Решения от Протокол № 11 от 30.06.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 375 от 30.06.2016г. 317.69 KB относно: Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.
Приложение 1 към Решение № 375 515.17 KB

 Решение № 376 от 30.06.2016г. 315.92 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – второ четене


Решение № 377 от 30.06.2016г. 307.59 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене

Решение № 378 от 30.06.2016г. 226.48 KB относно:Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет Стара Загора.

Решение № 379 от 30.06.2016г. 389.92 KB относно: Изменение на решение №1605 от 18 декември 2014 изменено с решение 64 от 17 декември 2015 година за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора

Решение №380 от 30.06.2016г. 312.62 KB относно: Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ и устойчивост на постигнати резултати от изпълнението на проекта

Решение № 381 от 30.06.2016г. 313.17 KB относно: Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – фаза ІІ“ и устойчивост на постигнати резултати от изпълнението на проекта

Решение № 382 от 30.06.2016г. 249.82 KB относно: Решение № 1954 от 30.07.2015 г. по Протокол № 47 на Общински съвет Стара Загора, във връзка с предложение от Министъра на земеделието и храните за замяна на имот – ЧДС, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора с част от имот – ЧОС, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 102

Решение № 383 от 30.06.2016г. 313.58 KB относно: Учредяване на безсрочен сервитут в полза на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за изграждане и обслужване на външен водопровод през поземлен имот №000161 с НТП „територии за водостопански, хидромелиоративни съоръжения“, който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Закона за водите следва да бъде публична общинска собственост

Решение № 384 от 30.06.2016г. 242.36 KB относно: Отпадане на компоненти за финансиране от ОПРР 2014-2020 от приетия от Общински съвет Стара Загора вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.Стара Загора – II фаза.“

Решение № 385 от 30.06.2016г. 311.3 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 386 от 30.06.2016г. 310.69 KB относно:Избор на представители на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Решение № 387 от 30.06.2016г. 311.73 KB относно:Предоставяне на имот-общинска собственост на НЧ“Родолюбци 2010“ с. Калояновец

Решение № 388 от 30.06.2016г. 311.29 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „Клуб на учителите ветерани „Свети Климент Охридски“– гр. Стара Загора“

Решение № 389 от 30.06.2016г. 312.55 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Решение № 390 от 30.06.2016г. 320.46 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост, за нуждите на Участък «Лозенец», към Второ РУ «Полиция» - Стара Загора

Решение № 391 от 30.06.2016г. 309.21 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква и Клуб на Арменската общност.

Решение № 392 от 30.06.2016г. 329.42 KB относно: Учредяване право на строеж върху имоти-публична общинска собственост във връзка с изграждането на обект:„Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Решение № 393 от 30.06.2016г. 317.73 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 212002 по КВС на местност „Воденицата“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-76 от 16.03.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ път до ПИ № 212002, землище с. Пряпорец, през ПИ с идентификатор 68850.317.956 – „пасище“, по КККР на местност „Асанов трап“, землище гр. Стара Загора – публична, общинска собственост, по Заявление р. № 10-01-2128/ 08.04.2016 г.

Решение № 394 от 30.06.2016г. 236.75 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 606 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 395 от 30.06.2016г. 359.15 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в имоти в кв. 5 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора чрез замяна.

Решение № 396 от 30.06.2016г. 333.51 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти в кв. 45 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора чрез замяна.

Решение № 397 от 30.06.2016г. 318.08 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Іобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 398 от 30.06.2016г. 314.6 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД - кафе-аперитив в УПИ І-магазин, кв. 61 ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 399 от 30.06.2016г. 312.17 KB относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000003 в землището на с. Змейово, общ. Ст.Загора.

Решение № 400 от 30.06.2016г. 312.2 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Преславен, Община Стара Загора.

Решение № 401 от 30.06.2016г. 312.49 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Калояновец, Община Стара Загора.

Решение № 402 от 30.06.2016г. 311.78 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 403 от 30.06.2016г. 322.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 326 – “Казански“ по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна.

Решение № 404 от 30.06.2016г. 237.91 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III 267 в кв.512 по ПУП на гр. Стара Загора ( Поземлен имот с идентификатор 68850.502.267 по КККР).

Решение № 405 от 30.06.2016г. 316.38 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII4838, кв. 439 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 406 от 30.06.2016г. 316.64 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV3243, кв. 6601 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 407 от 30.06.2016г. 315.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV415 в кв. 36 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 408 от 30.06.2016г. 314.63 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ229 в кв. 17 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 409 от 30.06.2016г. 314.6 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV328 в кв. 89 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 410 от 30.06.2016г. 315.12 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ208 в кв. 47 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 411 от 30.06.2016г. 313.72 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І54 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 412 от 30.06.2016г. 316.21 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V98 в кв. 8 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 413 от 30.06.2016г. 245.9 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Три чучура - юг“ №53, вх.Б, ет.5, ап.60, на настанен в него наемател

Решение № 414 от 30.06.2016г. 318.54 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.501.1785, кв. „Железник“, град Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 415 от 30.06.2016г. 368.52 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – Лозенец разширение по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 416 от 30.06.2016г. 315.03 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 417 от 30.06.2016г. 238.17 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ. в кв.2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 418 от 30.06.2016г. 237.43 KB относно: Продажба на масивен склад в с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 419 от 30.06.2016г. 408.69 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346 от КККР на гр. Стара Загора, за разширение на новия парк, във връзка със Заявление рег. № 10-33-137 от 15.06.2016 год.

Решение № 420 от 30.06.2016г. 314.33 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2117/ 28.09.1988г. в частта му за УПИ I – КЖС в кв.404 и улица с о.т. 519 – о.т. 4291

Решение № 421 от 30.06.2016г. 238.72 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на Планове за регулация на с. Прeславен, Община Стара Загора, одобрени със: заповед № 2160/ 28.08.1964г. - в частта му за улица - тупик с о.т. 129 – о.т.130 – о.т.131 и с решение №1035/28.11.2013г на Общински съвет Стара Загора - в частта му за УПИ ХI – 353 в кв.1

Решение № 422 от 30.06.2016г. 314.43 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Пряпорец, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 741/ 16.06.1983г. в частта му за УПИ VII – 127, ракиджийница, в кв.18 и улица с о.т. 55 – о.т. 56

Решение № 423 от 30.06.2016г. 311.95 KB относно: Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000365 - пасище мера, публична общинска собственост за поземлен имот №118011, местност „Кавак дере“, землище на с. Пряпорец по заявления вх. № 10-01-294/18.01.2016г. и вх. № 10-01-294/18.01.2016г.

Решение № 424 от 30.06.2016г. 326.88 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ № 68850.189.523 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка към ПИ № 68850.189.10 от КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3060 от 02.06.2016 г.

Решение № 425 от 30.06.2016г. 314.69 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.210.30 и 68850.210.31 от КККР на местност „Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора.

Решение № 426 от 30.06.2016г. 313.07 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и План-схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 021036 по КВС на местност „Дюз курия“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 427 от 30.06.2016г. 313.76 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и План-схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 188003 по КВС на местност “Гьол баш“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 428 от 30.06.2016г. 314.27 KB относно: Одобряване на план - схема за обособяване на „Градинка за разходка на домашни любимци“, с местонахождение върху общински терен – УПИ VI жс, трафопост и спорт кв. 16“Зора“ по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 429 от 30.06.2016г. 319.4 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ № LХIV-5241 и План за застрояване за новообразувания УПИ № VII-517, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-134 от 10.05.2016 год.

Решение № 430 от 30.06.2016г. 318 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСII-5237 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXV-5237, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-19 от 21.01.2016 год.

Решение № 431 от 30.06.2016г. 317.96 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ № XIV-5284 от кв. 18а“Индустриален“ и План за застрояване за УПИ № XV-5284 и новообразуваните УПИ № XIV-6108, УПИ № XXX -6110 и УПИ № XXIX -6109 – план-извадка от проекта за ПРЗ на кв. 18а “Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-10/ 12.01.2016 год.

Решение № 432 от 30.06.2016г. 238.4 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 162013 от КВС на местност „Лингурката“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Кирилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-85 от 19.04.2016 год.

Решение № 433 от 30.06.2016г. 237.06 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 000210 и 000211 от КВС на местност „Пясака“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Ракитница“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-83 от 19.04.2016 год.

Решение № 434 от 30.06.2016г. 313.91 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000062 от КВС на землище с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Братя Кунчеви “, във връзка със Заявление рег. № 10-33-86 от 19.04.2016 год.

Решение № 435 от 30.06.2016г. 313.65 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000604 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Богомилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-87 от 19.04.2016 год.

Решение № 436 от 30.06.2016г. 313.02 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085009 по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-82 от 22.03.2016 год.

Решение № 437 от 30.06.2016г. 317.13 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ XIX –коо, кв. 446 /ПИ с идентификатор 68850.520.511 по КККР/ и План за застрояване за новообразувания УПИ XIX -511, кв. 446 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-33-90 от 20.04.2016 год.

Решение № 438 от 30.06.2016г. 237.1 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 052014 по КВС на местност „Гробищата“, землище с. Лясково, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-146 от 20.05.2016 год.

Решение № 439 от 30.06.2016г. 312.99 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 307.164 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-145 от 20.05.2016 год.

Решение № 440 от 30.06.2016г. 313.13 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.48.27 по КККР на местност “Каймака“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-123 от 26.04.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали