Решения от Протокол № 11 от 30.06.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 375 от 30.06.2016г. 317.69 KB относно: Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.
Приложение 1 към Решение № 375 515.17 KB

 Решение № 376 от 30.06.2016г. 315.92 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – второ четене


Решение № 377 от 30.06.2016г. 307.59 KB относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене

Решение № 378 от 30.06.2016г. 226.48 KB относно:Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет Стара Загора.

Решение № 379 от 30.06.2016г. 389.92 KB относно: Изменение на решение №1605 от 18 декември 2014 изменено с решение 64 от 17 декември 2015 година за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора

Решение №380 от 30.06.2016г. 312.62 KB относно: Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ и устойчивост на постигнати резултати от изпълнението на проекта

Решение № 381 от 30.06.2016г. 313.17 KB относно: Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – фаза ІІ“ и устойчивост на постигнати резултати от изпълнението на проекта

Решение № 382 от 30.06.2016г. 249.82 KB относно: Решение № 1954 от 30.07.2015 г. по Протокол № 47 на Общински съвет Стара Загора, във връзка с предложение от Министъра на земеделието и храните за замяна на имот – ЧДС, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора с част от имот – ЧОС, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 102

Решение № 383 от 30.06.2016г. 313.58 KB относно: Учредяване на безсрочен сервитут в полза на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за изграждане и обслужване на външен водопровод през поземлен имот №000161 с НТП „територии за водостопански, хидромелиоративни съоръжения“, който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Закона за водите следва да бъде публична общинска собственост

Решение № 384 от 30.06.2016г. 242.36 KB относно: Отпадане на компоненти за финансиране от ОПРР 2014-2020 от приетия от Общински съвет Стара Загора вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.Стара Загора – II фаза.“

Решение № 385 от 30.06.2016г. 311.3 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 386 от 30.06.2016г. 310.69 KB относно:Избор на представители на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Решение № 387 от 30.06.2016г. 311.73 KB относно:Предоставяне на имот-общинска собственост на НЧ“Родолюбци 2010“ с. Калояновец

Решение № 388 от 30.06.2016г. 311.29 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „Клуб на учителите ветерани „Свети Климент Охридски“– гр. Стара Загора“

Решение № 389 от 30.06.2016г. 312.55 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Решение № 390 от 30.06.2016г. 320.46 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост, за нуждите на Участък «Лозенец», към Второ РУ «Полиция» - Стара Загора

Решение № 391 от 30.06.2016г. 309.21 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква и Клуб на Арменската общност.

Решение № 392 от 30.06.2016г. 329.42 KB относно: Учредяване право на строеж върху имоти-публична общинска собственост във връзка с изграждането на обект:„Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Решение № 393 от 30.06.2016г. 317.73 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 212002 по КВС на местност „Воденицата“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-76 от 16.03.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ път до ПИ № 212002, землище с. Пряпорец, през ПИ с идентификатор 68850.317.956 – „пасище“, по КККР на местност „Асанов трап“, землище гр. Стара Загора – публична, общинска собственост, по Заявление р. № 10-01-2128/ 08.04.2016 г.

Решение № 394 от 30.06.2016г. 236.75 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 606 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 395 от 30.06.2016г. 359.15 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в имоти в кв. 5 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора чрез замяна.

Решение № 396 от 30.06.2016г. 333.51 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти в кв. 45 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора чрез замяна.

Решение № 397 от 30.06.2016г. 318.08 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Іобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 398 от 30.06.2016г. 314.6 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД - кафе-аперитив в УПИ І-магазин, кв. 61 ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 399 от 30.06.2016г. 312.17 KB относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000003 в землището на с. Змейово, общ. Ст.Загора.

Решение № 400 от 30.06.2016г. 312.2 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Преславен, Община Стара Загора.

Решение № 401 от 30.06.2016г. 312.49 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Калояновец, Община Стара Загора.

Решение № 402 от 30.06.2016г. 311.78 KB относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 403 от 30.06.2016г. 322.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 326 – “Казански“ по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна.

Решение № 404 от 30.06.2016г. 237.91 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III 267 в кв.512 по ПУП на гр. Стара Загора ( Поземлен имот с идентификатор 68850.502.267 по КККР).

Решение № 405 от 30.06.2016г. 316.38 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII4838, кв. 439 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 406 от 30.06.2016г. 316.64 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV3243, кв. 6601 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 407 от 30.06.2016г. 315.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV415 в кв. 36 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 408 от 30.06.2016г. 314.63 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ229 в кв. 17 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 409 от 30.06.2016г. 314.6 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV328 в кв. 89 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 410 от 30.06.2016г. 315.12 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ208 в кв. 47 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 411 от 30.06.2016г. 313.72 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І54 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 412 от 30.06.2016г. 316.21 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V98 в кв. 8 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 413 от 30.06.2016г. 245.9 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Три чучура - юг“ №53, вх.Б, ет.5, ап.60, на настанен в него наемател

Решение № 414 от 30.06.2016г. 318.54 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.501.1785, кв. „Железник“, град Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 415 от 30.06.2016г. 368.52 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – Лозенец разширение по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 416 от 30.06.2016г. 315.03 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 417 от 30.06.2016г. 238.17 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ. в кв.2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 418 от 30.06.2016г. 237.43 KB относно: Продажба на масивен склад в с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 419 от 30.06.2016г. 408.69 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346 от КККР на гр. Стара Загора, за разширение на новия парк, във връзка със Заявление рег. № 10-33-137 от 15.06.2016 год.

Решение № 420 от 30.06.2016г. 314.33 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2117/ 28.09.1988г. в частта му за УПИ I – КЖС в кв.404 и улица с о.т. 519 – о.т. 4291

Решение № 421 от 30.06.2016г. 238.72 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на Планове за регулация на с. Прeславен, Община Стара Загора, одобрени със: заповед № 2160/ 28.08.1964г. - в частта му за улица - тупик с о.т. 129 – о.т.130 – о.т.131 и с решение №1035/28.11.2013г на Общински съвет Стара Загора - в частта му за УПИ ХI – 353 в кв.1

Решение № 422 от 30.06.2016г. 314.43 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Пряпорец, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 741/ 16.06.1983г. в частта му за УПИ VII – 127, ракиджийница, в кв.18 и улица с о.т. 55 – о.т. 56

Решение № 423 от 30.06.2016г. 311.95 KB относно: Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000365 - пасище мера, публична общинска собственост за поземлен имот №118011, местност „Кавак дере“, землище на с. Пряпорец по заявления вх. № 10-01-294/18.01.2016г. и вх. № 10-01-294/18.01.2016г.

Решение № 424 от 30.06.2016г. 326.88 KB относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ № 68850.189.523 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка към ПИ № 68850.189.10 от КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3060 от 02.06.2016 г.

Решение № 425 от 30.06.2016г. 314.69 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.210.30 и 68850.210.31 от КККР на местност „Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора.

Решение № 426 от 30.06.2016г. 313.07 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и План-схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 021036 по КВС на местност „Дюз курия“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 427 от 30.06.2016г. 313.76 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и План-схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 188003 по КВС на местност “Гьол баш“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 428 от 30.06.2016г. 314.27 KB относно: Одобряване на план - схема за обособяване на „Градинка за разходка на домашни любимци“, с местонахождение върху общински терен – УПИ VI жс, трафопост и спорт кв. 16“Зора“ по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 429 от 30.06.2016г. 319.4 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ № LХIV-5241 и План за застрояване за новообразувания УПИ № VII-517, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-134 от 10.05.2016 год.

Решение № 430 от 30.06.2016г. 318 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСII-5237 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXV-5237, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-19 от 21.01.2016 год.

Решение № 431 от 30.06.2016г. 317.96 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ № XIV-5284 от кв. 18а“Индустриален“ и План за застрояване за УПИ № XV-5284 и новообразуваните УПИ № XIV-6108, УПИ № XXX -6110 и УПИ № XXIX -6109 – план-извадка от проекта за ПРЗ на кв. 18а “Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-10/ 12.01.2016 год.

Решение № 432 от 30.06.2016г. 238.4 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 162013 от КВС на местност „Лингурката“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Кирилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-85 от 19.04.2016 год.

Решение № 433 от 30.06.2016г. 237.06 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 000210 и 000211 от КВС на местност „Пясака“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Ракитница“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-83 от 19.04.2016 год.

Решение № 434 от 30.06.2016г. 313.91 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000062 от КВС на землище с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Братя Кунчеви “, във връзка със Заявление рег. № 10-33-86 от 19.04.2016 год.

Решение № 435 от 30.06.2016г. 313.65 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000604 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Богомилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-87 от 19.04.2016 год.

Решение № 436 от 30.06.2016г. 313.02 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085009 по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-82 от 22.03.2016 год.

Решение № 437 от 30.06.2016г. 317.13 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ XIX –коо, кв. 446 /ПИ с идентификатор 68850.520.511 по КККР/ и План за застрояване за новообразувания УПИ XIX -511, кв. 446 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-33-90 от 20.04.2016 год.

Решение № 438 от 30.06.2016г. 237.1 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 052014 по КВС на местност „Гробищата“, землище с. Лясково, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-146 от 20.05.2016 год.

Решение № 439 от 30.06.2016г. 312.99 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 307.164 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-145 от 20.05.2016 год.

Решение № 440 от 30.06.2016г. 313.13 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.48.27 по КККР на местност “Каймака“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-123 от 26.04.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали