Решения от Протокол № 47 от 30.07.2015

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1951 от 30.07.2015 211.48 KB относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности

 Решение № 1952 от 30.07.2015 276.21 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

Решение № 1953 от 30.07.2015 209.88 KB относно: Поемане на задължение до 1 310 507, 92 (един милион триста и десет хиляди, петстотин и седем лева, деветдесет и две стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1954 от 30.07.2015 222.72 KB относно: Предложение от Министъра на земеделието и храните за замяна на поземлен имот – частна държавна собственост № 000608 в землището на с. Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, с част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики" № 102

Решение № 1955 от 30.07.2015 237.52 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне на части от общински имоти на територията на община Стара Загора, засегнати от изграждането на обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+203.5, участък от км 236+323 до км 240+923 и участък от 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерна инфраструктура и обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10

Решение № 1956 от 30.07.2015 218.44 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Свят без граници"

Решение № 1957 от 30.07.2015 218.15 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Вярност„ – гр.Стара Загора" върху имот –частна общинска собственост

Решение № 1958 от 30.07.2015 212.98 KB относно: Дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ обект „Козирка – покрит перон", с. Ягода, Община Мъглиж, област Стара Загора

 Решение № 1959 от 30.07.2015 214.71 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост на Народно читалище „Ахинора-2006", село Яворово, Община Стара Загора.

Решение № 1960 от 30.07.2015 210.16 KB относно: Обособяване на имот с идентификатор 68850.521.69 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ № I Общ , кв. 16"Зора" по плана на гр. Стара Загора за частна общинска собственост.

Решение № 1961 от 30.07.2015 215.19 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 1962 от 30.07.2015 215.27 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 300.10, № 300.11, № 300.12, № 300.13 и № 300.508 в местност „Ай бунар", землище с. Пряпорец и обявяване на имот № 300.508 за частна общинска собственост

Решение № 1963 от 30.07.2015 215.83 KB относно: Одобряване на план –схема за поставяне на „Паметник в чест на великия държавник КАН ТЕРВЕЛ „, с местоположение : УПИ N 1 за археологичен комплекс,античен форум, западна порта и антична сграда от античен град на Августа Траяна, мноетажни паркинги и КОО,кв.1 по плана на гр.Стара Загора- Заявление вх. N 10-01-3251 от 10.06.2015г.

Решение № 1964 от 30.07.2015 213.27 KB относно: Изменение и допълнение на Решение № 550 по Протокол №17 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 20.12.2012г., изменено и допълнено с Решение № 1903 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.06.2015г. за определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора.

Решение № 1965 от 30.07.2015 208.96 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година в Община Стара Загора

Решение № 1966 от 30.07.2015 220.43 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2015/2016 г.

Решение № 1967 от 30.07.2015 205.13 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора.

Решение № 1968 от 30.07.2015 214.51 KB относно: Разкриване на услугите „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи" като делегирана държавна дейност.

Решение № 1969 от 30.07.2015 207.26 KB относно: Попълване съставите на Постоянната комисия по законност и обществен ред и Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по чл. 25 от ЗПРКИ.

Решение № 1970 от 30.07.2015 205.48 KB относно: Приемане на Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.

Решение № 1971 от 30.07.2015 211.24 KB относно: Одобряване на Споразумение за партньорство с Войводство Lodz, Полша за изпълнение на проект „Европейските региони развиват европейско гражданство" финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Европа за гражданите".

Решение № 1972 от 30.07.2015 216.03 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора" АД, насрочено на 26.08.2015г., при липса на кворум 10.09.2015г.

Решение № 1973 от 30.07.2015 216.81 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 3, т. 4 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА д-р РАЙНА ПАНАЙОТОВА ГЪРДЕВА, като спечелил конкурса ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ - ЦЕНТЪР ЗА КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД, с ЕИК:000812186.

Решение № 1974 от 30.07.2015 211.3 KB Даване на съгласие на „Център за психично здраве" ЕООД за бракуване на ДМА.

Решение № 1975 от 30.07.2015 206.66 KB относно: План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

Решение № 1976 от 30.07.2015 209.99 KB относно: Съгласие за носене на дежурства от доброволците от Доброволно формирование № СТ-232-01 към Община Стара Загора, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отсраняване на последиците от тях.

Решение № 1977 от 30.07.2015 210.19 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Решение № 1978 от 30.07.2015 208.98 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Моника Милкова Михайлова с постоянен адрес:гр.Стара Загора.

Решение № 1979 от 30.07.2015 208.26 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на детето Диан Дианов Белчев, роден на 30.12.2013год., чрез неговия законен представител –Златина Красимирова Белчева.

Решение № 1980 от 30.07.2015 208.66 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Динко Тодоров Господинов с постоянен адрес: гр.Стара Загора ул."Русалка"№10, ет.2, ап.3

Решение № 1981 от 30.07.2015 216.34 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 607 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1982 от 30.07.2015 227.93 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения" в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1983 от 30.07.2015 216.91 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на навес за отоплителни материали в Поземлен имот с идент. № 68850.512.443, урегулиран в УПИ V360,361 кв. 30 – „Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1984 от 30.07.2015 214.49 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ателие за творческа дейност в УПИ IIIобщ., кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.523.5705)

Решение № 1985 от 30.07.2015 219.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 1005 по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 1986 от 30.07.2015 216.11 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 525 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1987 от 30.07.2015 217.27 KB относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 68850.255.78 по КККР на гр. Стара Загора, местност „Бойчо Бунар"

Решение № 1988 от 30.07.2015 215.74 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І407 в кв. 494 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1989 от 30.07.2015 216.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идент. 68850.504.6610, урегулиран в УПИ VІ5377,5378 в кв. 288 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1990 от 30.07.2015 215.31 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ183, кв. 13 по ПУП на с. Колена

Решение № 1991 от 30.07.2015 214.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ10, кв. 1 по ПУП на с. Петрово

Решение № 1992 от 30.07.2015 214.82 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV152, кв. 56 по ПУП на с. Хрищени

Решение № 1993 от 30.07.2015 214.37 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ411, кв. 27 по ПУП на с. Змейово

Решение № 1994 от 30.07.2015 215.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ53, кв. 5 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 1995 от 30.07.2015 215.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ744, кв. 28 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 1996 от 30.07.2015 214.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І91, кв. 13 по ПУП на с. Казанка

Решение № 1997 от 30.07.2015 214.1 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V28, кв. 3 по ПУП на с. Люляк

Решение № 1998 от 30.07.2015 217.63 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1999 от 30.07.2015 217.12 KB относно: Продажба на УПИ V801, кв. 126 – „Опълченски" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2000 от 30.07.2015 219.78 KB относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.40.9.89 (гараж № 17, бл. 69, кв. „Три чучура-север") гр. Стара Загора

Решение № 2001 от 30.07.2015 217.26 KB относно: Продажба на УПИ ІV1877, кв. 16а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2002 от 30.07.2015 215.89 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іза обществено и делово обслужване, кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

Решение № 2003 от 30.07.2015 216.88 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ІІобщ., кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 2004 от 30.07.2015 215.19 KB относно: Продажба на имот с №299002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 2005 от 30.07.2015 216.34 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000178 и 000320 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2006 от 30.07.2015 215.39 KB относно: Продажба на имот с № 036044 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора

Решение № 2007 от 30.07.2015 222.34 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000967, 086002, 086008, 086025, 086032, 086034 и 086036- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 2008 от 30.07.2015 215.07 KB относно: Продажба на имот с № 000263 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2009 от 30.07.2015 219.39 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв.„Три чучура-юг" бл. 56, на настанен в него наемател

Решение № 2010 от 30.07.2015 215.42 KB относно:Продажба на имот с № 037001- частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2011 от 30.07.2015 216.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", главен клон I за ПИ № 000571, ПИ № 000748 и ПИ № 055005, по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-226/ 24.06.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", през ПИ № 000571 и ПИ № 000748, с нтп „полски път", землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 2012 от 30.07.2015 211.92 KB относно: Даване на Предварително съгласие и Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – промяна на План за регулация на с. Остра могила, одобрен със заповед № 2220/29.09.1995г. в частта му за улица с о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 48 – о.т. 49 във връзка със заявление вх.№ 10-33-237/02.07.2015г. и заявление вх.№ 10-01-3074/02.06.2015 г.

Решение № 2013 от 30.07.2015 214 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на село Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006г, в частта му за УПИ VII – „За църква" кв.19

Решение № 2014 от 30.07.2015 214.31 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 068007 от КВС на местност "Сараджарка", землище с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 2015 от 30.07.2015 214.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 от Кадастралната карта на местност „Джелата", землище гр. Стара Загора.

Решение № 2016 от 30.07.2015 211.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 076023 от КВС на местност "Старите лозя ", землище с. Арнаутито, Община Стара Загора.

Решение № 2017 от 30.07.2015 211.88 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 132007 от КВС на местност "Варницата", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 2018 от 30.07.2015 213.04 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184 от 07.07.2015 год.

Решение № 2019 от 30.07.2015 213.36 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 035021 по КВС на местност „Кайрака - Варница", землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-180 от 01.07.2015 год.

Решение № 2020 от 30.07.2015 213.44 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015 год.

Решение № 2021 от 30.07.2015 214.03 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.256.18 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154/ 02.06.2015 год.

Решение № 2022 от 30.07.2015 213.37 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.295 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-186/ 08.07.2015 год.

Решение № 2023 от 30.07.2015 212.94 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.275 по кадастралната карта на местност „Пясъка", землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-181/ 01.07.2015 год.

Решение № 2024 от 30.07.2015 214.04 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 085007 от КВС на местност „Кокарджик", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-165 от 09.06.2015 год.

Решение № 2025 от 30.07.2015 212.93 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 086001 по КВС на местност „Кашал герен", землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-162 от 05.06.2015 год.

Решение № 2026 от 30.07.2015 213.18 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089020 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-147 от 02.06.2015 год.

Решение № 2027 от 30.07.2015 212.63 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.325 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-179 от 01.07.2015 год.

Решение № 2028 от 30.07.2015 212.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.48.51 и 68850.48.52 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-185 от 07.07.2015 год. 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали