Протокол № 60 от 18.10.2011

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1331 от 18.10.2011  132.95 KB относно: Присъждане на награда „Икар" 

Решение № 1332 от 18.10.2011  142.46 KB относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на имот-публична държавна собственост – Култов комплекс „Ески джамия"

Решение № 1333 от 18.10.2011  127.17 KB относно: Преименуване на парк „Бедечка" в парк „Загорка"

Решение № 1334 от 18.10.2011  135.99 KB относно:  Определяне коефициент на редукция за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на кв.4555, находящ се в парк «Бранителите на Стара Загора» - съгласно чл.16 от ЗУТ

Решение № 1335 от 18.10.2011  138.05 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на квартал „Железник - Изток", гр.Стара Загора и приложените план – схеми към него – окончателен проект – с обхват квартали №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737.

точка 6 202.66 KB  относно: Дарение на УПИ Х-за параклис, в кв.19 по плана на село Колена, на Старозагорската Света Митрополия

Решение № 1336 от 18.10.2011  133.72 KB относно: Отпускане на еднократна помощ от бюджета на Община Стара Загора, дейност Общинска администрация, §4214 „Други помощи по решение на Общински съвет"

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали