Решения от Протокол № 12 от 28.07.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 441 от 28.07.2016г. 255.81 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене

Решение № 442 от 28.07.2016г. 207.36 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 956 от 31.10.2013 г., в сила от от 31.10.2013г., с изключение на чл.7, aл.4 , чл.17 и чл.37, ал.2, които влизат в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г. / – първо четене.

Решение № 443 от 28.07.2016г. 208.67 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора – първо четене.

Решение № 444 от 28.07.2016г. 206.68 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1003 от 28.11.2013 г./ - първо четене

Решение № 445 от 28.07.2016г. 131.75 KB относно: Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, съгласно чл.64а и чл.65а от Закона за защита при бедствия.

Решение № 446 от 28.07.2016г. 213.5 KB относно: Изменение на Решение № 237 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – Стара Загора, относно придобиване право на управление на имотите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, във връзка с реализиране на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Решение № 447 от 28.07.2016г. 214.23 KB относно: Промяна на зоните на Централен открит пазар и наема на търговските обекти/маси/, разположени на пазарите на територията на Община Стара Загора.

Решение № 448 от 28.07.2016г. 215.21 KB относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост

Решение № 449 от 28.07.2016г. 213.87 KB относно: Кандидатстване на Община Стара Загора с проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, компонент 1, в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 450 от 28.07.2016г. 214.12 KB относно: Кандидатстване на Община Стара Загора с проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, компонент 2, в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 451 от 28.07.2016г. 215.18 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проект “Осигуряване на дoстъпна среда до музеен обект “Неолитни жилища” и изграждане на санитарно-хигиенни помещения“, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания. Обща стойност на проекта е 108 426 лв. с ДДС , от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 10 843 лв.с ДДС

Решение № 452 от 28.07.2016г. 215.7 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проект “Осигуряване на дoстъпна среда в Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания град Стара Загора“, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания. Обща стойност на проекта е 96 068 лв.с ДДС , от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 9 607 лв.с ДДС .

Решение № 453 от 28.07.2016г. 205.74 KB относно: Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Стара Загора за периода 2016-2020 г.

Решение № 454 от 28.07.2016г. 209.57 KB относно: Изваждане на част от втори етаж от сграда включен в капитала на общинското търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и предоставяне в активите на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

Решение № 455 от 28.07.2016г. 217.63 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Диспечерски пункт в местност „Халваджи Бунар“ и Център за продажба на абонаментни карти за градски и извънградски транспорт на бул.“Руски“ № 1 на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Решение № 456 от 28.07.2016г. 219.09 KB относно: Учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД в УПИ ІV6700,за трафопост, кв. 810 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 457 от 28.07.2016г. 218.53 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собсвеност на Детска ясла № 2 „Синчец”.

Решение № 458 от 28.07.2016г. 217.21 KB относно: Промяна на наименованията на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование

Решение № 459 от 28.07.2016г. 208.11 KB относно: Промяна на Център за наука, култура и изкуство в Център за подкрепа на личностното развитие.

Решение № 460 от 28.07.2016г. 220.3 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2016/2017 г.

Приложение 1 към Решение № 460 220.65 KB

Решение № 461 от 28.07.2016г. 381.69 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година в Община Стара Загора

Решение № 462 от 28.07.2016г. 205.57 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2016 г.

Решение № 463 от 28.07.2016г. 205.47 KB относно: Приемане на Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г.

Решение № 464 от 28.07.2016г. 218.19 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в извънредното заседание на Общото събрание на Аасоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, което ще се проведе на 12.08.2016г. и упълномощаване на представителя да гласува по точките в дневния ред.

Решение № 465 от 28.07.2016г. 289.63 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД , насрочено на 09.09.2016г.

Решение № 466 от 28.07.2016г. 226.28 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 467 от 28.07.2016г. 213.07 KB относно: Закриване на общински пазар, разположен в УПИ I, квартал 75 б /зад „Енергоразпределение“/, поради прекратяване на търговска дейност.

Решение № 468 от 28.07.2016г. 212.51 KB относно: Закриване на Пазар на живи животни, находящ се в поземлен имот с номер 000078 в землището на с.Могила, местността „Гюрджийски път“, поради прекратяване на търговска дейност.

Решение № 469 от 28.07.2016г. 216.17 KB относно: Обезщетяване на бивши собственици Иванка Иванова Христова и н-ци на Христо Иванов Христов, чийто имот е отчужден със Заповед № 674/27.06.1980 г., и заповед № СД-730/26.08.1980 г.

Решение № 470 от 28.07.2016г. 212.72 KB относно: Предложение за решение по молбите на Анета Койчева Димитрова, с постоянен адрес: град Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания – задължения към НЗОК и дължими вземания – задължения към Община Стара Загора, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.

Решение № 471 от 28.07.2016г. 209.03 KB относно: Поставяне на паметна плоча с барелеф на Захари Стоянов в село Люляк, община Стара Загора.

Решение № 472 от 28.07.2016г. 216.97 KB относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

Решение № 473 от 28.07.2016г. 212.95 KB относно: Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с.Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 474 от 28.07.2016г. 228.36 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 475 от 28.07.2016г. 215.15 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 476 от 28.07.2016г. 232.51 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 520 – кв. „Три чучура-юг“, гр. Стара Загора

Решение № 477 от 28.07.2016г. 142.91 KB относно: Разрешение за изработването на Специализирана план-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ № 085016 по КВС на местност “Кокарджик“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-129 от 07.06.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно водозахранване на ПИ № 085016, през път IV клас № 000343, полски път № 000363 и пасище, мера № 000364 в землище с. Хрищени, Община Стара Загора - публична, общинска собственост.

Решение № 478 от 28.07.2016г. 216.45 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 058030, местност „Под село“, землище с. Богомилово през улица с о.т. 189 – о.т.187, ПИ № 000561 – „пасища, мери“, ПИ № 000687 – „полски пътища“ по КВС на землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, публична, общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-3618/ 30.06.16 г.

Решение № 479 от 28.07.2016г. 235.42 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346 от КККР на гр. Стара Загора, за разширение на новия парк по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 480 от 28.07.2016г. 139.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ842 в кв. 70 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 481 от 28.07.2016г. 141.24 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V177 в кв. 9а по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 482 от 28.07.2016г. 139.74 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ50 в кв. 16 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 483 от 28.07.2016г. 139.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ170 в кв. 45 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 484 от 28.07.2016г. 141.38 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Імагазин, фурна в кв. 24 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 485 от 28.07.2016г. 138.8 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V177 в кв. 31 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 486 от 28.07.2016г. 139.4 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ565 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 487 от 28.07.2016г. 139.99 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ958 в кв. 53 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 488 от 28.07.2016г. 219.05 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ308, 309, 325 в кв. 20 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Решение № 489 от 28.07.2016г. 139.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV43 в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 490 от 28.07.2016г. 223.62 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Казански“, бл. № 24, ет. V, ап. 14, на настанен в него наемател

Решение № 491 от 28.07.2016г. 220.5 KB относно: Продажба на УПИ IV13, кв.86 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 492 от 28.07.2016г. 219.44 KB относно: Продажба на УПИ І526, кв. 653 – кв. „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 493 от 28.07.2016г. 221.13 KB относно: Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора

Решение № 494 от 28.07.2016г. 218.57 KB относно: Продажба на Поземлен имот – частна общинска собственост с № 68850.316.463, находящ се в землището на град Стара Загора

Решение № 495 от 28.07.2016г. 141.97 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XXI 206 в кв.27, по плана на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 496 от 28.07.2016г. 141.4 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XII 206 в кв.33, по плана на с. Маджерито, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 497 от 28.07.2016г. 216.62 KB относно: Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за УПИ V–6137 в кв.1а и План за застрояване за УПИ V–6137 в кв.1а по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-109 от 12.04.2016 год.

Решение № 498 от 28.07.2016г. 139.09 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.

Решение № 499 от 28.07.2016г. 216.66 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени,Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.

Решение № 500 от 28.07.2016г. 141.3 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-96 от 05.04.2016год.

Решение № 501 от 28.07.2016г. 217.17 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.

Решение № 502 от 28.07.2016г. 216.07 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.

Решение № 503 от 28.07.2016г. 142.09 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.527.230 по КККР на гр.Стара Загора, с местоположение – УПИ № І районен център от кв. 626 „Железник“ по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 504 от 28.07.2016г. 216.76 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.

Решение № 505 от 28.07.2016г. 216.88 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-132/ 16.05.2016г в обхват: УПИ І – 1031, УПИ ІІ – 3255 и УПИ ІІІ – 3254 в кв. 8502 и улица с осови точки 2036а – 2154.

Решение № 506 от 28.07.2016г. 214.47 KB относно: Предварително съгласие за разрешаване изработването на Подробен устройствен план: План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.78.41 по КК на гр. Стара Загора с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за друг обществен комплекс. Изменение на план за регулация в обхват : Улица с осови точки 9 – 10 – 68 – 69 – 71 - 72 - 1072 по плана на кв. Зора, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г.

Решение № 507 от 28.07.2016г. 216.28 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на кв.“Зора“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г в обхват: УПИ ІІІ – 158 в кв. 8“Зора“ и улица с осови точки 87 – 88.

Решение № 508 от 28.07.2016г. 220.05 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.222.728 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3622/ 30.06.2016 г.

Решение № 509 от 28.07.2016г. 220.17 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.199.516 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3597 от 29.06.2016 г.

Решение № 510 от 28.07.2016г. 215.09 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ № 207016 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 511 от 28.07.2016г. 215.52 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207015 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-159 от 07.06.2016

Решение № 512 от 28.07.2016г. 139.12 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017109 по КВС на местност „Самболов хан“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-160 от 07.06.2016 год.

Решение № 513 от 28.07.2016г. 153.97 KB относно: Разрешение за изработването на подробен устройствен план - План за регулация при условията на чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор № 68850.301.275 по КК на град Стара Загора.

Решение № 514 от 28.07.2016г. 217.97 KB относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв.“Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-814/ 07.04.2009 год., в частта му за УПИ І – 694 в кв. 626, УПИ КОО и УПИ ХХІІ в кв.626 и улици с осови точки 2659 – 2660; 2660 – 2554 – 2553 – 2552 – 2551; 2551 – 2555 – 2556 – 2557 – 2558 – 2559 – 2560 – 2561

Решение № 515 от 28.07.2016г. 138.68 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 308.150 по ПНО на местност „Гробищата“, землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-185 от 01.07.2016 год.

Решение № 516 от 28.07.2016г. 138.22 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.108 по КККР на местност “Правия камък“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-180 от 28.06.2016 год.

Решение № 517 от 28.07.2016г. 220.72 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.258.70 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ № I-604 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-192 от 06.07.2016 год.

Решение № 518 от 28.07.2016г. 139.08 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.122 по КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-171 от 20.06.2016 г.

Решение № 519 от 28.07.2016г. 139.01 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 079011 и ПИ № 080016 от КВС на местност „Комсаля“, землище с. Загоре, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение гробищен парк на с. Загоре“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-114 от 20.05.2016 год.

Решение № 520 от 28.07.2016г. 215.46 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 118011 по КВС на местност „Кавак дере“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-179 от 28.06.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали