 499.64 KBПриложение 2 452.79 KB

Решение № 665 от 22.12.2016г. 208.48 KB относно:Увеличаване на щатната численост в звено СВСД (Спорт за всички спортни дейности).

Решение № 666 от 22.12.2016г. 212.28 KB относно:Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2016/2017 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Приложение 1 237.97 KB

Решение № 667 от 22.12.2016г. 213.53 KB относно:Приемане на Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора.

Приложение 1 1.91 MBПриложение 2 3.1 MBПриложение 3 916.18 KBПриложение 4 1.25 MBПриложение 5 509.97 KB

Решение № 668 от 22.12.2016г. 211.54 KB относно:Изменение на решение № 380 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 669 от 22.12.2016г. 213.26 KB относно:Изменение на решение № 381 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 670 от 22.12.2016г. 225.49 KB относно:Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, свикано за 5 януари 2017 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

Решение № 671 от 22.12.2016г. 212.29 KB относно:Дарение на детски съоръжения в Детски кът „Пиеро“, находящ се на ул.“Ген.Гурко“ 46 на Държавен Куклен театър – Стара Загора

Решение № 672 от 22.12.2016г. 143.56 KB относно:Дарение на медицинска апаратура на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора и на МЦ „Дерма Гард Стара Загора“ ЕООД

Решение № 673 от 22.12.2016г. 139.74 KB относно:Обезщетение с равностойна земя на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева, съгласно Решение за право на обезщетение № 50001/03.10.2013г. и Заявление с вх. № 50205/20.08.1991г.

Решение № 674 от 22.12.2016г. 221.65 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен Клуб Бадминтон“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 675 от 22.12.2016г. 220.96 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по борба Берое“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 676 от 22.12.2016г. 223.22 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ Спортен Клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 677 от 22.12.2016г. 222.9 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ - СЕЗАН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 678 от 22.12.2016г. 211.74 KB относно:Именуване на улици на територията на град Стара Загора

Решение № 679 от 22.12.2016г. 210.09 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия (по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж) на Д. Д. Керимова и Д. Д. Керимова – наследници на починалата Д. М. Демирева

Решение № 680 от 22.12.2016г. 141.61 KB относно:Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора.

Решение № 681 от 22.12.2016г. 219.6 KB относно:Отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост, представляващ: Клуб, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Лозенец, кв. 36

Решение № 682 от 22.12.2016г. 235.1 KB относно:Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV949, кв. 5 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, чрез замяна

Решение № 683 от 22.12.2016г. 145.98 KB относно:Прекратяване на съсобственост в кв. 607 – “Три чучура - север“ по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 684 от 22.12.2016г. 215.31 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ V627 в кв. 64 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 685 от 22.12.2016г. 216.58 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ381 в кв. 27 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 686 от 22.12.2016г. 216.14 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ Х17 в кв. 3 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 687 от 22.12.2016г. 218.9 KB относно:Изкупуване на сгради, находящи се в парк „Бедечка“- собственост на Областен съвет на Български червен кръст – Стара Загора.

Решение № 688 от 22.12.2016г. 142.12 KB относно:Продажба на УПИ ІV1877, кв. 16а по ПУП на гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски“ № 37

Решение № 689 от 22.12.2016г. 223.34 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 3, на настанен в него наемател

Решение № 690 от 22.12.2016г. 222.8 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 5, на настанен в него наемател

Решение № 691 от 22.12.2016г. 219.23 KB относно:Продажба на имоти с № № 025034; 082007, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 692 от 22.12.2016г. 148.77 KB относно:Предварително съгласие на основание чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за ПУП - Парцеларен план за железопътно трасе в землищата на с. Воденичарово, с. Самуилово и с. Михайлово, Община Стара Загора; Позиция 5 –„Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово, във връзка с проект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“./съгласно приложени регистри, съгласувани с Общинска служба по земеделие, гр. Стара Загора/ по заявление вх. № 10-01-5982 от 11.11.2016 г. от ДП“ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Решение № 693 от 22.12.2016г. 225.14 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с ид. 68850.138.8 в местност “Герена“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-333 от 15.11.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.138.8, през ПИ с ид. 68850.316.280 – „за второстепенна улица“ и ПИ с ид. 68850.138.290 – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6052/ 15.11.2016 г.
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „пасище“ с ид. 68850.138.290, за изграждане на пътна връзка до ПИ № 68850.138.8 в местност “Герена“, землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-01-6052 от 15.11.2016 г.

Решение № 694 от 22.12.2016г. 215.39 KB относно:Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 97/ 25.01.1999г в обхват: УПИ ХІ-1034, КОО и УПИ Х - Жил. стр-во в кв. 54а.

Решение № 695 от 22.12.2016г. 139.04 KB относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.200.33 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ в местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-5842 от 03.11.2016 г.

Решение № 696 от 22.12.2016г. 216.62 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ № 212 002 в местност „Воденицата“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-331/ 14.11.2016 г.

Решение № 697 от 22.12.2016г. 214.49 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.49.45 в местност „Каймака“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-346 от 22.11.2016 г.

Решение № 698 от 22.12.2016г. 138.36 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037 041 в местност „Къньов трап“ по КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-323 от 08.11.2016 год.

Решение № 699 от 22.12.2016г. 138.24 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 042 020 в местност „Боба корсу“ по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-372 от 08.12.2016 год.

Решение № 700 от 22.12.2016г. 154.95 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор № 68850. 301.275, местност „Асанов трап“ по кадастралната карта на град Стара Загора във връзка със заявление вх.№ 19-11-250/25.10.2016 г.

Решение № 701 от 22.12.2016г. 216.09 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70 в местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора.

Решение № 702 от 22.12.2016г. 216.75 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ № 085 016 в местност „Кокарджик“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 703 от 22.12.2016г. 214.96 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207 015 в местност “Ишекър“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 704 от 22.12.2016г. 214.96 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Решение № 705 от 22.12.2016г. 212.91 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали