Протокол № 7 от 21.02.2008

Размер на шрифта: A A A

 

точка 1 126.28 KB относно: Полагане клетва от Галин Николаев Михайлов. 

Решение № 56 от 21.02.2008  129.91 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Стара Загора./второ четене/

Решение № 57 от 21.02.2008  127.01 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора./второ четене/

Решение № 58 от 21.02.2008  127.01 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора./второ четене/

Решение № 59 от 21.02.2008  131.71 KB относно: Попълване на съставите на Постоянните комисии по финанси и бюджет и евроинтеграция.

Решение № 60 от 21.02.2008  149.27 KB относно: Избор на членове, председатели и зам.-председатели на новите Постоянни комисии и промени в Постоянните комисии.

Решение № 61 от 21.02.2008  130.25 KB относно: Предложение до Министъра на образованието и науката за промяна в статута на ТГ „Княз Симеон Търновски" от държавно училище в общинско.

Решение № 62 от 21.02.2008  138.12 KB относно: Закриване на Начално училище „Св. Св.Кирил и Методи" с. Бъдеще, Община Стара Загора.

Решение № 63 от 21.02.2008  129.55 KB относно: Даване на съгласие за заличаване на „Дезинфекционна станция"ЕООД- в ликвидация, в Търговския регистър на Окръжен съд.

Решение № 64 от 21.02.2008  132.54 KB относно: Промяна наименованието на общинското търговско дружество „Стоматологичен център І-Стара Загора"ЕООД в „Дентален център І"ЕООД – гр.Стара Загора

Решение № 65 от 21.02.2008  133.07 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на ПИ № 086013 местност „Клюнка, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 66 от 21.02.2008  134.21 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на ПИ №№ 084005, 084013, 084049, 084050, 084051, 084052, 084053, 084054, 084055, 084056, 084057, 084058, 084059, 084060, 084061, 084062, 084063, 084064, 084065, 084066, 084067, 084068, 084069, 084070, 084071, 084072, местност „Габрова кория", землище с. М.Верея, община Стара Загора.

Решение № 67 от 21.02.2008  134.17 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на въздушен ел.провод 20 кV за захпанване на обект „Лозов масив" в ПИ № 030001 местност „Кърни дол", землище с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 68 от 21.02.2008  134.65 KB относно: Приемане на ПУП - парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на ПИ № 002295, собственост на „Борса Стара Загора"АД и ПИ 002292, собственост на „Оскар РЮЕГ България"ЕООД, гр. София, Местност „Табашка река", землище гр. Стара Загора

Решение № 69 от 21.02.2008  132.34 KB относно: рекратяване дейността на Общинското кабелно радио.

Решение № 70 от 21.02.2008  133.65 KB относно: Промени във финансовата численост на персонала в дейности към функция „Образование", Община Стара Загора

точка 17 128.52 KB относно: Предложение относно вземане на решение за изменение на Решение № 897, прието по т.7 от дневния ред по протокол № 52/10.05.2007 год. на Общинския съвет Стара Загора.

точка 18 129.11 KB относно: Предложение относно изменение на Решение № 1010/13.09.2007 год. за провеждане на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми и утвърждавен критерии за оценка на кандидатите.

точка 19 125.04 KB относно: Предложение относно изменение на Решение № 1010/13.09.2007 год. за провеждане на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни схеми и утвърждавен критерии за оценка на кандидатите.

точка 20 120.89 KB относно: Предложение относно промяна на числеността на ПК по култура и вероизповедания.

Решение № 71 от 21.02.2008  127.06 KB относно: Декларация от общинските съветници мандат 2007/2011 относно съдбата на старозагорската фирма „Слънце-БТ" АД .

Горещ телефон
за сигнали