Решения от Протокол № 42 от 26.02.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1689 от 26.02.2015 221.45 KB  Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение № 1690 от 26.02.2015 209.49 KB  Относно: Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора от „земеделска земя" в „ горска територия".

Решение № 1691 от 26.02.2015 287.66 KB  Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Стара Загора за стопанската 2014-2015г.

Решение № 1692 от 26.02.2015 208.89 KB  Относно: Придобиване на Поземлен имот № 000608, землище Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, бивша опитна станция по поливно земеделие

Решение № 1693 от 26.02.2015 285.58 KB  Относно: Придобиване на имот, държавна собственост, в гр. Стара Загора, ул. „Мусала" № 26, бивша метрология

Решение № 1694 от 26.02.2015 292.74 KB  Относно: Изменение на част от Решение № 661 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 15.06.2006 год. и Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Регионална дирекция Автомобилна администрация – Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали