Решения от Протокол № 15 от 27.10.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение №588 от 27.10.2016г. 215.56 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене.

Решение №589 от 27.10.2016г. 209.62 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – първо четене

Приложение към Решение №589 185.86 KB

Решение №590 от 27.10.2016г. 205.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене

Приложение към Решение №590 209.07 KB

Решение №591 от 27.10.2016г. 214.62 KB относно:Одобряване промени на числеността на Общинска администрация, Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ и на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности - Звено „Общинска охрана“, считано от 01.11.2016 година.

Приложение 1 към Решение №591 211.52 KBПриложение 2 към Решение №591 360.69 KB

Решение №592 от 27.10.2016г. 206.6 KB относно: Одобряване Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017 г.

Приложение към Решение №592 1.62 MB

Решение №593 от 27.10.2016г. 137.51 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ на Община Стара Загора.

Решение №594 от 27.10.2016г. 222.26 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Решение №595 от 27.10.2016г. 217.11 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква

Решение №596 от 27.10.2016г. 219.52 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“ – гр. Стара Загора.

Решение №597 от 27.10.2016г. 206.44 KB относно:Отпускане на еднократна помощ на Анета А. Атанасова

Решение №598 от 27.10.2016г. 206.31 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Д.Пеева

Решение №599 от 27.10.2016г. 207.5 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Йозкан С.Бекиров

Решение №600 от 27.10.2016г. 206.64 KB относно:Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна П.Стефанова

Решение №601 от 27.10.2016г. 209.44 KB относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

Решение №602 от 27.10.2016г. 217.38 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ XV3329 в кв. 78-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение №603 от 27.10.2016г. 214.77 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII246 в кв. 24 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.

Решение №604 от 27.10.2016г. 215.82 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX172 в кв. 31 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

Решение №605 от 27.10.2016г. 213.73 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ X187 в кв. 46 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.

Решение №606 от 27.10.2016г. 213.04 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II176 в кв. 33 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора.

Решение №607 от 27.10.2016г. 216.79 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.588, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №608 от 27.10.2016г. 216.87 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VII19 в кв. 4, по плана на с. Еленино, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №609 от 27.10.2016г. 214.54 KB относно: Продажба на имот с № 085015 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение №610 от 27.10.2016г. 135.35 KB относно: Продажба на имот с № 017042 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение №611 от 27.10.2016г. 282.46 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – второ четене

Решение №612 от 27.10.2016г. 215.76 KB относно:Разрешение за изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на кв.”Железник”, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-33-310 от 04.10.2016 год.

Решение №613 от 27.10.2016г. 212.34 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70, местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-304 от 28.09.2016г.

Решение №614 от 27.10.2016г. 212.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.336 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 06.10.2016 год.

Решение №615 от 27.10.2016г. 136.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.78 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-277 от 20.09.2016 год.

Решение №616 от 27.10.2016г. 135.53 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.59 по ПНИ на местност „Голяма ливада“ в землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 19.09.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали