Решения от Протокол № 40 от 29.01.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1636 от 29.01.2015 208.49 KB  Относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.

Решение № 1637 от 29.01.2015 207.12 KB  Относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд

Решение № 1638 от 29.01.2015 211.26 KB  Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на заместник кметовете на Община Стара Загора.

Решение № 1639 от 29.01.2015 210.29 KB  Относно: Разсрочване на задължения за местни данъци и такси на ДКЦ I Стара Загора

Решение № 1640 от 29.01.2015 205.77 KB  Относно: Приемане на Годишен отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 1641 от 29.01.2015 208.93 KB  Относно: Кандидатстване по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по покана на проектни предложения номер BG04-02-0

Решение № 1642 от 29.01.2015 210.26 KB  Относно: Вземане на решение, на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2015-2020/

Решение № 1643 от 29.01.2015 207.61 KB  Относно: Отпускане на еднократна персонална помощ на детето Гергана Емилова Ганчева, чрез неговия законен представител – Татяна Петрова Стефанова

Решение № 1644 от 29.01.2015 233.29 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 45 – „Васил Левски" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 1645 от 29.01.2015 218.75 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора.

Решение № 1646 от 29.01.2015 212.02 KB  Относно: Дарение на имот частна общинска собственост в с. Пряпорец на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 1647 от 29.01.2015 214.51 KB  Относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ3344, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 1648 от 29.01.2015 220.28 KB  Относно:Продажба на общинско жилище в кв."Железник", ул. „Старозагорско въстание" блок 10, вх. А, ет. 4, ап. 25 на настанен в него наемател.

Решение № 1649 от 29.01.2015 218.79 KB  Относно:Прекратяване на съсобственост в кв. 327 – „Казански" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

Решение № 1650 от 29.01.2015 212.04 KB  Относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ132, кв. 6 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 1651 от 29.01.2015 208.35 KB  Относно:Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 1652 от 29.01.2015 215.95 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 032002, 057020, 057057 и 204002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1653 от 29.01.2015 213.98 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000227, 001001,001002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 1654 от 29.01.2015 134.51 KB  Относно:Продажба на новообразуван имот № 301.29 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение № 1655 от 29.01.2015 215.93 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000023, 019006, 019007, 019009 и 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска Могила, община Стара Загора

Решение № 1656 от 29.01.2015 216 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 001032, 001034, 005005, 043007 и 059002- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

Решение № 1657 от 29.01.2015 213.55 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000403, 000408 и 021002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 1658 от 29.01.2015 219.42 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 034008, 049001, 049011, 050004, 050005 и 050006- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора

Решение № 1659 от 29.01.2015 214.33 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 001009, 018025 и 024021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 1660 от 29.01.2015 213.52 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000141 и 000212- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Решение № 1661 от 29.01.2015 216.29 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000175, 026001, 026004, 029003 и 034012- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора

Решение № 1662 от 29.01.2015 219.71 KB  Относно:Продажба на имоти с №№ 000129, 000134, 025034, 025036, 025037, 025038, 048042 и 064001- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 1663 от 29.01.2015 214.87 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 098011 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300/ 02.12.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 098011 през ведомствени пътища №№ 000239 и 098029 и пасища, мери № 000384 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора - Заявление № 10-01-7214 от 01.12.2014 г.

Решение № 1664 от 29.01.2015 211.06 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.43 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-15 от 14.01.2015г

Решение № 1665 от 29.01.2015 211.61 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.59 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-288 от 24.11.2014 г

Решение № 1666 от 29.01.2015 211.07 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.500 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-312 от 15.12.2014 год.

Решение № 1667 от 29.01.2015 136.15 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 076023 по КВС на землище с. Арнаутито, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-317 от 18.12.2014 год.

Решение № 1668 от 29.01.2015 215.61 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ № 135001 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-314 от 16.12.2014 год

Решение № 1669 от 29.01.2015 214.75 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № II 312 и План за застрояване на новообразуваните УПИ № II 1791 и УПИ № IV 1792 от кв. 674 по план-извадка на ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-301 от 02.12.2014г.г.

Решение № 1670 от 29.01.2015 211.82 KB  Относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 70202.3.31 и 70202.3.32 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Ст.Загора - Заявление рег. № 19-06-287/ 20.11.2014 г.

Решение № 1671 от 29.01.2015 216.18 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 KV „Слънце" и „Родина" в подземни ел. проводи 20 KV в участъка между ЖР - стълб № 31 и № 33, землище гр. Стара Загора.

Решение № 1672 от 29.01.2015 137.57 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", към обект: „Път I - 5 „Летище Стара Загора - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80", в землището на с. Загоре, Община Стара Загора.

Решение № 1673 от 29.01.2015 213.49 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 107028 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 1674 от 29.01.2015 212.01 KB  Относно:Одобряване на план - схема за поставяне на „Павилион – тото пункт", с местонахождение – УПИ № I ГРАДИНА, кв. 412 по плана на гр. Ст.Загора – във връзка със Заявление вх. № 20-03-365/ 04.11.2014 год

Решение № 1675 от 29.01.2015 211.48 KB  Относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и СКО за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 1676 от 29.01.2015 213.4 KB  Относно:Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 961 от 05.07.2004г в частта му за УПИ VІII – 3443а, 3443б в кв.64а и улица – о.т.296 - о.т.318

Решение № 1677 от 29.01.2015 225.37 KB  Относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-6/ 09.01.2015 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали