Протокол № 8 от 28.02.2008

Размер на шрифта: A A A


Решение № 72 от 28.02.2008  164.02 KB относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2007 година и проект за бюджет за 2008 година.
 
Решение № 73 от 28.02.2008  127.36 KB относно: Отчет за дейността на Общинска агенция за приватизация за периода 2003-2007 г.

Решение № 74 от 28.02.2008  131.13 KB относно: Предложение за избиране на Надзорен съвет на Общинска агенция за приватизация за мандат 2007-2011 г.

Решение № 75 от 28.02.2008  132.82 KB относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация и промяна на финансирана численост на персонала в някои бюджетни дейности.

Решение № 76 от 28.02.2008  128.08 KB относно:Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./първо четене/.

Решение № 77 от 28.02.2008  138.25 KB относно: Допълнение и изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора. /първо четене/

Решение № 78 от 28.02.2008  131.16 KB относно: Избор на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Решение № 79 от 28.02.2008  133.09 KB относно: Избор на общински съветници за включване в работна група за извършване на анализ и оценка на договора с „Нелсeн-честота"ООД и приложенията към него и да предложи проект за неговото изменение или допълнение.

Решение № 80 от 28.02.2008  172.60 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели,съставляващи УПИ VІІ 164 в кв.11 с.Михайлово, община Стара Загора /бивша ЦДГ/,по реда на ЗПСК.

Решение № 81 от 28.02.2008  195.48 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ ХХІІІ общ.,кв.38, с.Арнаутито,община Стара Загора /бивша детска градина/,по реда на ЗПСК.

Решение № 82 от 28.02.2008  169.18 KB относно: Откриване процедура за приватизация , утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ ІІ-училище в кв.1, пл.№108 с.Стрелец,община Стара Загора/бивше училище/,по реда на ЗПСК.

Решение № 83 от 28.02.2008  132.55 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3,ал.2,изр.2 от ЗПСК на общинско участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК.

Решение № 84 от 28.02.2008  172.17 KB относно: Откриване на процедура за приватизация ,утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот,който се използва за стопански цели,съставляващ УПИ ІХ 255, кв.12 с.Аспарухово,община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

Решение № 85 от 28.02.2008  171.19 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели,съставляващ УПИ І в кв.20 с.Михайлово, община Стара Загора/бивше Училище/, по реда на ЗПСК.

Решение № 86 от 28.02.2008  170.49 KB относно: Откриване процедура за приватизация , утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели,съставляващ УПИ VІ 125 училище в кв.16, с. Лозен, Община Стара Загора/бивше училище/по реда на ЗПСК.

Решение № 87 от 28.02.2008  133.13 KB относно: Избор на общински съветници за участие в работата на ПК на Националното сдружение на общините в РБ от Община Стара Загора

Решение № 88 от 28.02.2008  133.41 KB Определяне на представители на Община Стара Загора в дружествата със смесено участие.

Решение № 89 от 28.02.2008  129.05 KB Даване съгласие на "Мересев" ЕООД за бракуване на дълготрайни материални активи

Решение № 90 от 28.02.2008  132.80 KB относно:Даване съгласие на "Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – Стара Згора" ЕООД за бракуване на дълготрайни материални активи

Решение № 91 от 28.02.2008  129.01 KB относно:Именуване на улица в с. Ново село

Решение № 92 от 28.02.2008  136.38 KB относно: Вземане на решение за отдаване под наем чрез търг на обект за стопанска дейност „Бюфет", намиращ се на първи етаж на Административната сграда на Община Стара Загора.

Решение № 93 от 28.02.2008  138.28 KB относно: Предложение относно вземане на решение на изменение на Решение № 897, прието по т.7 от дневния ред по Протокол № 52/10.05.2007 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 94 от 28.02.2008  132.93 KB относно:Предложение относно Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора.

Решение № 95 от 28.02.2008  135.21 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ № 215052, местност „Кимикли алан", землище град Стара Загора

Решение № 96 от 28.02.2008  136.01 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външен канализационен клон от съществуващ канализационен колектор на „Тракийски университет" град Стара Загора и трасе на външен уличен водопровод от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф 110 мм от о.т.4423 до о.т.4447 до хипермаркет „Практикер" за захранване на ПИ № 215052, местност „Кимикли алан", землище гр.Стара Загора

Решение № 97 от 28.02.2008  132.02 KB относно: Приемане на Декларация за признаване на геноцида над арменците в Османската империя 1912-1922 година

Горещ телефон
за сигнали