Решения от Протокол № 45 от 28.05.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1848 от 28.05.2015 203.64 KB относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора- първо четене

Решение № 1849 от 28.05.2015 203.5 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- първо четене

Решение № 1850 от 28.05.2015 215.38 KB относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 1851 от 28.05.2015 206.33 KB относно: Подготовка и подаване на Инвестиционна програма и проектни предложения към нея в съответствие с Плана за реализация (матрица-бюджет) към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора за финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. 

Решение № 1852 от 28.05.2015 239.04 KB относно: Придобиване на имоти – държавна собственост, находящи се в с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.

Решение № 1853 от 28.05.2015 206.81 KB относно: Използване на възможностите на свободния енергиен пазар.

Решение № 1854 от 28.05.2015 220.1 KB  относно: Съгласуване на годишен план за 2015г. и Стратегически план за периода 2015-2017 година на звено „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

Решение № 1855 от 28.05.2015 214.26 KB относно :Приемане на финансовите отчети за 2014г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

Решение № 1856 от 28.05.2015 208.84 KB относно: Поемане на задължение до 1 659 402,85 лева (един милион шестстотин петдесет и девет хиляди четиристотин и два лева, осемдесет и пет стотинки) и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 1857 от 28.05.2015 224.53 KB относно: Декларация, относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, публикуван за обществено обсъждане.

Решение № 1858 от 28.05.2015 218.9 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот –публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по стрелба Стара Загора" – гр. Стара Загора

Решение № 1859 от 28.05.2015 217.44 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Лястовица 33-БГ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Решение № 1860 от 28.05.2015 211.88 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр. Ст.Загора като член на СНЦ "Федерация на потребителите в България" гр. София върху имот – частна общинска собственост

Решение № 1861 от 28.05.2015 208.28 KB относно: Смяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – общинска собственост от имот с НТП „пасища" в имот с НТП „нива" в землището на град Стара Загора.

Решение № 1862 от 28.05.2015 211.72 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V746, кв. 71 по ПУП на с. Хрищени

Решение № 1863 от 28.05.2015 212.09 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII156, кв. 7 по ПУП на с.Дълбоки

Решение № 1864 от 28.05.2015 211.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII294, кв. 34 по ПУП на с. Остра могила

Решение № 1865 от 28.05.2015 136.98 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII178, кв. 9а по ПУП на с. Оряховица

Решение № 1866 от 28.05.2015 213.71 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII122, кв.482 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1867 от 28.05.2015 231.03 KB относно: Доброволна делба на имоти в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 1868 от 28.05.2015 235.99 KB относно: Доброволна делба на имоти в кв. 1518 – „Три чучура- юг" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1869 от 28.05.2015 208.69 KB относно: Продажба чрез публичен търг на движими вещи – общинска собственост.

Решение № 1870 от 28.05.2015 216.48 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот XIСОНС , кв. 24 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1871 от 28.05.2015 216.78 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VIIСОНС , кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1872 от 28.05.2015 214.02 KB относно: Продажба на имоти с № № 000392, 000394, 074017 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Петрово, община Стара Загора

Решение № 1873 от 28.05.2015 213.59 KB относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.305.453, местност „Правия камък", землище на гр. Стара Загора – частна общинска собственост

Решение № 1874 от 28.05.2015 216.64 KB  относно: Продажба на имоти с № № 000416, 000468, 142044 и 174020 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора

Решение № 1875 от 28.05.2015 218.31 KB относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори: 70202.60.4, 70202.60.16, 70202.88.3, 70202.110.51 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Сулица, община Стара Загора

Решение № 1876 от 28.05.2015 217.05 KB относно: Продажба на имоти с № № 000230, 005014, 007014 и 096012 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1877 от 28.05.2015 140.08 KB относно: Продажба на имоти с № № 000119, 019011, 036009, 036031 и 048019 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 1878 от 28.05.2015 225.43 KB относно: Продажба на УПИ XXXVI1609, УПИ XXXVII1610, УПИ XXXVIII1611, УПИ XXXIX1612 кв.4870 - кв. „Кольо Ганчев", по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1879 от 28.05.2015 214 KB относно: Продажба на имоти с № № 000258 и 031008 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 1880 от 28.05.2015 140.4 KB относно: Продажба на имоти с № № 027014, 029010, 040001, 160001 и 166007 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пъстрово, община Стара Загора

Решение № 1881 от 28.05.2015 216.19 KB относно: Продажба на имоти с № № 000192, 000260, 102006 и 112004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1882 от 28.05.2015 217.74 KB  относно: Продажба на имоти с № № 217018, 232001 и 233001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 1883 от 28.05.2015 140.37 KB относно: Продажба на имоти с № № 087010, 098004, 175008, 185003, 185009 и 193010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 1884 от 28.05.2015 217.14 KB относно: Продажба на УПИ XV59, кв.84- Лозенец-разширение, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1885 от 28.05.2015 217.46 KB относно: Продажба на имоти с № № 080018, 085015, 106023 и 106044– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1886 от 28.05.2015 219.84 KB относно: Продажба на имоти с № № 000123, 016008, 049028, 049029 и 051005– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 1887 от 28.05.2015 141.54 KB относно: Продажба на имоти с № № 023003, 023022, 032130, 032131 и 034016– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Люляк, община Стара Загора

Решение № 1888 от 28.05.2015 217.23 KB относно: Продажба на имоти с № № 082026, 085005, 091017, 096001 и 103004– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1889 от 28.05.2015 213.04 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.41 по плана на новообразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-104/ 07.04.2015 год.

Решение № 1890 от 28.05.2015 137.7 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.114 по плана на новообразуваните имоти на местност „Седми километър", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-105/ 07.04.2015 год.

Решение № 1891 от 28.05.2015 137.83 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 304.691 по плана на новообразуваните имоти на местност „Карасиврия", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-113/ 21.04.2015 год.

Решение № 1892 от 28.05.2015 137.55 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.118 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-103/ 07.04.2015 год.

Решение № 1893 от 28.05.2015 136.21 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114011 по КВС на местност „Реката", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-107 от 14.04.2015 год

Решение № 1894 от 28.05.2015 218.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ I училище и спорт и ПИ 12504, кв. 644б и План за застрояване за новообразувания УПИ XLV-123 в кв. 644б, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-102/ 07.04.2015 г.

Решение № 1895 от 28.05.2015 286.87 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

Решение № 1896 от 28.05.2015 213.43 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.137.23 от Кадастралната карта на местност „Герена", землище гр. Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали