Решения от Протокол № 13 от 29.09.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 521 от 29.09.2016г. 215.99 KB относно: Изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка и на съответния ПУП за парка.

Решение №522 от 29.09.2016г. 135.5 KB относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“

Решение №523 от 29.09.2016г. 235.9 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение №524 от 29.09.2016г. 223.26 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора – второ четене.

Решение №525 от 29.09.2016г. 218.51 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 956 от 31.10.2013 г., в сила от от 31.10.2013г., с изключение на чл.7, aл.4 , чл.17 и чл.37, ал.2, които влизат в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г. – второ четене.

Решение №526 от 29.09.2016г. 206.31 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – първо четене.

Решение №527 от 29.09.2016г. 209.79 KB относно:Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2017 – 2019 година.

Решение № 528 от 29.09.2016г. 284.53 KB относно:Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 година.

Решение № 529 от 29.09.2016г. 207.86 KB относно:Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.

Решение № 530 от 29.09.2016г. 217.11 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

Решение № 531 от 29.09.2016г. 211.6 KB относно:Поемане на задължение до 95 884,00 лева (деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 532 от 29.09.2016г. 213.34 KB относно:Поемане на задължение в размер на 117 205,11 лв. (сто и седемнадесет хиляди, двеста и пет лева и единадесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 533 от 29.09.2016г. 219.77 KB относно:Заявление за достъп до обществена информация рег. № 10-21-27/ 01.09.2016г. и № 10-21-28/ 07.09.2016г.

Решение № 534 от 29.09.2016г. 208.6 KB относно:Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение 1 към Решение № 534 611.39 KB

Решение № 535 от 29.09.2016г. 208.34 KB относно:Наименуване на новоизградения парк, намиращ се в кв.334а, УПИ- I – 7134 за Спорт, Атракции, Озеленяване и Рекреация по плана на гр.Стара Загора

Решение № 536 от 29.09.2016г. 218.76 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по спортна стрелба Августа 1992“- гр. Стара Загора.

Решение № 537 от 29.09.2016г. 215.97 KB относно:Придобиване право на управление на имоти на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, във връзка с реализиране на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Решение № 538 от 29.09.2016г. 218.29 KB относно:Изваждане на част от втори етаж на сграда от активите на общинското търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и предоставяне в активите на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

Решение № 539 от 29.09.2016г. 138.6 KB относно:Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев“ № 28 на СНЦ „Център Голд Степ“ – Клуб по спортни танци.

Решение № 540 от 29.09.2016г. 209.81 KB относно:Удължаване срока на действащите договори за наем на търговски обекти/ маси / на територията на Централен покрит пазар

Решение № 541 от 29.09.2016г. 215.14 KB относно:Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ № 139, кв. 54 а, парц. II, пл. № 1026.

Решение № 542 от 29.09.2016г. 216.4 KB относно:Упълномощаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за извършените действия до настоящия момент, както и за всички необходими предстоящи действия във връзка с започнатото административно производство пред Изпълнителна агенция по горите относно предварително съгласуване за учредяване на безсрочни сервитути за изграждане и обслужване на ел.кабел и водопровод в полза на Община Стара Загора който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Закона за водите следва да бъде публична общинска собственост и чл.3.4 б “Б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Решение №543 от 29.09.2016г. 209.35 KB относно:Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ ДГС Стара Загора „ във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 544 от 29.09.2016г. 222.55 KB относно: Предварително съгласие на основание чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за ПУП - Парцеларен план, Проект 2, Позиция 2 за обект „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, участък 1 и участък 2 за поземлени имоти общинска собственост в землищата на /съгласно приложен регистър/:
участък 1 - с. Михайлово, с. Калояновец, с. Християново, с.Еленино;
частък 2 - с. Калитиново и с. Хрищени, с. Горно Ботево и с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово по заявления вх. № 10-02-3146/20.05.2016г. и вх. № 10-01-3604/15.06.2016г. от ДП“НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Решение № 545 от 29.09.2016г. 232.39 KB относно:Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3944, кв. 302 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора чрез замяна

Решение № 546 от 29.09.2016г. 216.09 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ3447 в кв. 72-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 547 от 29.09.2016г. 213.81 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ44 в кв. 50 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 548 от 29.09.2016г. 214.37 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ78 в кв. 25 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 549 от 29.09.2016г. 213.73 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ143 в кв. 43 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 550 от 29.09.2016г. 215.93 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ87 в кв. 3 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 551 от 29.09.2016г. 213.92 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ в кв. 9 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 552 от 29.09.2016г. 217.21 KB относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.524.924 – частна общинска собственост, кв.”Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора

Решение № 553 от 29.09.2016г. 218.64 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Самара-3“, бл. 3, на настанен в него наемател

Решение № 554 от 29.09.2016г. 219.95 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, на настанен в него наемател

Решение № 555 от 29.09.2016г. 220.43 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Три чучура север“, бл. № 64, вх. 0, ет. 8, ап. 22, на настанен в него наемател

Решение № 556 от 29.09.2016г. 219.12 KB относно:Продажба на Общински нежилищен имот, представляващ едноетажна сграда, находяща се на ул. „Кольо Ганчев“ № 62-64, гр. Стара Загора

Решение № 557 от 29.09.2016г. 207.21 KB относно: Продажба на имот с № 017042 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 558 от 29.09.2016г. 139.07 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІ73 в кв. 12 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 559 от 29.09.2016г. 213.4 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 19-12-97/ 26.06.2014г и № 19-25-44/ 15.08.2014г в обхват: УПИ VІІ – 374 и УПИ VІІІ – 372 в кв. 217

Решение № 560 от 29.09.2016г. 139.32 KB относно:Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на с. Змейово, община Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-789/ 31.03.2009г в обхват: УПИ ІV – Ресторант, сладкарница, фурна, хранителни и нехранителни стоки, ритуална зала, физкултурен салон, автоспирка, ТОТО, РЕП в кв. 3 и улица - тупик с осови точки 229 – 229б.

Решение № 561 от 29.09.2016г. 209.95 KB относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.222.728 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3622/ 30.06.2016 г.

Решение № 562 от 29.09.2016г. 217.2 KB относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ /ПИ/ № 000 574 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ № 032 021 в местност “Влавошка могила“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ - Заявление 10-01-4515/ 22.08.2016 г.

Решение № 563 от 29.09.2016г. 215.22 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 257022 и ПИ № 257023 по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-197 от 19.07.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 257022 и ПИ № 257023 през ПИ № 000646 - „полски път“, землище с. Кирилово, общ. Стара Загора – публична, общинска собственост.

Решение № 564 от 29.09.2016г. 217.03 KB относно:Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв. “Три чучура север“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1082/ 07.07.1997г., в частта му за УПИ ІV - Детска градина, УПИ V-14851, УПИ VI – КОО от кв. 605, улици с осови точки: 4642 – 4641 – 4640; 4705 – 4706; 4680 – 4702– 4703 – 4704 – 4705 – 4706 и части от кв. 605 без отреждане, заключени между улици с осови точки: 4640, 4630, 4631, 4669, 4671, 4672, 4665, 4663, 4662, 4666, 4667, 4668, 4649, 4648, 4647, 4646, 4644, 4645, 4642, 4641, 4640; 4721, 4720, 4722, 4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671, 4677, 4680, 4702 и УПИ IV-Детска градина, от кв. 605; 4705, 4706, 4707, 4711, 4712, 4713, 4715, 2093, 4716, 4717, 4719, 4720, УПИ IV-Детска градина, и УПИ VI-КОО от кв. 605;

Решение № 565 от 29.09.2016г. 224.36 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ VI-3346 в кв. 326А, улица с о.т о.т. 772 - о.т. 4640, улица о.т. 772 – о.т. 4694 и о.т.4693 – о.т.4694 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед 19-12-168/ 15.07.2016г., УПИ І- ЖС и ПГ в кв. 326, одобрен със Заповед 2551/ 09.08.1988г. и План за застрояване за новообразуваните УПИ IX-7152, ЗА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ и УПИ VI-7153, ЗА ПАРК - СПОРТ, АТРАКЦИИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕКРЕАЦИЯ кв. 326а по плана на гр. Стара Загора - разширение на новия парк в кв.“Казански“ - Заявление № 10-33-266 /07.09.2016 г.

Решение № 566 от 29.09.2016г. 216.48 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 по КВС на местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 по КВС на местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“.

Решение № 567 от 29.09.2016г. 212.41 KB относно:Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 088030 и ПИ № 088031 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-242 от 30.08.2016 г.

Решение № 568 от 29.09.2016г. 212.37 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.157 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-215 от 02.08.2016 год.

Решение № 569 от 29.09.2016г. 213.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 210.84 по плана на новобразуваните имоти на местност „Айвалъка“, землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-214/ 02.08.2016 год.

Решение № 570 от 29.09.2016г. 212.4 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.290 по ПНИ на местност „Мечи кладенец“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227 от 17.08.2016 год.

Решение № 571 от 29.09.2016г. 137.1 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037 026 по КВС на местност „Клюнка“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-232 от 23.08.2016 год.

Решение № 572 от 29.09.2016г. 213.24 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 066001 от КВС на местност „Киселицата“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-225 от 16.08.2016 г.

Решение № 573 от 29.09.2016г. 213.12 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.382 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-199 от 19.07.2016 год.

Решение № 574 от 29.09.2016г. 212.72 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.118.243 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-243 от 30.08.2016 г.

Решение № 575 от 29.09.2016г. 209.8 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 009035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-253 от 02.09.2016г.

Решение № 576 от 29.09.2016г. 211.46 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 009035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-254 от 02.09.2016г.

Решение № 577 от 29.09.2016г. 211.95 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.33 по КККР на местност “Каймака“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-251 от 02.09.2016 год.

Решение № 578 от 29.09.2016г. 211.82 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.233.244 по КККР на местност “Табашки герен“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-252 от 02.09.2016 год.

Решение № 579 от 29.09.2016г. 211.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.137.281 по КККР на местност “Табашки герен“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-250 от 02.09.2016 год.

Решение № 580 от 29.09.2016г. 136.62 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.4 по КККР на местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-249 от 02.09.2016 год.

Решение № 581 от 29.09.2016г. 214.01 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.253 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-241 от 30.08.2016 год.

Решение № 582 от 29.09.2016г. 213.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 085 031 по КВС на местност „Ханчето“, землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-239 от 30.08.2016 год.

Решение № 583 от 29.09.2016г. 212.38 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на местност “Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-183 от 30.06.2016 г.

Решение № 584 от 29.09.2016г. 212.65 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.594 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-240 от 30.08.2016 год.

Решение № 585 от 29.09.2016г. 288.95 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.171.275, ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269 по КККР местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора.

Решение № 586 от 29.09.2016г. 212.12 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085 009 по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 587 от 29.09.2016г. 213.26 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106 008 по КВС на местност “Под медвен“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали