Решения от Протокол № 15 от 27.10.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение №588 от 27.10.2016г. 215.56 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене.

Решение №589 от 27.10.2016г. 209.62 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – първо четене

Приложение към Решение №589 185.86 KB

Решение №590 от 27.10.2016г. 205.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене

Приложение към Решение №590 209.07 KB

Решение №591 от 27.10.2016г. 214.62 KB относно:Одобряване промени на числеността на Общинска администрация, Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ и на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности - Звено „Общинска охрана“, считано от 01.11.2016 година.

Приложение 1 към Решение №591 211.52 KBПриложение 2 към Решение №591 360.69 KB

Решение №592 от 27.10.2016г. 206.6 KB относно: Одобряване Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017 г.

Приложение към Решение №592 1.62 MB

Решение №593 от 27.10.2016г. 137.51 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ на Община Стара Загора.

Решение №594 от 27.10.2016г. 222.26 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Решение №595 от 27.10.2016г. 217.11 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква

Решение №596 от 27.10.2016г. 219.52 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“ – гр. Стара Загора.

Решение №597 от 27.10.2016г. 206.44 KB относно:Отпускане на еднократна помощ на Анета А. Атанасова

Решение №598 от 27.10.2016г. 206.31 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Д.Пеева

Решение №599 от 27.10.2016г. 207.5 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Йозкан С.Бекиров

Решение №600 от 27.10.2016г. 206.64 KB относно:Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна П.Стефанова

Решение №601 от 27.10.2016г. 209.44 KB относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

Решение №602 от 27.10.2016г. 217.38 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ XV3329 в кв. 78-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение №603 от 27.10.2016г. 214.77 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII246 в кв. 24 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.

Решение №604 от 27.10.2016г. 215.82 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX172 в кв. 31 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

Решение №605 от 27.10.2016г. 213.73 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ X187 в кв. 46 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.

Решение №606 от 27.10.2016г. 213.04 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II176 в кв. 33 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора.

Решение №607 от 27.10.2016г. 216.79 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.588, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №608 от 27.10.2016г. 216.87 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VII19 в кв. 4, по плана на с. Еленино, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №609 от 27.10.2016г. 214.54 KB относно: Продажба на имот с № 085015 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение №610 от 27.10.2016г. 135.35 KB относно: Продажба на имот с № 017042 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение №611 от 27.10.2016г. 282.46 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – второ четене

Решение №612 от 27.10.2016г. 215.76 KB относно:Разрешение за изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на кв.”Железник”, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-33-310 от 04.10.2016 год.

Решение №613 от 27.10.2016г. 212.34 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70, местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-304 от 28.09.2016г.

Решение №614 от 27.10.2016г. 212.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.336 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 06.10.2016 год.

Решение №615 от 27.10.2016г. 136.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.78 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-277 от 20.09.2016 год.

Решение №616 от 27.10.2016г. 135.53 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.59 по ПНИ на местност „Голяма ливада“ в землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 19.09.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали