Решения от Протокол № 46 от 25.06.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1897 от 25.06.2015 444.44 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора – второ четене.

Решение № 1898 от 25.06.2015 216.39 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - първо четене.

Решение № 1899 от 25.06.2015 219.51 KB относно: Одобряване на промени в числеността на местните бюджетни дейности, считано от 01.07.2015 година и вътрешни компенсирани промени в разходната част на Бюджет 2015.

Решение № 1900 от 25.06.2015 206.37 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2016г.

Решение № 1901 от 25.06.2015 206.7 KB относно: Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Сладък кладенец, община Стара Загора.

Решение № 1902 от 25.06.2015 206 KB относно: Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово, община Стара Загора.

Решение № 1903 от 25.06.2015 208.94 KB относно: Изменение и допълнение на Решение № 550 по Протокол №17от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 20.12.2012г. за определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора

Решение № 1904 от 25.06.2015 138.08 KB относно: Одобряване на план-схема за поставяне на „Паметник в чест на великия български държавник ТЕРВЕЛ", с местоположение: УПИ № I за археологичен комплекс, античен форум, западна порта и антична сграда от античен град на Августа Траяна, многоетажни паркинги и КОО, кв.1, по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх. № 10-01-3251 от 10.06.2015 год.

Решение № 1905 от 25.06.2015 206.66 KB относно: Изграждане на „Паметник на загиналите жители от с. Ново село, Община Стара Загора, участвали в Балканските и двете световни войни"

Решение № 1906 от 25.06.2015 222.65 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ застроен УПИ LVI6068, в кв. 4 – „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора по реда на ЗПСК

Решение № 1907 от 25.06.2015 219.32 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр.Стара Загора като член на СНЦ „ Федерация на потребителите в България" гр.София върху имот – частна общинска собственост .

Решение № 1908 от 25.06.2015 209.38 KB относно: Временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Решение № 1909 от 25.06.2015 214.22 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 194 от Протокол 8/26.04.2012г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1910 от 25.06.2015 208.78 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на детето – ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА чрез неговия законен представител –Моника Димитрова Колева

Решение № 1911 от 25.06.2015 206.71 KB относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на Александър Константинов Павлов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора

Решение № 1912 от 25.06.2015 213.1 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII 368 , кв.25 по ПУП на с.Християново

Решение № 1913 от 25.06.2015 212.95 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII 676 , кв.35 по ПУП на с.Хрищени

Решение № 1914 от 25.06.2015 211.67 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I 32, кв.32 по ПУП на с.Ракитница

Решение № 1915 от 25.06.2015 215.95 KB относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68850.253.2 в землището на гр.Стара Загора , местност „Бойчо Бунар"

Решение № 1916 от 25.06.2015 213.65 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ79а, кв. 32 по ПУП на с. Загоре

Решение № 1917 от 25.06.2015 219.19 KB относно: Продажба на имоти с идентификатори 68850.11.8; 68850.94.43; 68850.94.44; 68850.205.18; 68850.219.11; 68850.57.801- частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора

Решение № 1918 от 25.06.2015 213.89 KB относно: Продажба на имот с № 017042 –частна общинска собственост, находящ се в землището с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1919 от 25.06.2015 213.81 KB относно: Продажба на новообразуван имот с № 310.37 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с.Лясково, община Стара Загора

Решение № 1920 от 25.06.2015 208.21 KB относно: Продажба на имот с № 000260 по КВС на с.Руманя, община Стара Загора

Решение № 1921 от 25.06.2015 213.41 KB относно: Продажба на имот с №017001- частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1922 от 25.06.2015 212.32 KB относно: Продажба на имот с №000890 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1923 от 25.06.2015 212.23 KB относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.8.901, местност „ Горната чешма" , землището на гр.Стара Загора

Решение № 1924 от 25.06.2015 216.05 KB относно: Продажба на УПИ III121, кв.644а-кв."Железник" по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 1925 от 25.06.2015 217.79 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.12 г.,в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение№695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - второ четене.

Решение № 1926 от 25.06.2015 219.14 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-138/ 26.05.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2551 от 05.05.2015 г.

Решение № 1927 от 25.06.2015 294.42 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентиф. 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-123/ 11.05.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2631 от 11.05.2015г.

Решение № 1928 от 25.06.2015 213.05 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.459 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-132 от 19.05.2015 год.

Решение № 1929 от 25.06.2015 213.33 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.322 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-133 от 19.05.2015 год.

Решение № 1930 от 25.06.2015 213.36 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082012 по КВС на местност „Друма", землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-140 от 26.05.2015 год.

Решение № 1931 от 25.06.2015 213.57 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.9 от Кадастралната карта на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-124 от 12.05.2015 г. 

Решение № 1932 от 25.06.2015 213.8 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 68850.259.374 по КК на местност „Съборената кюприя", гр.Ст.Загора, във връзка с заявление N 19-06-157/ 02.06.15г. 

Решение № 1933 от 25.06.2015 213.07 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.234.802 от кадастралната карта на местност „Зора", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-159/ 02.06.2015 г.

Решение № 1934 от 25.06.2015 212.6 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 02.06.2015 год.

Решение № 1935 от 25.06.2015 212.92 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076012 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-149 от 02.06.2015 год.

Решение № 1936 от 25.06.2015 213.18 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076013 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-150 от 02.06.2015 год.

Решение № 1937 от 25.06.2015 213.28 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082006 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-151 от 02.06.2015год.

Решение № 1938 от 25.06.2015 213.47 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088070 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-153 от 02.06.2015год.

Решение № 1939 от 25.06.2015 215.6 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ №№ 076012, 076013, 082006 и 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Решение № 1940 от 25.06.2015 228.99 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 214/25.02.1986г в частта му за улица"Витоша" с осови точки 4992 – 89а– 74а – 25а – 23а – 52а – 18а– 18б – 18в и осови точки 72а – 64а– 24а – 53 – 8

Решение № 1941 от 25.06.2015 137.39 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.141 по плана на новообразуваните имоти на местност „До селото", землище с. Ново село, Община Стара Загора – Заявление № 19-06-146/02.06.2015год.

Решение № 1942 от 25.06.2015 213.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015год.

Решение № 1943 от 25.06.2015 214.48 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.252 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-155/02.06.2015год.

Решение № 1944 от 25.06.2015 251.42 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.162.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15г.

Решение № 1945 от 25.06.2015 213.54 KB относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3481, кв. 7001 и улица о.т 2113- о.т 2079, във връзка с Заявление рег. №10-33-193/ 20.05.2015г.

Решение № 1946 от 25.06.2015 214.83 KB относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3415, УПИ IX – 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, УПИ I – 3415в кв. 80 и улица о.т 2098- о.т2088, във връзка с Заявление рег. №10-33-192/ 20.05.2015г.

Решение № 1947 от 25.06.2015 212.76 KB относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №357/13.12.2014г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ II – 14901, УПИ III- 14901, УПИ VIII- за озеленяване и паркинг , УПИ I –Компл. Жил. Строителство в кв.2515, и улица о.т 1351 – о.т 4503, във връзка с Заявление рег. №10-01-1535/ 17.03.2015г.

Решение № 1948 от 25.06.2015 255.1 KB относно: Предварително съгласие по чл.30., ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътна връзка до ПИ № 68850.180.580., през ведомствен път №68850.180.574, премостване на напоителен канал /ПИ / № 68850.180.573, и промяна предназначението на част от ведомствен път /ПИ/ № 68850.123.260 от КК на землището на гр.Стара Загора, в размер 62,46 кв.м , във връзка с Заявление рег. №10-01-2582/ 07.05.2015г.

Решение № 1949 от 25.06.2015 210.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Решение № 1950 от 25.06.2015 212.59 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали