Решения от Протокол № 16 от 24.11.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 617 от 24.11.2016г. 209.56 KB относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 618 от 24.11.2016г. 211.41 KB относно:Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.

Решение № 619 от 24.11.2016г. 332.81 KB относно:Утвърждаване на ценова тарифа на превозни документи - месечни абонаментни карти издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Решение № 620 от 24.11.2016г. 212.68 KB относно:Даване съгласие на „Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора“ ЕООД за откриване на процедура за последваща акредитация на лечебното заведение

Решение № 621 от 24.11.2016г. 212.56 KB относно:Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 622 от 24.11.2016г. 221.66 KB относно:Даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/

Решение № 623 от 24.11.2016г. 140.82 KB относно:Учредяване право на строеж във връзка с подготовка на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за изграждане на съвременна и модерна материална база на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Стара Загора в УПИ І-за здравен комплекс, кв. 524 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 624 от 24.11.2016г. 140.69 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ - БЕРОЕ“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 625 от 24.11.2016г. 220.65 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ СК “СПОРТНА ГИМНАСТИКА“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 626 от 24.11.2016г. 210.84 KB относно:Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти-нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2016/2017 година на територията на Община Стара Загора.

Решение № 627 от 24.11.2016г. 232.34 KB относно:Изменение на ПУП-ПРЗ в кв. 133 по ПУП на гр. Стара Загора и обявяване на част от улица с осови точки 344а-344б за частна общинска собственост

Решение № 628 от 24.11.2016г. 216.26 KB относно:Поемане на задължение в размер на 99 987,48 лв. (деветдесет и девет хиляди, деветстотин осемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 629 от 24.11.2016г. 214.65 KB относно:Поемане на задължение до 97 869,27 лева (деветдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и девет лева, двадесет и седем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 630 от 24.11.2016г. 219.13 KB относно:Покана за продажба на част от земя и сгради от „ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД, на съсобственика - Община Стара Загора

Решение № 631 от 24.11.2016г. 210.15 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия (по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж) на Л. С. Мемиш – наследник на починалия А. Е. Сашев.

Решение № 632 от 24.11.2016г. 219.43 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ5144 в кв. 258 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 633 от 24.11.2016г. 219.35 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ198 в кв. 17 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора.

Решение № 634 от 24.11.2016г. 139.23 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ V134 в кв. 8 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 635 от 24.11.2016г. 221.75 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV687 в кв. 4960-„Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 636 от 24.11.2016г. 217.42 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ149 в кв. 19 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 637 от 24.11.2016г. 231.75 KB относно:Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Решение № 638 от 24.11.2016г. 221.5 KB относно:Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща сграда и използваемо подпокривно пространство за офиси в имот с идент. № 68850.505.120 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І120, кв. 2101 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 639 от 24.11.2016г. 222.97 KB относно:Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към обект за стопанска дейност, находящ се в град Стара Загора, кв. 648 Железник, УПИ Іжс и гаражи по ПУП на града.

Решение № 640 от 24.11.2016г. 215.59 KB относно:Подаване на заявление до министъра на земеделието и храните по реда на чл.79, ал.1 от Закона за горите за закупуване на поземлен имот № 000221 в землището на с.Хрищени ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора

Решение № 641 от 24.11.2016г. 218.6 KB относно:Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.662, кв.“Лозенец“, град Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 642 от 24.11.2016г. 214.65 KB относно:Продажба на имот с № 012003, находящ се в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора.

Решение № 643 от 24.11.2016г. 138.85 KB относно:Продажба на имот с № 016024, находящ се в землището на с. Подслон, община Стара Загора.

Решение № 644 от 24.11.2016г. 219.06 KB относно:Продажба на имоти с № № 025035; 082015, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора.

Решение № 645 от 24.11.2016г. 211.33 KB относно:Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 569 по Протокол № 13 от 29 септември 2016 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 646 от 24.11.2016г. 218.64 KB относно:Разрешение за изработване на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 037 037 и ПИ № 037 039 в местност “Къньов трап“ по КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, Заявление 19-06-306/25.10.2016 г
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ 037 037 и ПИ 037 039, през улица с о.т.23-о.т.24; полски път № 000 133 и пасище, мера № 000 396 в землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-5647 от 25.10.2016 год.

Решение № 647 от 24.11.2016г. 142.08 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.222.3 в местност “Комлука“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-317/ 01.11.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.222.3 в местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, през полски пътища №№ 68850.219.708, 68850.219.63 и 68850.222.728 – публична общинска собственост, във връзка със Заявление р. № 10-01-5792/01.11.2016 г.

Решение № 648 от 24.11.2016г. 296.8 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност “Дечев кладенец“ по КККР на землище гр. Стара Загора - Заявление 19-06-290/ 07.10.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.199.7 в местност “ Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствени пътища №№ 68850.206.510, 68850.199.512 и 68850.199.516 и водно течение, водна площ, съоражение № 68850. 199.18 – публична общинска собственост - Заявление с рег. № 10-01-5418/ 11.10.2016 г.

Решение № 649 от 24.11.2016г. 214.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000 100 в местност „Черния мост“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-280 от 29.09.2016 год.

Решение № 650 от 24.11.2016г. 216.63 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-307 от 25.10.2016 год.

Решение № 651 от 24.11.2016г. 215.29 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.230.18 в местност “Сечена могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-295 от 18.10.2016 год.

Решение № 652 от 24.11.2016г. 218.55 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 063 012, ПИ № 063 013 и ПИ № 063 015 в местност „Шумата“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Малка Верея“ - Заявление с рег. № 10-33-84/ 19.04.2016 год.

Решение № 653 от 24.11.2016г. 214.64 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.7 по КККР на местност “Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-313 от 01.11.2016 год.

Решение № 654 от 24.11.2016г. 215.79 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.23.168 в местност „Сиртарда по КККР на“, землище с. Сулица, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-308 от 26.10.2015 г.

Решение № 655 от 24.11.2016г. 215.71 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.251.84 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-312 от 01.11.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали