РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №10 ОТ 28.03.2024

Размер на шрифта: A A A

Дневен ред

Решение № 222 от 28.03.2024 г.  относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 223 от 28.03.2024 г.  относно: Приемане на Правилник на програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата – първо четене

Решение № 224 от 28.03.2024 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 225 от 28.03.2024 г.  относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода   2025 - 2027 година

Решение № 226 от 28.03.2024 г.  относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година

Решение № 227 от 28.03.2024 г. относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2024г. на общински търговски дружества

Решение № 228 от 28.03.2024 г. относно: Осигуряване на устойчивост на дейностите след приключване на финансирането по проект BGLD-2.003-0008 “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г.

Решение № 229 от 28.03.2024 г.  относно: Оказване финансова помощ със средства от бюджета на Община Стара Загора на „Мересев“ ЕООД Стара Загора с ЕИК 833067740, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, в размер на 300 000 лв.

Решение № 230 от 28.03.2024 г.  относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2024 година  

Решение № 231 от 28.03.2024 г.  относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2024 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2023 г.

Решение № 232 от 28.03.2024 г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор в проект “SteelCityZen” /Стийл сити зен/ по европейската транснационална програма „Дунав 2021 – 2027 г.” на Интеррег

Решение № 233 от 28.03.2024 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване по процедура «Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление», с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2)

Решение № 234 от 28.03.2024 г.  относно: Доклад за изпълнение на Общ устройствен план на община Стара Загора за 2023 г..

Решение № 235 от 28.03.2024 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа Минка Нейчева Стоева

Решение № 236 от 28.03.2024 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 24.04.2024 г., при липса на кворум 09.05.2024 г.

 

Решение № 237 от 28.03.2024 г.  относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2023 година

Решение № 238 от 28.03.2024 г. относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2023 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда.

Решение № 239 от 28.03.2024 г. относно: Създаване на „Наблюдавано жилище“ с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 15, вх. 0, ет. 6, ап. 12.

Решение № 240 от 28.03.2024 г. относно: Създаване на „Преходно жилище“ с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Камчия“ № 3 А.

Решение № 241 от 28.03.2024 г. относно: Създаване на „Преходно жилище“ с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, ул. „Мусала“ № 26, ет. 1.

Решение № 242 от 28.03.2024 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“, СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ и СНЦ „Спортен клуб Траяна - триатлон“ гр. Стара Загора на имот публична общинска собственост - Сграда – Плувен басейн.

Решение № 243 от 28.03.2024 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Свят без граници“

Решение № 244 от 28.03.2024 г. относно: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори №№ 27214.33.37, 27214.33.1, 27214.33.8 .по КККР на с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение № 245 от 28.03.2024 г. относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти-публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 246 от 28.03.2024 г. относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67154.135.1, номер по предходен план 135001, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община и Област Стара Загора

Решение № 247 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І18 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 248 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IIІ275 в кв. 95 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 249 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І511 в кв. 76 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 250 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І62 в кв. 5 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 251 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII245 в кв. 10 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение № 252 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII597 в кв. 66 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 253 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II232 в кв. 18 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 254 от 28.03.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII464 в кв. 28 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 255 от 28.03.2024 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XI598 в кв. 66 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 256 от 28.03.2024 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XIII919 в кв. 62а по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 257 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  кв. „Казански“ № 24, вх. 0, ет.5, апартамент № 15 на настанен в него наемател

Решение № 258 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание”, бл. № 8, вх. А, ет. 2, апартамент № 18 на настанен в него наемател

Решение № 259 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Никола Петков”, бл. № 49, ет. 3, апартамент № 20 на настанен в него наемател

Решение № 260 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на застроен УПИ X185 кв. 33 по ПУП на с. Подслон, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 261 от 28.03.2024 г. относно: Добавяне на свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване към Приложение 1 от Протокол № 6/ 25.01.2024г. и Решение № 119 от заседание на Общински съвет Стара Загора

Решение № 262 от 28.03.2024 г. относно: Създаване на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Родопи“ № 48.

Решение № 263 от 28.03.2024 г. относно: Създаване на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 196.

Решение № 264 от 28.03.2024 г. относно: Създаване на „Център за обществена подкрепа“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Родопи“ № 48.

Решение № 265 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХIV377 в кв. 77 -„Лозенец - разширение“, УПИ Х182 в кв. 81 -„Лозенец - разширение“ и УПИ Х50 в кв. 84 -„Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 266 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на застроен УПИ XLI6067 в кв. 4 - „Индустриален“ по ПР на  гр. Стара Загора

Решение № 267 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ XIII151, УПИ XIV152 и УПИ XIX158 в кв. 85 - „Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 268 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 269 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 36899.36.6 /номер по предходен план: 036006/ и 36899.217.7 /номер по предходен план: 217007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение № 270 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 37678.32.45 /номер по предходен план 002005/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 271 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.26.1 /номер по предходен план 026001/, 55289.73.6 /номер по предходен план 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план 094007/- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Решение № 272 от 28.03.2024 г. относно:Продажба на имот с идентификатор 54016.137.1 /номер по предходен план: 137001/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 273 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.22, 77431.22.42, 77431.22.68, 77431.28.16, 77431.28.50, 77431.34.35, 77431.37.52, 77431.43.21, 77431.45.10, 77431.45.14, 77431.47.25, 77431.48.7 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Решение № 274 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII384 в кв. 14 – “Индустриален“ по ПР на град Стара Загора

Решение № 275 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 59170.136.14 /номер по предходен план 136014/ и 59170.175.5 /номер по предходен план 175005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 276 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори  61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ и 61995.88.1 /номер по предходен план: 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 277 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори: 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/ и 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 278 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на застроен УПИ V681 в кв. 38 - „Лозенец“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.512.596), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 279 от 28.03.2024 г. относно: Продажба на застроен УПИ II71, кв. 44 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 280 от 28.03.2024 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 36899.88.3, местност „Лозята“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 10-33-242 от 07.12.2023 год.

Решение № 281 от 28.03.2024 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и План – схема за външен водопровод и канализация за ПИ с идентификатор 68850.209.22, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-27 от 16.01.2024 год.

Решение № 282 от 28.03.2024 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и План – схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.209.22, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-28 от 16.01.2024 год. 

Решение № 283 от 28.03.2024 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външни връзки – водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.46.954 и ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-568 от 05.12.2023 год. 

Решение № 284 от 28.03.2024 г. относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ XII 455 и УПИ XIV 308, кв. 650 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-11-89 от 27.02.2024 г.

Решение № 285 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за УПИ III 10913, кв. 626 „Железник“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-72 от 13.02.2024 г.

Решение № 286 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.5.60, местност „Пилинища“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-51 от 30.01.2024 г.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.5.60, местност „Пилинища“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-51 от 30.01.2024 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 77476.5.77 – земеделска територия, с НТП „Пасище“ - публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.5.60, местност „Пилинища“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 77476.5.77, с площ от 70 кв. м - земеделска територия, с НТП „Пасище“ - публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.5.60, местност „Пилинища“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 287 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 206.109 по план на новообразуваните имоти на местност „Абаджийска чешма“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-117 от 05.03.2024 г.

Решение № 288 от 28.03.2024 г. относно: .Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 317.30 по план на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-113 от 05.03.2024 г.

Решение № 289 от 28.03.2024 г. относно: .Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 317.31 по план на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-112 от 05.03.2024 г.

Решение № 290 от 28.03.2024 г. относно: .Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 317.217 по план на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-115 от 05.03.2024 г

Решение № 291 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 317.233 по план на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-114 от 05.03.2024 г.

Решение № 292 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 331.471 по план на новообразуваните имоти на местност „Найденови пръти“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-93 от 21.02.2024 г.

Решение № 293 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.74.12, местност „Грамадите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-75 от 13.02.2024 г.

Решение № 294 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.195.29, местност „Сейрекова нива“, землище на гр.Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-91 от 20.02.2024 г.

Решение № 295 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.229.22, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-78 от 13.02.2024 г.

Решение № 296 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.279, местност „Черешите“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-116 от 05.03.2024г.

Решение № 297 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 270.88 по плана на новообразуваните имоти на местност „Голямата ливада“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-73 от 13.02.2024 г.

Решение № 298 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.64, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-70 от 13.02.2024 г.

Решение № 299 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.67.41, местност „Корнаците“, землище на с.Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-92 от 20.02.2024 г.

Решение № 300 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 48765.28.15, местност „Лозята“, землище на с. Могила, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-79 от 15.02.2024 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на премостване на част от ПИ с идентификатор 48765.28.74, с площ 28 кв. м - територия, заета от води и водни обекти, с НТП „Отводнителен канал“- публична общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 48765.28.15, местност „Лозята“, землище на с. Могила, общ. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 301 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Комуникационна транспортна схема към ПУП за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.50.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-89/20.02.2024 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.56.912 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.50.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.56.912, в размер от 339 кв. м - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.50.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 302 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.225.33 и ПИ с идентификатор 68850.225.34, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-90/20.02.2024 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.225.735 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.225.33 и ПИ с идентификатор 68850.225.34, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.  Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.225.735, в размер от 134 кв. м - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.225.33 и ПИ с идентификатор 68850.225.34, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Решение № 303 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  и транспортно- комуникационна схема за ПИ с идентификатор 68850.67.965 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, с цел  осигуряване на транспортно обслужване до УПИ I 17, КР 66, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 68850.65.988, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-33 от 23.01.2024 г.Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.67.965 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, като засегнатата част ще се отдели в ПИ с проектен идентификатор 68850.67.991 - урбанизирана територия, с НТП  „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с площ 769 кв. м за транспортно обслужване до УПИ I 17, КР 66, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 68850.65.988, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, до път с трайна настилка, представляващ ПИ с идентификатор 68850.517.1697 – урбанизирана територия, с НТП „За местен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 304 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за кабелна електропроводна линия 1 kV за Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 44851.98.3 по КККР на с. Лясково, общ. Стара Загора, заявление с Вх. № 19-06-103/28.02.2024 г.

Решение № 305 от 28.03.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за обект: „Кабелна линия НН от съществуващ КРШ до ново ЕТ за захранване на „Складова база“ в ПИ с идентификатор 68850.80.59 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, заявление с Вх. № 19-06-49/30.01.2024 г.

Решение № 306 от 28.03.2024 г. относно: .Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 68850.96.46, местност „Генов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-94/22.02.2024 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.96.46, местност „Генов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.96.43, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор 68850.97.32, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  ПИ с идентификатор 68850.98.26, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор 68850.99.128, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор 68850.78.33, земеделска територия с НТП „Пасище“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор 77476.169.36, земеделска територия с НТП „Пасище“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор 77476.168.43, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост.

Решение № 307 от 28.03.2024 г. относно: .Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за кабелна линия ниско напрежение в землището на с. Хрищени през ПИ с идентификатор 77476.45.8, територия, заета от води и водни обекти с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 77476.46.14, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 77476.54.72, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 77476.54.59, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 77476.37.38, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 77476.37.37, земеделска територия с НТП „Пасище“ – публична общинска собственост. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за кабел ниско напрежение от „Подстанция Стара Загора“ до БКТП „Рокар - нов“, кв. 7, кв. 11, кв. 45. кв. 52, кв. 53 и кв. 37 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, част от КПИИ, във връзка със заявление с вх. № 19-03-80 от 15.02.2024 год.

Решение № 308 от 28.03.2024 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване трасе на нов проводник (НН) в землището на гр. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.193.629 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 68850.202.630 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 68850.201.30 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Разширяване на ВЛ 1 kV и ЕТ за външно ел. захранване на „Ракиджийница“ в ПИ с идентификатор 68850.196.2 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, част от КПИИ, във връзка със  заявление с вх. № 19-03-86 от 22.02.2024 год. 

Решение № 309 от 28.03.2024 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе на нов проводник (НН) в землището на с. Хрищени през ПИ с идентификатор 77476.38.15 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и премостване на ПИ с идентификатор 77476.37.36 – територия, заета от води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и изменение на ел. схема за кабелно електро отклонение за фотоволтаична електроцентрала с мощност до 330 кWp в ПИ с идентификатор 77476.37.35, по КККР на землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, част от КПИИ, във връзка със заявление с вх. № 19-03-99 от 27.02.2024 год.

Решение № 310 от 28.03.2024 г. относно: Решение № 188 от 29.02.2024 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-5/14.03.2024 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА                                                                               

Решение № 311 от 28.03.2024 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 17.04.2024г., при липса на кворум на 08.05.2024г.

 Решение № 312 от 28.03.2024 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа  К.К.Ш

Решение № 313 от 28.03.2024 г. относно: Приемане на Правилник на програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата – второ четене

Поименно гласуване по точките от Дневен ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали