Решения от Протокол № 47 от 30.07.2015

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1951 от 30.07.2015 211.48 KB относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности

 Решение № 1952 от 30.07.2015 276.21 KB относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"

Решение № 1953 от 30.07.2015 209.88 KB относно: Поемане на задължение до 1 310 507, 92 (един милион триста и десет хиляди, петстотин и седем лева, деветдесет и две стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1954 от 30.07.2015 222.72 KB относно: Предложение от Министъра на земеделието и храните за замяна на поземлен имот – частна държавна собственост № 000608 в землището на с. Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, с част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики" № 102

Решение № 1955 от 30.07.2015 237.52 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне на части от общински имоти на територията на община Стара Загора, засегнати от изграждането на обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+203.5, участък от км 236+323 до км 240+923 и участък от 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерна инфраструктура и обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10

Решение № 1956 от 30.07.2015 218.44 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Свят без граници"

Решение № 1957 от 30.07.2015 218.15 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Вярност„ – гр.Стара Загора" върху имот –частна общинска собственост

Решение № 1958 от 30.07.2015 212.98 KB относно: Дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ обект „Козирка – покрит перон", с. Ягода, Община Мъглиж, област Стара Загора

 Решение № 1959 от 30.07.2015 214.71 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост на Народно читалище „Ахинора-2006", село Яворово, Община Стара Загора.

Решение № 1960 от 30.07.2015 210.16 KB относно: Обособяване на имот с идентификатор 68850.521.69 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ № I Общ , кв. 16"Зора" по плана на гр. Стара Загора за частна общинска собственост.

Решение № 1961 от 30.07.2015 215.19 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 1962 от 30.07.2015 215.27 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 300.10, № 300.11, № 300.12, № 300.13 и № 300.508 в местност „Ай бунар", землище с. Пряпорец и обявяване на имот № 300.508 за частна общинска собственост

Решение № 1963 от 30.07.2015 215.83 KB относно: Одобряване на план –схема за поставяне на „Паметник в чест на великия държавник КАН ТЕРВЕЛ „, с местоположение : УПИ N 1 за археологичен комплекс,античен форум, западна порта и антична сграда от античен град на Августа Траяна, мноетажни паркинги и КОО,кв.1 по плана на гр.Стара Загора- Заявление вх. N 10-01-3251 от 10.06.2015г.

Решение № 1964 от 30.07.2015 213.27 KB относно: Изменение и допълнение на Решение № 550 по Протокол №17 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 20.12.2012г., изменено и допълнено с Решение № 1903 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.06.2015г. за определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора.

Решение № 1965 от 30.07.2015 208.96 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година в Община Стара Загора

Решение № 1966 от 30.07.2015 220.43 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2015/2016 г.

Решение № 1967 от 30.07.2015 205.13 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора.

Решение № 1968 от 30.07.2015 214.51 KB относно: Разкриване на услугите „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи" като делегирана държавна дейност.

Решение № 1969 от 30.07.2015 207.26 KB относно: Попълване съставите на Постоянната комисия по законност и обществен ред и Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по чл. 25 от ЗПРКИ.

Решение № 1970 от 30.07.2015 205.48 KB относно: Приемане на Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.

Решение № 1971 от 30.07.2015 211.24 KB относно: Одобряване на Споразумение за партньорство с Войводство Lodz, Полша за изпълнение на проект „Европейските региони развиват европейско гражданство" финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Европа за гражданите".

Решение № 1972 от 30.07.2015 216.03 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора" АД, насрочено на 26.08.2015г., при липса на кворум 10.09.2015г.

Решение № 1973 от 30.07.2015 216.81 KB относно: Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 3, т. 4 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА д-р РАЙНА ПАНАЙОТОВА ГЪРДЕВА, като спечелил конкурса ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ - ЦЕНТЪР ЗА КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД, с ЕИК:000812186.

Решение № 1974 от 30.07.2015 211.3 KB Даване на съгласие на „Център за психично здраве" ЕООД за бракуване на ДМА.

Решение № 1975 от 30.07.2015 206.66 KB относно: План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

Решение № 1976 от 30.07.2015 209.99 KB относно: Съгласие за носене на дежурства от доброволците от Доброволно формирование № СТ-232-01 към Община Стара Загора, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отсраняване на последиците от тях.

Решение № 1977 от 30.07.2015 210.19 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Решение № 1978 от 30.07.2015 208.98 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Моника Милкова Михайлова с постоянен адрес:гр.Стара Загора.

Решение № 1979 от 30.07.2015 208.26 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на детето Диан Дианов Белчев, роден на 30.12.2013год., чрез неговия законен представител –Златина Красимирова Белчева.

Решение № 1980 от 30.07.2015 208.66 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Динко Тодоров Господинов с постоянен адрес: гр.Стара Загора ул."Русалка"№10, ет.2, ап.3

Решение № 1981 от 30.07.2015 216.34 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 607 по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1982 от 30.07.2015 227.93 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения" в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора

Решение № 1983 от 30.07.2015 216.91 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на навес за отоплителни материали в Поземлен имот с идент. № 68850.512.443, урегулиран в УПИ V360,361 кв. 30 – „Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1984 от 30.07.2015 214.49 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ателие за творческа дейност в УПИ IIIобщ., кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.523.5705)

Решение № 1985 от 30.07.2015 219.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 1005 по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 1986 от 30.07.2015 216.11 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 525 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1987 от 30.07.2015 217.27 KB относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 68850.255.78 по КККР на гр. Стара Загора, местност „Бойчо Бунар"

Решение № 1988 от 30.07.2015 215.74 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І407 в кв. 494 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1989 от 30.07.2015 216.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идент. 68850.504.6610, урегулиран в УПИ VІ5377,5378 в кв. 288 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1990 от 30.07.2015 215.31 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ183, кв. 13 по ПУП на с. Колена

Решение № 1991 от 30.07.2015 214.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ10, кв. 1 по ПУП на с. Петрово

Решение № 1992 от 30.07.2015 214.82 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV152, кв. 56 по ПУП на с. Хрищени

Решение № 1993 от 30.07.2015 214.37 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ411, кв. 27 по ПУП на с. Змейово

Решение № 1994 от 30.07.2015 215.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ53, кв. 5 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 1995 от 30.07.2015 215.53 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ744, кв. 28 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 1996 от 30.07.2015 214.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І91, кв. 13 по ПУП на с. Казанка

Решение № 1997 от 30.07.2015 214.1 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V28, кв. 3 по ПУП на с. Люляк

Решение № 1998 от 30.07.2015 217.63 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1999 от 30.07.2015 217.12 KB относно: Продажба на УПИ V801, кв. 126 – „Опълченски" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2000 от 30.07.2015 219.78 KB относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.40.9.89 (гараж № 17, бл. 69, кв. „Три чучура-север") гр. Стара Загора

Решение № 2001 от 30.07.2015 217.26 KB относно: Продажба на УПИ ІV1877, кв. 16а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2002 от 30.07.2015 215.89 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іза обществено и делово обслужване, кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

Решение № 2003 от 30.07.2015 216.88 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ІІобщ., кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 2004 от 30.07.2015 215.19 KB относно: Продажба на имот с №299002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 2005 от 30.07.2015 216.34 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000178 и 000320 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2006 от 30.07.2015 215.39 KB относно: Продажба на имот с № 036044 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора

Решение № 2007 от 30.07.2015 222.34 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000967, 086002, 086008, 086025, 086032, 086034 и 086036- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 2008 от 30.07.2015 215.07 KB относно: Продажба на имот с № 000263 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2009 от 30.07.2015 219.39 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в кв.„Три чучура-юг" бл. 56, на настанен в него наемател

Решение № 2010 от 30.07.2015 215.42 KB относно:Продажба на имот с № 037001- частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2011 от 30.07.2015 216.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", главен клон I за ПИ № 000571, ПИ № 000748 и ПИ № 055005, по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-226/ 24.06.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", през ПИ № 000571 и ПИ № 000748, с нтп „полски път", землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 2012 от 30.07.2015 211.92 KB относно: Даване на Предварително съгласие и Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – промяна на План за регулация на с. Остра могила, одобрен със заповед № 2220/29.09.1995г. в частта му за улица с о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 48 – о.т. 49 във връзка със заявление вх.№ 10-33-237/02.07.2015г. и заявление вх.№ 10-01-3074/02.06.2015 г.

Решение № 2013 от 30.07.2015 214 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на село Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006г, в частта му за УПИ VII – „За църква" кв.19

Решение № 2014 от 30.07.2015 214.31 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 068007 от КВС на местност "Сараджарка", землище с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 2015 от 30.07.2015 214.13 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 от Кадастралната карта на местност „Джелата", землище гр. Стара Загора.

Решение № 2016 от 30.07.2015 211.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 076023 от КВС на местност "Старите лозя ", землище с. Арнаутито, Община Стара Загора.

Решение № 2017 от 30.07.2015 211.88 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 132007 от КВС на местност "Варницата", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 2018 от 30.07.2015 213.04 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184 от 07.07.2015 год.

Решение № 2019 от 30.07.2015 213.36 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 035021 по КВС на местност „Кайрака - Варница", землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-180 от 01.07.2015 год.

Решение № 2020 от 30.07.2015 213.44 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015 год.

Решение № 2021 от 30.07.2015 214.03 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.256.18 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154/ 02.06.2015 год.

Решение № 2022 от 30.07.2015 213.37 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.295 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-186/ 08.07.2015 год.

Решение № 2023 от 30.07.2015 212.94 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.275 по кадастралната карта на местност „Пясъка", землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-181/ 01.07.2015 год.

Решение № 2024 от 30.07.2015 214.04 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 085007 от КВС на местност „Кокарджик", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-165 от 09.06.2015 год.

Решение № 2025 от 30.07.2015 212.93 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 086001 по КВС на местност „Кашал герен", землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-162 от 05.06.2015 год.

Решение № 2026 от 30.07.2015 213.18 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089020 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-147 от 02.06.2015 год.

Решение № 2027 от 30.07.2015 212.63 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.325 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-179 от 01.07.2015 год.

Решение № 2028 от 30.07.2015 212.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.48.51 и 68850.48.52 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-185 от 07.07.2015 год. 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали