Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 49 от 27.10.2015

относно: Избор на временен управител на общинското търговско дружество "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД относно : Избор на прокурист на "Специализирана болница за…

Решения от Протокол № 48 от 17.09.2015

 относно: Приемане на отчет за мандат 2011-2015г.   относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Стара Загора"  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките…

Решения от Протокол № 47 от 30.07.2015

  относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности   относно: Поемане на дългосрочен общински дълг…

Решения от Протокол № 46 от 25.06.2015

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора – второ четене. относно: Приемане на Наредба…

Решения от Протокол № 45 от 28.05.2015

 относно: Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора- първо четене относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне…

Решения от Протокол № 44 от 30.04.2015

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при…

Решения от Протокол № 43 от 26.03.2015

  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене   Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при…

Решения от Протокол № 42 от 26.02.2015

  Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година   Относно: Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора…

Решения от Протокол № 41 от 12.02.2015

    Относно: Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.   Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.   Относно: Одобрение…

Решения от Протокол № 40 от 29.01.2015

  Относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.   Относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд   Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали