Протокол № 9 от 27.03.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 124.52 KB относно: Полагане на клетва от новия общински съветник. 

Решение № 98 от 27.03.2008  127.46 KB относно: Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./второ четене/.

Решение № 99 от 27.03.2008  137.59 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по октолна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2004-2008 година"; „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района гр. Стара Загора за периода 2004-2010 год." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007-2011 година".

Решение № 100 от 27.03.2008  140.98 KB относно: Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване от Сдружение с нестопанска цел „Регионален младежки съвет – Инициатива" за разкриване на Младежки информационно-консултативен център на територията на Община Стара Загора.

точка 5 132.48 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на дълготраен материален актив-общинска собственост на „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар"ЕООД гр. Стара Загора.

точка 6 127.54 KB относно: Изтичане договори за наем на земи от Общинския поземлен фонд на територията на Община Стара Загора, по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с ПМС № 218/18.10.200 г.

Решение № 101 от 27.03.2008  138.38 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора.

Решение № 102 от 27.03.2008  136.72 KB относно: Отдаване под наем на на част от имот публична общинска собственост в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

точка 9 130.31 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на терен от 50 кв.м. в район „Гробищен парк", гр. Стара Загора и финансиране построяването на ритуален дом, в услуга на лицата, почитащи мюсюлманската религия при погребение.

Решение № 103 от 27.03.2008  134.98 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора.

Решение № 104 от 27.03.2008  145.57 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 105 от 27.03.2008  137.72 KB относно: Ползване на дървесина от гори – общинска собственост в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк и с. Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 106 от 27.03.2008  128.46 KB относно: Попълване съставите на Постоянните комисии по земеделие, гори и проблеми на селата и имоти, стопанска и инвестиционна политика.

точка 14 123.73 KB относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по култура и вероизповедания и връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията.

Решение № 107 от 27.03.2008  169.30 KB относно: Именуване на зона в землището на град Стара Загора.

Решение № 108 от 27.03.2008  135.89 KB относно: Вземане на решение за отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет, гр. Стара Загора на земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора.

Решение № 109 от 27.03.2008  129.79 KB относно: Утвърждаване на Правилник за присъждане на награди в системата на Народната просвета.

Решение № 110 от 27.03.2008  127.52 KB относно: Приемане на Декларация до Министър-председателя на РБ относно изграждане на втори подход към магистрала Тракия.

Решение № 111 от 27.03.2008  130.29 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора да кандидатства по проект „Закупуване на апарат за телегаматерапия/гамаоблъчвател/ с планираща система за „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар"ЕООД гр. Стара Загора".

Решение № 112 от 27.03.2008  133.15 KB относно: редложение относно отстраняване на явна фактическа грешка в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 57 от 21.02.2008 год. на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 113 от 27.03.2008  134.91 KB относно: Приемане на ПУП-парцеларен план за трасе на външен водопровод за обект : "Реконструкция на магистрален водопровод от НР „Голиш-висока зона" 1250 м3 до НР „Голиш-ниска зона" 1250 м3, преминаващо през следните местности: „Орта бозалък", „Кафтанджийски кладенец" и „Бойчо Бунар", землище град Стара Загора.

Решение № 114 от 27.03.2008  140.59 KB относно: Промяна на решение № 937 по Протокол № 53 от 19 юли 2007 год.

Решение № 115 от 27.03.2008  135.10 KB относно: Предложение относно определяне на представители на ОбС в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканска транспортна схема.

Решение № 116 от 27.03.2008  169.49 KB относно: Предложение относно Заповед № 199 от 14.03.2008 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която е оспорено решение № 85 от 28.02.2008 год. на Общински съвет Стара Загора Протокол № 8 от същата дата в частта му относно точка 6 като незаконосъобразно.

Решение № 117 от 27.03.2008  130.12 KB относно: Предложение относно промяна клас на път: град Стара Загора – село Християново – село Калояновец.

Решение № 118 от 27.03.2008  140.26 KB  относно: Изменение на Решение № 60 от Протокол № 7/21.02.2008 год. в частта, в която неправомерно са посочени като избрани: Георги Трендафилов-председател и инж. Георги Георгиев и Юсни Ибрям – членове на ПК за връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията; Светломир Русев Желязков – зам.председател на ПК по имоти, стопанска и инвестиционна политика; Михаил Михайлов – Председател на ПК по култура и вероизповедания и освобождаването на Бойчо Биволарски като член на ПК по наука, образование и защита правата и интересите на децата и младежите.

Решение № 119 от 27.03.2008  130.71 KB относно: Изменение на Решение № 58 от Протокол № 7/21.02.2008 год. в частта му, касаеща възнаграждението на общинския съветник за един месец.

Решение № 120 от 27.03.2008  136.53 KB относно: Утвърждаване на Правилник за присъждане на награди в системата на Народната просвета. /на второ четене/

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали