Протокол № 6 от 31.01.2008

Размер на шрифта: A A A


точка 1 127.17 KB относно: Полагане на клетва от новите общински съветници. 

точка 2 125.44 KB относно: Информация за снегопочистването на територията на Община Стара Загора.

Решение № 33 от 31.01.2008  129.02 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Стара Загора.

Решение № 34 от 31.01.2008  128.02 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

Решение № 35 от 31.01.2008  138.31 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

Решение № 36 от 31.01.2008  130.57 KB относно: Отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 3 от Протокол № 2 /14-16.11.2007 г.

Решение № 37 от 31.01.2008  128.91 KB относно: Актуализиране на Общински план за развитие на Община Стара Загора с цел кандидатстване по проекти пред национални и европейски програми за финансиране.

Решение № 38 от 31.01.2008  135.39 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на подземен кабелен електропровод БКТП, кабели СрН и НН за обект „Жилищна сграда с гаражи" в УПИ № І 3019А, кв. 656 „А", гр. Стара Загора

Решение № 39 от 31.01.2008  134.46 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 032018, местност „ Влавошка могила", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора

Решение № 40 от 31.01.2008  137.99 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на обект „Реконструкция на въздушен ел. провод 20 KV тройки „Изгрев" и „Залез" и монтаж на един брой ново ЖР за захранване в ПИ № 002390, местност „Чанлъка" по КВС, землище гр. Стара Загора

Решение № 41 от 31.01.2008  134.13 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасета на външен водопровод и ел.провод НН за захранване жилищна сграда в ПИ № 173001, местност „Нешев кладенец", землище с. Остра могила, общ. Стара Загора

Решение № 42 от 31.01.2008  133.87 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод за обект „Жилищни сгради" в ПИ №№ 084004, 084010, 084046,084048, местност „Габрова кория", землище с. Малка Верея, общ.Стара Загора и ПИ №№ 086001, 086004, и 086005, местност „Клюнка, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 43 от 31.01.2008  132.65 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен водопровод за УПИ № І 749, кв. 19 „ Голиш", гр. Стара Загора.

Решение № 44 от 31.01.2008  135.37 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ № 059030, местност „Азмака", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Решение № 45 от 31.01.2008  137.21 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на обект „Жилищна сграда" в ПИ № 258.314 местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора.

Решение № 46 от 31.01.2008  135.94 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на Административна сграда в ПИ № 507010, по кадастралните карти на „Заводско селище на „Агробиохим"АД Стара Загора, местност „Под Медвен", землище с. Хрищени и територията на „Агробиохим"АД Стара Загора, землище Стара Загора.

Решение № 47 от 31.01.2008  133.31 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на обект „Шивашки цех" в ПИ № 109028 и мачтов трафопост, местност „Вадата", землище Стара Загора.

Решение № 48 от 31.01.2008  136.98 KB относно: Приемане на ПУП- парцеларен план за трасе на външен ел. провод 20 KV за захранване на обект „Жилищна сграда с гараж" в ПИ № 111026 местност „Комлука", землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Решение № 49 от 31.01.2008  142.46 KB относно: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от имоти в кв.608 „Три чучура-север" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 50 от 31.01.2008  137.29 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV 15007, кв. 604 „Три чучура- север" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 51 от 31.01.2008  135.46 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Іобщ., кв.57 по плана на с. Змейово.

Решение № 52 от 31.01.2008  136.39 KB относно: Прекратяване на съсобственост върху имот – таван на сграда на ул. „Св. Отец Паисий" № 139, гр. Стара Загора.

Решение № 53 от 31.01.2008  154.10 KB относно: Доброволна делба в УПИ VІІ 56 и УПИ ХV 57, кв. „Лозенец" по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 54 от 31.01.2008  133.26 KB относно: Изменение на Решение № 1020 от Протокол № 55/13.09.2007 г.

точка 25 129.97 KB относно: Одобряване на протокол на Общинска служба „ Земеделие и гори" гр. Стара Загора от заседание на комисията по чл.16, ал.1 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ на територията на Община Стара Загора.

Решение № 55 от 31.01.2008  136.20 KB относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора.


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали