Протокол № 9 от 27.03.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 124.52 KB относно: Полагане на клетва от новия общински съветник. 

Решение № 98 от 27.03.2008  127.46 KB относно: Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./второ четене/.

Решение № 99 от 27.03.2008  137.59 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по октолна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2004-2008 година"; „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района гр. Стара Загора за периода 2004-2010 год." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007-2011 година".

Решение № 100 от 27.03.2008  140.98 KB относно: Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване от Сдружение с нестопанска цел „Регионален младежки съвет – Инициатива" за разкриване на Младежки информационно-консултативен център на територията на Община Стара Загора.

точка 5 132.48 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на дълготраен материален актив-общинска собственост на „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар"ЕООД гр. Стара Загора.

точка 6 127.54 KB относно: Изтичане договори за наем на земи от Общинския поземлен фонд на територията на Община Стара Загора, по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с ПМС № 218/18.10.200 г.

Решение № 101 от 27.03.2008  138.38 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора.

Решение № 102 от 27.03.2008  136.72 KB относно: Отдаване под наем на на част от имот публична общинска собственост в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

точка 9 130.31 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на терен от 50 кв.м. в район „Гробищен парк", гр. Стара Загора и финансиране построяването на ритуален дом, в услуга на лицата, почитащи мюсюлманската религия при погребение.

Решение № 103 от 27.03.2008  134.98 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора.

Решение № 104 от 27.03.2008  145.57 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

Решение № 105 от 27.03.2008  137.72 KB относно: Ползване на дървесина от гори – общинска собственост в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк и с. Дълбоки, Община Стара Загора.

Решение № 106 от 27.03.2008  128.46 KB относно: Попълване съставите на Постоянните комисии по земеделие, гори и проблеми на селата и имоти, стопанска и инвестиционна политика.

точка 14 123.73 KB относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по култура и вероизповедания и връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията.

Решение № 107 от 27.03.2008  169.30 KB относно: Именуване на зона в землището на град Стара Загора.

Решение № 108 от 27.03.2008  135.89 KB относно: Вземане на решение за отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет, гр. Стара Загора на земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора.

Решение № 109 от 27.03.2008  129.79 KB относно: Утвърждаване на Правилник за присъждане на награди в системата на Народната просвета.

Решение № 110 от 27.03.2008  127.52 KB относно: Приемане на Декларация до Министър-председателя на РБ относно изграждане на втори подход към магистрала Тракия.

Решение № 111 от 27.03.2008  130.29 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора да кандидатства по проект „Закупуване на апарат за телегаматерапия/гамаоблъчвател/ с планираща система за „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар"ЕООД гр. Стара Загора".

Решение № 112 от 27.03.2008  133.15 KB относно: редложение относно отстраняване на явна фактическа грешка в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 57 от 21.02.2008 год. на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 113 от 27.03.2008  134.91 KB относно: Приемане на ПУП-парцеларен план за трасе на външен водопровод за обект : "Реконструкция на магистрален водопровод от НР „Голиш-висока зона" 1250 м3 до НР „Голиш-ниска зона" 1250 м3, преминаващо през следните местности: „Орта бозалък", „Кафтанджийски кладенец" и „Бойчо Бунар", землище град Стара Загора.

Решение № 114 от 27.03.2008  140.59 KB относно: Промяна на решение № 937 по Протокол № 53 от 19 юли 2007 год.

Решение № 115 от 27.03.2008  135.10 KB относно: Предложение относно определяне на представители на ОбС в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканска транспортна схема.

Решение № 116 от 27.03.2008  169.49 KB относно: Предложение относно Заповед № 199 от 14.03.2008 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която е оспорено решение № 85 от 28.02.2008 год. на Общински съвет Стара Загора Протокол № 8 от същата дата в частта му относно точка 6 като незаконосъобразно.

Решение № 117 от 27.03.2008  130.12 KB относно: Предложение относно промяна клас на път: град Стара Загора – село Християново – село Калояновец.

Решение № 118 от 27.03.2008  140.26 KB  относно: Изменение на Решение № 60 от Протокол № 7/21.02.2008 год. в частта, в която неправомерно са посочени като избрани: Георги Трендафилов-председател и инж. Георги Георгиев и Юсни Ибрям – членове на ПК за връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията; Светломир Русев Желязков – зам.председател на ПК по имоти, стопанска и инвестиционна политика; Михаил Михайлов – Председател на ПК по култура и вероизповедания и освобождаването на Бойчо Биволарски като член на ПК по наука, образование и защита правата и интересите на децата и младежите.

Решение № 119 от 27.03.2008  130.71 KB относно: Изменение на Решение № 58 от Протокол № 7/21.02.2008 год. в частта му, касаеща възнаграждението на общинския съветник за един месец.

Решение № 120 от 27.03.2008  136.53 KB относно: Утвърждаване на Правилник за присъждане на награди в системата на Народната просвета. /на второ четене/

Горещ телефон
за сигнали