Протокол № 6 от 31.01.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 127.17 KB относно: Полагане на клетва от новите общински съветници. 

точка 2 125.44 KB относно: Информация за снегопочистването на територията на Община Стара Загора.

Решение № 33 от 31.01.2008  129.02 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Стара Загора.

Решение № 34 от 31.01.2008  128.02 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

Решение № 35 от 31.01.2008  138.31 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 36 от 31.01.2008  130.57 KB относно: Отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 3 от Протокол № 2 /14-16.11.2007 г.

Решение № 37 от 31.01.2008  128.91 KB относно: Актуализиране на Общински план за развитие на Община Стара Загора с цел кандидатстване по проекти пред национални и европейски програми за финансиране.

Решение № 38 от 31.01.2008  135.39 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на подземен кабелен електропровод БКТП, кабели СрН и НН за обект „Жилищна сграда с гаражи" в УПИ № І 3019А, кв. 656 „А", гр. Стара Загора

Решение № 39 от 31.01.2008  134.46 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 032018, местност „ Влавошка могила", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора

Решение № 40 от 31.01.2008  137.99 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на обект „Реконструкция на въздушен ел. провод 20 KV тройки „Изгрев" и „Залез" и монтаж на един брой ново ЖР за захранване в ПИ № 002390, местност „Чанлъка" по КВС, землище гр. Стара Загора

Решение № 41 от 31.01.2008  134.13 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасета на външен водопровод и ел.провод НН за захранване жилищна сграда в ПИ № 173001, местност „Нешев кладенец", землище с. Остра могила, общ. Стара Загора

Решение № 42 от 31.01.2008  133.87 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод за обект „Жилищни сгради" в ПИ №№ 084004, 084010, 084046,084048, местност „Габрова кория", землище с. Малка Верея, общ.Стара Загора и ПИ №№ 086001, 086004, и 086005, местност „Клюнка, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 43 от 31.01.2008  132.65 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод за УПИ № І 749, кв. 19 „ Голиш", гр. Стара Загора.

Решение № 44 от 31.01.2008  135.37 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ № 059030, местност „Азмака", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 45 от 31.01.2008  137.21 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на обект „Жилищна сграда" в ПИ № 258.314 местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора.

Решение № 46 от 31.01.2008  135.94 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на Административна сграда в ПИ № 507010, по кадастралните карти на „Заводско селище на „Агробиохим"АД Стара Загора, местност „Под Медвен", землище с. Хрищени и територията на „Агробиохим"АД Стара Загора, землище Стара Загора.

Решение № 47 от 31.01.2008  133.31 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на обект „Шивашки цех" в ПИ № 109028 и мачтов трафопост, местност „Вадата", землище Стара Загора.

Решение № 48 от 31.01.2008  136.98 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на обект „Жилищна сграда с гараж" в ПИ № 111026 местност „Комлука", землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 49 от 31.01.2008  142.46 KB относно: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от имоти в кв.608 „Три чучура-север" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 50 от 31.01.2008  137.29 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV 15007, кв. 604 „Три чучура- север" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 51 от 31.01.2008  135.46 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Іобщ., кв.57 по плана на с. Змейово.

Решение № 52 от 31.01.2008  136.39 KB относно: Прекратяване на съсобственост върху имот – таван на сграда на ул. „Св. Отец Паисий" № 139, гр. Стара Загора.

Решение № 53 от 31.01.2008  154.10 KB относно: Доброволна делба в УПИ VІІ 56 и УПИ ХV 57, кв. „Лозенец" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 54 от 31.01.2008  133.26 KB относно: Изменение на Решение № 1020 от Протокол № 55/13.09.2007 г.

точка 25 129.97 KB относно: Одобряване на протокол на Общинска служба „ Земеделие и гори" гр. Стара Загора от заседание на комисията по чл.16, ал.1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ на територията на Община Стара Загора.

Решение № 55 от 31.01.2008  136.20 KB относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора.


Горещ телефон
за сигнали