Решения мандат 2019-2023


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 27.01.2022

Решение №1465 от 27.01.2022г. относно: Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – първо четене Приложение 1 Решение №1466 от 27.01.2022г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год. Приложение 1 Решение №1467 от…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 16.12.2021

  Решение № 1404 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2022г.   Приложение   Решение № 1405 от 16.12.2021г. относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства при Община Стара Загора.   Решение № 1406 от 16.12.2021г. относно: Промяна числеността на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 25.11.2021

Решение № 1356 от 25.11.2021г. относно:  Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2021 година Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3   Приложение 4   Решение № 1357 от 25.11.2021г. относно: Удължаване на срока за погасяване на…

РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ 18.11.2021

Решение № 1355 от 18.11.2021г. относно: Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“, за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 545 кв.м., съгласно приложена ситуация към одобрен от ЕСУТ проект, представляващ пешеходно пространство, заключено между източната фасада…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 28.10.2021

Решение № 1307 от 28.10.2021г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година Приложение 1, Приложение 2 , Приложение 3 Решение № 1308 от 28.10.2021г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности…

РЕШЕНИE ОТ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 12.10.2021

Решение № 1306 от 12.10.2021г относно: Приемане на Декларация за бъдещето на МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“   Поименно гласуване по точката от Заседание 27

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 26 ОТ 07.10.2021

Решение № 1304 от 07.10.2021г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ - Стара Загора – отделение за лечение на Ковид“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25 ОТ 30.09.2021

Решение № 1198 от 30.09.2021г. относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“   Решение № 1199 от 30.09.2021г. относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора – второ четене.   Решение № 1200 от…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 29.07.2021

  Решение №1104 от 29.07.2021г. относно: Приемане на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора – първо четене Решение №1105 от 29.07.2021г. относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора –…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 24.06.2021

Решение №1038 от 24.06.2021г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене. Решение №1039 от 24.06.2021г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали