Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 38 от 29.11.2018

Решение №1919 от 29.11.2018г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ракитница   Решение №1920 от 29.11.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.  …

Решения от Протокол № 37 от 25.10.2018

Решение №1877 от 25.10.2018г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор на Столична община в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз   Решение №1878 от 25.10.2018г. относно: Обявяване на град Стара…

Решения от Протокол № 36 от 27.09.2018

Решение №1803 от 27.09.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – второ четене.   Решение №1804 от 27.09.2018г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на…

Решения от Протокол № 35 от 26.07.2018

Решение №1733 от 26.07.2018г. относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.) – първо четене. Приложение Решение №1734 от 26.07.2018г. относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане…

Решения от Протокол № 34 от 28.06.2018

Решение №1673 от 28.06.2018 г. относно: Промяна  по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година Решение №1674 от 28.06.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински…

Решения от Протокол № 33 от 31.05.2018

  Решение №1580 от 31.05.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. Решение №1581 от 31.05.2018г. относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на…

Решения от Протокол № 32 от 26.04.2018

Решение №1513 от 26.04.2018г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми. Решение №1514 от 26.04.2018г. относно: Предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта Решение №1515 от 26.04.2018г. относно: Отпускане на субсидия за финансово подпомагане…

Решения от Протокол № 31 от 29.03.2018

Решение №1438 от 29.03.2018г. относно: Регистрация на Еднолично акционерно дружество с наименование „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала Община Стара Загора.   Решение №1439 от 29.03.2018г. относно: Спиране на продажбата на общински до приключване работата на Временната комисия за проверка на документите на настанените наематели в общински…

Решения от Протокол № 30 от 22.02.2018

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене относно: Възлагане на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали