Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 338 от 26.05.2016г.  217.08 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 339 от 26.05.2016г.  206.81 KB относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 340 от 26.05.2016г.  213.17 KB относно:Изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 341 от 26.05.2016г.  207.67 KB относно: Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 342 от 26.05.2016г.  217.82 KB относно:Приемане на годишните финансови отчети за 2015г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата

Решение № 343 от 26.05.2016г.  329.19 KB относно: Даване на съгласие за искане на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.001-0023-C01/14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ (ПО4), процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Решение № 344 от 26.05.2016г.  214.79 KB относно:Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2016 година.

Приложение 1 към Решение № 344 429.99 KBПриложение 2 към Решение № 344 355.94 KB

Решение № 345 от 26.05.2016г. 216.76 KB относно: Инвестиционни намерения на Община Стара Загора в УПИ IМО-Военен Терен от кв. 334б по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 346 от 26.05.2016г. 206.82 KB относно: Меморандум за намерение за сътрудничество с град Била Церква,Украйна

Решение № 347 от 26.05.2016г. 206.84 KB относно: Меморандум за намерение за сътрудничество с град Велики Новгород, Русия

Решение № 348 от 26.05.2016г. 219.08 KB относно:Даване съгласие, Община Стара Загора да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Решение № 349 от 26.05.2016г. 204.9 KB относно:Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2016г.

Приложение 1 към Решение № 349 458.26 KB

Решение № 350 от 26.05.2016г. 208.08 KB относно:Предоставяне на имоти – общинска собственост на НЧ „Родолюбци 2010“ с. Калояновец.

Решение № 351 от 26.05.2016г. 210.79 KB относно:Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Iобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 352 от 26.05.2016г. 137.06 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 004054 в землището на с.Кирилово с ЕКАТТЕ 36899, Общ.Ст.Загора.

Решение № 353 от 26.05.2016г. 211.77 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000 103 в землището на с. Ново село с ЕКАТТЕ 52252,Общ. Ст.Загора

Решение № 354 от 26.05.2016г. 208.88 KB относно:Промяна на регулацията в кв.252 по плана на гр.Стара Загора

Решение № 355 от 26.05.2016г. 213.35 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II301 в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 356 от 26.05.2016г. 213.5 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II220 в кв. 23 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.

Решение № 357 от 26.05.2016г. 213.82 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VII253 в кв. 5 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 358 от 26.05.2016г. 217.25 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000334; 000600; 000673; 000701; 059001; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.

Решение № 359 от 26.05.2016г. 216.81 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000608, 021005, 025042, 070017, 073001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение № 360 от 26.05.2016г. 215.64 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

Решение № 361 от 26.05.2016г. 214.61 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот XIV196, кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

Решение № 362 от 26.05.2016г. 213.66 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот XVКОО, кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

Решение № 363 от 26.05.2016г. 213.28 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора.

Решение № 364 от 26.05.2016г. 219.22 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 365 от 26.05.2016г. 213.16 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 366 от 26.05.2016г. 214.89 KB относно:Продажба на имоти със №№ 051019; 061005; 068021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.

Решение № 367 от 26.05.2016г. 213.88 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000048 и 000078 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, община Стара Загора.

Решение № 368 от 26.05.2016г. 212.88 KB относно:Продажба на Поземлен имот - частна общинска собственост с № 000159, находящ се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора.

Решение № 369 от 26.05.2016г. 217.63 KB относно:Продажба на Поземлени имоти - частна общинска собственост с №№ 019014, 025017, 025029, 027003, 031009, находящи се в землището на с. Воденичарово, общ. Стара Загора.

Решение № 370 от 26.05.2016г. 209.7 KB относно:Обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Решение № 371 от 26.05.2016г. 208.06 KB относно:Обявяване на обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора за обект от първостепенно значение.

Решение № 372 от 26.05.2016г. 216.2 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСIV-5236 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXXII-5236, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-86 от 23.03.2016 год.

Решение № 373 от 26.05.2016г. 218.15 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ VI-общ и УПИ IХ-общ и План за застрояване за новообразуваните УПИ X-5341 и УПИ XI-5340, кв. 16 “Индустрия“ по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-94 от 05.04.2016 год.

Решение № 374 от 26.05.2016г. 138.47 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.154.191 по КККР на с. Сулица и ПИ с проектен № 267008 по КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-02-6988 от 18.11.2015 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали