Решения от Протокол № 12 от 28.07.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 441 от 28.07.2016г. 255.81 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене

Решение № 442 от 28.07.2016г. 207.36 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 956 от 31.10.2013 г., в сила от от 31.10.2013г., с изключение на чл.7, aл.4 , чл.17 и чл.37, ал.2, които влизат в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г. / – първо четене.

Решение № 443 от 28.07.2016г. 208.67 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора – първо четене.

Решение № 444 от 28.07.2016г. 206.68 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1003 от 28.11.2013 г./ - първо четене

Решение № 445 от 28.07.2016г. 131.75 KB относно: Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, съгласно чл.64а и чл.65а от Закона за защита при бедствия.

Решение № 446 от 28.07.2016г. 213.5 KB относно: Изменение на Решение № 237 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – Стара Загора, относно придобиване право на управление на имотите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, във връзка с реализиране на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Решение № 447 от 28.07.2016г. 214.23 KB относно: Промяна на зоните на Централен открит пазар и наема на търговските обекти/маси/, разположени на пазарите на територията на Община Стара Загора.

Решение № 448 от 28.07.2016г. 215.21 KB относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост

Решение № 449 от 28.07.2016г. 213.87 KB относно: Кандидатстване на Община Стара Загора с проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, компонент 1, в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 450 от 28.07.2016г. 214.12 KB относно: Кандидатстване на Община Стара Загора с проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, компонент 2, в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 451 от 28.07.2016г. 215.18 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проект “Осигуряване на дoстъпна среда до музеен обект “Неолитни жилища” и изграждане на санитарно-хигиенни помещения“, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания. Обща стойност на проекта е 108 426 лв. с ДДС , от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 10 843 лв.с ДДС

Решение № 452 от 28.07.2016г. 215.7 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проект “Осигуряване на дoстъпна среда в Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания град Стара Загора“, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания. Обща стойност на проекта е 96 068 лв.с ДДС , от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 9 607 лв.с ДДС .

Решение № 453 от 28.07.2016г. 205.74 KB относно: Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Стара Загора за периода 2016-2020 г.

Решение № 454 от 28.07.2016г. 209.57 KB относно: Изваждане на част от втори етаж от сграда включен в капитала на общинското търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и предоставяне в активите на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

Решение № 455 от 28.07.2016г. 217.63 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Диспечерски пункт в местност „Халваджи Бунар“ и Център за продажба на абонаментни карти за градски и извънградски транспорт на бул.“Руски“ № 1 на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Решение № 456 от 28.07.2016г. 219.09 KB относно: Учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД в УПИ ІV6700,за трафопост, кв. 810 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 457 от 28.07.2016г. 218.53 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собсвеност на Детска ясла № 2 „Синчец”.

Решение № 458 от 28.07.2016г. 217.21 KB относно: Промяна на наименованията на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование

Решение № 459 от 28.07.2016г. 208.11 KB относно: Промяна на Център за наука, култура и изкуство в Център за подкрепа на личностното развитие.

Решение № 460 от 28.07.2016г. 220.3 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2016/2017 г.

Приложение 1 към Решение № 460 220.65 KB

Решение № 461 от 28.07.2016г. 381.69 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година в Община Стара Загора

Решение № 462 от 28.07.2016г. 205.57 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2016 г.

Решение № 463 от 28.07.2016г. 205.47 KB относно: Приемане на Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г.

Решение № 464 от 28.07.2016г. 218.19 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в извънредното заседание на Общото събрание на Аасоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, което ще се проведе на 12.08.2016г. и упълномощаване на представителя да гласува по точките в дневния ред.

Решение № 465 от 28.07.2016г. 289.63 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД , насрочено на 09.09.2016г.

Решение № 466 от 28.07.2016г. 226.28 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 467 от 28.07.2016г. 213.07 KB относно: Закриване на общински пазар, разположен в УПИ I, квартал 75 б /зад „Енергоразпределение“/, поради прекратяване на търговска дейност.

Решение № 468 от 28.07.2016г. 212.51 KB относно: Закриване на Пазар на живи животни, находящ се в поземлен имот с номер 000078 в землището на с.Могила, местността „Гюрджийски път“, поради прекратяване на търговска дейност.

Решение № 469 от 28.07.2016г. 216.17 KB относно: Обезщетяване на бивши собственици Иванка Иванова Христова и н-ци на Христо Иванов Христов, чийто имот е отчужден със Заповед № 674/27.06.1980 г., и заповед № СД-730/26.08.1980 г.

Решение № 470 от 28.07.2016г. 212.72 KB относно: Предложение за решение по молбите на Анета Койчева Димитрова, с постоянен адрес: град Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания – задължения към НЗОК и дължими вземания – задължения към Община Стара Загора, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.

Решение № 471 от 28.07.2016г. 209.03 KB относно: Поставяне на паметна плоча с барелеф на Захари Стоянов в село Люляк, община Стара Загора.

Решение № 472 от 28.07.2016г. 216.97 KB относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

Решение № 473 от 28.07.2016г. 212.95 KB относно: Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с.Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 474 от 28.07.2016г. 228.36 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 475 от 28.07.2016г. 215.15 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 476 от 28.07.2016г. 232.51 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 520 – кв. „Три чучура-юг“, гр. Стара Загора

Решение № 477 от 28.07.2016г. 142.91 KB относно: Разрешение за изработването на Специализирана план-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ № 085016 по КВС на местност “Кокарджик“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-129 от 07.06.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно водозахранване на ПИ № 085016, през път IV клас № 000343, полски път № 000363 и пасище, мера № 000364 в землище с. Хрищени, Община Стара Загора - публична, общинска собственост.

Решение № 478 от 28.07.2016г. 216.45 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 058030, местност „Под село“, землище с. Богомилово през улица с о.т. 189 – о.т.187, ПИ № 000561 – „пасища, мери“, ПИ № 000687 – „полски пътища“ по КВС на землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, публична, общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-3618/ 30.06.16 г.

Решение № 479 от 28.07.2016г. 235.42 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346 от КККР на гр. Стара Загора, за разширение на новия парк по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 480 от 28.07.2016г. 139.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ842 в кв. 70 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 481 от 28.07.2016г. 141.24 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V177 в кв. 9а по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 482 от 28.07.2016г. 139.74 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ50 в кв. 16 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 483 от 28.07.2016г. 139.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ170 в кв. 45 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 484 от 28.07.2016г. 141.38 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Імагазин, фурна в кв. 24 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 485 от 28.07.2016г. 138.8 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V177 в кв. 31 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 486 от 28.07.2016г. 139.4 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ565 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 487 от 28.07.2016г. 139.99 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ958 в кв. 53 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 488 от 28.07.2016г. 219.05 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ308, 309, 325 в кв. 20 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Решение № 489 от 28.07.2016г. 139.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV43 в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 490 от 28.07.2016г. 223.62 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Казански“, бл. № 24, ет. V, ап. 14, на настанен в него наемател

Решение № 491 от 28.07.2016г. 220.5 KB относно: Продажба на УПИ IV13, кв.86 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 492 от 28.07.2016г. 219.44 KB относно: Продажба на УПИ І526, кв. 653 – кв. „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 493 от 28.07.2016г. 221.13 KB относно: Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора

Решение № 494 от 28.07.2016г. 218.57 KB относно: Продажба на Поземлен имот – частна общинска собственост с № 68850.316.463, находящ се в землището на град Стара Загора

Решение № 495 от 28.07.2016г. 141.97 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XXI 206 в кв.27, по плана на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 496 от 28.07.2016г. 141.4 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XII 206 в кв.33, по плана на с. Маджерито, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 497 от 28.07.2016г. 216.62 KB относно: Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за УПИ V–6137 в кв.1а и План за застрояване за УПИ V–6137 в кв.1а по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-109 от 12.04.2016 год.

Решение № 498 от 28.07.2016г. 139.09 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.

Решение № 499 от 28.07.2016г. 216.66 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени,Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.

Решение № 500 от 28.07.2016г. 141.3 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-96 от 05.04.2016год.

Решение № 501 от 28.07.2016г. 217.17 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.

Решение № 502 от 28.07.2016г. 216.07 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.

Решение № 503 от 28.07.2016г. 142.09 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.527.230 по КККР на гр.Стара Загора, с местоположение – УПИ № І районен център от кв. 626 „Железник“ по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 504 от 28.07.2016г. 216.76 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.

Решение № 505 от 28.07.2016г. 216.88 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-132/ 16.05.2016г в обхват: УПИ І – 1031, УПИ ІІ – 3255 и УПИ ІІІ – 3254 в кв. 8502 и улица с осови точки 2036а – 2154.

Решение № 506 от 28.07.2016г. 214.47 KB относно: Предварително съгласие за разрешаване изработването на Подробен устройствен план: План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.78.41 по КК на гр. Стара Загора с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за друг обществен комплекс. Изменение на план за регулация в обхват : Улица с осови точки 9 – 10 – 68 – 69 – 71 - 72 - 1072 по плана на кв. Зора, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г.

Решение № 507 от 28.07.2016г. 216.28 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на кв.“Зора“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г в обхват: УПИ ІІІ – 158 в кв. 8“Зора“ и улица с осови точки 87 – 88.

Решение № 508 от 28.07.2016г. 220.05 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.222.728 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3622/ 30.06.2016 г.

Решение № 509 от 28.07.2016г. 220.17 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.199.516 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3597 от 29.06.2016 г.

Решение № 510 от 28.07.2016г. 215.09 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ № 207016 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 511 от 28.07.2016г. 215.52 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207015 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-159 от 07.06.2016

Решение № 512 от 28.07.2016г. 139.12 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017109 по КВС на местност „Самболов хан“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-160 от 07.06.2016 год.

Решение № 513 от 28.07.2016г. 153.97 KB относно: Разрешение за изработването на подробен устройствен план - План за регулация при условията на чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор № 68850.301.275 по КК на град Стара Загора.

Решение № 514 от 28.07.2016г. 217.97 KB относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв.“Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-814/ 07.04.2009 год., в частта му за УПИ І – 694 в кв. 626, УПИ КОО и УПИ ХХІІ в кв.626 и улици с осови точки 2659 – 2660; 2660 – 2554 – 2553 – 2552 – 2551; 2551 – 2555 – 2556 – 2557 – 2558 – 2559 – 2560 – 2561

Решение № 515 от 28.07.2016г. 138.68 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 308.150 по ПНО на местност „Гробищата“, землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-185 от 01.07.2016 год.

Решение № 516 от 28.07.2016г. 138.22 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.108 по КККР на местност “Правия камък“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-180 от 28.06.2016 год.

Решение № 517 от 28.07.2016г. 220.72 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.258.70 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ № I-604 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-192 от 06.07.2016 год.

Решение № 518 от 28.07.2016г. 139.08 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.122 по КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-171 от 20.06.2016 г.

Решение № 519 от 28.07.2016г. 139.01 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 079011 и ПИ № 080016 от КВС на местност „Комсаля“, землище с. Загоре, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение гробищен парк на с. Загоре“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-114 от 20.05.2016 год.

Решение № 520 от 28.07.2016г. 215.46 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 118011 по КВС на местност „Кавак дере“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-179 от 28.06.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали