Решения от Протокол № 43 от 26.03.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1695 от 26.03.2015 221.92 KB  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене

Решение № 1696 от 26.03.2015 268.09 KB  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства в Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 1697 от 26.03.2015 214.37 KB  Относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.

Решение № 1698 от 26.03.2015 208.95 KB  Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година

Решение № 1699 от 26.03.2015 273.86 KB  Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора".

Решение № 1700 от 26.03.2015 226.29 KB  Относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2015г. на общинските търговски дружества.

Решение № 1701 от 26.03.2015 210.21 KB  Относно: Одобряване на промени в структурата и увеличение на числеността в Общинска администрация в Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности", Отдел „Местни данъци и такси", Сектор „Проверки и ревизии", считано от 01.01.2015 година

Решение № 1702 от 26.03.2015 208.85 KB  Относно: Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности, финансирани към общинския отрасъл „Култура"

Решение № 1703 от 26.03.2015 217.38 KB  Относно: Одобряване на увеличение числеността в местните бюджетни дейности в Звено „Чистота", считано от 1. 04. 2015 г.

Решение № 1704 от 26.03.2015 222.66 KB  Относно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-4/09.02.2015 г.

Решение № 1705 от 26.03.2015 206.15 KB  Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2014 г. и Общински годишен план за младежта 2015г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020г.

Решение № 1706 от 26.03.2015 203.62 KB  Относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2014г.

Решение № 1707 от 26.03.2015 203.55 KB  Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 1708 от 26.03.2015 204.42 KB  Относно:Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за 2015г.

Решение № 1709 от 26.03.2015 388.59 KB  Относно: Утвърждаване на промени в общинската транспортната схема, квота на Община Стара Загора.

Решение № 1710 от 26.03.2015 205.73 KB  Относно: Удължаване срока по Решение 1462 от Протокол 36/11.09.2014г.

Решение № 1711 от 26.03.2015 284.52 KB  Относно: Възлагане паспортизация на растителността в квартал (парк) „Бедечка" (заснемане на растителността на определената територия и актуализиране на публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината)

Решение № 1712 от 26.03.2015 134.74 KB Относно: Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване

Решение № 1713 от 26.03.2015 216.75 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55".

Решение № 1714 от 26.03.2015 209.74 KB  Относно: Обект: "Реконструкция на главен профил I на кв. "Зора", изграждане на дъждопреливник №1 с отливен канал за дъждопреливик №1"

Решение № 1715 от 26.03.2015 219.22 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, в гр. Стара Загора на Министерството на образованието и науката

Решение № 1716 от 26.03.2015 233.3 KB  Относно: Отдаване под наем имоти – публична общинска собственост

Решение № 1717 от 26.03.2015 212.64 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVII107, кв. 200 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1718 от 26.03.2015 137.11 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII3033, кв. 9001 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1719 от 26.03.2015 284.66 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVI165, кв. 22 по ПУП на с. Бъдеще.

Решение № 1720 от 26.03.2015 214.04 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 015001, 016001, 032049 и 033003 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.

Решение № 1721 от 26.03.2015 217.06 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 001002, 004001, 006004, 023001, 026001 и 026002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора.

Решение № 1722 от 26.03.2015 221.26 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 043017, 044003, 046003, 046005, 052013, 052023, 053020, 053022, 053023, 069005, 091001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 1723 от 26.03.2015 217.91 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 000333, 000758, 009093, 056004, 134029 и 137001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора.

Решение № 1724 от 26.03.2015 215.85 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 000193; 000742; 000768; 000780; 048017– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.

Решение № 1725 от 26.03.2015 209.6 KB Относно:Продажба на имоти с №№ 001120 и 001504 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Преславен, община Стара Загора.

Решение № 1726 от 26.03.2015 139.78 KB Относно: Продажба на УПИ V – 3291, кв. 68 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Сава Силов" № 73.

Решение № 1727 от 26.03.2015 217.61 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000094; 000334; 000584; 000634; 000701; 002005; 002010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.

Решение № 1728 от 26.03.2015 218.15 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 143001; 148005; 150005; 151003; 151005; 152004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора.

Решение № 1729 от 26.03.2015 215.64 KB Относно: Продажба на УПИ VI-30, кв. 5001 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Света Троица" № 69.

Решение № 1730 от 26.03.2015 215.21 KB Относно: Продажба на УПИ I – 1036 и УПИ II – 1035, кв. 58 – Голиш по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1731 от 26.03.2015 216.15 KB Относно: Продажба на УПИ XIII – 1350, кв. 41-а по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски" № 91.

Решение № 1732 от 26.03.2015 217.95 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 004004, 011002, 041009, 056003, 056008, 061003 и 088005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора.

Решение № 1733 от 26.03.2015 218.74 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000608; 000621; 039007; 039009; 068004; 069011; 073001; 089001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

Решение № 1734 от 26.03.2015 287.02 KB Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ77, кв. 26 по ПУП на с. Оряховица.

Решение № 1735 от 26.03.2015 218.45 KB Относно: Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора)

Решение № 1736 от 26.03.2015 210.62 KB Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І563, кв. 34 по ПУП на с. Оряховица

Решение № 1737 от 26.03.2015 209.64 KB Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ342, кв. 37 по ПУП на с. Богомилово

Решение № 1738 от 26.03.2015 220.02 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 002253; 002265; 002319; 002321; 035001; 036003; 038024; 043016; 050008 и 055004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора

Решение № 1739 от 26.03.2015 218.26 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 012070; 033035; 050012; 055001; 056010; 060006; 060010; 060019 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 1740 от 26.03.2015 218.7 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 036080; 055022; 055035; 055061; 065010; 072002; 084014; 084016; 084022 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1741 от 26.03.2015 217.24 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 020001; 051019; 061005; 068021, 073080 и 074053 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 1742 от 26.03.2015 218.04 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000629, 000702, 019014, 025007, 025029, 027003, 030007 и 030024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора

Решение № 1743 от 26.03.2015 218.16 KB Относно: Продажба на УПИ І339,349, кв. 6517 - „Железник-малък" и УПИ VІ841, кв.6518 – „Железник-малък" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1744 от 26.03.2015 219.2 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 070022, 110070, 110160, 300010, 300070, 310302, 340020; 340190 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора

Решение № 1745 от 26.03.2015 211.54 KB Относно: Продажба на новообразуван имот № 215.20 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1746 от 26.03.2015 218.11 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 001034; 092011; 106001; 152008; 152012; 152028 и 152038 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1747 от 26.03.2015 217.02 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 027012, 046013, 049003, 050024, 068012, 068013 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Малка Верея , Община Стара Загора

Решение № 1748 от 26.03.2015 215.71 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000020, 000350, 000360, 000370, 012044, 016024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подслон , Община Стара Загора

Решение № 1749 от 26.03.2015 214.96 KB Относно: Продажба на имоти с №№ 000037, 012003, 012004, 015060, 026015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пшеничево , Община Стара Загора

Решение № 1750 от 26.03.2015 213 KB Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ., кв.30 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 1751 от 26.03.2015 213.73 KB Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПИ Іжил. стр-во и пг , кв. 14 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1752 от 26.03.2015 212.45 KB Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 1753 от 26.03.2015 212.62 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.403 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 13.01.2015г.

Решение № 1754 от 26.03.2015 217.67 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13/13.01.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.161.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15г.

Решение № 1755 от 26.03.2015 212.45 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 050012 от КВС на местност „Аръшов трап", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-4 от 08.01.2015г.

Решение № 1756 от 26.03.2015 140.31 KB Относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация на УПИ III ОБЩ. и УПИ IV ОБЩ., кв. 152, по плана на гр. Стара Загора, и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-06-39/04.02.2015г.

Решение № 1757 от 26.03.2015 212.55 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.112.11 по КК на местност „Вадата", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-27 от 27.01.2015 год.

Решение № 1758 от 26.03.2015 217.27 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на м. „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/23.02.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 през „полски път" с идентификатор 68850.48.840 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост –Заявление № 10-01-1107/23.02.2015г.

Решение № 1759 от 26.03.2015 295.58 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и План за застрояване за новообразуваните: УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и УПИ V -7134, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-93 от 27.02.2015 год.

Решение № 1760 от 26.03.2015 213.84 KB Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация и застрояване на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 154/23.01.1989г. в частта му за УПИ І – Комплексно жил. строителство и подземни гаражи в кв. 167А , улица о.т. 4322 – о.т. 4323 – о.т. 4324, улица о.т. 4323 – о.т. 4325 , ПИ 72 и ПИ 73 по заявление вх.№ 19 – 06 – 16/14.01.2015г.

Решение № 1761 от 26.03.2015 215.62 KB Относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1602 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.11.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация

Решение № 1762 от 26.03.2015 138.04 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 044028 по КВС на землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-44 от 16.02.2015 год.

Решение № 1763 от 26.03.2015 135.58 KB Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 016021 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-41 от 10.12.2015 год.

Решение № 1764 от 26.03.2015 217.43 KB Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-35/ 04.02.15 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 през „полски път" с идентификатор 70202.61.69 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-558/ 30.01.2015 г.

Решение № 1765 от 26.03.2015 212.18 KB Относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора.

Решение № 1766 от 26.03.2015 136.98 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.170.37 по КК на местност „Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 27.02.2015 год.

Решение № 1767 от 26.03.2015 210.61 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.

Решение № 1768 от 26.03.2015 213.11 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение № 1769 от 26.03.2015 213.08 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 204.82 и ПИ 204.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-20/ 20.01.2015 год.

Решение № 1770 от 26.03.2015 212.31 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-31 от 30.01.2015 год.

Решение № 1771 от 26.03.2015 214.2 KB  Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-118/01.08.2014г в частта му за УПИ ХХІІ – 3328 в кв. 78 и улица – тупик о.т. 2067а – о.т. 2067б по предложение вх.№ 10 – 01 – 476/26.01.2015г.

Решение № 1772 от 26.03.2015 213.17 KB  Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006г в частта му за УПИ VІІ – за църква в кв. 19 по заявление вх.№ 10-32-32/30.01.2015г.

Решение № 1773 от 26.03.2015 215.21 KB  Относно: Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 5070/29.12.1990г. в частта му за УПИ І – КОО в кв. 522 и улица о.т. 4916 – о.т. 4880 по предложение вх.№ 10 – 01 – 7699/30.12.2014г.

Решение № 1774 от 26.03.2015 219.3 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № IX-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.301) и УПИ № XIV-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.412) от кв. 5 по плана на с. Старозагорски бани и План за застрояване на преномерирания имот: УПИ № XIV-301 - план-извадка от новия проект за ПУП - ПРЗ на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали