Решения от Протокол № 16 от 24.11.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 617 от 24.11.2016г. 209.56 KB относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 618 от 24.11.2016г. 211.41 KB относно:Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.

Решение № 619 от 24.11.2016г. 332.81 KB относно:Утвърждаване на ценова тарифа на превозни документи - месечни абонаментни карти издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Решение № 620 от 24.11.2016г. 212.68 KB относно:Даване съгласие на „Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора“ ЕООД за откриване на процедура за последваща акредитация на лечебното заведение

Решение № 621 от 24.11.2016г. 212.56 KB относно:Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 622 от 24.11.2016г. 221.66 KB относно:Даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение /бивша кухня/

Решение № 623 от 24.11.2016г. 140.82 KB относно:Учредяване право на строеж във връзка с подготовка на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за изграждане на съвременна и модерна материална база на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Стара Загора в УПИ І-за здравен комплекс, кв. 524 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 624 от 24.11.2016г. 140.69 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ - БЕРОЕ“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 625 от 24.11.2016г. 220.65 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ СК “СПОРТНА ГИМНАСТИКА“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

Решение № 626 от 24.11.2016г. 210.84 KB относно:Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти-нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2016/2017 година на територията на Община Стара Загора.

Решение № 627 от 24.11.2016г. 232.34 KB относно:Изменение на ПУП-ПРЗ в кв. 133 по ПУП на гр. Стара Загора и обявяване на част от улица с осови точки 344а-344б за частна общинска собственост

Решение № 628 от 24.11.2016г. 216.26 KB относно:Поемане на задължение в размер на 99 987,48 лв. (деветдесет и девет хиляди, деветстотин осемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 629 от 24.11.2016г. 214.65 KB относно:Поемане на задължение до 97 869,27 лева (деветдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и девет лева, двадесет и седем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 630 от 24.11.2016г. 219.13 KB относно:Покана за продажба на част от земя и сгради от „ТРАНССТРОЙ – АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ“ АД, на съсобственика - Община Стара Загора

Решение № 631 от 24.11.2016г. 210.15 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия (по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж) на Л. С. Мемиш – наследник на починалия А. Е. Сашев.

Решение № 632 от 24.11.2016г. 219.43 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ5144 в кв. 258 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 633 от 24.11.2016г. 219.35 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ198 в кв. 17 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора.

Решение № 634 от 24.11.2016г. 139.23 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ V134 в кв. 8 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 635 от 24.11.2016г. 221.75 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV687 в кв. 4960-„Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 636 от 24.11.2016г. 217.42 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ149 в кв. 19 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 637 от 24.11.2016г. 231.75 KB относно:Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Решение № 638 от 24.11.2016г. 221.5 KB относно:Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща сграда и използваемо подпокривно пространство за офиси в имот с идент. № 68850.505.120 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І120, кв. 2101 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 639 от 24.11.2016г. 222.97 KB относно:Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към обект за стопанска дейност, находящ се в град Стара Загора, кв. 648 Железник, УПИ Іжс и гаражи по ПУП на града.

Решение № 640 от 24.11.2016г. 215.59 KB относно:Подаване на заявление до министъра на земеделието и храните по реда на чл.79, ал.1 от Закона за горите за закупуване на поземлен имот № 000221 в землището на с.Хрищени ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора

Решение № 641 от 24.11.2016г. 218.6 KB относно:Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.662, кв.“Лозенец“, град Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 642 от 24.11.2016г. 214.65 KB относно:Продажба на имот с № 012003, находящ се в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора.

Решение № 643 от 24.11.2016г. 138.85 KB относно:Продажба на имот с № 016024, находящ се в землището на с. Подслон, община Стара Загора.

Решение № 644 от 24.11.2016г. 219.06 KB относно:Продажба на имоти с № № 025035; 082015, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора.

Решение № 645 от 24.11.2016г. 211.33 KB относно:Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 569 по Протокол № 13 от 29 септември 2016 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 646 от 24.11.2016г. 218.64 KB относно:Разрешение за изработване на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 037 037 и ПИ № 037 039 в местност “Къньов трап“ по КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, Заявление 19-06-306/25.10.2016 г
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ 037 037 и ПИ 037 039, през улица с о.т.23-о.т.24; полски път № 000 133 и пасище, мера № 000 396 в землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-5647 от 25.10.2016 год.

Решение № 647 от 24.11.2016г. 142.08 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.222.3 в местност “Комлука“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-317/ 01.11.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.222.3 в местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, през полски пътища №№ 68850.219.708, 68850.219.63 и 68850.222.728 – публична общинска собственост, във връзка със Заявление р. № 10-01-5792/01.11.2016 г.

Решение № 648 от 24.11.2016г. 296.8 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност “Дечев кладенец“ по КККР на землище гр. Стара Загора - Заявление 19-06-290/ 07.10.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.199.7 в местност “ Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствени пътища №№ 68850.206.510, 68850.199.512 и 68850.199.516 и водно течение, водна площ, съоражение № 68850. 199.18 – публична общинска собственост - Заявление с рег. № 10-01-5418/ 11.10.2016 г.

Решение № 649 от 24.11.2016г. 214.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000 100 в местност „Черния мост“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-280 от 29.09.2016 год.

Решение № 650 от 24.11.2016г. 216.63 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.18 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-307 от 25.10.2016 год.

Решение № 651 от 24.11.2016г. 215.29 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.230.18 в местност “Сечена могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-295 от 18.10.2016 год.

Решение № 652 от 24.11.2016г. 218.55 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 063 012, ПИ № 063 013 и ПИ № 063 015 в местност „Шумата“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение на гробищен парк на с. Малка Верея“ - Заявление с рег. № 10-33-84/ 19.04.2016 год.

Решение № 653 от 24.11.2016г. 214.64 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.114.7 по КККР на местност “Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-313 от 01.11.2016 год.

Решение № 654 от 24.11.2016г. 215.79 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.23.168 в местност „Сиртарда по КККР на“, землище с. Сулица, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-308 от 26.10.2015 г.

Решение № 655 от 24.11.2016г. 215.71 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.251.84 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-312 от 01.11.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали