Протокол № 7 от 21.02.2008

Размер на шрифта: A A A

 

точка 1 126.28 KB относно: Полагане клетва от Галин Николаев Михайлов. 

Решение № 56 от 21.02.2008  129.91 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Стара Загора./второ четене/

Решение № 57 от 21.02.2008  127.01 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора./второ четене/

Решение № 58 от 21.02.2008  127.01 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора./второ четене/

Решение № 59 от 21.02.2008  131.71 KB относно: Попълване на съставите на Постоянните комисии по финанси и бюджет и евроинтеграция.

Решение № 60 от 21.02.2008  149.27 KB относно: Избор на членове, председатели и зам.-председатели на новите Постоянни комисии и промени в Постоянните комисии.

Решение № 61 от 21.02.2008  130.25 KB относно: Предложение до Министъра на образованието и науката за промяна в статута на ТГ „Княз Симеон Търновски" от държавно училище в общинско.

Решение № 62 от 21.02.2008  138.12 KB относно: Закриване на Начално училище „Св. Св.Кирил и Методи" с. Бъдеще, Община Стара Загора.

Решение № 63 от 21.02.2008  129.55 KB относно: Даване на съгласие за заличаване на „Дезинфекционна станция"ЕООД- в ликвидация, в Търговския регистър на Окръжен съд.

Решение № 64 от 21.02.2008  132.54 KB относно: Промяна наименованието на общинското търговско дружество „Стоматологичен център І-Стара Загора"ЕООД в „Дентален център І"ЕООД – гр.Стара Загора

Решение № 65 от 21.02.2008  133.07 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на ПИ № 086013 местност „Клюнка, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 66 от 21.02.2008  134.21 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на ПИ №№ 084005, 084013, 084049, 084050, 084051, 084052, 084053, 084054, 084055, 084056, 084057, 084058, 084059, 084060, 084061, 084062, 084063, 084064, 084065, 084066, 084067, 084068, 084069, 084070, 084071, 084072, местност „Габрова кория", землище с. М.Верея, община Стара Загора.

Решение № 67 от 21.02.2008  134.17 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на въздушен ел.провод 20 кV за захпанване на обект „Лозов масив" в ПИ № 030001 местност „Кърни дол", землище с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 68 от 21.02.2008  134.65 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на ПИ № 002295, собственост на „Борса Стара Загора"АД и ПИ 002292, собственост на „Оскар РЮЕГ България"ЕООД, гр. София, Местност „Табашка река", землище гр. Стара Загора

Решение № 69 от 21.02.2008  132.34 KB относно: рекратяване дейността на Общинското кабелно радио.

Решение № 70 от 21.02.2008  133.65 KB относно: Промени във финансовата численост на персонала в дейности към функция „Образование", Община Стара Загора

точка 17 128.52 KB относно: Предложение относно вземане на решение за изменение на Решение № 897, прието по т.7 от дневния ред по протокол № 52/10.05.2007 год. на Общинския съвет Стара Загора.

точка 18 129.11 KB относно: Предложение относно изменение на Решение № 1010/13.09.2007 год. за провеждане на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми и утвърждавен критерии за оценка на кандидатите.

точка 19 125.04 KB относно: Предложение относно изменение на Решение № 1010/13.09.2007 год. за провеждане на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми и утвърждавен критерии за оценка на кандидатите.

точка 20 120.89 KB относно: Предложение относно промяна на числеността на ПК по култура и вероизповедания.

Решение № 71 от 21.02.2008  127.06 KB относно: Декларация от общинските съветници мандат 2007/2011 относно съдбата на старозагорската фирма „Слънце-БТ" АД .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали