РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 30.07.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 430 от 30.07.2020 г. относно: Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – второ четене

Решение № 431 от 30.07.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 416/2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Решение № 432 от 30.07.2020 г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година

Доклад Приложения

Решение № 433 от 30.07.2020 г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2019 година

Доклад

Решение № 434 от 30.07.2020 г. относно: Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Стара Загора

Решение № 435 от 30.07.2020 г. относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 2020 година

Приложения

Решение № 436 от 30.07.2020 г. относно: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет

Решение № 437 от 30.07.2020 г. относно: Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2020/2021 г.

Приложение

Решение № 438 от 30.07.2020 г. относно: Осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2020/2021 година в Община Стара Загора  от населените места, в които няма училища.

Приложение

Решение № 439 от 30.07.2020 г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 година

Приложение

Решение № 440 от 30.07.2020 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода ноември 2019– юни 2020г.

Решение № 441 от 30.07.2020 г. относно: Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2020 година

Приложение

Решение № 442 от 30.07.2020 г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 443 от 30.07.2020 г. относно: Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  във връзка с въвеждането в експлоатация на АСТ /автоматична система за таксуване/.

Приложение

Решение № 444 от 30.07.2020 г. относно: Избор на управител на «Автосервиз на здравни заведения»  ЕООД Стара Загора

Решение № 445 от 30.07.2020 г. относно: Изменение на Решение № 2487 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.07.2019 г.

Решение № 446 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 год. на територията на ДГС Стара Загора

Приложение

Решение № 447 от 30.07.2020 г. относно: Създаване на Временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

Решение № 448 от 30.07.2020 г. относно: Оптимизиране на разходите по закупуване на лекарствени продукти за общинските здравни заведения

Решение № 449 от 30.07.2020 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на община Стара Загора на имоти публична държавна собственост

Решение № 450 от 30.07.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Алпийски клуб Железник“

Решение № 451 от 30.07.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“

Решение № 452 от 30.07.2020 г. относно: Продължаване срока на действие на договорите за наем на обекти общинска собственост, сключени след проведена тръжна процедура, находящи се на територията на Община Стара Загора.

Решение № 453 от 30.07.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР относно УПИ IX332 и УПИ VІ176, жил.стр., трафопост и спорт в кв. 16 – Зора по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 454 от 30.07.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XIV21 в кв. 2 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 455 от 30.07.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV342 в кв. 26 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 456 от 30.07.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X402 в кв. 27 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 457 от 30.07.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI161 в кв. 12 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 458 от 30.07.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII238 в кв. 22 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Решение № 459 от 30.07.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ851  в кв. 9 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 460 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 17 на настанен в него наемател

Решение № 461 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Боруйград“ бл. 58, апартамент № 45 на настанен в него наемател

Решение № 462 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ бл. 82, апартамент № 54 на настанен в него наемател

Решение № 463 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 16, апартамент    № 81 на настанен в него наемател

Решение № 464 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3, апартамент № 93 на настанен в него наемател

Решение № 465 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, апартамент № 116 на настанен в него наемател

Решение № 466 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.505.277.9.38  /гараж № 13/, 68850.505.277.9.39  /гараж № 14/, 68850.505.277.9.41 /гараж № 16/, 68850.505.277.9.33 /гараж № 34/, 68850.505.277.9.37 /гараж № 38/, 68850.505.277.13.50 /гараж № 50/, 68850.505.277.13.51 /гараж № 51/

Решение № 467 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.374.3.56, находящ се на ул. „Тодор Пъндев“ № 1, гр. Стара Загора

Решение № 468 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на УПИ CCXLII4004 и УПИ CCXLIII4005 в кв. 13  – “Индустриален“ - частна общинска собственост, гр. Стара Загора

Решение № 469 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на УПИ IV852 в кв. 5160 “Кольо Ганчев“- частна общинска собственост, гр. Стара Загора

Решение № 470 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на сграда с идентификатор 68850.506.8719.1, находяща се в кв. „Три чучура - юг“, гр. Стара Загора

Решение № 471 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Хрищени, община Стара Загора: сграда с пл.№ 405 в УПИ I77,405406,407  кв. 3, Застроен УПИ  XIIодо в кв. 22, УПИ IX175 в кв. 57 и УПИ I273  в кв. 84

Решение № 472 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ V180,училище,автомивка и приемателен пункт в кв. 33 по ПУП на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 473 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти VII и VIII в кв. 9 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора

Решение № 474 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

Решение № 475 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VII133 в кв. 89 по ПУП на с. Хрищени, общ. Стара Загора на собственик на сграда

Решение № 476 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на УПИ VII266, УПИ VIII266, УПИ IXобщ в кв. 45 и УПИ VIII, УПИ IX в кв. 52 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

Решение № 477 от 30.07.2020 г. относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Хан Аспарухово, община Стара Загора: сграда с пл. № 265 в УПИ IIIкулт.дом,б.комб, кв. 12 и УПИ I  в кв. 43а

Решение № 478 от 30.07.2020 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР в частта му относно УПИ XXXVМладежки клуб и клуб на ОО и УПИ XXXIІ15157, в кв. 415 по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 479 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор № 52252.31.56 в местност „Светилището“,  землище на с. Ново село, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-182 от 30.06.2020 г. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване до ПИ с идентификатор № 52252.31.56 през ПИ с идентификатор № 52252.31.32 – „изоставена орна земя“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-4973 от 08.07.2020г. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 52252.31.32 - „изоставена орна земя“ за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор № 52252.31.56 в местност „Светилището“,  землище на с. Ново село, община Стара Загора.

Решение № 480 от 30.07.2020 г. относно: Предварително съгласие разработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ IКОО и жил. строителство в кв. 426б и улица с о. т. 4573 – о. т. 4015, одобрен със Заповед № 119 / 26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Решение № 481 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Остра Могила – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-171 от 23.06.2020 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 68970.502.613 - „За второстепенна улица“ по КККР на с. Старозагорски бани; ПИ с идентификатор № 70202.9.20 - „За местен път“ по КККР на с. Сулица; ПИ с идентификатор № 54314.189.5 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 54314.206.8 - „За местен път“ по КККР на с. Остра Могила - общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3117 от 16.04.2020 год. 

Решение № 482 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 38039.18.27, местност „Ливадките“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-168 от 22.06.2020 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 38039.18.27, местност „Ливадките“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 38039.18.44 - „За местен път“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор № 38039.300.147 – „Нива“, ПИ с идентификатор № 38039.300.9504 – „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 38039.300.9512 – „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 38039.300.9513 – „Дере“ – общинска частна собственост,  Заявление  вх. № 10-02-4695 от 25.06.2020 год. 

Решение № 483 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Ново Село – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-170 от 23.06.2020 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 68970.502.606 – „За второстепенна улица“ по КККР на с. Старозагорски бани; ПИ с идентификатор № 52252.42.140 - „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 52252.45.18 – „За местен път“ по КККР на с. Сулица – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3120 от 16.04.2020 год. 

Решение № 484 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно водозахранване и канализация изменение на ВиК схема на ПИ с идентификатори №№ 04738.94.25, 04738.94.26, 04738.94.27, 04738.94.28, 04738.94.29 и 04738.94.30 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-173 от 23.06.2020 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 04738.94.19 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.5.10 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 04738.5.14 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  Заявление с вх. № 10-02-4610 от 23.06.2020г.

Решение № 485 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Сулица – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-172 от 23.06.2020 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 68970.502.613 - „За второстепенна улица“, ПИ с идентификатор № 68970.502.614 - „За второстепенна улица“ по КККР на с. Старозагорски бани и ПИ с идентификатор № 70202.26.23 - „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 70202.26.138 – „За друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение“ по КККР на с. Сулица – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3118 от 16.04.2020 год. 

Решение № 486 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка до ПИ  с идентификатор № 77476.59.6, местност „Вира“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-190 от 06.07.2020 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за премостване на част от ПИ с идентификатор № 77476.59.41 – „напоителен канал“, публична общинска собственост.

Решение № 487 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Богомилово – Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-169 от 23.06.2020 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 04738.89.13 - „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.101.66 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 04738.101.68 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 04738.105.11 – „За местен път“ по КККР на с. Богомилово; ПИ с идентификатор № 46417.92.41 - „За местен път“, местност „До стопанския двор“, землище на с. Малка Верея - общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3121 от 16.04.2020 год. 

Решение № 488 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани ПИ № 300.81 и ПИ № 300.170, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-181 от 26.06.2020 г.

Решение № 489 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 302.32, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-146 от 02.06.2020 г.

Решение № 490 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.48.25, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-157 от 12.06.2020 г.

Решение № 491 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 77476.109.8, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-161 от 16.06.2020 г.

Решение № 492 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 68850.253.9519, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-175 от 23.06.2020 г.

Решение № 493 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.48.44, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-191 от 07.07.2020 г.

Решение № 494 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.130.13, местност „Хаджиев кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-180 от 25.06.2020 г.

Решение № 495 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.31.10, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-160 от 16.06.2020 г.

Решение № 496 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 38039.28.26, местност „Тополов дол“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-147 от 02.06.2020 г.

Решение № 497 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.23.2, местност „Влавовец“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-184 от 30.06.2020 г.

Решение № 498 от 30.07.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 46417.107.86, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление с вх. № 10-33-85 от 12.06.2020 год.

Решение № 499 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.24, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора.   

Решение № 500 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.46.14, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.  

Решение № 501 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 502 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изместване на съществуващ въздушен електропровод – ВСН „Труд“ в ПИ с идентификатор № 68850.258.9530 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

Решение № 503 от 30.07.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - ПУП – Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор  № 68850.111.13, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 504 от 30.07.2020 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 79 по Протокол № 4 от 19 декември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 505 от 30.07.2020 г. относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТА Д-Р КАМЕЛИЯ ХАРАЛАНОВА ХАРАЧЕРОВА за управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -  СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД., с ЕИК:000812172, като спечелила конкурса за управител на лечебното заведение.

Решение № 506 от 30.07.2020 г. относно: Освобождаване от заплащането на такса и наем за ползване на общински терен – временен Руски пазар

Приложение

Решение № 507 от 30.07.2020 г. относно: Удължаване на мандата на Временната комисия, сформирана с Решение 316 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора до 30 август 2020г.

Решение № 508 от 30.07.2020 г. относно: Придобиване на имот, собственост на държавата, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108.

Решение № 509 от 30.07.2020 г. относно: Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Казанка, Община Стара Загора

Решение № 510 от 30.07.2020 г. относно: Удължаване на мандата на Временна комисия за извършване на пълна проверка на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД;  „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД  и  „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, сформирана с Решение 316 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора до 30 август 2020г.

Поименно гласуване по точките

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали