Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 338 от 26.05.2016г.  217.08 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 339 от 26.05.2016г.  206.81 KB относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 340 от 26.05.2016г.  213.17 KB относно:Изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 341 от 26.05.2016г.  207.67 KB относно: Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 342 от 26.05.2016г.  217.82 KB относно:Приемане на годишните финансови отчети за 2015г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата

Решение № 343 от 26.05.2016г.  329.19 KB относно: Даване на съгласие за искане на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.001-0023-C01/14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ (ПО4), процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Решение № 344 от 26.05.2016г.  214.79 KB относно:Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2016 година.

Приложение 1 към Решение № 344 429.99 KBПриложение 2 към Решение № 344 355.94 KB

Решение № 345 от 26.05.2016г. 216.76 KB относно: Инвестиционни намерения на Община Стара Загора в УПИ IМО-Военен Терен от кв. 334б по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 346 от 26.05.2016г. 206.82 KB относно: Меморандум за намерение за сътрудничество с град Била Церква,Украйна

Решение № 347 от 26.05.2016г. 206.84 KB относно: Меморандум за намерение за сътрудничество с град Велики Новгород, Русия

Решение № 348 от 26.05.2016г. 219.08 KB относно:Даване съгласие, Община Стара Загора да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Решение № 349 от 26.05.2016г. 204.9 KB относно:Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2016г.

Приложение 1 към Решение № 349 458.26 KB

Решение № 350 от 26.05.2016г. 208.08 KB относно:Предоставяне на имоти – общинска собственост на НЧ „Родолюбци 2010“ с. Калояновец.

Решение № 351 от 26.05.2016г. 210.79 KB относно:Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Iобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 352 от 26.05.2016г. 137.06 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 004054 в землището на с.Кирилово с ЕКАТТЕ 36899, Общ.Ст.Загора.

Решение № 353 от 26.05.2016г. 211.77 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000 103 в землището на с. Ново село с ЕКАТТЕ 52252,Общ. Ст.Загора

Решение № 354 от 26.05.2016г. 208.88 KB относно:Промяна на регулацията в кв.252 по плана на гр.Стара Загора

Решение № 355 от 26.05.2016г. 213.35 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II301 в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора.

Решение № 356 от 26.05.2016г. 213.5 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II220 в кв. 23 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.

Решение № 357 от 26.05.2016г. 213.82 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VII253 в кв. 5 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 358 от 26.05.2016г. 217.25 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000334; 000600; 000673; 000701; 059001; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.

Решение № 359 от 26.05.2016г. 216.81 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000608, 021005, 025042, 070017, 073001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение № 360 от 26.05.2016г. 215.64 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

Решение № 361 от 26.05.2016г. 214.61 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот XIV196, кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

Решение № 362 от 26.05.2016г. 213.66 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот XVКОО, кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

Решение № 363 от 26.05.2016г. 213.28 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора.

Решение № 364 от 26.05.2016г. 219.22 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 365 от 26.05.2016г. 213.16 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

Решение № 366 от 26.05.2016г. 214.89 KB относно:Продажба на имоти със №№ 051019; 061005; 068021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.

Решение № 367 от 26.05.2016г. 213.88 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000048 и 000078 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, община Стара Загора.

Решение № 368 от 26.05.2016г. 212.88 KB относно:Продажба на Поземлен имот - частна общинска собственост с № 000159, находящ се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора.

Решение № 369 от 26.05.2016г. 217.63 KB относно:Продажба на Поземлени имоти - частна общинска собственост с №№ 019014, 025017, 025029, 027003, 031009, находящи се в землището на с. Воденичарово, общ. Стара Загора.

Решение № 370 от 26.05.2016г. 209.7 KB относно:Обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Решение № 371 от 26.05.2016г. 208.06 KB относно:Обявяване на обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора за обект от първостепенно значение.

Решение № 372 от 26.05.2016г. 216.2 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСIV-5236 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXXII-5236, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-86 от 23.03.2016 год.

Решение № 373 от 26.05.2016г. 218.15 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ VI-общ и УПИ IХ-общ и План за застрояване за новообразуваните УПИ X-5341 и УПИ XI-5340, кв. 16 “Индустрия“ по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-94 от 05.04.2016 год.

Решение № 374 от 26.05.2016г. 138.47 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.154.191 по КККР на с. Сулица и ПИ с проектен № 267008 по КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-02-6988 от 18.11.2015 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали