Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 20 от 28.03.2013

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - второ четене относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за…

Решения от Протокол № 19 от 21.02.2013

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - първо четене   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения…

Решения от Протокол № 18 от 31.01.2013

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти -общинска собственост – второ четене.   относно: Определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и…

Решения от Протокол № 17 от 20.12.2012

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – първо четене.   относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане…

Решения от Протокол № 16 от 29.11.2012

относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Стара Загора- първо четене.   относно: Наредба за допълнение и изменение на…

Решения от Протокол № 15 от 25.10.2012

относно: Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора – първо четене  относно: Даване съгласие за създаване на доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари…

Решения от Протокол № 14 от 11.10.2012

   относно: Удължаване срока  на договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата“ на територията на Община Стара Загора с „Нелсен чистота” ООД.

Решения от Протокол № 13 от 27.09.2012

относно: Избор на зони за въздействие, съставна част от разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ по проект „ Подготовка на  Интегриран план за възстановяване и развитие за…

Решения от Протокол № 12 от 26.07.2012

относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2012 г.  относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински…

Решения от Протокол № 10 от 28.06.2012

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – второ четене. относно: Дарение на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали