Решения от Протокол № 41 от 12.02.2015

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1678 от 12.02.2015 268.53 KB  Относно: Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.

Решение № 1679 от 12.02.2015 205.77 KB  Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.

Решение № 1680 от 12.02.2015 206.18 KB  Относно: Одобрение на доклад за извършена последваща оценка на плана за развитие на Община Стара Загора за периода 2007 -2013 г.

Решение № 1681 от 12.02.2015 133.92 KB  Относно: Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

Решение № 1682 от 12.02.2015 215.19 KB  Относно: Пътуване на пенсионери и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1683 от 12.02.2015 210.6 KB  Относно: Именуване на улици на територията на град Стара Загора

Решение № 1684 от 12.02.2015 212.12 KB  Относно: Наследяване на движима вещ от Община Стара Загора.

Решение № 1685 от 12.02.2015 215.3 KB  Относно: Одобряване на ПУП за ПИ 70202.3.21 „Хамбартепе", землище с. Сулица, Община Стара Загора

Решение № 1686 от 12.02.2015 213.42 KB  Относно: Одобряване на ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване на ПИ с индентификатор 68850.143.598 от КК на местност „Маджерски път", землище на гр. Стара Загора

Решение № 1687 от 12.02.2015 213.9 KB  Относно: Определяне на представител на Община Стара Загора и упълномощаване за гласуване по дневния ред на Общото събрание на ВиК Асоциация

Решение № 1688 от 12.02.2015 210.73 KB  Относно: Даване на съгласие на СНЦ ФК Верея да кандидатства по реда на Наредба 2/08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обнародвана в Държавен вестник, бр. 40, от 13.05.2014г., в сила от 13.05.2014г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали