Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 29 от 30.01.2014

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.  относно: Изменение и…

Решения от Протокол № 28 от 16.12.2013

   относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене.     относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните…

Решения от Протокол № 27 от 28.11.2013

  относно: Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – второ четене.    относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене    относно: Наредба…

Решения от Протокол № 26 от 31.10.2013

   относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене     относно: аредба на пазарите на територията на Община Стара Загора – първо четене.   …

Решения от Протокол № 25-продължение от 31.10.2013

 относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ…

Решения от Протокол № 25 от 26.09.2013

     относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ – първо четене.  относно: Приемане на Наредба…

Решения от Протокол № 24 от 25.07.2013

относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четене относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара…

Решения от Протокол № 23 от 27.06.2013

относно: Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 695 от Протокол № 21 от заседанието проведено на 16.05.3013г. с което е приета Наредба за Изменение и…

Решения от Протокол № 22 от 29.05.2013

 относно: Обсъждане изпълнението на Договор за предоставяне на концесия за дейност ”Поддържане на чистотата”, сключен на 26.06.1998г. между Община Стара Загора и „Нелсен - чистота „ООД

Решения от Протокол № 21 от 16.05.2013

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене  относно: Наредба за изменение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали