РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №11 ОТ 25.04.2024

Размер на шрифта: A A A

Дневен ред

Обсъждане на т.2

Решение № 314 от 25.04.2024 г. относно: Декларация за запазване престижа на институцията Общински съвет Стара Загора и отстояване принципите на законност и справедливост в защита на интересите на жителите на Община Стара Загора.

Решение № 315 от 25.04.2024 г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора – второ гласуване

Решение № 316 от 25.04.2024 г. относно: Заявление за достъп до обществена информация рег. №10-21-16/01.04.2024 г.

Решение № 317 от 25.04.2024 г. относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2024 година на основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Решение № 318 от 25.04.2024 г. относно: Отчет за дейността и удължаване срока на работа на Временната комисията за анализ и създаване на дългосрочна стратегия за повишаване на стандартите за хранене в детските и учебни заведения на територията на Община Стара Загора

Решение № 319 от 25.04.2024 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНАДСКА БОРБА КОБРА 1983“ на имот  публична общинска собственост.

Решение № 320 от 25.04.2024 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху: Сграда -диспечерски  пункт в кв. „Железник“ на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД.

Решение № 321 от 25.04.2024 г. относно: Предоставяне на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за стопанисване, поддържане и експлоатация водоснабдителна и канализационна система за индустриална зона „Загоре“

Решение № 322 от 25.04.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2023 година.

Решение № 323 от 25.04.2024 г. относно: Поемане на задължение до 26 999,89 лв. (двадесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), свързано с проект № BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ от Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.- за зоопарк Стара Загора, гр. Стара Загора“ и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 324 от 25.04.2024 г. относно: Образуване на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора “.

Решение № 325 от 25.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за подписване на Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Стара Загора.

Решение № 326 от 25.04.2024 г. относно: Прехвърляне на специален автомобил от Община Стара Загора на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД

Решение № 327 от 25.04.2024 г. относно: Oпределяне на членове на ПК „Култура, туризъм и религиозни дейности“ по чл.23 и  членове на Комисията по оценка по чл.25 от Правилника на програма „Култура“ на Община Стара Загора.

Решение № 328 от 25.04.2024 г. относно: Провеждане на конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на  „Индустриална зона Загоре“ АД .

Решение № 329 от 25.04.2024 г. относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 62 на Министерство на  младежта и спорта.

Решение № 330 от 25.04.2024 г. относно: Придобиване в собственост на УПИ за комплексно административно обслужване в кв. 2 в едно с административна сграда по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора.

Решение № 331 от 25.04.2024 г. относно: Обявяване на имоти:,  поземлен  имот с идентификатор  27214.33.37, поземлен имот с идентификатор 27214.33.1 и поземлен имот с идентификатор 27214.33.8 в с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора за частна общинска собственост.

Решение № 332 от 25.04.2024 г. относно:Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ Х356 в кв. 24 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.

Решение № 333 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII4992,4993 в кв. 454 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 334 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ48 в кв. 12 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора .

Решение № 335 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III462 в кв. 34 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 336 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIIІ195 в кв. 20 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора.

Решение № 337 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ580 в кв. 10 по ПУП на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 338 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI8 в кв. 5071 по ПУП на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 339 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в Новообразуван поземлен имот № 319.305 по Плана на новообразуваните имоти на местност „КОЗУ КУЛАК“, с. Малка Верея, община Стара Загора.

Решение № 340 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V297 в кв. 28 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.

Решение № 341 от 25.04.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII263 в кв. 36 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 342 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на УПИ XIIIобщ., УПИ XIVобщ., УПИ XV, УПИ XXVобщ., УПИ XXVI, УПИ VIIобщ., УПИ XXVIIобщ., УПИ XXVIIIобщ., УПИ XXIXобщ., УПИ XXXIобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

Решение № 343 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на УПИ Iобщ., УПИ IIобщ., УПИ IIIобщ., УПИ IV6, УПИ Vобщ., УПИ VIобщ., УПИ VIIобщ., УПИ VIIIобщ., УПИ IXобщ., УПИ Xобщ., УПИ XIобщ., УПИ XIIобщ., УПИ XIIIобщ., УПИ XVобщ., УПИ XVIобщ., УПИ XVIII7 и УПИ XIXобщ. в кв. 2 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора.

Решение № 344 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на УПИ I33 и УПИ III35 в кв. 3, УПИ I36, УПИ II36 и УПИ III37 в кв. 5, УПИ VIIобщ. в кв. 8, УПИ VIII81, УПИ X76 и УПИ XI24 в кв. 13, УПИ IVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора.

Решение № 345 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на застроен УПИ І - Дом за деца в кв. 38 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 346 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на УПИ IV90 и УПИ V  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 347 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на застроен УПИ I243, училище в кв. 21 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора.

Решение № 348 от 25.04.2024 г. относно: Продажба на УПИ І625 в кв. 4; УПИ II752, УПИ IV752 в кв. 20; УПИ III521 в кв. 36- „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 349 от 25.04.2024 г. относно: ПУП - План за улична регулация на новообразувана улица с о.т.1-о.т.13-  о.т.19 - о.т.20 - о.т.21, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-77 от 13.02.2024г.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.208.110 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, като засегнатата част, ще се отдели в проектен имот - урбанизирана територия, с НТП  „За второстепенна улица“, с площ 2354 кв. м.

Решение № 350 от 25.04.2024 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Изместване /частично/ на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура на „Виваком България“ ЕАД, извън границите и извън линията на застрояване на ПИ с идентификатор 46417.110.1, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-13 от 10.01.2024 год.  

Решение № 351 от 25.04.2024 г. относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 46417.68.17, местност „Гозева могила“, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-11-144 от 02.04.2024 г.

Решение № 352 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и изменение на ел. схема за обект: „БКТП в ПИ с идентификатор 54314.180.36, Кабелна линия Ср. Н, Кабелна линия НН и ел. табло за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 54314.187.21 по КККР на землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, заявление с Вх. № 19-06-130/18.03.2024 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване и прокарване на трасе за Кабелна линия Ср. Н, Кабелна линия НН през ПИ с идентификатор 54314.175.34 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 54314.180.35 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 353 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 58743.21.12, местност „Мустанска чешма“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора и План за застрояване на новообразувани УПИ I 30, УПИ II 31, УПИ  III 32 и УПИ IV 33, КР 21 по КККР на землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-146 от 22.03.2024 г.

Решение № 354 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатори 46417.48.189, 46417.48.190, 46417.48.191 и 46417.48.192, получени след разделяне на ПИ с идентификатор 46417.48.43 по КККР на с. Малка Верея и План за застрояване на новообразувани УПИ XL189, УПИ XLI 190, УПИ XLIII 192 и УПИ XLII 191, КР 48 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-154 от 26.03.2024 г.

Решение № 355 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.79.1, местност „Лисича гора“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-152 от 26.03.2024 г.

Решение № 356 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 277.110 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бенчови кошари“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-139 от 21.03.2024 г.

Решение № 357 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 210.14 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дюляка“,землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-163 от 01.04.2024 г.

Решение № 358 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.191, местност „Дюлите“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-124 от 11.03.2024г

Решение № 359 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.267, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-134 от 19.03.2024 г.

Решение № 360 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 330.327 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бобоолу“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-150 от 25.03.2024 г.

Решение № 361 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.56.18, местност „Ниския кладенец“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-140 от 21.03.2024 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.56.18, местност „Ниския кладенец“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-140 от 21.03.2024 г.

Решение № 362 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 58743.215.15 по КККР на землище с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-142 от 21.03.2024 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.215.15 по КККР на землище с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-142 от 21.03.2024 г.

Решение № 363 от 25.04.2024 г. относно: Определяне на основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2024 г.

Решение № 364 от 25.04.2024 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа А. Д. К.

Решение № 365 от 25.04.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.29 , местност „Гочева чешма“ , землище на гр. Стара Загора , общ. Стара Загора , във  връзка със Заявление с Вх. № 19-06-57 от 05.02.2024г.

Решение № 366 от 25.04.2024 г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП, съгласно решение 152/25.01.2024 г. на Общински съвет Стара Загора за 2024 година

Решение № 367 от 25.04.2024 г. относно: Определяне на позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 14.05.2024г. или резервна дата за провеждане на заседанието - 11.06.2024г.

Решение № 368 от 25.04.2024 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –второ четене

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали